EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0300

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2022/300 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wykonania art. 8a rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi

ST/5978/2022/INIT

OJ L 46, 25.2.2022, p. 3–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/300/oj

25.2.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/3


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2022/300

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie wykonania art. 8a rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (1), w szczególności jego art. 8a ust. 1 i 3,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006.

(2)

Na podstawie przeglądu decyzji Rady 2012/642/WPZiB (2) Rada zadecydowała, że należy przedłużyć obowiązywanie przewidzianych w tej decyzji środków ograniczających do dnia 28 lutego 2023 r.

(3)

Należy zmienić uzasadnienia lub informacje dotyczące 27 osób fizycznych i siedmiu osób prawnych umieszczonych w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi określonym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lutego 2022 r.

W imieniu Rady

A. PANNIER-RUNACHER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.

(2)  Decyzja Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotycząca środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli „A. Osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1” wpisy 2, 3, 8, 16, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 33, 46, 49, 50, 53, 70, 77, 87, 88, 112, 114, 121, 123, 124, 125, 127 oraz 144 otrzymują brzmienie:

 

Imię i nazwisko

(transliteracja ang. z jęz. białoruskiego)

(transliteracja ang. z jęz. rosyjskiego)

Imię i nazwisko

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA,

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Stanowisko(a): Były dowódca jednostki specjalnej szybkiego reagowania (SOBR)

Dowódca jednostki OMON

Data urodzenia: 1966

Miejsce urodzenia: Witebsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Adres: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Płeć: mężczyzna

Odegrał kluczową rolę w niewyjaśnionych zaginięciach Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dimitra Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999–2000. Były dowódca jednostki specjalnej szybkiego reagowania (SOBR) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW).

Biznesmen, przewodniczący „Honoru”, stowarzyszenia weteranów sił specjalnych MSW przy MSW.

Został zidentyfikowany jako dowódca jednostki OMON podczas brutalnych represji wobec demonstrantów, które miały miejsce na Białorusi po wyborach prezydenckich w 2020 r.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Stanowisko(a): Były szef Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi

Data urodzenia: 26.5.1958

Miejsce urodzenia: Sołtaniszki, obwód grodzieński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Adres: Belarus President Property Management Directorate, 38 K. Marx St., Minsk 220016, Belarus

Płeć: mężczyzna

Były szef Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi. Ponosi odpowiedzialność za niewyjaśnione zaginięcia Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dimitra Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999–2000. Były sekretarz Rady Bezpieczeństwa. Szejman pozostaje specjalnym doradcą prezydenta.

Nadal pozostaje wpływowym i aktywnym członkiem reżimu Łukaszenki.

24.9.2004

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Stanowisko(a): Były wiceminister spraw wewnętrznych, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Minister sprawiedliwości

Data urodzenia: 21.9.1966

Miejsce urodzenia: Jasynuwata, były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Jako były wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako minister sprawiedliwości.

2.10.2020

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Stanowisko(a): Były pierwszy zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku, szef policji kryminalnej

Szef departamentu spraw wewnętrznych dla rejonu Leninskiego w Mińsku

Płeć: mężczyzna

Jako były pierwszy zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku i szef policji kryminalnej był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym rejonie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako szef departamentu spraw wewnętrznych dla rejonu Leninskiego w Mińsku.

2.10.2020

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Stanowisko(a): Były szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego

Komendant Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Data urodzenia: 24.3.1975

Miejsce urodzenia: Mohylew, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako Komendant Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Stanowisko(a): Były pierwszy zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego, szef policji kryminalnej

Szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu brzeskiego

Data urodzenia: 26.7.1977

Płeć: mężczyzna

Jako były pierwszy zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego i szef policji kryminalnej był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu brzeskiego.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Stanowisko(a): Były zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego, szef policji bezpieczeństwa publicznego

Wiceprzewodniczący Komisji Śledczej

Data urodzenia: 26.1.1972

Miejsce urodzenia: Homel, obwód homelski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego i szef policji bezpieczeństwa publicznego był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako wiceprzewodniczący Komisji Śledczej.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Stanowisko(a): Były szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu brzeskiego, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk

Data urodzenia: 22.12.1971

Miejsce urodzenia: Kopyl, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu brzeskiego i generał dywizji milicji był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych Komitetu Wykonawczego Miasta Mińsk.

2.10.2020

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Stanowisko(a): Były wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)

Doradca prezydenta Republiki Białorusi – inspektor w obwodzie mińskim

Płeć: mężczyzna

Stopień wojskowy: generał dywizji

Jako były wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) był odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako doradca prezydenta Republiki Białorusi – inspektor w obwodzie mińskim.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Stanowisko(a): Były wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)

Wiceprzewodniczący prezydium Krajowej Akademii Nauk

Płeć: mężczyzna

Stopień wojskowy: generał dywizji

Jako były wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) był odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako wiceprzewodniczący prezydium Krajowej Akademii Nauk.

2.10.2020

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Stanowisko(a): Była przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 29.1.1953

Miejsce urodzenia: Słuck, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Jako była przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej (CKW) była odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kierownictwo ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zapewniała również, aby członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Aleksandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Stanowisko(a): Były doradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa narodowego, członek Rady Bezpieczeństwa

Przewodniczący Narodowego Komitetu Olimpijskiego Białorusi

Data urodzenia: 28.11.1975

Miejsce urodzenia: Mohylew, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Osobisty numer identyfikacyjny: 3281175A014PB8

Jako były doradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa narodowego i członek Rady Bezpieczeństwa, a także jako osoba sprawująca nieformalny nadzór nad białoruskimi siłami bezpieczeństwa był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako przewodniczący Narodowego Komitetu Olimpijskiego Białorusi. Piastując to stanowisko, na które został mianowany w dniu 26 lutego 2021 r., ponosi odpowiedzialność za złe traktowanie przez działaczy Narodowego Komitetu Olimpijskiego lekkoatletki Krysciny Cimanouskiej podczas letnich igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 r.

6.11.2020

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Stanowisko(a): Były szef Głównej Dyrekcji ds. Ochrony Prawa i Porządku oraz Prewencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Szef administracji dla rejonu Leninskiego w Mińsku

Data urodzenia: 29.5.1964

Płeć: mężczyzna

Jako były przewodniczący Głównej Dyrekcji ds. Ochrony Prawa i Porządku oraz Prewencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako szef administracji dla rejonu Leninskiego w Mińsku.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Stanowisko(a): Były przewodniczący Komisji Śledczej

Członek rezerwowy Komisji Śledczej

Data urodzenia: 25.3.1970

Miejsce urodzenia: miejscowość Tereblicze, obwód brzeski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były przewodniczący Komisji Śledczej był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie śledztw przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciwko pokojowym demonstrantom.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako członek rezerwowy Komisji Śledczej.

