EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0110

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/110 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 mających zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb

ST/15090/2021/INIT

Dz.U. L 21 z 31.1.2022, p. 165–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/110/oj

31.1.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 21/165


ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/110

z dnia 27 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 mających zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (1) zawiera wymóg ustanowienia środków ochronnych, z uwzględnieniem dostępnych opinii naukowych, technicznych i ekonomicznych, obejmujących w stosownych przypadkach sprawozdania przygotowane przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF), jak również z uwzględnieniem opinii otrzymanych od komitetów doradczych, które powołano dla odpowiednich obszarów geograficznych lub dziedzin kompetencji, oraz wspólnych rekomendacji wydanych przez państwa członkowskie.

(2)

Rada zobowiązana jest do przyjęcia środków dotyczących ustalenia i przydziału uprawnień do połowów, w tym – w stosownych przypadkach – niektórych warunków funkcjonalnie z nimi związanych. Art. 16 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 stanowi, że uprawnienia do połowów powinny być przydzielane państwom członkowskim w taki sposób, by zapewnić względną stabilność działalności połowowej dla każdego państwa członkowskiego i w odniesieniu do każdego stada lub rodzaju rybołówstwa.

(3)

Art. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 stanowi, że cel wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) polega na osiągnięciu współczynnika eksploatacji na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) w miarę możliwości do 2015 r., a w sposób stopniowy i narastający – najpóźniej do 2020 r. w odniesieniu do wszystkich stad.

(4)

Całkowite dopuszczalne połowy (TAC) należy zatem ustalać, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1380/2013, na podstawie dostępnych opinii naukowych, z uwzględnieniem aspektów biologicznych i społeczno-gospodarczych, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwego traktowania poszczególnych sektorów rybołówstwa, jak również biorąc pod uwagę opinie wyrażane podczas konsultacji z zainteresowanymi stronami.

(5)

Art. 16 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 stanowi, że w odniesieniu do stad objętych poszczególnymi planami wieloletnimi uprawnienia do połowów mają być ustalane zgodnie z zasadami określonymi w tych planach.

(6)

Plan wieloletni połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego (zwany dalej „planem”) został ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1022 (2) i wszedł w życie w dniu 16 lipca 2019 r. Plan ten ma na celu zapewnienie, aby eksploatacja żywych zasobów morza pozwalała na odtwarzanie i utrzymywanie populacji poławianych gatunków powyżej poziomów pozwalających zapewnić MSY.

(7)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/1022 uprawnienia do połowów w odniesieniu do stad wymienionych w art. 1 tego rozporządzenia należy ustalić z myślą o osiągnięciu śmiertelności połowowej na poziomie maksymalnego podtrzymywalnego połowu w sposób progresywny i stopniowy w miarę możliwości do 2020 r. i najpóźniej do dnia 1 stycznia 2025 r. Uprawnienia do połowów należy wyrazić jako maksymalny dopuszczalny nakład połowowy dla trawlerów i taklowców ustalony zgodnie z systemem nakładu połowowego określonym w art. 7 rozporządzenia (UE) 2019/1022, a także jako maksymalne limity połowowe dla bladoczerwonej krewetki głębinowej (Aristeus antennatus) i czerwonej krewetki głębinowej (Aristaeomorpha foliacea) ustalone zgodnie z opinią naukową.

(8)

STECF doradził, że – aby osiągnąć cele w zakresie MSY w odniesieniu do stad ryb w zachodniej części Morza Śródziemnego – potrzebne są dalsze pilne działania i znaczne zmniejszenie śmiertelności połowowej w połowach trawlerami. W 2022 r. maksymalny dopuszczalny nakład połowowy trawlerów, zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. b) planu, należy zatem zmniejszyć o 6 % w porównaniu z poziomem bazowym na lata 2015–2017, co należy odjąć od maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego na 2021 r. określonego rozporządzeniem Rady (UE) 2021/90 (3) oraz dodatkowego zmniejszenia nakładu ustanowionego na szczeblu władz włoskich.

(9)

STECF doradził, że – aby osiągnąć cele w zakresie MSY w odniesieniu do stad ryb w zachodniej części Morza Śródziemnego – potrzebne są dalsze pilne działania, w szczególności w zakresie zarządzania śmiertelnością połowową w odniesieniu do taklowców przydennych. W 2022 r. konieczne jest ustanowienie maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego taklowców, zgodnie z art. 7 ust. 5 planu, w oparciu o nakład połowowy wyrażony jako liczba dni połowowych między dniem 1 stycznia 2015 r. a dniem 31 grudnia 2017 r. Ten maksymalny dopuszczalny nakład połowowy dla taklowców nie powinien przesądzać o maksymalnym dopuszczalnym nakładzie połowowym, który ma zostać ustanowiony na 2023 r.

