EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0332

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/332 z dnia 25 lutego 2022 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

ST/6567/2022/INIT

OJ L 53, 25.2.2022, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/332/oj

25.2.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 53/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2022/332

z dnia 25 lutego 2022 r.

dotyczące wykonania rozporządzenia (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 269/2014.

(2)

Unia nadal niezmiennie popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

(3)

W konkluzjach z dnia 24 i 25 czerwca 2021 r. Rada Europejska wezwała Rosję, aby w pełni wzięła na siebie swoją odpowiedzialność za zapewnienie pełnego wdrożenia porozumień mińskich, które stanowi podstawowy warunek jakiejkolwiek istotnej zmiany w stanowisku Unii. Podkreśliła, że Unia i jej państwa członkowskie muszą w zdecydowany i skoordynowany sposób reagować na każdy przypadek dalszych wrogich, nielegalnych i destrukcyjnych działań Rosji, w pełni wykorzystując wszelkie instrumenty, którymi dysponuje Unia, i zapewniając koordynację działań z partnerami. W tym celu Rada Europejska zwróciła się również do Komisji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa (zwanego dalej „Wysokim Przedstawicielem”), aby przedstawili możliwe rozwiązania w zakresie dodatkowych środków ograniczających, w tym sankcji gospodarczych.

(4)

W konkluzjach z dnia 16 grudnia 2021 r. Rada Europejska podkreśliła, że Rosja powinna pilnie zmniejszyć napięcia wynikające z koncentracji potencjału wojskowego wzdłuż jej granicy z Ukrainą oraz z agresywnej retoryki. Potwierdziła swoje pełne poparcie dla suwerenności i terytorialnej integralności Ukrainy. Zachęcając do działań dyplomatycznych i popierając wysiłki podejmowane w formacie normandzkim służące osiągnięciu pełnej realizacji porozumień mińskich, Rada Europejska stwierdziła, że wszelka dalsza agresja wojskowa wobec Ukrainy przyniesie w odpowiedzi ogromne konsekwencje i znaczne koszty, w tym środki ograniczające skoordynowane z partnerami.

(5)

W dniu 24 stycznia 2022 r. Rada zatwierdziła konkluzje, w których potępiła dalsze agresywne działania i groźby Rosji wobec Ukrainy oraz wezwała Rosję do deeskalacji, do przestrzegania prawa międzynarodowego i do konstruktywnego zaangażowania się w dialog za pośrednictwem ustanowionych mechanizmów międzynarodowych. Rada potwierdziła pełne zaangażowanie Unii na rzecz podstawowych zasad, na których opiera się europejskie bezpieczeństwo, zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych i dokumentach założycielskich Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, w tym akcie końcowym z Helsinek i Karcie paryskiej. Zasady te obejmują w szczególności suwerenną równość i integralność terytorialną państw, nienaruszalność granic, powstrzymywanie się od stosowania groźby lub użycia siły oraz prawo państw do wyboru lub zmiany własnych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Rada oświadczyła, że zasady te nie podlegają negocjacjom, zmianie ani nowej interpretacji, a ich pogwałcenie przez Rosję jest przeszkodą dla wspólnej i niepodzielnej przestrzeni bezpieczeństwa w Europie oraz zagraża pokojowi i stabilności na europejskim kontynencie. Przywołując konkluzje Rady Europejskiej z dnia 16 grudnia 2021 r., Rada powtórzyła, że wszelka dalsza agresja wojskowa ze strony Rosji wobec Ukrainy przyniesie w odpowiedzi bardzo poważne konsekwencje i znaczne koszty, w tym szereg sektorowych i indywidualnych środków ograniczających, które zostałyby przyjęte w koordynacji z partnerami.

(6)

W dniu 19 lutego 2022 r. Wysoki Przedstawiciel wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym wyraził niepokój w związku z masową koncentracją rosyjskich sił zbrojnych w Ukrainie i wokół niej i wezwał Rosję do zaangażowania się w konstruktywny dialog oraz w działania dyplomatyczne, do wykazania się powściągliwością i deeskalacji w drodze wycofania znacznej części sił wojskowych z okolic ukraińskiej granicy. Unia stwierdziła, że wszelka dalsza agresja wojskowa ze strony Rosji wobec Ukrainy przyniesie w odpowiedzi ogromne konsekwencje i znaczne koszty, w tym środki ograniczające skoordynowane z partnerami.