6.11.2020

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Stanowisko(a): Były wiceprzewodniczący Komisji Śledczej

Data urodzenia: 1.8.1973

Miejsce urodzenia: Brześć, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były wiceprzewodniczący Komisji Śledczej był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie śledztw przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciwko pokojowym demonstrantom.

6.11.2020

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Stanowisko(a): Były szef Departamentu Prewencji w Głównym Departamencie ds. Ścigania i Prewencji Policji Bezpieczeństwa Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Profesor nadzwyczajny Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia: 1.1.1979

Miejsce urodzenia: obwód miński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef Departamentu Prewencji w Głównym Departamencie ds. Ścigania i Prewencji Policji Bezpieczeństwa Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako profesor nadzwyczajny Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

17.12.2020

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Stanowisko(a): Były zastępca szefa wydziału policji w rejonie Sawieckim w Mińsku, szef policji bezpieczeństwa publicznego

Pierwszy zastępca szefa Centrum Studiów Zaawansowanych i Specjalistów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia: 27.1.1971

Płeć: mężczyzna

Jako były zastępca szefa wydziału policji w rejonie Sawieckim w Mińsku i szef policji bezpieczeństwa publicznego był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu lokalne siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Według świadków osobiście nadzorował zatrzymania pokojowych demonstrantów oraz bicie bezprawnie zatrzymanych osób.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako pierwszy zastępca szefa Centrum Studiów Zaawansowanych i Specjalistów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

17.12.2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Aleksandr Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Stanowisko(a): Biznesmen, prezes zarządu holdingu Amhodor

Data urodzenia: 12.1.1959

Miejsce urodzenia: Bolszoje Babino, rejon orszański, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z czołowych biznesmenów działających na Białorusi; jego działalność obejmuje budownictwo, budowę maszyn, rolnictwo i inne sektory.

Uważany jest za jedną z osób, które odniosły największe korzyści z prywatyzacji podczas prezydentury Łukaszenki. Jest także byłym członkiem prezydium prołukaszenkowskiego stowarzyszenia publicznego pod nazwą „Biełaja Ruś” i byłym członkiem Rady Rozwoju Przedsiębiorczości w Republice Białorusi.

W lipcu 2020 r. publicznie potępił protesty opozycji na Białorusi, wspierając tym samym politykę represji stosowanych przez reżim Łukaszenki wobec uczestników pokojowych protestów, demokratycznej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego.

Nadal prowadzi działalność gospodarczą na Białorusi.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Stanowisko(a): Biznesmen, współwłaściciel Bremino Group

Data urodzenia: 4.5.1963

Miejsce urodzenia: Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z czołowych biznesmenów działających na Białorusi, a jego działalność obejmuje ropę naftową, transport węgla, bankowość i inne sektory.

Jest współwłaścicielem Bremino Group – spółki, która korzystała z ulg podatkowych i innych form wsparcia ze strony białoruskiej administracji. Jego przedsiębiorstwu BelKazTrans przyznano wyłączne prawo do transferu węgla przez Białoruś. W grudniu 2020 r. przekazał część swoich aktywów swoim bliskim wspólnikom. Według doniesień mediów nadal kontroluje przedsiębiorstwa Interservice oraz Oil Bitumen Plant. Utrzymuje działalność gospodarczą i bliskie stosunki z władzami Białorusi, a Łukaszence dał dwa luksusowe samochody. Ma również interesy gospodarcze na Ukrainie i w Rosji.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

17.12.2020

112.

Siarhei Aliaksandravich GUSACHENKA

Sergey Alexandrovich GUSACHENKO

Сяргей Аляксандравiч ГУСАЧЭНКА

Сергей Александрович ГУСАЧЕНКО

Stanowisko(a): Wiceprezes Państwowej Spółki Radiowo-Telewizyjnej Republiki Białorusi (Belteleradio Company)

Data urodzenia: 5.11.1983

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Tel. (biuro): +375 (17) 369-90-15

Jako wiceprezes Belteleradiocompany (radio i telewizji państwowej), autor i gospodarz cotygodniowego propagandowego programu telewizyjnego „Glavnyy efir”, chętnie dostarczał białoruskiej publiczności fałszywych informacji o wynikach wyborów, protestach, represjach popełnianych przez władze państwowe i działaniach reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii. Jest bezpośrednio odpowiedzialny za sposób, w jaki telewizja państwowa przedstawia informacje o sytuacji w kraju, udzielając tym samym wsparcia władzom, w tym Łukaszence.

Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

21.6.2021

114.

Volha Mikalaeuna CHAMADANAVA

Olga Nikolaevna CHEMODANOVA

Вольга Мiĸалаеўна ЧАМАДАНАВА

Ольга Ниĸолаевна ЧЕМОДАНОВА

Stanowisko(a): Była sekretarz prasowa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Białorusi

Naczelnik Głównej Dyrekcji ds. Ideologii i Młodzieży Komitetu Wykonawczego Miasta Mińska

Data urodzenia: 13.10.1977

Miejsce urodzenia: region miński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Stopień wojskowy: pułkownik

Paszport: MC1405076

Będąc w przeszłości najważniejszą osobą ds. mediów w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Białorusi, odgrywała kluczową rolę w przeinaczaniu i naginaniu faktów o użyciu siły wobec demonstrantów, jak również w rozpowszechnianiu o nich fałszywych informacji. Groziła pokojowym demonstrantom i nieustannie uzasadniała używanie wobec nich przemocy.

Jako że była częścią aparatu bezpieczeństwa i przemawiała w jego imieniu, wspiera reżim Łukaszenki.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako naczelnik Głównej Dyrekcji ds. Ideologii i Młodzieży Komitetu Wykonawczego Miasta Mińska.

21.6.2021

121.

