EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0428

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/428 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

ST/7130/2022/INIT

Dz.U. L 87I z 15.3.2022, p. 13–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/428/oj

15.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 87/13


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/428

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2022/430 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (1),

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 833/2014 (2).

(2)

Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2014/512/WPZiB (3).

(3)

W dniu 15 marca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/430 dotyczącą zmiany decyzji 2014/512/WPZiB oraz nałożenia dalszych środków ograniczających w odniesieniu do żelaza i stali, a także towarów luksusowych.

(4)

Decyzja (WPZiB) 2022/430 rozszerza wykaz osób związanych z rosyjską bazą obronną i przemysłową, na które nakłada się surowsze ograniczenia wywozowe dotyczące towarów i technologii podwojnego zastosowania, a także towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia potencjału sektora obrony i bezpieczeństwa Rosji pod względem technologicznym.

(5)

Decyzja (WPZiB) 2022/430 nakłada również zakazy ukierunkowane na nowe inwestycje w rosyjski sektor energetyczny, a także kompleksowe ograniczenie wywozowe dotyczące sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego w Rosji, z wyjątkiem przemysłu jądrowego i sektora (downstream) transportu energii.

(6)

Decyzja (WPZiB) 2022/430 zakazuje wszystkich transakcji z niektórymi przedsiębiorstwami państwowymi, które już podlegają ograniczeniom w zakresie refinansowania.

(7)

Decyzja (WPZiB) 2022/430 zakazuje również świadczenia usług w zakresie ratingu kredytowego oraz zakazuje dostępu do wszelkich usług subskrypcji związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego na rzecz klientów rosyjskich.

(8)

Środki te wchodzą w zakres Traktatu, a zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 833/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 dodaje się litery w brzmieniu:

„s)

»rating kredytowy« oznacza opinię na temat zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego, dłużnych papierów wartościowych, akcji uprzywilejowanych lub innych instrumentów finansowych, lub emitenta takich długów lub zobowiązań finansowych, dłużnych papierów wartościowych, akcji uprzywilejowanych lub innych instrumentów finansowych, wystawioną przy wykorzystaniu uznanego i zdefiniowanego systemu rankingowego kategorii ratingowych;

t)

»działalność w zakresie ratingu kredytowego« oznacza analizę danych i informacji oraz ocenę, zatwierdzanie, wystawianie i przegląd ratingów kredytowych;

u)

»sektor energetyczny« oznacza sektor obejmujący następujące rodzaje działalności, z wyjątkiem cywilnej działalności związanej z energią jądrową:

(i)

poszukiwanie, produkcję, dystrybucję w Rosji lub wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego lub stałych paliw kopalnych, rafinację paliw, skraplanie gazu ziemnego lub regazyfikację;

(ii)

wytwarzanie lub dystrybucję w Rosji produktów ze stałych paliw kopalnych, produktów rafinacji ropy naftowej lub gazu; lub

(iii)

budowę obiektów lub instalację sprzętu na potrzeby działalności związanej z wytwarzaniem lub produkcją energii elektrycznej, lub świadczenie usług, dostarczanie sprzętu lub technologii na potrzeby działalności związanej z wytwarzaniem lub produkcją energii elektrycznej.”;

2)

w art. 2 ust. 7 dodaje się podpunkt w brzmieniu:

„(iii)

sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, przeznaczone są dla sektora energetycznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazywanie lub taki wywóz, lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa, są dozwolone w ramach wyjątków, o których mowa w art. 3 ust. 3–6.”;

3)

w art. 2a ust. 7 dodaje się podpunkt w brzmieniu:

„(iii)

sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, przeznaczone są dla sektora energetycznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazywanie lub taki wywóz są dozwolone w ramach wyjątków, o których mowa w art. 3 ust. 3–6.”;

4)

w art. 2b ust. 1 wprowadzenie otrzymuje brzmienie:

„1.   W odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku IV, na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 i 2 i art. 2a ust. 1 i 2 oraz bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania, oraz towarów i technologii wymienionych w załączniku VII, lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, wyłącznie po ustaleniu:”;

5)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

1.   Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, produktów lub technologii wymienionych w załączniku II — niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii — na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego.

2.   Zakazuje się:

a)

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i tej technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b)

finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, na potrzeby jakichkolwiek sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby świadczenia powiązanej technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3.   Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów lub technologii ani do udzielania powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do:

a)

transportu paliw kopalnych, w szczególności węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

b)

pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne lub istotne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków tego zdarzenia.

4.   Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 17 września 2022 r. zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem poinformowania właściwego organu z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych.

5.   Zakazy ustanowione w ust. 2 nie mają zastosowania do zapewniania ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz jakiejkolwiek osoby prawnej zarejestrowanej lub utworzonej na mocy prawa państwa członkowskiego w odniesieniu do jej działalności poza sektorem energetycznym w Rosji.

6.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz, udzielenie pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że:

a)

jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii; lub

b)

jest to przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub podmiotów samodzielnie lub wspólnie kontrolowanych przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.