(10)

W 2020 r. STECF doradził, że – aby osiągnąć MSY najpóźniej do 2025 r. – śmiertelność połowowa bladoczerwonej krewetki głębinowej w podobszarach geograficznych 1–5–6–7 i podobszarach geograficznych 8–9–10–11 będzie musiała znacznie się zmniejszyć. Naukowy Komitet Doradczy ds. Rybołówstwa Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) wydał również tę samą opinię w odniesieniu do śmiertelności połowowej bladoczerwonej krewetki głębinowej w podobszarze geograficznym 2. Ponadto STECF oszacował, że biomasa bladoczerwonej krewetki głębinowej spada. W 2021 r. STECF stwierdził, że śmiertelność połowowa tego gatunku nie uległa zmianie i w związku z tym konieczne jest podjęcie dalszych środków zarządzania. Biorąc pod uwagę opinie naukowe i niezmienioną sytuację stad, zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. b) planu należy uzupełnić system nakładu o maksymalne limity połowowe oraz określić szczegółowy maksymalny limit połowowy dla bladoczerwonej krewetki głębinowej w podobszarach geograficznych 1–2–5–6–7 i maksymalny limit połowowy dla bladoczerwonej krewetki głębinowej w podobszarach geograficznych 8–9–10–11.

(11)

W 2020 r. STECF stwierdził, że biomasa czerwonej krewetki głębinowej w podobszarach geograficznych 8–9–10–11 spada. W 2021 r. STECF stwierdził, że śmiertelność połowowa tego gatunku nie uległa zmianie i że jego biomasa nadal spada. Biorąc pod uwagę opinie naukowe i niezmienioną sytuację stad, zgodnie z art. 7 ust. 3 lit. b) planu należy uzupełnić system nakładu o maksymalne limity połowowe oraz określić szczegółowy maksymalny limit połowowy dla czerwonej krewetki głębinowej w podobszarach geograficznych 8–9–10–11.

(12)

Na 42. dorocznym posiedzeniu w 2018 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/42/2018/1 ustanawiające środki zarządzania dotyczące węgorza europejskiego (Anguilla anguilla) w Morzu Śródziemnym (podobszary geograficzne GFCM 1–27). Środki te obejmują limity połowowe lub limity nakładu i coroczny okres zamknięcia wynoszący kolejne trzy miesiące, który każde państwo członkowskie powinno określić zgodnie z celami w zakresie ochrony przewidzianymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1100/2007 (4), swoim krajowym planem lub planami zarządzania węgorzem oraz modelami czasowej migracji węgorza w danym państwie członkowskim. W przypadku gdy przed wejściem w życie tego zalecenia obowiązywały krajowe plany zarządzania skutkujące zmniejszeniem nakładu połowowego lub połowów o co najmniej 30 %, nie należy przekraczać już ustanowionych i wdrożonych limitów połowowych lub limitów nakładu połowowego. Zamknięcie powinno mieć zastosowanie do wszystkich wód morskich Morza Śródziemnego, a także wód słonawych, takich jak estuaria, laguny przybrzeżne i wody przejściowe, zgodnie z tym zaleceniem. Okres zamknięcia jest funkcjonalnie związany z uprawnieniami do połowów, ponieważ bez tego zamknięcia poziom połowów lub nakładu połowowego powinien zostać zmniejszony, aby zapewnić odbudowę stada. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(13)

Na 44. dorocznym posiedzeniu w 2021 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/44/2021/20 w sprawie wieloletniego planu zarządzania dotyczącego zrównoważonej eksploatacji stad małych ryb pelagicznych w Morzu Adriatyckim (podobszary geograficzne GFCM 17 i 18), które wprowadziło maksymalny poziom połowów i powiązany pułap zdolności połowowej floty dla sejnerów i trawlerów do połowów pelagicznych poławiających małe gatunki pelagiczne. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(14)

Na 44. dorocznym posiedzeniu w 2021 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/44/2021/6 w sprawie wieloletniego planu zarządzania dotyczącego zrównoważonych połowów włokiem ukierunkowanych na czerwoną krewetkę głębinową i bladoczerwoną krewetkę głębinową w Morzu Lewantyńskim, zmieniające zalecenie GFCM/42/2018/3 (podobszary geograficzne GFCM 24, 25, 26 i 27), które wprowadziło zamrożenie nakładu połowowego wyrażone w postaci maksymalnej liczby statków rybackich. W zaleceniu tym przedłużono obowiązywanie istniejących środków o rok. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(15)