Liliya Valereuna LUKASHENKA (SIAMASHKA)

Liliya Valerevna LUKASHENKO (SEMASHKO)

Лiлiя Валер'еўна ЛУКАШЭНКА (СЯМАШКА)

Лилия Валерьевна ЛУКАШЕНКО (СЕМАШКО)

Stanowisko(a): Bizneswoman, dyrektor galerii sztuki

Data urodzenia: 29.10.1979

Płeć: kobieta

Obywatelstwo: białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 4291079A047PB1

Lilija Łukaszenko to żona Wiktara Łukaszenki i synowa Aleksandra Łukaszenki. Była blisko powiązana z szeregiem ważnych przedsiębiorstw, które osiągają korzyści z reżimu Łukaszenki, w tym z przedsiębiorstwami takimi jak Dana Holdings / Dana Astra oraz koncern Belkhudozhpromysly. Wraz z mężem Wiktarem Łukaszenką była obecna na potajemnej inauguracji nowej kadencji Aleksandra Łukaszenki we wrześniu 2020 r.

Obecnie jest dyrektorem galerii sztuki „Art Chaos”. Jej działalność gospodarcza jest promowana przez media powiązane z reżimem.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

123.

Aliaksandr Yauhenavich SHATROU

Alexander (Alexandr) Evgenevich SHATROV

Аляксандр Яўгенавiч ШАТРОЎ

Александр Евгеньевич ШАТРОВ

Stanowisko(a): Biznesmen, udziałowiec i były dyrektor generalny Synesis LLC

Data urodzenia: 9.11.1978

Miejsce urodzenia: były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie, białoruskie

Osobisty numer identyfikacyjny: 3091178A002VF5

Jako były szef i były akcjonariusz większościowy Synesis LLC Alaksandr Szatrou był odpowiedzialny za decyzję tego przedsiębiorstwa o zapewnieniu białoruskim władzom platformy monitoringu (Kipod), która umożliwia przeszukiwanie i analizę nagrań wideo, i wykorzystywanie oprogramowania do rozpoznawania twarzy. Przyczynia się zatem do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej przez aparat państwowy.

Synesis LLC i jej jednostka zależna Panoptes osiągają korzyści z udziału w państwowym systemie monitorowania bezpieczeństwa. Inne przedsiębiorstwa, których właścicielem lub współwłaścicielem był Szatrou, takie jak BelBet i Synesis Sport, również osiągają korzyści z zamówień rządowych.

Składał publiczne oświadczenia, w których krytykował osoby protestujące przeciwko reżimowi Łukaszenki i relatywizował brak demokracji na Białorusi. Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Nadal jest udziałowcem Synesis LLC.

21.6.2021

124.

Siarhei Siamionavich TSIATSERYN

Sergei Semionovich TETERIN

Сяргей Сямёнавiч ЦЯЦЕРЫН

Сергей Семёнович ТЕТЕРИН

Stanowisko(a): Biznesmen, właściciel BelGlobalStart, współwłaściciel VIBEL, były prezes Białoruskiej Federacji Tenisa

Data urodzenia: 7.01.1961

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Siarhei Tsiatseryn jest jednym z czołowych biznesmenów działających na Białorusi; jego działalność obejmuje dystrybucję napojów alkoholowych (za pośrednictwem przedsiębiorstwa „BelGlobalStart”), produktów spożywczych i mebli. Należy do najbliższego otoczenia Łukaszenki.

W 2019 r. BelGlobalStartuzyskał pozwolenie na rozpoczęcie budowy wielofunkcyjnego centrum biznesowego naprzeciw pałacu prezydenckiego w Mińsku. Jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa VIBEL, które sprzedaje reklamy w wielu kanałach białoruskiej telewizji państwowej. Był prezesem Białoruskiej Federacji Tenisa i byłym doradcą Łukaszenki do spraw sportu.

21.6.2021

125.

Mikhail Safarbekovich GUTSERIEV

Микаил (Михаил) Сафарбекович ГУЦЕРИЕВ

Stanowisko(a): Biznesmen, udziałowiec i prezes zarządu spółek Safmar i Slavkali

Data urodzenia: 9.5.1958

Miejsce urodzenia: Akmolinsk (Akmolińsk), były ZSRR (obecnie Kazachstan)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: rosyjskie

Michaił Gucerjew jest prominentnym rosyjskim biznesmenem, mającym interesy gospodarcze na Białorusi w sektorach energii, potasu, hotelarsko-gastronomicznym i innych. Jest wieloletnim znajomym Aleksandra Łukaszenki i dzięki temu powiązaniu zgromadził znaczne bogactwo i zdobył wpływy wśród elity politycznej na Białorusi. „Safmar”, przedsiębiorstwo, które było kontrolowane przez Gucerjewa, było jedynym rosyjskim koncernem naftowym, który kontynuował dostarczanie białoruskim rafineriom ropy podczas kryzysu energetycznego między Białorusią a Rosją na początku 2020 r.

Gucerjew wspierał również Łukaszenkę w sporach z Rosją dotyczących dostaw ropy. Guceriew był prezesem zarządu i udziałowcem spółki „Slavkali”, które buduje kopalnię i zakład przetwarzania chlorku potasu Neżinskij na terenie starobińskiego złoża soli potasu koło Lubania. To największa inwestycja na Białorusi, o wartości 2 mld USD. Łukaszenko obiecał Gucerjewowi, że aby go uhonorować, zmieni nazwę Lubania na Gucerjewsk.

Jego pozostała działalność na Białorusi obejmowała też stacje paliw i magazyny ropy naftowej, a także hotel, centrum biznesowe i terminal lotniczy w Mińsku. Łukaszenko stanął w obronie Gucerjewa, po tym jak w Rosji wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne. Łukaszenko podziękował również Gucerjewowi za wkłady finansowe na rzecz organizacji charytatywnych i za zainwestowanie miliardów dolarów na Białorusi. Według doniesień Gucerjew ofiarował Łukaszence luksusowe prezenty.

Gucerjew oświadczył również, że jest właścicielem rezydencji, która faktycznie należy do Łukaszenki, a tym samym krył go, kiedy dziennikarze rozpoczęli dochodzenie w sprawie majątku Łukaszenki. Gucerjew wziął udział w potajemnej inauguracji nowej kadencji Łukaszenki w dniu 23 września 2020 r. W październiku 2020 r. Łukaszenko i Gucerjew pojawili się na otwarciu cerkwi prawosławnej, którą Gucerjew sponsorował.