7.   Zainteresowane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 6 w terminie dwóch tygodni od udzielenia tego zezwolenia.”;

6)

art. 3a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3a

1.   Zakazuje się:

a)

nabywania jakichkolwiek nowych lub rozszerzania jakichkolwiek dotychczasowych udziałów w jakichkolwiek osobach prawnych, podmiotach lub organach zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji;

b)

udzielania jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów lub uczestniczenia w jakichkolwiek uzgodnieniach służących udzielaniu jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów, lub udzielania finansowania w inny sposób, w tym w postaci kapitału własnego, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji lub w udokumentowanym celu finansowania takiej osoby prawnej, takiego podmiotu lub organu;

c)

tworzenia jakichkolwiek nowych spółek joint venture z jakimikolwiek osobami prawnymi, podmiotami lub organami zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzącymi działalność w sektorze energetycznym w Rosji;

d)

świadczenia usług inwestycyjnych bezpośrednio związanych z działalnością, o której mowa w lit. a), b) i c).

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wszelkie działania, o których mowa w ust. 1, po ustaleniu, że:

a)

jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii, a także transportu paliw kopalnych, w szczególności węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

b)

dotyczy to wyłącznie osoby prawnej, podmiotu lub organu prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji, będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego.

3.   Zainteresowane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 8 w terminie dwóch tygodni od udzielenia tego zezwolenia.”;

7)

art. 3e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Menedżer sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej wspiera Komisję i państwa członkowskie w zapewnianiu wdrożenia art. 3d oraz zgodności z tym artykułem. Menedżer sieci odrzuca w szczególności wszystkie plany lotu złożone przez operatorów statków powietrznych wskazujące na zamiar prowadzenia działań nad terytorium Unii, które stanowią naruszenie niniejszego rozporządzenia, tak aby pilot nie otrzymał zezwolenia na lot.”;

8)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 3g

1.   Zakazuje się:

a)

bezpośredniego lub pośredniego przywozu do Unii wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli:

(i)

pochodzą one z Rosji; lub

(ii)

zostały wywiezione z Rosji;

b)

bezpośredniego lub pośredniego zakupu wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, które znajdują się w Rosji lub pochodzą z Rosji;

c)

transportu wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji do jakiegokolwiek innego kraju;

d)

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także zapewniania ubezpieczania i reasekuracji, związanych z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).

2.   Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 17 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 3h

1.   Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów luksusowych wymienionych załączniku XVIII, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

2.   Zakaz, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do towarów luksusowych wymienionych w załączniku XVIII, o ile ich wartość przekracza 300 EUR za sztukę, chyba że w załączniku określono inaczej.

3.   Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do towarów niezbędnych do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych lub konsularnych państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji lub organizacji międzynarodowych posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym, ani do rzeczy osobistych ich personelu.”;

9)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 5aa

1.   Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w jakiejkolwiek transakcji z:

a)

osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub są w ponad 50 % własnością publiczną lub w których Rosja, jej rząd lub bank centralny mają prawo do udziału w zyskach lub z którymi Rosja, jej rząd lub bank centralny utrzymują inne istotne stosunki gospodarcze, zgodnie z wykazem w załączniku XIX;

b)

osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku XIX; lub

c)

osobą prawną, podmiotem lub organem działającymi w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

2.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania do dnia 15 maja 2022 r. umów zawartych przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

3.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a)

transakcji, które są absolutnie niezbędne do kupna, przywozu lub transportu paliw kopalnych, w szczególności węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza, z Rosji lub przez Rosję do Unii;

b)

transakcji związanych z projektami w sektorze energii poza Rosją, w których osoba prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku XIX są udziałowcami lub akcjonariuszami mniejszościowymi.”;

10)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 5j

1.   Od dnia 15 kwietnia 2022 r. zakazuje się świadczenia usług w zakresie ratingu kredytowego na rzecz jakichkolwiek obywateli Rosji lub osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.

2.   Od dnia 15 kwietnia 2022 r. zakazuje się udostępniania jakichkolwiek usług subskrypcji związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego na rzecz jakichkolwiek obywateli Rosji lub osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Rosji, lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.

3.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.”;

11)

art. 11 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załącznikach III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV lub XIX, lub o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) lub c), art. 5 ust. 2 lit. b) lub c), art. 5 ust. 3 lit. c) lub d), art. 5 ust. 4 lit. b) lub c), art. 5a lit. a), b) lub c), art. 5aa lit b) lub c), art. 5h lub art. 5j;”;

12)

art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 12

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem.”;

13)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

14)

dodaje się załączniki XVII, XVIII i XIX zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Dz.U. L 87 I z 15.3.2022.

(2)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1).

(3)  Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dodaje się wpisy dotyczące następujących osób fizycznych i podmiotów:

 

„Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC „35th Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC „Aysberg Central Design Bureau”

 

United Shipbuilding Corporation JSC „Baltic Shipbuilding Factory”

 

United Shipbuilding Corporation JSC „Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

 

United Shipbuilding Corporation JSC SC „Zvyozdochka”

 

United Shipbuilding Corporation „Pribaltic Shipbuilding Factory YANTAR”

 

United Shipbuilding Corporation „Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

 

United Shipbuilding Corporation „Sredne-Nevsky Shipyard”

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring”.


