EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1421

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1421 z dnia 22 sierpnia 2022 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie tłoczonego pomarańczowego olejku eterycznego, destylowanego pomarańczowego olejku eterycznego i skoncentrowanego olejku pomarańczowego otrzymanych z pomarańczy gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2022/5946

OJ L 218, 23.8.2022, p. 27–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1421/oj

23.8.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/27


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1421

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

dotyczące zezwolenia na stosowanie tłoczonego pomarańczowego olejku eterycznego, destylowanego pomarańczowego olejku eterycznego i skoncentrowanego olejku pomarańczowego otrzymanych z pomarańczy gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury udzielania takich zezwoleń. W art. 10 ust. 2 tego rozporządzenia przewidziano ponowną ocenę dodatków dopuszczonych na mocy dyrektywy Rady 70/524/EWG (2).

(2)

Tłoczony pomarańczowy olejek eteryczny, destylowany pomarańczowy olejek eteryczny i skoncentrowany olejek pomarańczowy zostały dopuszczone bez ograniczeń czasowych jako dodatki paszowe dla wszystkich gatunków zwierząt zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG. Dodatki te zostały następnie wpisane do rejestru dodatków paszowych jako istniejące produkty zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3)

Zgodnie z art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 w związku z jego art. 7 złożono wniosek o ponowną ocenę tłoczonego pomarańczowego olejku eterycznego, destylowanego pomarańczowego olejku eterycznego i skoncentrowanego olejku pomarańczowego otrzymanych z pomarańczy gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt.

(4)

Wnioskodawca wystąpił o sklasyfikowanie tych dodatków w kategorii „dodatki sensoryczne” i w grupie funkcjonalnej „substancje aromatyzujące”. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(5)

Wnioskodawca wystąpił o zezwolenie na stosowanie tych dodatków również w wodzie do pojenia. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 nie przewiduje jednak zezwolenia na stosowanie substancji aromatyzujących w wodzie do pojenia. W związku z tym stosowanie tych dodatków w wodzie do pojenia nie powinno być dozwolone.

(6)

W opinii z dnia 29 września 2021 r. (3) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania tłoczony pomarańczowy olejek eteryczny, destylowany pomarańczowy olejek eteryczny i skoncentrowany olejek pomarańczowy otrzymane z pomarańczy gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck nie mają szkodliwych skutków dla zdrowia zwierząt, zdrowia konsumentów ani środowiska. Nie można jednak wyciągnąć wniosków w odniesieniu do psów, kotów, ryb ozdobnych i ptaków ozdobnych, które zwykle nie są narażone na działanie produktów ubocznych owoców cytrusowych. Urząd stwierdził również, że tłoczony pomarańczowy olejek eteryczny, destylowany pomarańczowy olejek eteryczny i skoncentrowany olejek pomarańczowy otrzymane z pomarańczy gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck należy uznać za substancje drażniące dla skóry i oczu oraz działające uczulająco na skórę i drogi oddechowe. W związku z tym Komisja uważa, że należy zastosować odpowiednie środki ochronne, aby zapobiec szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi, w szczególności w odniesieniu do użytkowników tych dodatków.

(7)

Urząd stwierdził również, że tłoczony pomarańczowy olejek eteryczny, destylowany pomarańczowy olejek eteryczny i skoncentrowany olejek pomarańczowy otrzymane z pomarańczy gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck są uznawane za środki aromatyzujące do żywności, a ich funkcja w paszy byłaby zasadniczo taka sama jak w żywności, w związku z czym ponowne wykazywanie skuteczności nie jest konieczne. Urząd zweryfikował również sprawozdanie dotyczące metod analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(8)

Ocena tłoczonego pomarańczowego olejku eterycznego, destylowanego pomarańczowego olejku eterycznego i skoncentrowanego olejku pomarańczowego otrzymanych z pomarańczy gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tych substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(9)

Należy przewidzieć pewne warunki, aby umożliwić ściślejszą kontrolę. W szczególności na etykietach dodatków należy wskazać zalecaną zawartość. W przypadku przekroczenia tej zawartości niektóre informacje powinny być podane na etykiecie premiksów.

(10)

Fakt, że stosowanie dodatków jako środków aromatyzujących w wodzie do pojenia nie jest dozwolone, nie wyklucza ich stosowania w mieszankach paszowych podawanych z wodą.