Zgodnie z doniesieniami mediów, kiedy w sierpniu 2020 r. zwolniono strajkujących pracowników białoruskich mediów państwowych, aby ich zastąpić, na pokładzie samolotu należącego do Gucerjewa przewieziono na Białoruś rosyjskich pracowników mediów, którzy następnie zostali zakwaterowani w hotelu Minsk Renaissance należącym do Gucerjewa. Gucarjew wspomagał zakup tomografów komputerowych dla Białorusi podczas kryzysu związanego z COVID-19. Gucerjew osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

127.

Aliaksandr Mikalaevich ZAITSAU

Alexander (Alexandr) Nikolaevich ZAITSEV

Аляксандр Мiкалаевiч ЗАЙЦАЎ

Александр Николаевич ЗАЙЦЕВ

Stanowisko(a): Biznesmen, współwłaściciel Bremino Group i Sohra Group

Data urodzenia: 22.11.1976

Miejsce urodzenia: Ruzhany (Różana), obwód brzeski, Białoruś (dawny ZSRR)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Alaksandr Zajcau jest byłym asystentem Wiktara Łukaszenki (syna Aleksandra Łukaszenki, a zarazem jego byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego). Dzięki dostępowi do rodziny Łukaszenki uzyskuje lukratywne kontrakty dla swoich przedsiębiorstw. Był również ściśle powiązany z Sohra Group, której przyznano prawo eksportu do państw Zatoki Perskiej i państw afrykańskich produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa państwowe (traktory, ciężarówki). Jest również współwłaścicielem i prezesem rady uczestników Bremino Group. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie państwa na rozwój strefy Bremino-Orsza, a także wiele przywilejów finansowych i podatkowych, i innych korzyści. Zajcau wraz z pozostałymi właścicielami Bremino Group otrzymał wsparcie od Wiktara Łukaszenki.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

21.6.2021

144.

Andrei Siarheevich BAKACH

Andrei Sergeevich BAKACH

Андрэй Сяргеевiч БАКАЧ

Андрей Сергеевич БАКАЧ

Stanowisko(a): Były szef komendy policji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku

Pierwszy zastępca szefa dyrekcji spraw wewnętrznych regionalnego Komitetu Wykonawczego Grodna

Data urodzenia: 19.11.1983

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: białoruskie

Jako były naczelnik wydziału spraw wewnętrznych w administracji rejonu Pierszamajskiego w Mińsku Andrej Bakacz był odpowiedzialny za działania sił policyjnych należących do tego dystryktu i za wydarzenia, które miały miejsce na posterunku policji. Podczas pełnienia przez niego funkcji naczelnika pokojowi demonstranci w Mińsku padali ofiarą okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania na podległym mu posterunku policji.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka oraz za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako pierwszy zastępca szefa dyrekcji spraw wewnętrznych regionalnego Komitetu Wykonawczego Grodna.

21.6.2021”

2)

tabelę „B. Osoby prawne, podmioty lub organy, o których mowa w art. 4 ust. 1” zastępuje się tabelą w brzmieniu:

 

Nazwa

(transliteracja ang. z jęz. białoruskiego)

(transliteracja ang. z jęz. rosyjskiego)

Nazwa

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

„1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adres: Nezavisimosti Ave. 86-B, Minsk, Belarus

Strona internetowa: https://bte.by/

Adres e-mail: mail@bte.by

Beltechexport jest podmiotem prywatnym, który eksportuje broń i sprzęt wojskowy produkowany przez białoruskie spółki państwowe do państw w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i na Bliskim Wschodzie. Beltechexport ma bliskie powiązania z białoruskim Ministerstwem Obrony.

Beltechexport osiąga zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu, przynosząc korzyści administracji prezydenckiej.

17.12.2020

2.

Dana Holdings

ТАА "Дана Холдынгз"

ООО “Дана Холдингз”

Adres: Peter Mstislavets St. 9, pom. 3 (office 4), 220076 Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 690611860

Strony internetowe: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

Adres e-mail: info@bir.by

Nr tel.:+375 (29) 636-23-91

Dana Holdings jest jednym z głównych deweloperów nieruchomości oraz przedsiębiorstw budowlanych na Białorusi. Spółka i jej spółki zależne otrzymały prawo do zabudowy nieruchomości gruntowych i wybudowały kilka dużych osiedli mieszkaniowych i centrów biznesu.

Osoby według doniesień reprezentujące Dana Holdings utrzymują ścisłe powiązania z prezydentem Łukaszenką. Wysokie stanowisko w Dana Holdings piastuje synowa prezydenta, Lilija Łukaszenko.

Dana Holdings nadal prowadzi działalność gospodarczą na Białorusi.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

17.12.2020

3.

Dana Astra

ЗТАА "Дана Астра"

ИООО "Дана Астра"

Adres: Peter Mstislavets St. 9, pom. 9-13, 220076 Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 191295361

Strony internetowe: https://bir.by/; https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

Adres e-mail: PR@bir.by

Nr tel.: +375 (17) 269-32-60; +375 (17) 269-32-51

Dana Astra – uprzednio jedna ze spółek zależnych Dana Holdings – jest jednym z głównych deweloperów nieruchomości oraz przedsiębiorstw budowlanych na Białorusi. Otrzymała prawo do zabudowy nieruchomości gruntowych, a obecnie buduje wielofunkcyjne centrum „Minsk World”, które reklamuje jako największą tego rodzaju inwestycję w Europie.

Osoby według doniesień reprezentujące Dana Astra utrzymują ścisłe powiązania z prezydentem Łukaszenką. Synowa prezydenta, Lilija Łukaszenko, piastuje wysokie stanowisko w tej spółce.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

17.12.2020

4.

GHU – Główny Urząd Gospodarczy administracji prezydenta

Главное хозяйственное управление

Adres: Miasnikova St. 37, Minsk, Belarus

Strona internetowa: http://ghu.by

Adres e-mail: ghu@ghu.by

Główny Urząd Gospodarczy (GHU) administracji prezydenta jest największym podmiotem na rynku nieruchomości innych niż mieszkaniowe na Białorusi i organem nadzorczym wielu spółek.

Wiktar Szejman, który jako były szef Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi sprawował bezpośrednią kontrolę nad GHU, został poproszony przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę o nadzorowanie bezpieczeństwa wyborów prezydenckich w 2020 r.

GHU osiąga zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

17.12.2020

5.

SYNESIS LLC

ООО "Синезис"

Adres: Platonova 20B, 220005 Minsk, Belarus; Mantulinskaya 24, 123100 Moscow, Russia.