(7)

W dniu 21 lutego 2022 r. prezydent Federacji Rosyjskiej podpisał dekret uznający niezależność i suwerenność niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazał rozmieszczenie rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach.

(8)

W dniu 22 lutego 2022 r. Wysoki Przedstawiciel wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym zdecydowanie potępia to bezprawne działanie, które jeszcze bardziej podważa suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stanowi poważne naruszenie prawa międzynarodowego i porozumień międzynarodowych, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, aktu końcowego z Helsinek, Karty paryskiej i memorandum budapeszteńskiego, a także porozumień mińskich i rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2202 (2015). Wysoki Przedstawiciel wezwał Rosję, jako stronę konfliktu, aby cofnęła decyzję o uznaniu, podtrzymała swoje zobowiązania, zastosowała się do prawa międzynarodowego oraz powróciła do dyskusji w ramach formatu normandzkiego i trójstronnej grupy kontaktowej. Zapowiedział, że Unia odpowie na te ostatnie popełnione przez Rosję naruszenia, pilnie przyjmując dodatkowe środki ograniczające.

(9)

W dniu 24 lutego 2022 r. prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił operację wojskową w Ukrainie i rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły atak na Ukrainę, który stanowi rażące pogwałcenie integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

(10)

W dniu 24 lutego 2022 r. Wysoki Przedstawiciel wydał w imieniu Unii oświadczenie, w którym z całą mocą potępia niczym niesprowokowaną inwazję sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz udział Białorusi w tej agresji wobec Ukrainy. Wysoki Przedstawiciel wskazał, że odpowiedź Unii obejmie zarówno sektorowe, jak i indywidualne środki ograniczające.

(11)

Zważywszy na powagę sytuacji, Rada uważa, że do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014, należy dodać członków Narodowej Rady Bezpieczeństwa, którzy poparli natychmiastowe uznanie przez Rosję samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej. Ponadto w wykazie tym należy zamieścić osoby, które ułatwiły dokonanie przez Rosję agresji wojskowej z terytorium Białorusi, a także tych członków Dumy Państwowej, którzy nie zostali jeszcze zamieszczeni w tym wykazie, a którzy ratyfikowali decyzje rządu dotyczące „Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową”.

(12)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Do wykazu zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014 dodaje się osoby wymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Dz.U. L 78 z 17.3.2014, s. 6.


ZAŁĄCZNIK

Następujące osoby zostają dodane do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów zamieszczonego w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 269/2014:

Osoby

 

Imię i nazwisko

Informacje identyfikacyjne

Przyczyny

Data umieszczenia w wykazie

„572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, z domu GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Data urodzenia: 2.7.1970

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна Алимова)

Data urodzenia: 10.4.1953

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Data urodzenia: 11.9.1999

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович Аршба)

Data urodzenia: 12.4.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович Бабаков)

Data urodzenia: 8.2.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Data urodzenia: 3.8.1950

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Data urodzenia: 11.8.1949

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна Власова)

Data urodzenia: 2.11.1966

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна Вторыгина)

Data urodzenia: 17.8.1957

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Data urodzenia: 21.5.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич Гордеев)

Data urodzenia: 28.2.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Data urodzenia: 16.5.1996

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Data urodzenia: 25.2.1984

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Data urodzenia: 21.9.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Data urodzenia: 23.9.1988

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Data urodzenia: 3.4.1958

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Data urodzenia: 1.6.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Data urodzenia: 7.9.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Data urodzenia: 3.9.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Data urodzenia: 30.5.1968

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Data urodzenia: 18.7.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Data urodzenia: 9.1.1951

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Data urodzenia: 12.1.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич Ковпак)

Data urodzenia: 23.10.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович Кочиев)

Data urodzenia: 16.3.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович Красов)

Data urodzenia: 27.1.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Data urodzenia: 21.6.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Data urodzenia: 3.1.1982