(11)

Ponieważ względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania zmian w warunkach zezwolenia na stosowanie danych substancji, należy przewidzieć okres przejściowy, aby umożliwić zainteresowanym stronom przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających z zezwolenia.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zezwolenie

Substancje wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii „dodatki sensoryczne” i do grupy funkcjonalnej „substancje aromatyzujące”, zostają dopuszczone jako dodatki paszowe stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł 2

Środki przejściowe

1.   Substancje wyszczególnione w załączniku oraz premiksy zawierające te substancje wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 12 marca 2023 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 12 września 2022 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów.

2.   Mieszanki paszowe i materiały paszowe zawierające substancje wyszczególnione w załączniku wyprodukowane i opatrzone etykietami przed dniem 12 września 2023 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 12 września 2022 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 sierpnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Dyrektywa Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotycząca dodatków paszowych (Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1).

(3)  Dziennik EFSA 2021; 19(11):6891.


ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatku

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: Dodatki sensoryczne Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące

2b143-eo

Tłoczony pomarańczowy olejek eteryczny

Skład dodatku

Tłoczony pomarańczowy olejek eteryczny ze skórek owoców pomarańczy gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck (1).

Postać płynna

Charakterystyka substancji czynnej

Olejek eteryczny otrzymany w wyniku tłoczenia na zimno ze skórki owoców pomarańczy gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck, zgodnie z definicją Rady (2).

We frakcji lotnej:

 

d-limonen: 93–97 %

 

Mircen: 1,5–3,5 %

 

Sabinen: 0,1–1,0 %

 

α-pinen: 0,4–0,8 %

 

Linalol: 0,1–0,7 %

 

Dekanal: 0,1–0,7 %

 

Oktanal: 0,1–0,6 %

 

Perillaldehyd: < 0,05 %

 

Numer CAS: 8028-48-6

 

Numer EINECS: 232-433-8

 

Numer FEMA: 2825

 

Numer CoE: 143

Metoda analityczna  (3)

Do oznaczenia d-limonenu (znacznik fitochemiczny) w dodatku paszowym:

chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) (zgodnie z metodą określoną w normie ISO 3140)

Kurczęta rzeźne i inne podrzędne gatunki drobiu rzeźnego

Kury nioski i inne podrzędne gatunki drobiu nieśnego i hodowlanego

Indyki rzeźne

-

-

80

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania oraz stabilność przy obróbce cieplnej.

3.

Zezwala się na mieszanie z innymi dodatkami botanicznymi, pod warunkiem że ilość perillaldehydu dodanego do materiału paszowego przez takie mieszanki jest niższa niż ilości wynikające ze stosowania pojedynczego dodatku przy maksymalnym lub zalecanym poziomie dla danego gatunku lub danej kategorii zwierząt.

4.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych.

12.9.2032

Wszystkie świniowate rzeźne:

-

-

172

Prosięta wszystkich gatunków świniowatych:

-

-

144

Lochy

-

-

200

Przeżuwacze

-

-

130

Konie

-

-

230

Króliki

Ryby z wyjątkiem ryb ozdobnych

-

-

50

Pozostałe gatunki

-

-

50


Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: Dodatki sensoryczne Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące

2b143-di

Destylowany pomarańczowy olejek eteryczny

Skład dodatku

Destylat (frakcja lotna) pomarańczowego olejku eterycznego, otrzymywany ze skórki owoców Citrus sinensis (L.) Osbeck.

Postać płynna

Charakterystyka substancji czynnej

Frakcja lotna z destylacji pomarańczowego olejku eterycznego tłoczonego (tłoczonego na zimno) otrzymywanego ze skórki owoców Citrus sinensis (L.) Osbeck zgodnie z definicją Rady (4).

 

d-limonen: 93–97,5 %

 

Mircen: 1,5–3,5 %

 

Sabinen: 0,2–1,0 %

 

α-pinen: 0,3–0,8 %

 

Linalol: 0,05–0,5 %

 

Oktanal: 0,05–0,4 %

 

Perillaldehyd: < 0,005 %

 

Numer CAS: 8028-48-6

 

Numer CoE: 143

Metoda analityczna  (5)

Do oznaczenia d-limonenu (znacznik fitochemiczny) w dodatku paszowym:

chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) (zgodnie z metodą określoną w normie ISO 3140)

Kurczęta rzeźne i inne podrzędne gatunki drobiu rzeźnego

Kury nioski i inne podrzędne gatunki drobiu nieśnego i hodowlanego

Indyki rzeźne

-

-

80

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania oraz stabilność przy obróbce cieplnej.