Numer rejestracji: 90950894 (Białoruś); 7704734000/

770301001 (Rosja)

Strona internetowa: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Adres e-mail: yuriy.serbenkov@synesis.by

Nr tel.: +375 (17) 240-36-50

Synesis LLC zapewnia władzom Białorusi platformę monitoringu, która umożliwia przeszukiwanie i analizę nagrań wideo i wykorzystywanie oprogramowania do rozpoznawania twarzy, co czyni tę spółkę odpowiedzialną za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji przez aparat państwowy na Białorusi.

Pracownikom Synesis nie wolno porozumiewać się w języku białoruskim – zakaz ten oznacza wspieranie stosowanej przez reżim Łukaszenki polityki dyskryminowania ze względu na język.

Jako użytkownicy systemu stworzonego przez spółkę Synesis są wymieniane Białoruski Państwowy Komitet Bezpieczeństwa (KGB) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Spółka ta osiąga zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Były szef, założyciel i były akcjonariusz większościowy Synesis Aleksander Szatrow publicznie krytykował osoby protestujące przeciw reżimowi Łukaszenki i relatywizował brak demokracji na Białorusi.

17.12.2020

6.

AGAT electromechanical Plant OJSC (zakłady elektromechaniczne AGAT OJSC)

Агат-электромеханический завод

Adres: Nezavisimosti Ave. 115, 220114 Minsk, Belarus

Strony internetowe: https://agat-emz.by/

Adres e-mail: marketing@agat-emz.by

Nr tel.:

+375 (17) 272-01-32;

+375 (17) 570-41-45

Zakłady elektromechaniczne AGAT OJSC są częścią białoruskiego Państwowego Urzędu Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi (inna nazwa: SAMI lub Państwowy Komitet Przemysłu Wojskowego), który odpowiada za realizację wojskowo-technicznej polityki państwa i podlega Radzie Ministrów i prezydentowi Białorusi.

Zakłady elektromechaniczne AGAT OJSC osiągają zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Zakłady te produkują „Rubież”, system barier przeznaczonych do tłumienia zamieszek. „Rubież” został użyty przeciwko pokojowym demonstracjom, które odbyły się po wyborach prezydenckich z dnia 9 sierpnia 2020 r., co czyni tę spółkę odpowiedzialną za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

7.

140 Repair Plant (Zakłady naprawcze 140)

140 ремонтный завод

Strona internetowa: 140zavod.org

Zakłady naprawcze 140 są częścią białoruskiego Państwowego Urzędu Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi (inna nazwa: SAMI lub Państwowy Komitet Przemysłu Wojskowego), który odpowiada za realizację wojskowo-technicznej polityki państwa i podlega Radzie Ministrów i prezydentowi Białorusi. Zakłady naprawcze 140 osiągają zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Zakłady te produkują pojazdy transportowe i opancerzone, których użyto przeciwko pokojowym demonstracjom, które odbyły się po wyborach prezydenckich z dnia 9 sierpnia 2020 r., co czyni tę spółkę odpowiedzialną za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

8.

MZKT (inna nazwa: VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Strona internetowa: www.mzkt.by

MZKT (inna nazwa: VOLAT) są częścią białoruskiego Państwowego Urzędu Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi (inna nazwa: SAMI lub Państwowy Komitet Przemysłu Wojskowego), który odpowiada za realizację wojskowo-technicznej polityki państwa i podlega Radzie Ministrów i prezydentowi Białorusi. MZKT (inna nazwa: VOLAT) osiągają zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Pracownicy MZKT, którzy protestowali w trakcie wizyty prezydenta Łukaszenki w fabryce i którzy strajkowali po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 r., zostali zwolnieni, co czyni tę spółkę odpowiedzialną za naruszanie praw człowieka.

17.12.2020

9.

Sohra Group / Sohra LLC

ООО Сохра

Adres: Revolucyonnaya 17/19, office no. 22, 220030 Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 192363182

Strona internetowa: http://sohra.by/

Adres e-mail: info@sohra.by

Przedsiębiorstwo Sohra należało do Alaksandra Zajcaua, jednego z najbardziej wpływowych biznesmenów na Białorusi, osoby blisko powiązanej z białoruską elitą polityczną i bliskiego współpracownika najstarszego syna Aleksandra Łukaszenki, Wiktara. Sohra promuje białoruskie produkty przemysłowe w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu. Jest współzałożycielem przedsiębiorstwa obronnego BSVT-New Technologies zaangażowanego w produkcję broni i unowocześnianie pocisków. Korzystając ze swojej uprzywilejowanej pozycji, Sohra służy jako pośrednik między białoruską elitą polityczną i białoruskimi przedsiębiorstwami państwowymi a partnerami zagranicznymi w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jest też zaangażowane w wydobycie złota w krajach afrykańskich na podstawie koncesji uzyskanych przez reżim Łukaszenki.

Sohra Group osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

10.

Bremino Group LLC

ООО "Бремино групп"

Adres: Niamiha 40, 220004 Minsk, Belarus; Bolbasovo village, Zavodskaya 1k, Orsha region, Belarus

Numer rejestracji: 691598938

Strona internetowa: http://www.bremino.by

Adres e-mail: office@bremino.by; marketing@bremino.by

Przedsiębiorstwo Bremino Group jest inicjatorem i współadministratorem projektu dotyczącego specjalnej strefy ekonomicznej Bremino-Orsza, stworzonej na mocy dekretu prezydenckiego podpisanego przez Aleksandra Łukaszenkę. Przedsiębiorstwo otrzymało wsparcie państwa na rozwój strefy Bremino-Orsza, a także wiele przywilejów finansowych i podatkowych, i innych korzyści. Właściciele Bremino Group – Alaksandr Zajcau, Mikałaj Warabej i Alaksiej Aleksin – należą do ścisłego grona biznesmenów powiązanych z Łukaszenką i utrzymują bliskie stosunki z Łukaszenką i jego rodziną.

Bremino Group osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

Bremino Group jest właścicielem centrum transportowo-logistycznego działającego na granicy białorusko-polskiej – Bremino-Bruzgi, które było wykorzystywane przez reżim Łukaszenki do kwaterowania migrantów, którzy przewożeni byli na granicę Białorusi z Unią w celu jej nielegalnego przekroczenia. Centrum Bremino-Bruzgi było to też miejscem propagandowego spotkania Łukaszenki z migrantami.

Bremino Group wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

21.6.2021

11.

