EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0625

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/625 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

ST/8103/2022/INIT

OJ L 116, 13.4.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/625/oj

13.4.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/625

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2022/627 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniającą decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 (2) nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2014/145/WPZiB (3), w tym zamrożeniu środków finansowych i zasobów gospodarczych niektórych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów lub powiązanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.

(2)

W związku z kryzysem humanitarnym wynikającym z niesprowokowanej inwazji sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę Rada w dniu 13 kwietnia 2022 r. przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/627, zmieniającą dzecyzję 2014/145/WPZiB w celu wprowadzenia wyjątków odnoszących się do zamrożenia aktywów i ograniczeń w odniesieniu do udostępniania środków finansowych i zasobów gospodarczych wyznaczonym osobom, podmiotom i organom dla niektórych jasno zdefiniowanych kategori organów, osób, podmiotów, organizacji oraz agencji, wyłącznie do celów humanitarnych w Ukrainie.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 269/2014 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2a

1.   Artykuł 2 ust. 2 nie ma zastosowanie do środków finansowych ani zasobów gospodarczych udostępnianych przez organizacje oraz agencje, które są poddawane przez Unię ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów i z którymi Unia podpisała ramową umowę o partnerstwie finansowym, na podstawie której te organizacje i agencje działają jako partnerzy humanitarni Unii, pod warunkiem że przekazanie tych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jest niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w Ukrainie.

2.   W przypadkach nieobjętych ust. 1 niniejszego artykułu oraz aa zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy mogą udzielić szczególnego lub ogólnego zezwolenia, na warunkach ogólnych lub szczegółowych, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że przekazanie takich środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w Ukrainie.

3.   W przypadku braku decyzji odmownej, wniosku o udzielnie informacji lub zawiadomienia o dodatkowym terminie od właściwego organu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udzielenie zezwolenia na podstawie ust. 2, zezwolenie uważa się za udzielone.

4.   Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 2 i 3 w terminie 2 tygodni od udzielenia zezwolenia.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 kwietnia 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Dz.U. L 116 z 13.4.2022.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6).

(3)  Decyzja Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi (Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 16).


Top