3.

Zezwala się na mieszanie z innymi dodatkami botanicznymi, pod warunkiem że ilość perillaldehydu dodanego do materiału paszowego przez takie mieszanki jest niższa niż ilości wynikające ze stosowania pojedynczego dodatku przy maksymalnym lub zalecanym poziomie dla danego gatunku lub danej kategorii zwierząt.

4.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych.

12.9.2032

Świniowate

-

-

200

Przeżuwacze

-

-

130

Konie

-

-

225

Króliki

Ryby z wyjątkiem ryb ozdobnych

-

-

80

Pozostałe gatunki

-

-

80


Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: Dodatki sensoryczne Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące

2b143-f

Skoncentrowany olejek pomarańczowy

Skład dodatku

Skoncentrowany olejek pomarańczowy ze skórek owoców pomarańczy gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck.

Postać płynna

Charakterystyka substancji czynnej

Skoncentrowany olejek produkowany w wyniku destylacji frakcyjnej tłoczonego pomarańczowego olejku eterycznego otrzymywanego ze skórki owoców Citrus sinensis (L.) Osbeck zgodnie z definicją Rady (6).

 

Frakcja nielotna: 10,5 %

 

We frakcji lotnej:

 

d-limonen: 89–96 %

 

Dekanal: 0,5–2 %

 

Linalol: 0,7–1,7 %

 

Mircen: 0,1–1,0 %

 

Geraniol: 0,1–1,0 %

 

Perillaldehyd: < 0,3 %

 

Numer CAS: 8028-48-6

 

Numer FEMA: 2822

Metoda analityczna  (7)

Do oznaczenia d-limonenu (znacznik fitochemiczny) w dodatku paszowym:

chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) (zgodnie z metodą określoną w normie ISO 3140)

Kurczęta rzeźne i inne podrzędne gatunki drobiu rzeźnego

-

-

15,5

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania oraz stabilność przy obróbce cieplnej.

3.

Zezwala się na mieszanie z innymi dodatkami botanicznymi, pod warunkiem że ilości perillaldehydu dodanego do materiału paszowego przez takie mieszanki jest niższy niż ilości wynikające ze stosowania pojedynczego dodatku przy maksymalnym lub zalecanym poziomie dla danego gatunku lub danej kategorii zwierząt.

4.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych.

12.9.2032

Kury nioski i inne podrzędne gatunki drobiu nieśnego i hodowlanego

-

-

23,5

Indyki rzeźne

-

-

21

Wszystkie świniowate rzeźne:

-

-

34

Prosięta wszystkich gatunków świniowatych:

-

-

28,5

Lochy

-

-

41,5

Cielęta (preparaty mlekozastępcze)

-

-

66,5

Przeżuwacze rzeźne

-

-

62,5

Przeżuwacze mleczne

-

-

40,5

Konie

-

-

62,5

Króliki

-

-

25

Ryby z wyjątkiem ryb ozdobnych

-

-

70

Pozostałe gatunki

-

-

15,5


Numer identyfikacyjny dodatku

Nazwa posiadacza zezwolenia

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: Dodatki sensoryczne Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące

2b143-f-i

Skoncentrowany olejek pomarańczowy

Skład dodatku

Skoncentrowany olejek pomarańczowy ze skórek owoców pomarańczy gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck.

Postać płynna

Charakterystyka substancji czynnej

Skoncentrowany olejek produkowany w wyniku destylacji frakcyjnej tłoczonego pomarańczowego olejku eterycznego otrzymywanego ze skórki owoców Citrus sinensis (L.) Osbeck zgodnie z definicją Rady (8).

Frakcja nielotna: 20,9 %

We frakcji lotnej:

 

d-limonen: 79–89 %

 

Dekanal: 3,0–5,0 %

 

Linalol: 2,0–5,0 %

 

Mircen: 0,1–1,0 %

 

Geraniol: 0,5–1,8 %

 

Perillaldehyd: < 0,6 %

 

Numer CAS: 8028-48-6

 

Numer FEMA: 2822

Metoda analityczna  (9)

Do oznaczenia d-limonenu (znacznik fitochemiczny) w dodatku paszowym:

chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) (zgodnie z metodą określoną w normie ISO 3140)

Kurczęta rzeźne i inne podrzędne gatunki drobiu rzeźnego

-

-

5,5

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania oraz stabilność przy obróbce cieplnej.