ZAŁĄCZNIK II

Dodaje się załączniki w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK XVII

WYKAZ WYROBÓW Z ŻELIWA I STALI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3G

Kody CN (TARIC)

Nazwa towaru

7208 10 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 25 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 26 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 27 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 36 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 37 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 38 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 39 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 40 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 52 99

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 53 90

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 54 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 14 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 19 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7212 60 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 19 10

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 30 10

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 30 30

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 30 90

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 40 15

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 40 90

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7226 19 10

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7226 91 20

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7226 91 91

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7226 91 99

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 15 00

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 16 90

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 17 90

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 18 91

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 25 00

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 26 90

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 27 90

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 28 90

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 90 20

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 90 80

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 23 20

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 23 30

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 23 80

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 29 00

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 90 20

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7211 90 80

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 50 20

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 50 80

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7226 20 00

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7226 92 00

Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7209 16 10

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7209 17 10

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7209 18 10

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7209 26 10

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7209 27 10

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7209 28 10

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7225 19 90

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7226 19 80

Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)

7210410020

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210410030

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210490020

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210490030

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210610020

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210610030

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210690020

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210690030

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212300020

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212300030

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212506120

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212506130

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212506920

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212506930

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225920020

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225920030

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990011

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990022

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990023

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990041

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990045

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990091

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990092

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990093

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226993010

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226993030

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226997011

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226997013

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226997091

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226997093

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226997094

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210 20 00

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210 30 00

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210 90 80

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212 20 00

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212 50 20

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212 50 30

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212 50 40

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212 50 90

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225 91 00

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226 99 10

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210410080

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210490080

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210610080

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210690080

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212300080

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212506180

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7212506980

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225920080

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990025

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7225990095

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226993090

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226997019

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7226997096

Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi

7210 70 80

Produkty walcowane płaskie z powłokami organicznymi

7212 40 80

Produkty walcowane płaskie z powłokami organicznymi

7209 18 99

Wyroby cynowane

7210 11 00

Wyroby cynowane

7210 12 20

Wyroby cynowane

7210 12 80

Wyroby cynowane

7210 50 00

Wyroby cynowane

7210 70 10

Wyroby cynowane

7210 90 40

Wyroby cynowane

7212 10 10

Wyroby cynowane

7212 10 90

Wyroby cynowane

7212 40 20

Wyroby cynowane

7208 51 20

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 51 91

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 51 98

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 52 91

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 90 20

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7208 90 80

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7210 90 30

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 40 12

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 40 40

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7225 40 60

Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7219 11 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 12 10

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 12 90

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 13 10

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 13 90

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 14 10

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 14 90

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 22 10

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 22 90

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 23 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 24 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 11 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 12 00

Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 31 00

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 32 10

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 32 90

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 33 10

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 33 90

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 34 10

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 34 90

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 35 10

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 35 90

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 90 20

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 90 80

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 20 21

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 20 29

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 20 41

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 20 49

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 20 81

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 20 89

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 90 20

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7220 90 80

Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej

7219 21 10

Walcowana na gorąco blacha quarto ze stali nierdzewnej

7219 21 90

Walcowana na gorąco blacha quarto ze stali nierdzewnej

7214 30 00

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 91 10

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 91 90

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 99 31

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 99 39

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 99 50

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 99 71

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 99 79

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 99 95

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7215 90 00

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 10 00

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 21 00

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 22 00

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 40 10

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 40 90

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 50 10

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 50 91

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 50 99

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 99 00

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 10 20

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 20 10

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 20 91

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 30 20

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 30 41

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 30 49

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 30 61

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 30 69

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 30 70

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 30 89

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 60 20

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 60 80

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 70 10

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 70 90

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7228 80 00

Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7214 20 00

Pręty zbrojeniowe

7214 99 10

Pręty zbrojeniowe

7222 11 11

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 11 19

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 11 81

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 11 89

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 19 10

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 19 90

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 11

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 19

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 21

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 29

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 31

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 39

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 81

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 20 89

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 30 51

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 30 91

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 30 97

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 40 10

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 40 50

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7222 40 90

Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej

7221 00 10

Walcówka ze stali nierdzewnej

7221 00 90

Walcówka ze stali nierdzewnej

7213 10 00

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 20 00

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 91 10

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 91 20

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 91 41

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 91 49

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 91 70

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 91 90

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 99 10

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7213 99 90

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7227 10 00

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7227 20 00

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7227 90 10

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7227 90 50

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7227 90 95

Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej

7216 31 10

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 31 90

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 32 11

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 32 19

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 32 91

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 32 99

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 33 10

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7216 33 90

Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej

7301 10 00

Ścianka szczelna

7302 10 22

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych

7302 10 28

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych

7302 10 40

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych

7302 10 50

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych

7302 40 00

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych

7306 30 41

Pozostałe rury, przewody rurowe

7306 30 49

Pozostałe rury, przewody rurowe

7306 30 72

Pozostałe rury, przewody rurowe

7306 30 77

Pozostałe rury, przewody rurowe

7306 61 10

Profile zamknięte

7306 61 92

Profile zamknięte

7306 61 99

Profile zamknięte

7304 11 00

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 22 00

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 24 00

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 41 00

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 49 10

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 49 93

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 49 95

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 49 99

Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu

7304 19 10

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 19 30

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 19 90

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 23 00

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 29 10

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 29 30

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 29 90

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 31 20

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 31 80

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 39 10

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 39 52

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 39 58

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 39 92

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 39 93

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 39 98

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 51 81

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 51 89

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 59 10

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 59 92

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 59 93

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 59 99

Inne przewody rurowe bez szwu

7304 90 00

Inne przewody rurowe bez szwu

7305 11 00

Duże przewody rurowe spawane

7305 12 00

Duże przewody rurowe spawane

7305 19 00

Duże przewody rurowe spawane

7305 20 00

Duże przewody rurowe spawane

7305 31 00

Duże przewody rurowe spawane

7305 39 00

Duże przewody rurowe spawane

7305 90 00

Duże przewody rurowe spawane

7306 11 10

Inne rury spawane

7306 11 90

Inne rury spawane

7306 19 10

Inne rury spawane

7306 19 90

Inne rury spawane

7306 21 00

Inne rury spawane

7306 29 00

Inne rury spawane

7306 30 11

Inne rury spawane

7306 30 19

Inne rury spawane

7306 30 80

Inne rury spawane

7306 40 20

Inne rury spawane

7306 40 80

Inne rury spawane

7306 50 20

Inne rury spawane

7306 50 80

Inne rury spawane

7306 69 10

Inne rury spawane

7306 69 90

Inne rury spawane

7306 90 00

Inne rury spawane

7215 10 00

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7215 50 11

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7215 50 19

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7215 50 80

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7228 10 90

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7228 20 99

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7228 50 20

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7228 50 40

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7228 50 61

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7228 50 69

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7228 50 80

Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno

7217 10 10

Drut ze stali niestopowej

7217 10 31

Drut ze stali niestopowej

7217 10 39

Drut ze stali niestopowej

7217 10 50

Drut ze stali niestopowej

7217 10 90

Drut ze stali niestopowej

7217 20 10

Drut ze stali niestopowej

7217 20 30

Drut ze stali niestopowej

7217 20 50

Drut ze stali niestopowej

7217 20 90

Drut ze stali niestopowej

7217 30 41

Drut ze stali niestopowej

7217 30 49

Drut ze stali niestopowej

7217 30 50

Drut ze stali niestopowej

7217 30 90

Drut ze stali niestopowej

7217 90 20

Drut ze stali niestopowej

7217 90 50

Drut ze stali niestopowej

7217 90 90

Drut ze stali niestopowej

ZAŁĄCZNIK XVIII

WYKAZ TOWARÓW LUKSUSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3H

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 (1) i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

1)   Konie

ex

0101 21 00

Zwierzęta hodowlane czystorasowe

ex

0101 29 90

Inne

2)   Kawior i namiastki kawioru

ex

1604 31 00

Kawior

ex

1604 32 00

Namiastki kawioru

3)   Trufle i przetwory z trufli

ex

0709 56 00

Trufle

ex

0710 80 69

Inne

ex

0711 59 00

Inne

ex

0712 39 00

Inne

ex

2001 90 97

Inne

ex

2003 90 10

Trufle

ex

2103 90 90

Inne

ex

2104 10 00

Zupy i buliony i preparaty do nich

ex

2104 20 00

Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane

ex

2106 00 00

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

4)   Wina (w tym wina musujące), piwa, alkohole i napoje spirytusowe

ex

2203 00 00

Piwo otrzymywane ze słodu

ex

2204 10 11

Szampan

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Inne

ex

2204 10 94

Z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)

ex

2204 10 96

Pozostałe wina ze szczepu

ex

2204 10 98

Inne

ex

2204 21 00

W pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej

ex

2204 29 00

Inne

ex

2205 00 00

Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi

ex

2206 00 00

Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny, saké); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

ex

2207 10 00

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej

ex

2208 00 00

Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

5)   Cygara i cygaretki

ex

2402 10 00

Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń

ex

2402 90 00

Inne

6)   Perfumy, wody toaletowe i kosmetyki, w tym produkty upiększające i służące do makijażu

ex

3303

Perfumy i wody toaletowe

ex

3304 00 00

Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (inne niż leki), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania; preparaty do manicure lub pedicure

ex

3305 00 00

Preparaty do włosów

ex

3307 00 00

Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe odświeżacze pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające własności dezynfekcyjne

ex

6704 00 00

Peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, podkłady do włosów i temu podobne, z włosów ludzkich lub zwierzęcych, lub materiałów włókienniczych; artykuły z włosów ludzkich, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

7)   Wyroby skórzane, siodlarskie i artykuły podróżne, torebki i podobne artykuły

ex

4201 00 00

Wyroby siodlarskie i rymarskie dla wszelkich zwierząt (włączając postronki, smycze, nakolanniki, kagańce, nakrycia siodeł, torby przy siodłach, ubiory psów i tym podobne), z dowolnego materiału

ex

4202 00 00

Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na okulary, lornetki, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury i podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na żywność lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzywa sztucznego, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem

ex

4205 00 90

Inne

ex

9605 00 00

Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia

8)   Płaszcze lub pozostała odzież, dodatki odzieżowe i obuwie (niezależnie od materiału, z którego są wykonane)

ex

4203 00 00

Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

ex

4303 00 00

Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych

ex

6101 00 00

Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, dziane, inne niż te objęte pozycją 6103

ex

6102 00 00

Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, dziane, inne niż te objęte pozycją 6104