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Data urodzenia: 3.1.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич Леонов)

Data urodzenia: 10.9.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Data urodzenia: 22.7.1954

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Data urodzenia: 17.7.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Data urodzenia: 1.2.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович Метелев)

Data urodzenia: 11.8.1993

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович Морозов)

Data urodzenia: 5.11.1953

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Data urodzenia: 28.9.1957

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Data urodzenia: 30.8.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна Николаева)

Data urodzenia: 21.11.1962

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович Новичков)

Data urodzenia: 24.12.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Data urodzenia: 21.9.1959

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович Пахомов)

Data urodzenia: 6.8.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Data urodzenia: 8.7.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Data urodzenia: 21.5.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Data urodzenia: 6.2.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович Пискарев)

Data urodzenia: 8.11.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович Плякин)

Data urodzenia: 19.9.1981

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Data urodzenia: 31.1.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Data urodzenia: 25.3.1968

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич Ревенко)

Data urodzenia: 22.5.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

621.

Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Data urodzenia: 8.8.1948

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Data urodzenia: 15.8.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Data urodzenia: 9.4.1985

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Data urodzenia: 24.7.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Data urodzenia: 4.7.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Data urodzenia: 15.4.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Data urodzenia: 19.8.1977

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Data urodzenia: 1.3.1957

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Data urodzenia: 19.4.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович Третьяк)

Data urodzenia: 25.4.1952

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Data urodzenia: 4.2.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Data urodzenia: 26.10.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич Хор)

Data urodzenia: 8.4.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Data urodzenia: 20.12.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна Чемерис)

Data urodzenia: 11.6.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич Чепа)

Data urodzenia: 22.11.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Data urodzenia: 23.12.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович Шилкин)

Data urodzenia: 20.10.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Data urodzenia: 25.1.1962

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Data urodzenia: 20.6.1971

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Data urodzenia: 17.10.1966

Płeć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

642.

Nikita RUMYANTSEV

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Data urodzenia: 27.4.1988

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

643.

Mikhail KISELYOV

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Data urodzenia: 18.6.1986

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.

25.2.2022

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Data urodzenia: 14.9.1965

Płeć: mężczyzna

Wiceprzewodniczący Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Jako członek Narodowej Rady Bezpieczeństwa poparł natychmiastowe uznanie przez Rosję dwóch samozwańczych republik.

25.2.2022

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович Мишустин)

Data urodzenia: 3.5.1966

Płeć: mężczyzna

Premier Federacji Rosyjskiej. Jako członek Narodowej Rady Bezpieczeństwa poparł natychmiastowe uznanie przez Rosję dwóch samozwańczych republik.

25.2.2022

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович Колокольцев)

Data urodzenia: 11.5.1961

Płeć: mężczyzna

Minister spraw wewnętrznych Federacji Rosyjskiej. Jako członek Narodowej Rady Bezpieczeństwa poparł natychmiastowe uznanie przez Rosję dwóch samozwańczych republik.

25.2.2022

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович Иванов)

Data urodzenia: 31.1.1953

Płeć: mężczyzna

Specjalny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. działań na rzecz środowiska, ekologii i transportu. Jako członek Narodowej Rady Bezpieczeństwa poparł natychmiastowe uznanie przez Rosję dwóch samozwańczych republik.

25.2.2022

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович Щёголев)

Data urodzenia: 10.11.1965

Płeć: mężczyzna

Przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej w Centralnym Okręgu Federalnym, pełen doradca państwowy Federacji Rosyjskiej. Jako członek Narodowej Rady Bezpieczeństwa poparł natychmiastowe uznanie przez Rosję dwóch samozwańczych republik.

