EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1393

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1393 z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) w nasionach konopi i produktach z nich uzyskanych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2022/5699

OJ L 211, 12.8.2022, p. 83–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1393/oj

12.8.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/83


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/1393

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) w nasionach konopi i produktach z nich uzyskanych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 (2) ustanowiono najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń, w tym delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC), w środkach spożywczych.

(2)

W 2015 r. panel Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) ds. zanieczyszczeń w łańcuchu żywnościowym przyjął opinię naukową dotyczącą ryzyka dla zdrowia ludzi związanego z obecnością tetrahydrokannabinolu (THC) w mleku i innych rodzajach żywności pochodzenia zwierzęcego (3). THC, a dokładniej Δ9-THC, jest najbardziej istotnym składnikiem konopi Cannabis sativa. Urząd ustalił ostrą dawkę referencyjną (ARfD) na poziomie 1 μg Δ9-THC/kg masy ciała.

(3)

Aby uzyskać więcej danych na temat występowania Δ9-THC i innych istotnych niepsychoaktywnych prekursorów w żywności uzyskanej z konopi oraz w żywności zawierającej konopie lub składniki uzyskane z konopi, przyjęto zalecenie Komisji (UE) 2016/2115 (4).

(4)

W dniu 7 stycznia 2020 r. Urząd opublikował sprawozdanie naukowe szacujące ostre narażenie ludzi na działanie Δ9-THC (5), uwzględniając dane o występowaniu tej substancji pozyskane na podstawie zalecenia (UE) 2016/2115. W przypadku niektórych szacunków ostrego narażenia wartość ARfD wynosząca 1 μg/kg masy ciała została przekroczona. Mimo że szacunki narażenia na Δ9-THC w Unii będą prawdopodobnie przeszacowane, obecne narażenie na Δ9-THC stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

(5)

Należy zatem ustalić najwyższe dopuszczalne poziomy w nasionach konopi i produktach uzyskanych z nasion konopi w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego. Ponieważ kwas delta-9-tetrahydrokannabinolowy (Δ9-THCA) może zostać przetworzony na Δ9-THC w procesie obróbki, najwyższe dopuszczalne poziomy powinny zostać ustalone jako suma Δ9-THC i Δ9-THCA, wyrażona w ekwiwalentach Δ9-THC.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1881/2006.

(7)

Aby umożliwić podmiotom gospodarczym przygotowanie się do nowych przepisów wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem, należy ustanowić rozsądny termin rozpoczęcia stosowania najwyższych dopuszczalnych poziomów. Należy również przewidzieć okres przejściowy w odniesieniu do środków spożywczych wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Środki spożywcze wymienione w załączniku, które zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2023 r., mogą pozostać w obrocie do upływu ich daty minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 sierpnia 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5).

(3)  Dziennik EFSA 2015;13(6):4141

(4)  Zalecenie Komisji (UE) 2016/2115 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie monitorowania obecności Δ9-tetrahydrokannabinolu, jego prekursorów oraz innych kannabinoidów w żywności (Dz.U. L 327 z 2.12.2016, s. 103).

(5)  EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), Arcella D, Cascio C i Mackay K, 2020. „Acute human exposure assessment to tetrahydrocannabinol (Δ9-THC)” (Ocena ostrego narażenia ludzi na działanie tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC)). Dziennik EFSA 2020; 18(1):5953, 41 s., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5953.


ZAŁĄCZNIK

W sekcji 8 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1881/2006 dodaje się pozycję 8.6 w brzmieniu:

Środki spożywcze (1)

Najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg)

„8.6.

Ekwiwalenty delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC)  (*1)

 

8.6.1.

Nasiona konopi

3,0

8.6.2.

Zmielone nasiona konopi, (częściowo) odtłuszczone nasiona konopi i inne produkty przetworzone/uzyskane z nasion konopi  (*2) z wyjątkiem produktów, o których mowa w pkt 8.6.3.

3,0

8.6.3.

Olej z nasion konopi

7,5


(*1)  Najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do sumy delta-9-tetrahydrokannabinolu (Δ9-THC) i kwasu delta-9-tetrahydrokannabinolowego (Δ9-THCA), wyrażonej jako Δ9-THC. Do poziomu Δ9-THCA stosuje się współczynnik 0,877, a najwyższy dopuszczalny poziom odnosi się do sumy Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA (w przypadku oddzielnego oznaczenia ilościowego Δ9-THC i Δ9-THCA).

(*2)  Produkty przetworzone/uzyskane z nasion konopi są produktami przetworzonymi/uzyskanymi wyłącznie z nasion konopi.”


Top