ex

6103 00 00

Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce, dziane

ex

6104 00 00

Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce, dziane

ex

6105 00 00

Koszule męskie lub chłopięce, dziane

ex

6106 00 00

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, dziane

ex

6107 00 00

Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, dziane

ex

6108 00 00

Półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, dziane

ex

6109 00 00

T-shirts, koszulki i pozostałe podkoszulki, dziane

ex

6110 00 00

Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane

ex

6111 00 00

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane

ex

6112 11 00

Z bawełny

ex

6112 12 00

Z włókien syntetycznych

ex

6112 19 00

Z pozostałych materiałów włókienniczych

ex

6112 20 00

Ubiory narciarskie

ex

6112 31 00

Z włókien syntetycznych

ex

6112 39 00

Z pozostałych materiałów włókienniczych

ex

6112 41 00

Z włókien syntetycznych

ex

6112 49 00

Z pozostałych materiałów włókienniczych

ex

6113 00 10

Z dzianin objętych pozycją 5906

ex

6113 00 90

Inne

ex

6114 00 00

Pozostała odzież dziana

ex

6115 00 00

Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i pozostałe wyroby pończosznicze, włącznie z wyrobami pończoszniczymi o stopniowanym ucisku (na przykład pończochy przeciwżylakowe) i obuwiem bez nakładanych podeszew, dziane

ex

6116 00 00

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, dziane

ex

6117 00 00

Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe, dziane; części odzieży lub dodatków odzieżowych, dziane

ex

6201 00 00

Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, inne niż te objęte pozycją 6203

ex

6202 00 00

Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, inne niż te objęte pozycją 6204

ex

6203 00 00

Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce

ex

6204 00 00

Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce

ex

6205 00 00

Koszule męskie lub chłopięce

ex

6206 00 00

Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce

ex

6207 00 00

Koszulki i pozostałe podkoszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce

ex

6208 00 00

Koszulki i pozostałe podkoszulki, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce

ex

6209 00 00

Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt

ex

6210 10 00

Z materiałów włókienniczych objętych pozycją 5602 lub 5603

ex

6210 20 00

Pozostała odzież typu określonego w podpozycjach od 6201 11 do 6201 19

ex

6210 30 00

Pozostała odzież typu określonego w podpozycjach od 6202 11 do 6202 19

ex

6210 40 00

Pozostała odzież męska lub chłopięca

ex

6210 50 00

Pozostała odzież damska lub dziewczęca

ex

6211 11 00

Męskie lub chłopięce

ex

6211 12 00

Damskie lub dziewczęce

ex

6211 20 00

Ubiory narciarskie

ex

6211 32 00

Z bawełny

ex

6211 33 00

Z włókien chemicznych

ex

6211 39 00

Z pozostałych materiałów włókienniczych

ex

6211 42 00

Z bawełny

ex

6211 43 00

Z włókien chemicznych

ex

6211 49 00

Z pozostałych materiałów włókienniczych

ex

6212 00 00

Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części, nawet dziane

ex

6213 00 00

Chusteczki do nosa

ex

6214 00 00

Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i temu podobne

ex

6215 00 00

Krawaty, muszki i fulary

ex

6216 00 00

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem

ex

6217 00 00

Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te objęte pozycją 6212

ex

6401 00 00

Obuwie nieprzemakalne z podeszwami i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucznych, które nie są przymocowane do podeszwy ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami

ex

6402 20 00

Obuwie z cholewkami z pasków lub rzemyków przymocowanymi do podeszwy za pomocą kołków

ex

6402 91 00

Zakrywające kostkę

ex

6402 99 00

Inne

ex

6403 19 00

Inne

ex

6403 20 00

Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej i cholewkami z pasków skórzanych w poprzek podbicia i wokół dużego palca

ex

6403 40 00

Pozostałe obuwie zawierające metalowy nosek ochronny

ex

6403 51 00

Zakrywające kostkę

ex

6403 59 00

Inne

ex

6403 91 00

Zakrywające kostkę

ex

6403 99 00

Inne

ex

6404 19 10

Pantofle i pozostałe obuwie domowe

ex

6404 20 00

Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej

ex

6405 00 00

Pozostałe obuwie

ex

6504 00 00

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, nawet z podszewką lub przybraniem

ex

6505 00 10

Z filcu z sierści lub filcu z wełny i sierści, wykonane z korpusów, stożków lub płatów objętych pozycją 6501 00 00

ex

6505 00 30

Czapki z daszkiem

ex

6505 00 90

Inne

ex

6506 99 00

Z pozostałych materiałów

ex

6601 91 00

Z trzonem teleskopowym

ex

6601 99 00

Inne

ex

6602 00 00

Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i tym podobne

ex

9619 00 81

Pieluchy i wkładki dla niemowląt

9)   Dywany, chodniki i gobeliny, ręcznie tkane lub nie

ex

5701 00 00

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, węzełkowe, nawet gotowe

ex

5702 10 00

Kilimy „Kelem”, „Schumacks”, „Karamanie” i podobne ręcznie tkane dywaniki (maty)

ex

5702 20 00

Pokrycia podłogowe z włókna kokosowego

ex

5702 31 80

Inne

ex

5702 32 00

Z materiałów włókienniczych chemicznych

ex

5702 39 00

Z pozostałych materiałów włókienniczych

ex

5702 41 90

Inne

ex

5702 42 00

Z materiałów włókienniczych chemicznych

ex

5702 50 00

Pozostałe, bez okrywy, niegotowe

ex

5702 91 00

Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej

ex

5702 92 00

Z materiałów włókienniczych chemicznych

ex

5702 99 00

Z pozostałych materiałów włókienniczych

ex

5703 00 00

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, igłowe, nawet gotowe

ex

5704 00 00

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z filcu, nieigłowe ani nieflokowane, nawet gotowe

ex

5705 00 00

Pozostałe dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, nawet gotowe

ex

5805 00 00

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i tym podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet gotowe