25.2.2022

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Data urodzenia: 1977

Funkcja: szef Homelskiej Grupy Pogranicznej

Stopień: pułkownik

Miejsce urodzenia: Charków, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Szef białoruskiej Homelskiej Grupy Pogranicznej. Jego zadaniem jest nadzorowanie bezpieczeństwa granicy w obwodzie homelskim, w tym granicy między Białorusią a Ukrainą, oraz przepływu osób i towarów przez tę granicę. Oddziały rosyjskie przekroczyły granicę między Białorusią a Ukrainą w obwodzie homelskim podczas agresji wojskowej Rosji przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Funkcja: szef Mozyrskiego Oddziału Pogranicznego

Stopień: pułkownik

Płeć: mężczyzna

Szef Mozyrskiego Oddziału Pogranicznego. Jego zadaniem jest nadzorowanie bezpieczeństwa w rejonie mozyrskim, w tym granicy między Białorusią a Ukrainą, oraz przepływu osób i towarów przez tę granicę. Oddziały rosyjskie przekroczyły granicę między Białorusią a Ukrainą w rejonie mozyrskim podczas agresji wojskowej Rosji przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Funkcja: szef Pińskiego Oddziału Pogranicznego

Stopień: pułkownik

Data urodzenia: 1979

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Szef białoruskiego Pińskiego Oddziału Pogranicznego. Jego zadaniem jest nadzorowanie bezpieczeństwa w rejonie pińskim, w tym granicy między Białorusią a Ukrainą, oraz przepływu osób i towarów przez tę granicę. Należy do białoruskiej armii, która wspierała agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. Oddziały rosyjskie przekroczyły granicę między Białorusią a Ukrainą w rejonie pińskim podczas agresji wojskowej Rosji przeciw Ukrainie. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

652.

Aleksandr PASHKEVICH

(Пашкевич Александр)

Funkcja: szef sztabu jednostki wojskowej 65408/lotnisko Łuniniec

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Szef sztabu białoruskiej jednostki 65408/lotnisko Łuniniec. Pełniąc tę funkcję, brał udział w koncentracji rosyjskiego potencjału wojskowego na lotnisku Łuniniec, co stanowiło część przygotowań do agresji wojskowej w dniu 24 lutego 2022 r. i ułatwiło przeprowadzenie tej agresji.. Należy do białoruskiej armii, która wspierała agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

653.

Andrei Lukyanovich

(Андрей Лукьянович)

Funkcja: pilot wojskowy, pułkownik, zastępca dowódcy sił powietrznych i sił obrony przeciwlotniczej - szef lotnictwa Białorusi, dowódca jednostki wojskowej 06752/ lotnisko Moczuliszcze

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Pułkownik, pilot wojskowy, zastępca dowódcy białoruskich sił powietrznych i sił obrony przeciwlotniczej / szef lotnictwa Białorusi, dowódca jednostki wojskowej 06752 / lotnisko Moczuliszcze. Pełniąc tę funkcję, uczestniczył we wspólnych ćwiczeniach wojskowych Rosji i Białorusi poprzedzających koncentrację potencjału wojskowego na granicy ukraińskiej, które przygotowały agresję wojskową przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. Należy do białoruskiej armii, która wspierała agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

654.

Aleksandr KRIVETS

(Кривец Александр)

Funkcja: dowódca Bazy Czerwonego Sztandaru „Radomskaja” 116. Gwardyjskiego Korpusu Lotnictwa Szturmowego/lotnisko Lida

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Dowódca Bazy Czerwonego Sztandaru „Radomskaja” 116. Gwardyjskiego Korpusu Lotnictwa Szturmowego/lotnisko Lida. Należy do białoruskiej armii, która wspierała agresję wojskową Rosji. Pełniąc tę funkcję, brał udział w koncentracji rosyjskiego potencjału wojskowego na lotnisku Lida przed agresją wojskową Rosji w dniu 24 lutego 2022 r. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

655.