3.

Zezwala się na mieszanie z innymi dodatkami botanicznymi, pod warunkiem że ilość perillaldehydu dodanego do materiału paszowego przez takie mieszanki jest niższa niż ilości wynikające ze stosowania pojedynczego dodatku przy maksymalnym lub zalecanym poziomie dla danego gatunku lub danej kategorii zwierząt.

4.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych.

12.9.2032

Kury nioski i inne podrzędne gatunki drobiu nieśnego i hodowlanego

-

-

8

Indyki rzeźne

-

-

7

Wszystkie świniowate rzeźne:

-

-

11,5

Prosięta wszystkich gatunków świniowatych:

-

-

9,5

Lochy

-

-

14

Cielęta (preparaty mlekozastępcze)

-

-

23

Przeżuwacze rzeźne

-

-

21,5

Przeżuwacze mleczne

-

-

14

Konie

-

-

21,5

Króliki

-

-

8,5

Ryby z wyjątkiem ryb ozdobnych

-

-

24,5

Pozostałe gatunki

-

-

5,5


Numer identyfikacyjny dodatku

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

mg dodatku/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %

Kategoria: Dodatki sensoryczne Grupa funkcjonalna: Substancje aromatyzujące

2b143-f-ii

Skoncentrowany olejek pomarańczowy

Skład dodatku

Skoncentrowany olejek pomarańczowy ze skórek owoców pomarańczy gatunku Citrus sinensis (L.) Osbeck.

Postać płynna

Charakterystyka substancji czynnej

Skoncentrowany olejek produkowany w wyniku destylacji frakcyjnej tłoczonego pomarańczowego olejku eterycznego otrzymywanego ze skórki owoców Citrus sinensis (L.) Osbeck zgodnie z definicją Rady (10).

Frakcja nielotna: 18 %

We frakcji lotnej:

 

d-limonen: 85–95 %

 

Linalol: 0,5–4 %

 

Numer CAS: 8028-48-6

 

Numer FEMA: 2822

Metoda analityczna  (11)

Do oznaczenia d-limonenu (znacznik fitochemiczny) w dodatku paszowym:

chromatografia gazowa z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) (zgodnie z metodą określoną w normie ISO 3140)

Wszystkie gatunki zwierząt

-

-

-

1.

Dodatek jest włączany do pasz w postaci premiksu.

2.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania oraz stabilność przy obróbce cieplnej.

3.

Na etykiecie dodatku podaje się następujące informacje:

„Zalecana maksymalna zawartość substancji czynnej na kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %:

Kurczęta rzeźne i inne podrzędne gatunki drobiu rzeźnego, kur niosek i innych podrzędnych gatunków drobiu nieśnego i hodowlanego, indyki rzeźne, świniowate: 50 mg,

Cielęta (preparaty mlekozastępcze): 70 mg,

Przeżuwacze, z wyjątkiem owiec i kóz: 60 mg,

Owce i kozy: 70 mg,

Ryby z wyjątkiem ryb ozdobnych: 2 mg,

Inne zwierzęta lądowe: 50 mg”.

4.

Jeżeli stosowanie zgodnie z poziomem podanym na etykiecie premiksu skutkuje przekroczeniem poziomu, o którym mowa w pkt 3, na etykiecie premiksu podaje się grupę funkcjonalną, numer identyfikacyjny, nazwę i dodaną ilość substancji czynnej.

5.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia związane z wdychaniem, kontaktem ze skórą lub kontaktem z oczami. Jeżeli zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym środków ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych.

12.9.2032


(1)  Synonimy: Citrus sinensis (L.) Pers., Citrus aurantium (L.) Dulcis.

(2)  „Natural sources of flavourings” (Naturalne źródła aromatów) – sprawozdanie nr 2 (2007).

(3)  Informacje na temat metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(4)  „Natural sources of flavourings” (Naturalne źródła aromatów) – sprawozdanie nr 2 (2007).

(5)  Informacje na temat metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(6)  „Natural sources of flavourings” (Naturalne źródła aromatów) – sprawozdanie nr 2 (2007).

(7)  Informacje na temat metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(8)  „Natural sources of flavourings” (Naturalne źródła aromatów) – sprawozdanie nr 2 (2007).

(9)  Informacje na temat metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(10)  „Natural sources of flavourings” (Naturalne źródła aromatów) – sprawozdanie nr 2 (2007).

(11)  Informacje na temat metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


Top