EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1614

Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1614 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie podpisania i zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli o ułatwianiu państwom członkowskim Unii Europejskiej przekazywania osób ujętych i przetrzymywanych na podstawie prawa krajowego w związku z udziałem, u wybrzeży Somalii, w naruszaniu embarga na broń nałożonego przez ONZ na Somalię lub w związku z udziałem w obrocie środkami odurzającymi

ST/10934/2023/INIT

Dz.U. L 199 z 9.8.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1614/oj

Related international agreement

9.8.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 199/1


DECYZJA RADY (WPZiB) 2023/1614

z dnia 10 lipca 2023 r.

w sprawie podpisania i zawarcia, w imieniu Unii, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli o ułatwianiu państwom członkowskim Unii Europejskiej przekazywania osób ujętych i przetrzymywanych na podstawie prawa krajowego w związku z udziałem, u wybrzeży Somalii, w naruszaniu embarga na broń nałożonego przez ONZ na Somalię lub w związku z udziałem w obrocie środkami odurzającymi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 37, w związku z art. 218 ust. 5 i 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 22 grudnia 2020 r. Rada decyzją (WPZiB) 2020/2188 (1) przedłużyła do dnia 31 grudnia 2022 r. operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta) i zapobieganiu im, ustanowioną na mocy wspólnego działania Rady 2008/851/WPZiB (2), oraz rozszerzyła mandat operacji Atalanta w celu objęcia dwóch drugorzędnych zadań wykonawczych polegających na wdrożeniu embarga na broń nałożonego przez ONZ na Somalię i na zwalczaniu obrotu środkami odurzającymi u wybrzeży Somalii.

(2)

Wspólne działanie 2008/851/WPZiB przewiduje, że na podstawie indywidualnych upoważnień wydanych przez Radę w poszczególnych przypadkach można zawierać z państwami trzecimi porozumienia, które mają ułatwiać państwom członkowskim przekazywanie osób ujętych i przetrzymywanych na podstawie prawa krajowego w celu postawienia ich w stan oskarżenia w związku z udziałem w naruszaniu embarga na broń nałożonego przez ONZ na Somalię lub w związku z udziałem w obrocie środkami odurzającymi u wybrzeży Somalii. Porozumienia takie mają zawierać warunki przekazywania takich osób, zgodne z odpowiednim prawem międzynarodowym, zwłaszcza prawem międzynarodowym praw człowieka, w celu zagwarantowania w szczególności, aby osoby te nie zostały poddane karze śmierci, torturom lub jakiemukolwiek innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu.

(3)

W dniu 20 maja 2021 r. Rada przyjęła decyzję upoważniającą Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa do podjęcia z Republiką Seszeli negocjacji w sprawie zawarcia porozumienia ułatwiającego państwom członkowskim przekazywanie osób ujętych i przetrzymywanych na podstawie prawa krajowego w celu postawienia ich w stan oskarżenia w związku z udziałem w naruszaniu embarga na broń nałożonego przez ONZ na Somalię lub w związku z udziałem w obrocie środkami odurzającymi u wybrzeży Somalii.

(4)

W dniu 12 grudnia 2022 r. Rada decyzją (WPZiB) 2022/2441 (3) zmieniła nazwę operacji Atalanta na „EUNAVFOR ATALANTA”, przedłużyła jej mandat do dnia 31 grudnia 2024 r. i postanowiła, że wykonując jej zadania, operacja ta ma przyczyniać się do bezpieczeństwa morskiego w zachodniej części Oceanu Indyjskiego i na Morzu Czerwonym.

(5)

Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę w dniu 20 maja 2021 r. wynegocjowano umowę między Unią a Republiką Seszeli.

(6)

Porozumienie między Unią Europejską a Republiką Seszeli należy zatwierdzić w imieniu Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Republiką Seszeli o ułatwianiu państwom członkowskim przekazywania osób ujętych i przetrzymywanych na podstawie prawa krajowego w związku z udziałem, u wybrzeży Somalii, w naruszaniu embarga na broń nałożonego przez ONZ na Somalię lub w związku z udziałem w obrocie środkami odurzającymi (zwane dalej „porozumieniem”) zostaje niniejszym zatwierdzone w imieniu Unii (4).

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania porozumienia, aby stało się ono wiążące dla Unii.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 lipca 2023 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decyzja Rady (WPZiB) 2020/2188 z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Dz.U. L 435 z 23.12.2020, s. 74).

(2)  Wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu wnoszenie wkładu w bezpieczeństwo morskie w zachodniej części Oceanu Indyjskiego i na Morzu Czerwonym (EUNAVFOR Atalanta) (Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33).

(3)  Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2441 z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniająca wspólne działanie 2008/851/WPZiB w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Dz.U. L 319 z 13.12.2022, s. 80).

(4)  Zob. s. 3 niniejszego Dziennika Urzędowego.


Top