Globalcustom Management LLC

ООО "Глобалкастом-менеджмент"

Adres: Nemiga 40/301, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 193299162

Strona internetowa: https://globalcustom.by/

Adres e-mail: info@globalcustom.by

Globalcustom Management ma powiązania z Dyrekcją ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi kierowaną wcześniej przez Wiktara Szejmana, który od 2004 r. figuruje w unijnym wykazie osób objętych środkami ograniczającymi. Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w przemyt towarów do Rosji, co nie byłoby możliwe bez przyzwolenia reżimu Łukaszenki, który kontroluje straż graniczną i celną. Uprzywilejowana pozycja w sektorze eksportu kwiatów do Rosji, z której przedsiębiorstwo czerpie korzyści, także jest zależna od wsparcia ze strony reżimu. Globalcustom Management było pierwszym właścicielem „GardServis”, jedynej prywatnej firmy, której Łukaszenka zezwolił na używanie broni. Globalcustom Management osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

12.

Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ) / OJSC „BELAZ”

Open Joint Stock Company „BELAZ” – spółka zarządzająca holdingu „BELAZ-HOLDING”

ААТ «БЕЛАЗ»

ОАО "БЕЛАЗ"

Adres: 40 let Octyabrya St. 4, 222161, Zhodino, Minsk Region/Oblast, Belarus

Strona internetowa: https://belaz.by

OJSC BelAZ jest jednym z wiodących przedsiębiorstw państwowych na Białorusi i jednym z największych producentów dużych samochodów ciężarowych i dużych samochodów samowyładowczych na świecie. Jest dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów. Łukaszenka stwierdził, że rząd będzie zawsze wspierać to przedsiębiorstwo, i nazwał je „białoruską marką” i „częścią dziedzictwa narodowego”. OJSC BelAZ udostępniło swoje obiekty i wyposażenie na potrzeby zorganizowania politycznego wiecu poparcia dla reżimu Łukaszenki. OJSC „BELAZ” osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracownikom OJSC BelAZ, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa groził zwolnieniami i zastraszał ich. Grupę pracowników zamknięto w zakładzie, by uniemożliwić im dołączenie do innych demonstrantów. Zarząd przedsiębiorstwa przedstawił mediom strajk jako zebranie pracowników. OJSC BelAZ jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

13.

Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ) / OJSC „MAZ”

Open Joint Stock Company „Minsk Automobile Works” – spółka zarządzająca holdingu „BELAVTOMAZ”

ААТ «Мiнскi аўтамабiльны завод»

ОАО "Минский автомобильный завод"

Adres: Socialisticheskaya 2, 220021 Minsk, Belarus

Strona internetowa: http://maz.by/

Data rejestracji: 16.7.1944

Nr tel.: +375 (17) 217-22-22; +8000 217-22-22

Mińska Fabryka Samochodów OJSC (MAZ) jest jednym z największych państwowych producentów samochodów na Białorusi. Łukaszenka opisał ją jako „jedno z najważniejszych przedsiębiorstw przemysłowych w kraju”. Jest dla reżimu Łukaszenki źródłem dochodów. OJSC MAZ udostępniło swoje obiekty i wyposażenie na potrzeby zorganizowania politycznego wiecu poparcia dla reżimu. OJSC MAZ osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Pracowników OJSC MAZ, którzy wzięli udział w strajkach i pokojowych demonstracjach po sfałszowanych wyborach na Białorusi w sierpniu 2020 r., zarząd przedsiębiorstwa zastraszał, a następnie zwolnił. Grupę pracowników zamknięto w zakładzie, by uniemożliwić im dołączenie do innych demonstrantów. OJSC MAZ jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspiera reżim Łukaszenki.

21.6.2021

14.

Logex

ТАА "Лагекс"

ООО "Логекс"

Adres: 24 Kommunisticheskaya Str., office 2, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 192695465

Strona internetowa: http://logex.by/

Adres e-mail: info@logex.by

Logex ma powiązania z Alaksandrem Szakucinem, biznesmenem blisko związanym z reżimem Łukaszenki, który to biznesmen został już przez Unię umieszczony w wykazie.

Przedsiębiorstwo jest zaangażowane w eksport kwiatów do Federacji Rosyjskiej po cenach dumpingowych, co nie byłoby możliwe bez przyzwolenia reżimu, który kontroluje straż graniczną i celną. Uprzywilejowana pozycja w sektorze eksportu kwiatów do Rosji, z której przedsiębiorstwo czerpie korzyści, jest zależna od wsparcia ze strony reżimu. Główni białoruscy dostawcy kwiatów ciętych to przedsiębiorstwa, które mają bliskie powiązania z przywództwem republiki.

Logex osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

15.

JSC „NNK” (Novaia naftavaia kampania) / New Oil Company

ЗАТ "ННК" (Новая нафтавая кампанiя)

ЗАО "ННК" (Новая нефтяная компания)

Adres: Rakovska St. 14W room 7, 5th floor, Minsk, Belarus

Numer rejestracji: 193402282

Novaya Neftnaya Kompaniya (NNK) (New Oil Company) to podmiot założony w marcu 2020 r. Tol jedyna firma prywatna uprawniona do eksportowania produktów z ropy naftowej z Białorusi, co wskazuje na jej ścisłe powiązania z władzami i najwyższy poziom przywilejów państwowych. Właścicielem NNK jest przedsiębiorstwo „Interservice” należące do Mikałaja Warabeja, który jest jednym z czołowych biznesmenów osiągających korzyści z reżimu Łukaszenki i wspierających ten reżim. Istnieją też doniesienia, że NNK ma powiązania z Alaksiejem Aleksinem, innym prominentnym białoruskim biznesmenem, który osiąga korzyści z reżimu Łukaszenki. Według informacji w mediach Alaksiej Aleksin był razem z Mikałajem Warabejem założycielem NNK. Władze Białorusi wykorzystały też NNK, by dostosować białoruską gospodarkę do środków ograniczających wprowadzonych przez Unię.

NNK osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

21.6.2021

16.