Na 44. dorocznym posiedzeniu w 2021 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/42/2021/8 w sprawie wieloletniego planu zarządzania dotyczącego zrównoważonych połowów włokiem ukierunkowanych na czerwoną krewetkę głębinową i bladoczerwoną krewetkę głębinową w Morzu Jońskim, zmieniające zalecenie GFCM/42/2018/4 (podobszary geograficzne GFCM 19, 20 i 21), które wprowadziło zamrożenie nakładu połowowego wyrażone w postaci maksymalnej liczby statków rybackich. W zaleceniu tym przedłużono obowiązywanie istniejących środków o rok. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(16)

Na 44. dorocznym posiedzeniu w 2021 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/44/2021/7 w sprawie środków zarządzania dotyczących zrównoważonych połowów włokiem ukierunkowanych na czerwoną krewetkę głębinową i bladoczerwoną krewetkę głębinową w Cieśninie Sycylijskiej, zmieniające zalecenie GFCM/43/2019/6 (podobszary geograficzne GFCM 12, 13, 14, 15 i 16), które wprowadziło zamrożenie nakładu połowowego wyrażone w postaci maksymalnej liczby statków rybackich. W zaleceniu tym przedłużono obowiązywanie istniejących środków o rok. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(17)

Na 43. dorocznym posiedzeniu w 2019 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/43/2019/5 w sprawie wieloletniego planu zarządzania dotyczącego zrównoważonych połowów dennych w Morzu Adriatyckim (podobszary geograficzne GFCM 17 i 18), które wprowadziło system nakładu połowowego i powiązany pułap zdolności połowowej floty dla niektórych stad dennych. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(18)

Na 44. dorocznym posiedzeniu w 2021 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/44/2021/1 w sprawie ustanowienia systemu nakładu połowowego dla kluczowych stad dennych w Morzu Adriatyckim (podobszary geograficzne GFCM 17 i 18), które wprowadziło maksymalne dopuszczalne dni połowowe, w podziale na rodzaj włoków i segmenty floty, dla niektórych stad dennych. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(19)

Uwzględniając specyfikę floty słoweńskiej i jej marginalny wpływ na stada małych ryb pelagicznych i gatunki denne, należy zachować istniejące wzorce połowowe oraz zapewnić dostęp floty słoweńskiej do określonej minimalnej ilości małych gatunków pelagicznych i minimalnej kwoty nakładu połowowego w odniesieniu do gatunków dennych.

(20)

Na 43. dorocznym posiedzeniu w 2019 r. GFCM przyjęła również zalecenie GFCM/43/2019/4 w sprawie planu zarządzania dotyczącego zrównoważonej eksploatacji korala czerwonego (Corallium rubrum) w Morzu Śródziemnym (podobszary geograficzne GFCM 1–27), które wprowadziło zamrożenie nakładu połowowego wyrażone przez maksymalną liczbę upoważnień do połowów i limity odłowu w odniesieniu do korala czerwonego. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(21)

Na 44. dorocznym posiedzeniu w 2021 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/44/2021/4 w sprawie planu zarządzania dotyczącego zrównoważonej eksploatacji morlesza bogara w Morzu Alborańskim, zmieniające zalecenie GFCM/43/2019/2 (podobszary geograficzne GFCM 1, 2 i 3), które wprowadziło limit połowowy i ograniczenie nakładu połowowego na podstawie średniego dozwolonego poziomu praktykowanego w okresie 2010–2015. W zaleceniu tym przedłużono obowiązywanie istniejących środków o rok. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(22)

Na 44. dorocznym posiedzeniu w 2021 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/44/2021/1 w sprawie środków zarządzania w odniesieniu do stosowania zakotwiczonych urządzeń do sztucznej koncentracji ryb w połowach koryfeny w Morzu Śródziemnym, zmieniające zalecenie GFCM/43/2019/1 (podobszary geograficzne GFCM 1–27), które wprowadziło zamrożenie nakładu połowowego wyrażone w postaci maksymalnej liczby statków rybackich prowadzących ukierunkowane połowy koryfeny. W zaleceniu tym przedłużono obowiązywanie istniejących środków o rok. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(23)