10)   Perły, kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby z pereł, biżuteria, wyroby ze złota i srebra

ex

7101 00 00

Perły naturalne lub hodowlane, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; perły naturalne lub hodowlane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu

ex

7102 00 00

Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone, z wyłączeniem stosowanych w przemyśle

ex

7103 00 00

Kamienie szlachetne (inne niż diamenty) i kamienie półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; niesortowane kamienie szlachetne (inne niż diamenty) oraz półszlachetne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu

ex

7104 91 00

Diamenty, z wyłączeniem stosowanych w przemyśle

ex

7105 00 00

Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych

ex

7106 00 00

Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

ex

7107 00 00

Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

ex

7108 00 00

Złoto (włącznie ze złotem platynowanym), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku

ex

7109 00 00

Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

ex

7110 11 00

W stanie surowym lub w postaci proszku

ex

7110 19 00

Inne

ex

7110 21 00

W stanie surowym lub w postaci proszku

ex

7110 29 00

Inne

ex

7110 31 00

W stanie surowym lub w postaci proszku

ex

7110 39 00

Inne

ex

7110 41 00

W stanie surowym lub w postaci proszku

ex

7110 49 00

Inne

ex

7111 00 00

Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

ex

7113 00 00

Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym

ex

7114 00 00

Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym

ex

7115 00 00

Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym

ex

7116 00 00

Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)

11)   Monety i banknoty niebędące prawnym środkiem płatniczym

ex

4907 00 30

Banknoty

ex

7118 10 00

Monety (inne niż monety złote), niebędące prawnym środkiem płatniczym

ex

7118 90 00

Inne

12)   Sztućce z metalu szlachetnego albo platerowane lub pokryte warstwą metalu szlachetnego

ex

7114 00 00

Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym

ex

7115 00 00

Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym

ex

8214 00 00

Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)

ex

8215 00 00

Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe

ex

9307 00 00

Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz pochwy do niej

13)   Naczynia stołowe z porcelany, porcelany chińskiej, kamionki lub z ceramiki porowatej lub szlachetnej

ex

6911 00 00

Naczynia stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany lub porcelany chińskiej

ex

6912 00 23

Wyroby kamionkowe

ex

6912 00 25

Wyroby z ceramiki porowatej lub szlachetnej

ex

6912 00 83

Wyroby kamionkowe

ex

6912 00 85

Wyroby z ceramiki porowatej lub szlachetnej

ex

6914 10 00

Z porcelany lub porcelany chińskiej

ex

6914 90 00

Inne

14)   Artykuły ze szkła ołowiowego

ex

7009 91 00

Bez ram

ex

7009 92 00

W ramach

ex

7010 00 00

Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła

ex

7013 22 00

Ze szkła ołowiowego

ex

7013 33 00

Ze szkła ołowiowego

ex

7013 41 00

Ze szkła ołowiowego

ex

7013 91 00

Ze szkła ołowiowego

ex

7018 10 00

Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz podobna drobnica szklana

ex

7018 90 00

Inne

ex

7020 00 80

Inne

ex

9405 50 00

Nieelektryczne lampy i oprawy oświetleniowe

ex

9405 91 00

Ze szkła

15)   Aparaty elektroniczne do użytku domowego o wartości przekraczającej 750 EUR

ex

8414 51

Stołowe, podłogowe, ścienne, okienne, sufitowe lub dachowe, z wbudowanym silnikiem elektrycznym o mocy nieprzekraczającej 125 W

ex

8414 59 00

Inne

ex

8414 60 00

Okapy, w których największy poziomy bok nie przekracza 120 cm

ex

8415 10 00

Typu okiennego lub ściennego, samodzielne lub w systemach złożonych z oddzielnych części (typu „split”)

ex

8418 10 00

Łączone chłodziarko-zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne

ex

8418 21 00

Sprężarkowe

ex

8418 29 00

Inne

ex

8418 30 00

Zamrażarki skrzyniowe, o pojemności nieprzekraczającej 800 litrów

ex

8418 40 00

Zamrażarki szafowe, o pojemności nieprzekraczającej 900 litrów

ex

8419 81 00

Do sporządzania gorących napojów lub do gotowania, lub podgrzewania potraw

ex

8422 11 00

Domowe

ex

8423 10 00

Wagi do ważenia osób, włączając wagi do ważenia niemowląt; wagi do użytku domowego

ex

8443 12 00

Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego (z wykorzystaniem arkuszy, w których w stanie niezłożonym długość jednego boku nie przekracza 22 cm, a długość drugiego boku nie przekracza 36 cm)

ex

8443 31 00

Maszyny, które wykonują dwie lub więcej funkcji drukowania, kopiowania lub transmisji telefaksowej, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci

ex

8443 32 00

Pozostałe, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci

ex

8443 39 00

Inne

ex

8450 11 00

Maszyny w pełni automatyczne

ex

8450 12 00

Pozostałe maszyny, z wbudowaną suszarką odśrodkową

ex

8450 19 00

Inne

ex

8451 21 00

O pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny

ex

8452 10 00

Maszyny do szycia typu domowego

ex

8470 10 00

Kalkulatory elektroniczne mogące funkcjonować bez zewnętrznego źródła energii elektrycznej i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych

ex

8470 21 00

Wyposażone w drukarkę

ex

8470 29 00

Inne

ex

8470 30 00

Pozostałe maszyny liczące

ex

8471 00 00

Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

ex

8472 90 80

Inne

ex

8479 60 00

Chłodnice wyparne powietrza

ex

8508 11 00

O mocy nieprzekraczającej 1 500 W i posiadające worek na kurz lub inny zbiornik o pojemności nieprzekraczającej 20 l

ex

8508 19 00

Inne

ex

8508 60 00

Pozostałe odkurzacze

ex

8509 80 00

Pozostałe urządzenia gospodarstwa domowego

ex

8516 31 00

Suszarki do włosów

ex

8516 50 00

Kuchenki mikrofalowe

ex

8516 60 10

Kuchnie (zawierające przynajmniej piekarnik i płytę grzewczą)

ex

8516 71 00

Urządzenia do zaparzania kawy lub herbaty

ex

8516 72 00

Opiekacze do grzanek

ex

8516 79 00

Inne

ex

8517 11 00

Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową

ex

8517 13 00

Smartfony

ex

8517 18 00

Inne

ex

8517 61 00

Stacje bazowe

ex

8517 62 00

Maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaty przełączające i routingowe

ex

8517 69 00

Inne

ex

8526 91 00

Aparatura radionawigacyjna

ex

8529 10 65

Anteny wewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych, włącznie z typami wbudowanymi

ex

8529 10 69

Inne

ex

8531 10 00

Aparatura przeciwwłamaniowa, przeciwpożarowa oraz inna temu podobna

ex

8543 70 10

Urządzenia elektryczne z funkcjami tłumaczenia lub słownikowymi

ex

8543 70 30

Wzmacniacze antenowe

ex

8543 70 50

Łóżka opalające, lampy opalające i podobne urządzenia do opalania

ex

8543 70 90

Inne

ex

9504 50 00

Konsole i urządzenia do gier wideo, inne niż te objęte podpozycją 9504 30

ex

9504 90 80

Inne

16)   Elektryczne/elektroniczne lub optyczne urządzenia nagrywające lub odtwarzające dźwięk i obraz o wartości przekraczającej 1 000 EUR

ex

8519 00 00

Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku

ex

8521 00 00

Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo)

ex

8527 00 00

Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem

ex

8528 71 00

Nieprzeznaczona do włączenia wyświetlacza lub ekranu wideo

ex

8528 72 00

Pozostała, kolorowa

ex

9006 00 00

Aparaty fotograficzne (inne niż kinematograficzne); lampy błyskowe (flesze) oraz żarówki błyskowe, inne niż lampy wyładowcze objęte pozycją 8539

ex

9007 00 00

Kamery i projektory kinematograficzne, nawet zawierające aparaturę do zapisu i odtwarzania dźwięku

17)   Pojazdy, z wyjątkiem karetek pogotowania ratunkowego, służące do przewozu osób na lądzie, w powietrzu lub na morzu, o wartości przekraczającej 50 000 EUR za pojedynczy artykuł, kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, układy napędowe do kolejek linowych naziemnych lub motocykle, o wartości przekraczającej 5 000 EUR za pojedynczy artykuł, a także akcesoria i części zamienne do nich

ex

4011 10 00

W rodzaju stosowanych w samochodach (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi)

ex

4011 20 00

W rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych

ex

4011 30 00

W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych

ex

4011 40 00

W rodzaju stosowanych w motocyklach

ex

4011 90 00

Inne

ex

7009 10 00

Lusterka wsteczne do pojazdów

ex

8407 00 00

Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy

ex

8408 00 00

Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

ex

8409 00 00

Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408

ex

8411 00 00

Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe

 

8428 60 00

Kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, układy napędowe do kolejek linowych naziemnych

ex

8431 39 00

Części i akcesoria do kolejek linowych, wyciągów krzesełkowych, wyciągów narciarskich, układów napędowych do kolejek linowych naziemnych

ex

8483 00 00

Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włączając przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne)

ex

8511 00 00

Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (na przykład iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (na przykład prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi silnikami

ex

8512 20 00

Pozostały sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej

ex

8512 30 10

Alarmy przeciwwłamaniowe w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych

ex

8512 30 90

Inne

ex

8512 40 00

Wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i zaparowaniu szyb

ex

8544 30 00

Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach, statkach powietrznych lub statkach pływających

ex

8603 00 00

Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, inne niż te objęte pozycją 8604

ex

8605 00 00

Wagony kolejowe lub tramwajowe pasażerskie, bez własnego napędu; wagony bagażowe, pocztowe oraz pozostałe wagony kolejowe lub tramwajowe specjalnego przeznaczenia, bez własnego napędu (z wyłączeniem tych objętych pozycją 8604 )