Belaeronavigatsia

przedsiębiorstwo państwowe

Белаэранавiгацыя

Дзяржаўнае прадпрыемства

Белаэронавигация

Государственное предприятие

Adres: 19 Korotkevich St., 220039 Minsk, Belarus

Data rejestracji: 1996

Strona internetowa: http://www.ban.by/

Adres e-mail: office@ban.by

Nr tel.: +375 (17) 215-40-51

Nr faksu: +375 (17) 213-41-63

Przedsiębiorstwo państwowe Belaeronavigatsia odpowiada za kontrolę ruchu lotniczego na Białorusi. Ponosi zatem odpowiedzialność za przekierowanie na lotnisko w Mińsku – bez właściwego uzasadnienia – pasażerskiego statku powietrznego wykonującego lot FR4978 w dniu 23 maja 2021 r. Ta umotywowana politycznie decyzja została podjęta w celu aresztowania i zatrzymania opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi i stanowi formę represji wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji na Białorusi.

Przedsiębiorstwo państwowe Belaeronavigatsia jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

21.6.2021

17.

Open Joint Stock Company „Belavia Belarusian Airlines”

ААТ ‘Авiякампанiя Белавiя’

ОАО «Авиакомпания Белавиа»

Adres: 14A Nemiga St., 220004 Minsk, Belarus,

Data rejestracji: 4.1.1996

Numer rejestracji: 6003907

OJSC Belavia Belarusian Airlines to państwowy narodowy przewoźnik lotniczy. Aleksander Łukaszenko obiecał, że jego administracja udzieli spółce wszelkiego możliwego wsparcia, po tym jak Unia postanowiła zakazać wszystkim białoruskim przewoźnikom przelotów w unijnej przestrzeni powietrznej i uniemożliwić im wykonywanie lotów do portów lotniczych Unii. W tym celu uzgodnił z prezydentem Rosji Władimirem Putinem plan otwarcia dla Belavii nowych tras lotniczych.

Zarząd spółki zakazał też jej pracownikom protestów przeciwko fałszerstwom wyborczym i masowym zatrzymaniom na Białorusi, argumentując to faktem, że spółka jest przedsiębiorstwem państwowym.

Belavia osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

Belavia jest zaangażowana w transportowanie migrantów z Bliskiego Wschodu na Białoruś. Migranci, którzy chcą przekroczyć zewnętrzną granicę Unii, na pokładzie statków powietrznych eksploatowanych przez Belavię przylatują do Mińska z wielu państw bliskowschodnich, w szczególności z Libanu, ZEA i Turcji. Aby im to ułatwić, spółka uruchomiła nowe trasy lotnicze i zwiększyła liczbę połączeń w ramach tras już obsługiwanych. Jako pośrednicy w sprzedaży potencjalnym migrantom biletów na loty obsługiwane przez Belavię działają lokalni organizatorzy turystyki, przez co jej rola nie jest tak oczywista.

Belavia wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

18.

Państwowe jednolite przedsiębiorstwo „TSENTRKURORT”

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства ‘ЦЭНТРКУРОРТ’

Республиканское унитарное предприятие ‘ЦЕНТРКУРОРТ’

Adres: 39 Myasnikova St., 220030 Minsk, Belarus

Data rejestracji: 12.8.2003

Numer rejestracji: 100726604

Państwowe przedsiębiorstwo turystyczne Tsentrkurort jest częścią Dyrekcją ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi. Według doniesień Tsentrkurort jest jednym z przedsiębiorstw koordynujących przepływ migrantów, którzy zamierzają przekroczyć granicę Białorusi z Unii. Tsentrkurort pomogło zdobyć białoruskie wizy co najmniej 51 obywatelom Iraku i podpisało umowę na usługi transportowe z białoruskim przedsiębiorstwem Stroitur, które oferuje wynajem autokarów wraz z kierowcami. Autokary wynajęte przez Tsentrkurort rozwiozły migrantów, w tym dzieci, z lotniska w Mińsku do hoteli.

Tsentrkurort wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

19.

Oskartour LLC

ООО Оскартур

Adres: 25 Karl Marx St., room 1n, Minsk, Belarus

Data rejestracji: 18.10.2016

Numer rejestracji: 192721937

Oskartour jest organizatorem turystyki, który ułatwiał uzyskanie wiz migrantom pochodzącym z Iraku, a następnie organizował ich przelot na Białoruś – z Bagdadu do Mińska. Ci iraccy migranci byli potem przewożeni na granicę Białorusi z Unią w celu jej nielegalnego przekroczenia. Dzięki Oskartour i jego kontaktom z irackimi liniami lotniczymi, białoruskimi władzami i państwowym przedsiębiorstwem Tsentrkurort iracki przewoźnik lotniczy uruchomił regularne połączenia z Bagdadu do Mińska, aby przetransportować na Białoruś więcej osób chcących nielegalnie przekroczyć zewnętrzne granice Unii. Oskartour brał udział w systemie nielegalnego przekraczania granicy organizowanym przez białoruskie służby bezpieczeństwa i przedsiębiorstwa państwowe.

Wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

20.

Państwowe zależne jednolite przedsiębiorstwo „Hotel Minsk”

Гатэль «Мiнск»

Республиканское дочернее унитарное предприятие «Отель «Минск»

Adres: 11 Nezavisimosti Ave., Minsk, Belarus

Data rejestracji: 26.12.2016/3.4.2017

Numer rejestracji: 192750964

Strona internetowa: http://hotelminsk.by/

Adres e-mail: hotelminsk@udp.gov.by; marketing@hotelminsk.by

Nr tel.: +375 (17) 209-90-61

Nr faksu: +375 (17) 200-00-72

Hotel Minsk to spółka zależna Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi – agencji rządowej podlegającej bezpośrednio prezydentowi. Hotel Minsk brał udział w systemie nielegalnego przekraczania granicy organizowanym przez białoruskie służby bezpieczeństwa i przedsiębiorstwa państwowe. Migranci byli kwaterowani w tym hotelu przed przewiezieniem ich na granicę między Białorusią a Unią w celu jej nielegalnego przekroczenia. Migranci z Iraku wymieniali Hotel Minsk jako swoje miejsce pobytu czasowego we wnioskach o białoruską wizę, które składali bezpośrednio przed przybyciem na Białoruś.

Hotel Minsk wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

21.

Open Joint Stock Company „Hotel Planeta”

ААТ «Гасцiнiца Планета»

OAO «Гостиница Планета»

Adres: 31 Pobediteley Ave., Minsk, Belarus

Data rejestracji: 1.2.1994/6.3.2000

Numer rejestracji: 100135173

Strona internetowa: https://hotelplaneta.by/

Adres e-mail: planeta@udp.gov.by

Nr tel.: +375 (17) 226-78-53

Nr faksu: +375 (17) 226-78-55

OJSC Hotel Planeta to spółka zależna Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi – agencji rządowej podlegającej bezpośrednio prezydentowi. Hotel Planeta brał udział w systemie nielegalnego przekraczania granicy organizowanym przez białoruskie służby bezpieczeństwa i przedsiębiorstwa państwowe. Migranci byli kwaterowani w tym hotelu przed przewiezieniem ich na granicę między Białorusią a Unią w celu jej nielegalnego przekroczenia. Płacili biuru podróży w Bagdadzie 1 000  USD za lot, wizę turystyczną i pobyt w hotelu.