Na 43. dorocznym posiedzeniu w 2019 r. GFCM przyjęła zalecenie GFCM/43/2019/3 zmieniające zalecenie GFCM/41/2017/4 w sprawie wieloletniego planu zarządzania połowami turbota w Morzu Czarnym (podobszar geograficzny GFCM 29). W zaleceniu tym wprowadzono zaktualizowany regionalny całkowity dopuszczalny połów (TAC) i system przydziału kwot w odniesieniu do turbota oraz dalsze środki ochrony, w szczególności dwumiesięczny okres zamknięcia i ograniczenie dni połowowych do 180 dni w roku. Te dodatkowe środki są funkcjonalnie związane z uprawnieniami do połowów, ponieważ bez tych środków poziom TAC dla turbota powinien zostać zmniejszony, aby zapewnić odbudowę stada. Środki te należy wprowadzić do prawa Unii.

(24)

Zgodnie z opiniami naukowymi wydanymi przez GFCM, aby zapewnić zrównoważenie stada szprota w Morzu Czarnym, należy utrzymać obecny poziom śmiertelności połowowej. Należy zatem nadal ustalać kwotę autonomiczną w odniesieniu do tego stada.

(25)

Uprawnienia do połowów należy ustalać na podstawie dostępnych opinii naukowych, biorąc pod uwagę aspekty biologiczne i społeczno-ekonomiczne i zapewniając sprawiedliwe traktowanie poszczególnych sektorów rybołówstwa, a także z uwzględnieniem opinii przedstawianych przez zainteresowane strony w trakcie konsultacji.

(26)

Korzystanie z określonych w niniejszym rozporządzeniu uprawnień do połowów dostępnych dla unijnych statków rybackich podlega rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009 (5), a w szczególności art. 33 i 34 tego rozporządzenia, dotyczącym zapisu połowów i nakładu połowowego oraz przekazywania danych dotyczących wyczerpania uprawnień do połowów. Niezbędne jest zatem określenie kodów, które mają być stosowane przez państwa członkowskie przy przesyłaniu Komisji danych dotyczących wyładunków stad podlegających niniejszemu rozporządzeniu.

(27)

Korzystanie z określonych w niniejszym rozporządzeniu uprawnień do połowów dostępnych dla unijnych statków rybackich podlega rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 (6) wdrażającemu niektóre przepisy dotyczące połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM.

(28)

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 847/96 (7) wprowadzono dodatkowe warunki dotyczące corocznego zarządzania TAC, w tym, w art. 3 i 4 tego rozporządzenia, przepisy dotyczące elastyczności w odniesieniu do zasobów objętych TAC przezornościowymi i analitycznymi. Zgodnie z art. 2 tego rozporządzenia, ustalając TAC, Rada ma zadecydować, do których stad nie będzie miał zastosowania art. 3 lub 4 tego rozporządzenia, w szczególności ze względu na biologiczny stan tych stad. Ostatnio w odniesieniu do wszystkich stad objętych obowiązkiem wyładunku na podstawie art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 wprowadzono mechanizm elastyczności obejmującej kolejny rok. W związku z tym, w celu uniknięcia nadmiernej elastyczności, która zagroziłaby zasadzie racjonalnej i odpowiedzialnej eksploatacji zasobów biologicznych morza, utrudniłaby realizację celów WPRyb i pogorszyłaby biologiczny stan stad, należy przewidzieć, że art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 mają zastosowanie do analitycznych TAC tylko w przypadku, gdy nie korzysta się z elastyczności obejmującej kolejny rok przewidzianej w art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

(29)

Aby nie zakłócić działalności połowowej oraz zapewnić unijnym rybakom środki utrzymania, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2022 r. W związku z pilnym charakterem niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu.

(30)

Uprawnienia do połowów należy stosować w pełnej zgodności z prawem Unii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu ustala się uprawnienia do połowów na 2022 r. dostępne na Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb.

Artykuł 2

Zakres stosowania

1.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do unijnych statków rybackich eksploatujących następujące stada ryb:

a)

węgorz europejski (Anguilla anguilla), koral czerwony (Corallium rubrum) i koryfena (Coryphaena hippurus) w Morzu Śródziemnym zgodnie z definicją w art. 4 lit. b);

b)

bladoczerwona krewetka głębinowa (Aristeus antennatus), krewetka głębokowodna różowa (Parapenaeus longirostris), czerwona krewetka głębinowa (Aristaeomorpha foliacea), morszczuk europejski (Merluccius merluccius), homarzec (Nephrops norvegicus) i barwena (Mullus barbatus) w zachodniej części Morza Śródziemnego zgodnie z definicją w art. 4 lit. c);

