EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2047

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2047 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2325 w odniesieniu do uznawania niektórych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii

C/2022/7436

OJ L 275, 25.10.2022, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2047/oj

25.10.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 275/57


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/2047

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2325 w odniesieniu do uznawania niektórych organów kontrolnych i jednostek certyfikujących do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szczególności jego art. 48 ust. 3 i art. 57 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/2325 (2) ustanowiono wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących uznanych do celów równoważności i właściwych do przeprowadzania kontroli i wydawania świadectw w państwach trzecich.

(2)

W załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (3) pierwotnie uznano „Ecocert SA” dla Bahrajnu w odniesieniu do kategorii produktów D. W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2325 omyłkowo nie wypełniono wiersza dotyczącego Bahrajnu w odniesieniu do kategorii produktów D. Błąd ten należy sprostować.

(3)

W załączniku II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2325 błędnie wymieniono „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” jako uznaną jednostkę w Kostaryce w odniesieniu do kategorii produktów A. Ponadto jednostka certyfikująca nie przedstawiła szczegółowych informacji na temat rodzaju produktów, które chciałaby certyfikować w odniesieniu do kategorii produktów D w Kostaryce, w związku z czym przyznanie jej uznania w odniesieniu do tej kategorii produktów było błędne. Należy zatem sprostować odpowiednią pozycję.

(4)

Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/2325.

(5)

Zakres geograficzny uznania „Ecocert SA” był błędnie ograniczony. Błąd dotyczący Bahrajnu w odniesieniu do kategorii produktów D należy zatem sprostować z mocą wsteczną od daty wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2325. Uznanie „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” zostało błędnie rozszerzone na kategorie produktów A i D w Kostaryce. Błąd ten należy zatem sprostować z mocą wsteczną od daty wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/2325.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2021/2325 wprowadza się sprostowania zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 października 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2325 z dnia 16 grudnia 2021 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, wykaz państw trzecich oraz wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących, które zostały uznane na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 do celów przywozu produktów ekologicznych do Unii (Dz.U. L 465 z 29.12.2021, s. 8).

(3)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (UE) 2021/2325 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

w pkt 3 pozycji dotyczącej „Ecocert SA” wiersz dotyczący Bahrajnu otrzymuje brzmienie:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

„BH-BIO-154

Bahrajn

x

x

x

—”

2)

w pkt 3 pozycji dotyczącej „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)” wiersz dotyczący Kostaryki otrzymuje brzmienie:

Numer kodu

Państwo trzecie

Kategoria produktów

A

B

C

D

E

F

„CR-BIO-144

Kostaryka

x

—”


Top