EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1037

Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1037 z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania glikolipidów jako środków konserwujących w napojach (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2022/4337

Dz.U. L 173 z 30.6.2022, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1037/oj

30.6.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/52


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/1037

z dnia 29 czerwca 2022 r.

zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 oraz załącznik do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 w odniesieniu do stosowania glikolipidów jako środków konserwujących w napojach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3 oraz art. 14,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2), w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w żywności oraz warunki ich stosowania.

(2)

W załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) nr 231/2012 (3) ustanowiono specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(3)

Unijny wykaz dodatków do żywności i specyfikacje dodatków do żywności mogą być aktualizowane zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008, z inicjatywy Komisji albo na wniosek państwa członkowskiego lub zainteresowanej strony.

(4)

W grudniu 2019 r. do Komisji wpłynął wniosek o zezwolenie na stosowanie glikolipidów jako środków konserwujących w napojach z dodatkami smakowymi i środkami aromatyzującymi, niektórych innych produktach należących do kategorii 14.1 „napoje bezalkoholowe” oraz piwie bezalkoholowym i napojach słodowych.

(5)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) ocenił bezpieczeństwo proponowanego stosowania glikolipidów jako dodatku do żywności. W opinii Urzędu (4) przyjętej w dniu 4 maja 2021 r. ustalono dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) na poziomie 10 mg/kg masy ciała. Urząd odnotował, że najwyższy szacunek narażenia w wysokości 3,1 mg/kg masy ciała dziennie u małych dzieci mieści się w ustalonym ADI i stwierdził, że narażenie na glikolipidy nie budzi obaw co do bezpieczeństwa w przypadku zastosowań i poziomów stosowania proponowanych przez wnioskodawcę.

(6)

Glikolipidy są wytwarzane przez grzyby Dacryopinax spathularia w procesie fermentacji. Glikolipidy, stosowane jako środek konserwujący, przedłużają okres trwałości napojów, chroniąc je przed pogorszeniem jakości spowodowanym przez mikroorganizmy i hamują wzrost mikroorganizmów chorobotwórczych. Glikolipidy wykazują aktywność przeciwko drożdżom, pleśni i bakteriom Gram-dodatnim i mogą służyć jako alternatywa dla innych środków konserwujących obecnie dopuszczonych w napojach.

(7)

Należy zatem zezwolić na stosowanie glikolipidów jako środków konserwujących w napojach objętych wnioskiem i nadać temu dodatkowi numer E 246.

(8)

Specyfikacje glikolipidów (E 246) należy włączyć do rozporządzenia (UE) nr 231/2012, ponieważ dodatek ten jest po raz pierwszy uwzględniany w unijnym wykazie dodatków do żywności ustanowionym w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 i (UE) nr 231/2012.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 czerwca 2022 r.

W imieniu Komisji

Przewodnicząca

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 231/2012 z dnia 9 marca 2012 r. ustanawiające specyfikacje dla dodatków do żywności wymienionych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 83 z 22.3.2012, s. 1).

(4)  Dziennik EFSA 2021; 19(6):6609.


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w części B w pkt 3 „Dodatki inne niż barwniki i substancje słodzące” po pozycji dotyczącej dodatku do żywności E 243 dodaje się pozycję w brzmieniu:

„Ε 246

Glikolipidy”

b)

w części E wprowadza się następujące zmiany:

1)

w kategorii 14.1.4 (Napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi) po pozycji dotyczącej dodatku E 242 dodaje się pozycję dotyczącą dodatku E 246 (Glikolipidy) w brzmieniu:

 

„E 246

Glikolipidy

50

 

Z wyłączeniem napojów na bazie produktów mlecznych”

2)

w kategorii 14.1.5.2 (Inne) po pozycji dotyczącej dodatku E 242 dodaje się pozycję dotyczącą dodatku E 246 (Glikolipidy) w brzmieniu:

 

„E 246

Glikolipidy

20

93

Tylko płynne koncentraty herbaty i płynne koncentraty naparów owocowych i ziołowych”

3)

w kategorii 14.2.1 (Piwo i napoje słodowe) po pozycji dotyczącej dodatków E 220–228 dodaje się pozycję dotyczącą dodatku E 246 (Glikolipidy) w brzmieniu:

 

„E 246

Glikolipidy

50

 

Tylko piwo bezalkoholowe i napoje słodowe”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 231/2012 po pozycji dotyczącej dodatku do żywności E 243 dodaje się pozycję w brzmieniu:

E 246 glikolipidy

Nazwy synonimowe

 

Definicja

Naturalnie występujące glikolipidy uzyskuje się w procesie fermentacji przy użyciu szczepu typu dzikiego MUCL 53181 grzyba Dacryopinax spathularia (jadalny grzyb galaretowaty, „ucho osmantusa”). Glukoza jest wykorzystywana jako źródło węgla. Proces wydzielania, oczyszczania i utrwalania (downstream processing) bez udziału rozpuszczalników obejmuje filtrację i mikrofiltrację w celu usunięcia komórek drobnoustrojów, strącanie i przemywanie wodą buforowaną w celu oczyszczenia. Produkt jest pasteryzowany i suszony rozpyłowo. Proces produkcji nie modyfikuje chemicznie glikolipidów ani nie zmienia ich naturalnego składu.

Numer CAS

2205009-17-0

Nazwa chemiczna

Glikolipidy pozyskiwane z Dacryopinax spathularia

Oznaczenie zawartości

Nie mniej niż 93 % całkowitej zawartości glikolipidów w przeliczeniu na suchą masę.

Opis

Beżowy lub jasnobrązowy proszek, słaby charakterystyczny zapach

Identyfikacja

 

Rozpuszczalność

Spełnia wymagania (10 g/l w wodzie)

pH

Między 5,0 a 7,0 (10 g/l w wodzie)

Mętność

Nie więcej niż 28 NTU (10 g/l w wodzie)

Czystość

 

Zawartość wody

Nie więcej niż 5 % (metoda Karla Fischera)

Białko

Nie więcej niż 3 % (współczynnik N x 6,25)

Tłuszcz

Nie więcej niż 2 % (wagowo)

Sód

Nie więcej niż 3,3 %

Arsen

Nie więcej niż 1 mg/kg

Ołów

Nie więcej niż 0,7 mg/kg

Kadm

Nie więcej niż 0,1 mg/kg

Rtęć

Nie więcej niż 0,1 mg/kg

Nikiel

Nie więcej niż 2 mg/kg

Kryteria mikrobiologiczne

 

Łączna liczba bakterii tlenowych:

Nie więcej niż 100 kolonii na gram

Drożdże i pleśń

Nie więcej niż 10 kolonii na gram

Bakterie z grupy coli

Nie więcej niż 3 NPL na gram

Bakterie Salmonella spp.

Nieobecne w 25 g”


Top