Hotel Planeta wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

22.

ASAM (Asobnaia sluzhba aktyunykh merapryemstvau)

OSAM (Otdiel’naya sluzhba aktivnykh mieropriyatiy)

Асобная служба актыўных мерапрыемстваў (АСАМ)

Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ)

Adres: State Border Committee of the Republic of Belarus, 24 Volodarsky St., 220050 Minsk, Belarus

ASAM (Odrębna Służba ds. Środków Aktywnych) to białoruski specjalny oddział służby granicznej kontrolowany przez Wiktara Łukaszenkę i pod dowództwem Ihara Kruczkoua. Siły ASAM organizują w ramach operacji specjalnej „Śluza” nielegalne przekraczanie granic przez Białoruś do państw członkowskich Unii i bezpośrednio biorą udział w fizycznym transporcie migrantów na drugą stronę granicy. Ponadto ASAM pobiera od transportowanych migrantów opłaty za możliwość przekroczenia granicy.

ASAM wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

23.

Cham Wings Airlines

 

Adres: P.O. Box 30588 Damascus, Syria

Strona internetowa: https://chamwings.com/

Cham Wings Airlines jest operatorem lotów czarterowych z Syrii na Białoruś. Począwszy od lata 2021 r. przedsiębiorstwo to zwiększyło liczbę lotów z Damaszku do Mińska, by przewozić na Białoruś migrantów, którzy zamierzali nielegalnie przekraczać zewnętrzne granice Unii. Jesienią 2021 r. Cham Wings otworzyło również dwa nowe biura w Mińsku, by móc organizować loty między Damaszkiem a Mińskiem.

Cham Wings Airlines wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

24.

VIP Grub

 

Adres: Büyükdere Cad., No:201, Istanbul, Turkey

VIP Grub jest podmiotem zajmującym się usługami paszportowymi i wizowymi, z siedzibą w Stambule w Turcji, organizującym podróże na Białoruś, których oczywistym celem jest ułatwianie migracji do Unii. VIP Grub aktywnie reklamuje migrację do Unii. VIB Grub wspomaga zatem działania reżimu Łukaszenki, które polegają na ułatwianiu nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic Unii.

2.12.2021

25.

Open Joint Stock Company „Grodno Azot”

w tym jego oddział „Khimvolokno Plant” JSC „Grodno Azot”

ААТ ‘Гродна Азот’

ОАО ‘Гродно Азот’

Фiлiял "Завод Хiмвалакно" ААТ "Гродна Азот"

Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот»

Adres: 100 Kosmonavtov Ave., Grodno/Hrodna, Belarus

Data rejestracji: 1965

Numer rejestracji: 500036524

Strona internetowa: https://azot.by/en/

Adres: 4 Slavinskogo St., 230026 Grodno/Hrodna, Belarus

Data rejestracji: 12.5.2000

Numer rejestracji: 590046884

Strona internetowa: www.grodno-khim.by

Adresy e-mail: office@grodno-khim.by; market@grodno-khim.by; ppm@grodno-khim.by; tnp@grodno-khim.by

Nr tel.: / nr faksu: +375 (152) 39-19-00; +375 (152) 39-19-44

OJSC Grodno Azot jest dużym państwowym producentem związków azotu, z siedzibą w Grodnie. Aleksander Łukaszenko określił go jako „bardzo ważne przedsiębiorstwo, o znaczeniu strategicznym”. Przedsiębiorstwo jest właścicielem Khimvolokno Plant, który jest dużym producentem poliamidu i poliestru oraz materiałów kompozytowych. Grodno Azot i należący do niego Khimvolokno Plant są dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów. Grodno Azot wspiera zatem reżim Łukaszenki.

Łukaszenko odwiedził przedsiębiorstwo i spotkał się z jego przedstawicielami, by omówić modernizację fabryki i różne formy pomocy państwa. Obiecał również pożyczkę na budowę nowej fabryki związków azotu w Grodnie. Przedsiębiorstwo osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki.

Pracownicy przedsiębiorstwa, w tym zatrudnieni w Khimvolokno Plant, którzy uczestniczyli w pokojowych protestach przeciwko reżimowi i strajkowali, zostali zwolnieni lub byli zastraszani zarówno przez kierownictwo przedsiębiorstwa, jak i przedstawicieli reżimu, oraz otrzymywali od nich groźby. Przedsiębiorstwo jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2.12.2021

26.

Państwowe zrzeszenie produkcyjne „Belorusneft”

Дзяржаўнае вытворчае аб’яднанне «Беларуснафта»

Государственное производственное объединение «Белоруснефть»

Adres: 9 Rogachevskaya St., 246003 Gomel, Belarus

Data rejestracji: 25.2.1966

Numer rejestracji: 400051902

Belorusneft jest przedsiębiorstwem państwowym działającym w sektorze petrochemicznym. Kierownictwo przedsiębiorstwa zwalniało pracowników, którzy strajkowali, brali udział w protestach przeciwko reżimowi lub publicznie popierali takie protesty. Przedsiębiorstwo jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2.12.2021

27.

Open Joint Stock Company „Belshina”

AAT ‘Белшина’

ОАО ‘Белшина’

Adres: 4 Minskoe Shosse St., 213824 Bobruisk, Belarus

Data rejestracji: 10.1.1994

Numer rejestracji: 700016217

Strona internetowa: http://www.belshinajsc.by/

OJSC Belshina jest jednym z wiodących państwowych przedsiębiorstw na Białorusi i dużym producentem opon samochodowych. Jest zatem dla reżimu Łukaszenki źródłem znacznych dochodów. Państwo białoruskie ma bezpośrednie dochody z zysków wypracowywanych przez przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo wspiera zatem reżim Łukaszenki.

Jego pracownicy, którzy protestowali i strajkowali po białoruskich wyborach prezydenckich w 2020 r., zostali zwolnieni. Przedsiębiorstwo jest zatem odpowiedzialne za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

2.12.2021”


Top