Yuri PYZHIK

(Юрий Пыжик)

Funkcja: pilot wojskowy, pułkownik, dowódca jednostki wojskowej 54804, dowódca 61. Bazy Lotnictwa Bojowego/lotnisko Baranowicze

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Pułkownik, pilot wojskowy oraz dowódca białoruskiej 61. Bazy Lotnictwa Bojowego/lotnisko Baranowicze. Należy do białoruskiej armii, która wspierała agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie. Pełniąc tę funkcję uczestniczył we wspólnych ćwiczeniach wojskowych Rosji i Białorusi poprzedzających koncentrację potencjału wojskowego na granicy ukraińskiej, które przygotowały agresję wojskową Rosji w dniu 24 lutego 2022 r. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Funkcja: szef sztabu - pierwszy zastępca dowódcy Zachodniego Dowództwa Operacyjnego

Data urodzenia: 11.7.1972

Miejsce urodzenia: wieś Kamieniuki, powiat kamieniecki, obwód brzeski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Szef sztabu i pierwszy zastępca dowódcy białoruskiego Zachodniego Dowództwa Operacyjnego. Należy do białoruskiej armii, która wspierała agresję wojskową Rosji. Na tym stanowisku odpowiada za udział dowodzonych przez siebie oddziałów we wspólnych białorusko-rosyjskich ćwiczeniach wojskowych, które poprzedzały koncentrację potencjału wojskowego na granicy ukraińskiej stanowiącą przygotowanie i ułatwienie do agresji wojskowej Rosji przeciw Ukrainiew dniu 24 lutego 2022 r. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Funkcja: szef Głównej Dyrekcji ds. Szkoleń Bojowych Sił Zbrojnych

Stopień: generał dywizji

Data urodzenia: 1.1.1968

Miejsce urodzenia: obwód homelski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Szef białoruskiej Głównej Dyrekcji ds. Szkoleń Bojowych Sił Zbrojnych Republiki Białorusi. Należy do białoruskiej armii, która wspierała agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. Na tym stanowisku odpowiada za nadzór nad wspólnymi szkoleniami bojowymi białoruskich sił zbrojnych i sił zbrojnych obcych państw. Publicznie pochwalał wspólne białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe, które przygotowały i ułatwiły agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Data urodzenia: 14.5.1969

Miejsce urodzenia: Velyka Pader, okręg słucki, region miński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Szef sztabu generalnego białoruskich sił zbrojnych – pierwszy wiceminister obrony Republiki Białorusi. Należy do białoruskiej armii, która wspierała agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie. Na tym stanowisku wspierał, nadzorował i publicznie komentował wspólne białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe, które przygotowały i ułatwiły agresję wojskową Rosji w dniu 24 lutego 2022 r. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH,

(Вольфович Александр Григорьевич)

Funkcja: sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Republiki Białoruskiej; według lokalnych źródeł wojskowych nadzorował ćwiczenia wojskowe „Allied Resolve 2022”, które przygotowały i ułatwiły agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

660.

Andrey ZHUK

Funkcja: wiceminister obrony Białorusi, generał dywizji

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Wiceminister obrony Republik Białoruskiej. Pełniąc tę funkcję, uczestniczył we wspólnych ćwiczeniach wojskowych Rosji i Białorusi poprzedzających koncentrację potencjału wojskowego na granicy ukraińskiej, które przygotowały i ułatwiły agresję wojskową Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

661.

Sergei SIMONENKO

Funkcja: generał dywizji, wiceminister obrony ds. uzbrojenia, szef ds. uzbrojenia

Data urodzenia: 2.4.1968

Miejsce urodzenia: Kościukowicze, obwód mohylewski

Płeć: mężczyzna

Generał dywizji, wiceminister obrony ds. uzbrojenia, szef ds. uzbrojenia Republiki Białoruskiej. Należy do białoruskiej armii, która wspierała i ułatwiała agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r., w szczególności poprzez zorganizowanie i udział we wspólnych ćwiczeniach sił zbrojnych Rosji i Białorusi w tygodniach poprzedzających agresję wojskową. Jako generał dywizji oraz wiceminister obrony ds. uzbrojenia Republiki Białorusi jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

662.

Andrei BURDYKO

Funkcja: generał dywizji, wiceminister obrony ds. logistyki, szef logistyki

Miejsce urodzenia: Pleszczenice, obwód miński

Płeć: mężczyzna

Generał dywizji, wiceminister obrony i logistyki, szef logistyki Republiki Białorusi. Należy do białoruskiej armii, która wspierała i ułatwiała agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r., w szczególności poprzez zorganizowanie i udział we wspólnych ćwiczeniach sił zbrojnych Rosji i Ukrainy w tygodniach poprzedzających agresję wojskową. Jako generał dywizji i wiceminister obrony ds. logistyki Republiki Białorusi jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Płeć: mężczyzna

Doradca prezydenta Aleksandra Łukaszenki i inspektor obwodu homelskiego. Pełniąc tę funkcję, wspierał wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe, które przygotowały agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r.

Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO

(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)

Funkcja: generał dywizji, dowódca sił operacji specjalnych sił zbrojnych

Data urodzenia: 3.9.1967

Miejsce urodzenia: Budapeszt, Węgry

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Generał dywizji, dowódca sił operacji specjalnych. Pełniąc tę funkcję, uczestniczył we wspólnych ćwiczeniach wojskowych Rosji i Białorusi poprzedzających koncentrację potencjału wojskowego na granicy ukraińskiej, które przygotowały agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. Należy do białoruskiej armii, która wspierała agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Funkcja: podpułkownik, dowódca jednostki 65408/lotnisko Łuniniec

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Podpułkownik białoruskiego wojska i dowódca jednostki 65408/lotnisko Łuniniec. Należy do białoruskiej armii, która wspierała agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie. Pełniąc tę funkcję, uczestniczył we wspólnych ćwiczeniach wojskowych Rosji i Białorusi poprzedzających koncentrację potencjału wojskowego na granicy ukraińskiej, które przygotowały agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r.

Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Funkcja: generał dywizji, dowódca Zachodniego Dowództwa Operacyjnego

Data urodzenia: 5.2.1971

Miejsce urodzenia: Mohylew, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Generał dywizji, dowódca Zachodniego Dowództwa Operacyjnego Republiki Białorusi. Należy do białoruskiej armii, która wspierała agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r. Na tym stanowisku odpowiada za udział dowodzonych przez siebie oddziałów we wspólnych białorusko-rosyjskich ćwiczeniach wojskowych, które przygotowały i ułatwiły agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie. Uczestniczył w tych ćwiczeniach i nadzorował udział w nich swoich oddziałów.

Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(alias Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Data urodzenia: 1968

Miejsce urodzenia: Kozłowszczyzna w okręgu Zdzięcioł, obwód grodzieński

Nr tel. ((+375162)) 21-23-32

Płeć: mężczyzna

Przewodniczący Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Brześciu. Pełniąc tę funkcję, odpowiada za mobilizację i obronę cywilną, a także za kontakty z organizacjami wojskowymi, w tym w czasie wspólnych rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych, które miały miejsce niedaleko Brześcia w ramach przygotowań do agresji wojskowej Rosji przeciw Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 r.

Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO

(Иван Иванович КРУПКО)

Funkcja: przewodniczący Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Homlu

Data urodzenia: 23.7.1974

Miejsce urodzenia: Burdewicze, okręg Korelicze, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Obywatelstwo: białoruskie

Płeć: mężczyzna

Przewodniczący Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Homlu. Na tym stanowisku odpowiada za nadzorowanie kontaktów między lokalnymi organami wykonawczymi i administracyjnymi okręgu a organami wojskowymi, a także za wdrażanie kwestii związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwowym. Wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia wojskowe, które poprzedziły agresję wojskową Rosji przeciw Ukrainie, odbywały się w obwodzie homelskim.

Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN

(Владимир Владимирович ПУТИН)

Funkcja: prezydent Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 7.10.1952

Miejsce urodzenia: Leningrad (obecnie Petersburg), były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Prezydent Federacji Rosyjskiej.

W dniu 22 lutego 2022 r. podpisał dekret uznający „niezależność i suwerenność” niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazał rozmieszczenie rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach.

W dniu 24 lutego 2022 r. wydał rozkaz operacji wojskowej w Ukrainie, w wyniku którego rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły atak na Ukrainę. Taki atak jest jawnym naruszeniem integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022

670.

Sergey Viktorovich LAVROV

(Сергей Викторович ЛАВРОВ)

Funkcja: minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 21.3.1950

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej.

Jako członek rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa wspierał natychmiastowe uznanie przez Rosję dwóch samozwańczych republik.

Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz aktywnie wspiera takie działania.

25.2.2022”

.


Top