ex

8607 00 00

Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego

ex

8702 00 00

Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą

ex

8703 00 00

Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702 ), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, w tym pojazdy specjalnie zaprojektowane do poruszania się po śniegu

ex

8706 00 00

Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

ex

8707 00 00

Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

ex

8708 00 00

Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705

ex

8711 00 00

Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne

ex

8712 00 00

Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe

ex

8714 00 00

Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711 do 8713

ex

8716 10 00

Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)

ex

8716 40 00

Pozostałe przyczepy i naczepy

ex

8716 90 00

Części

ex

8901 10 00

Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające, zaprojektowane głównie do przewozu osób; promy wszelkiego typu

ex

8901 90 00

Pozostałe jednostki pływające do przewozu towarów oraz pozostałe jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów

ex

8903 00 00

Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki

18)   Zegary i zegarki oraz części do nich

ex

9101 00 00

Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, w kopertach z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym

ex

9102 00 00

Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, inne niż te objęte pozycją 9101

ex

9103 00 00

Zegary z mechanizmami zegarkowymi, z wyłączeniem zegarów objętych pozycją 9104

ex

9104 00 00

Zegary instalowane na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych oraz zegary podobnego typu, przeznaczone do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych, jednostek pływających

ex

9105 00 00

Pozostałe zegary

ex

9108 00 00

Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane

ex

9109 00 00

Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane

ex

9110 00 00

Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe

ex

9111 00 00

Koperty zegarków i ich części

ex

9112 00 00

Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu do pozostałych towarów objętych niniejszym działem, oraz ich części

ex

9113 00 00

Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części

ex

9114 00 00

Pozostałe części zegarów lub zegarków

19)   Instrumenty muzyczne o wartości przekraczającej 1 500 EUR

ex

9201 00 00

Pianina, włączając pianina automatyczne; klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe

ex

9202 00 00

Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne (na przykład gitary, skrzypce, harfy)

ex

9205 00 00

Dęte instrumenty muzyczne (na przykład organy piszczałkowe klawiszowe, akordeony, klarnety, trąbki, kobzy, dudy), inne niż szafy grające i katarynki

ex

9206 00 00

Perkusyjne instrumenty muzyczne (na przykład bębny, ksylofony, cymbały, kastaniety, marakasy)

ex

9207 00 00

Instrumenty muzyczne, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie (na przykład organy, gitary, akordeony)

20)   Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

ex

9700

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

21)   Artykuły i sprzęt do uprawiania sportów, w tym służące do jazdy na nartach, gry w golfa, nurkowania i uprawiania sportów wodnych

ex

4015 19 00

Inne

ex

4015 90 00

Inne

ex

6210 40 00

Pozostała odzież męska lub chłopięca

ex

6210 50 00

Pozostała odzież damska lub dziewczęca

ex

6211 11 00

Męskie lub chłopięce

ex

6211 12 00

Damskie lub dziewczęce

ex

6211 20 00

Ubiory narciarskie

ex

6216 00 00

Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem

ex

6402 12 00

Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordowe

ex

6402 19 00

Inne

ex

6403 12 00

Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordowe

ex

6403 19 00

Inne

ex

6404 11 00

Obuwie sportowe; buty do tenisa, buty do koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe i temu podobne

ex

6404 19 90

Inne

ex

9004 90 00

Inne

ex

9020 00 00

Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych nieposiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów

ex

9506 11 00

Narty

ex

9506 12 00

Wiązania do nart

ex

9506 19 00

Inne

ex

9506 21 00

Deski windsurfingowe

ex

9506 29 00

Inne

ex

9506 31 00

Kompletne kije golfowe

ex

9506 32 00

Piłki golfowe

ex

9506 39 00

Inne

ex

9506 40 00

Artykuły i sprzęt do tenisa stołowego

ex

9506 51 00

Rakiety do tenisa ziemnego, nawet z naciągiem

ex

9506 59 00

Inne

ex

9506 61 00

Piłki do tenisa ziemnego

ex

9506 69 10

Piłki do krykieta i polo

ex

9506 69 90

Inne

ex

9506 70

Łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami

ex

9506 91

Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych lub lekkoatletycznych

ex

9506 99 10

Sprzęt do krykieta i polo, inny niż piłki

ex

9506 99 90

Inne

ex

9507 00 00

Wędziska, haczyki na ryby i pozostały sprzęt wędkarskie; podbieraki, podrywki, siatki na motyle i podobne siatki; ptaki wabiki (inne niż te objęte pozycją 9208 lub 9705 ) oraz podobne przybory łowieckie lub strzeleckie

22)   Sprzęt i wyposażenie służące do gry w bilard, kręgli automatycznych, gier uprawianych w kasynach oraz gier uruchamianych za pomocą monet lub banknotów

ex

9504 20 00

Sprzęt i akcesoria do dowolnego rodzaju gry w bilard

ex

9504 30 00

Pozostałe gry uruchamiane monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub jakimikolwiek innymi środkami płatniczymi, inne niż sprzęt automatycznych kręgielni

ex

9504 40 00

Karty do gry

ex

9504 50 00

Konsole i urządzenia do gier wideo, inne niż te objęte podpozycją 9504 30

ex

9504 90 80

Inne

ZAŁĄCZNIK XIX

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5AA

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION


(1)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


Top