EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1253

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1253 z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do odstępstw od niektórych wymogów wprowadzonych rozporządzeniem delegowanym (UE) 2022/201

C/2022/4949

OJ L 191, 20.7.2022, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1253/oj

20.7.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 191/45


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2022/1253

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do odstępstw od niektórych wymogów wprowadzonych rozporządzeniem delegowanym (UE) 2022/201

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (1), w szczególności jego art. 62 ust. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 748/2012 (2) ustanowiono wspólne wymagania techniczne dotyczące projektowania i produkcji cywilnych statków powietrznych, a także silników, śmigieł i części, które mają być w nich zamontowane.

(2)

Zgodnie z pkt 3.1 lit. b) załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/1139 zatwierdzone organizacje projektujące i produkujące mają wdrożyć i utrzymywać system zarządzania zapewniający zgodność z zasadniczymi wymogami określonymi w tym załączniku, zarządzać ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa oraz stale dążyć do doskonalenia tego systemu.

(3)

Zgodnie z załącznikiem 19 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. („konwencja chicagowska”) właściwe organy mogą żądać od zatwierdzonych organizacji projektujących i produkujących wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem.

(4)

Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/201 (3) wprowadzono system zarządzania dla wszystkich organizacji projektujących i produkujących, objętych zakresem załącznika I do rozporządzenia (UE) nr 748/2012, w celu spełnienia wymagań międzynarodowych norm i zalecanych metod postępowania Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) ustanowionych w załączniku 19 do konwencji chicagowskiej.

(5)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2022/203 (4) wprowadzono system zarządzania i systemy zgłaszania zdarzeń, które mają zostać ustanowione przez właściwe organy.

(6)

Rozporządzeniem delegowanym (UE) 2022/201 i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2022/203 zmieniono odpowiednio art. 8 i 9 rozporządzenia (UE) nr 748/2012. Zmiany przewidywały okresy przejściowe do dnia 7 marca 2025 r. dla organizacji projektujących i organizacji produkujących w celu skorygowania wszelkich stwierdzonych niezgodności związanych z wymogami, które zostały wprowadzone rozporządzeniem delegowanym (UE) 2022/201 w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 748/2012.

(7)

Przyjęty tekst zmieniający art. 9 rozporządzenia (UE) nr 748/2012, błędnie odwoływał się do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/203, zamiast odwoływać się do rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/201.

(8)

Ponadto w tekście zmieniającym art. 9 rozporządzenia (UE) nr 748/2012 nie uwzględniono faktu, że jedynie ograniczony zestaw wymogów wprowadzonych rozporządzeniem delegowanym (UE) 2022/201, głównie wymogi dotyczące zgłaszania zdarzeń i przechowywania dokumentacji, ma zastosowanie do organizacji, które produkują wyroby, części lub akcesoria bez certyfikatu zatwierdzenia posiadających zezwolenie, które to zezwolenie jest ważne jedynie przez ograniczony okres. Okres przejściowy do dnia 7 marca 2025 r. w celu skorygowania ustaleń dotyczących niezgodności związanych z wymogami, które zostały wprowadzone rozporządzeniem delegowanym (UE) 2022/201, nie ma zatem znaczenia dla tych organizacji. W związku z tym, aby zapewnić spójność z datą rozpoczęcia stosowania rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/201, organizacje posiadające zezwolenie wydane najpóźniej w dniu 7 marca 2023 r. nie powinny być zobowiązane do spełnienia wymogów wprowadzonych rozporządzeniem delegowanym (UE) 2022/201.

(9)

Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (UE) nr 748/2012.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego zgodnie z art. 127 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/1139,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Art. 9 ust. 5 i 6 rozporządzenia (UE) nr 748/2012 otrzymują brzmienie:

„5.   W drodze odstępstwa od pkt 21.B.225 lit. d) ppkt 1 i 2 załącznika I (część 21), organizacja produkująca, która posiada ważny certyfikat zatwierdzenia wydany zgodnie z załącznikiem I (część 21) może do dnia 7 marca 2025 r. skorygować wszelkie ustalone niezgodności związane z wymaganiami określonymi w załączniku I wprowadzonymi rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/201 (*1).

Jeżeli po dniu 7 marca 2025 r. przedmiotowe niezgodności nie zostaną przez organizację usunięte, certyfikat zatwierdzenia zostaje cofnięty, ograniczony lub zawieszony w całości lub w części.

6.   W drodze odstępstwa od pkt 21.A.125C lit. a) ppkt 1 załącznika I (część 21), organizacja, która produkuje wyroby, części lub akcesoria bez certyfikatu zatwierdzenia i która posiada ważne zezwolenie wydane najpóźniej w dniu 7 marca 2023 r. zgodnie z załącznikiem I (część 21) nie będzie zobowiązana do spełnienia odpowiednich wymogów określonych w załączniku I wprowadzonych rozporządzeniem delegowanym (UE) 2022/201.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 7 marca 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lipca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz.U. L 224 z 21.8.2012, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/201 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do systemów zarządzania i systemów zgłaszania zdarzeń, które mają zostać ustanowione przez organizacje projektujące i produkujące, a także procedur stosowanych przez Agencję, oraz w sprawie sprostowania tego rozporządzenia (Dz.U. L 33 z 15.2.2022, s. 7).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/203 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do ustanowienia przez właściwe organy systemów zarządzania i systemów zgłaszania zdarzeń oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do wydawania poświadczeń przeglądu zdatności do lotu (Dz.U. L 33 z 15.2.2022, s. 46).


Top