c)

sardela europejska (Engraulis encrasicolus) i sardynka europejska (Sardina pilchardus) w Morzu Adriatyckim zgodnie z definicją w art. 4 lit. d);

d)

morszczuk europejski (Merluccius merluccius), homarzec (Nephrops norvegicus), sola (Solea solea), krewetka głębokowodna różowa (Parapenaeus longirostris) i barwena (Mullus barbatus) w Morzu Adriatyckim zgodnie z definicją w art. 4 lit. d);

e)

czerwona krewetka głębinowa (Aristaeomorpha foliacea) i bladoczerwona krewetka głębinowa (Aristeus antennatus) w Cieśninie Sycylijskiej zgodnie z definicją w art. 4 lit. e), w Morzu Jońskim zgodnie z definicją w art. 4 lit. f) oraz w Morzu Lewantyńskim zgodnie z definicją w art. 4 lit. g);

f)

morlesz bogar (Pagellus bogaraveo) w Morzu Alborańskim zgodnie z definicją w art. 4 lit. h);

g)

szprot (Sprattus sprattus) i turbot (Scophthalmus maximus) w Morzu Czarnym zgodnie z definicją w art. 4 lit. i).

2.   Niniejsze rozporządzenie ma również zastosowanie do połowów rekreacyjnych, jeżeli zostały one wyraźnie wskazane w odpowiednich przepisach.

Artykuł 3

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają definicje zawarte w art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Ponadto stosuje się następujące definicje:

a)

„wody międzynarodowe” oznaczają wody niepodlegające suwerenności lub jurysdykcji jakiegokolwiek państwa;

b)

„połowy rekreacyjne” oznaczają niekomercyjną działalność połowową, w przypadku której morskie zasoby wodne są eksploatowane do celów rekreacji, turystyki lub sportu;

c)

„całkowity dopuszczalny połów” (TAC) oznacza:

(i)

w przypadku połowów podlegających wyłączeniu z obowiązku wyładunku, o którym mowa w art. 15 ust. 4–7 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 – ilość ryb, którą można wyładować każdego roku z poszczególnych stad;

(ii)

w przypadku wszystkich pozostałych połowów – ilość ryb, którą można odłowić w ciągu roku;

d)

„kwota” oznacza część TAC przydzieloną Unii lub państwu członkowskiemu;

e)

„unijna kwota autonomiczna” oznacza limit połowowy autonomicznie przydzielony unijnym statkom rybackim przy braku uzgodnionych TAC;

f)

„kwota analityczna” oznacza unijną kwotę autonomiczną, w odniesieniu do której dostępna jest ocena analityczna;

g)

„ocena analityczna” oznacza ilościową ocenę tendencji zachodzących w obrębie określonego stada, opartą na danych dotyczących biologii i eksploatacji stada, których jakość w świetle analizy naukowej okazała się wystarczająco wysoka, aby możliwe było wydanie opinii naukowej dotyczącej przyszłych połowów;

h)

„urządzenie do sztucznej koncentracji ryb” oznacza dowolne pływające na powierzchni wody urządzenie służące do wabienia ryb.

Artykuł 4

Obszary połowowe

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje obszarów:

a)

„podobszary geograficzne GFCM” oznaczają obszary określone w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1343/2011;

b)

„Morze Śródziemne” oznacza wody w podobszarach geograficznych GFCM 1–27, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1343/2011;

c)

„zachodnia część Morza Śródziemnego” oznacza wody w podobszarach geograficznych GFCM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1343/2011;

d)

„Morze Adriatyckie” oznacza wody w podobszarach geograficznych GFCM 17 i 18, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1343/2011;

e)

„Cieśnina Sycylijska” oznacza wody w podobszarach geograficznych GFCM 12, 13, 14, 15 i 16, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1343/2011;

f)

„Morze Jońskie” oznacza wody w podobszarach geograficznych GFCM 19, 20 i 21, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1343/2011;

g)

„Morze Lewantyńskie” oznacza wody w podobszarach geograficznych GFCM 24, 25, 26 i 27, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1343/2011;

h)

„Morze Alborańskie” oznacza wody w podobszarach geograficznych GFCM 1–3, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1343/2011;

i)

„Morze Czarne” oznacza wody w podobszarze geograficznym GFCM 29, jak określono w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1343/2011.

TYTUŁ II

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW

ROZDZIAŁ I

Morze Śródziemne

Artykuł 5

Węgorz europejski

1.   Niniejszy artykuł ma zastosowanie do wszystkich działań unijnych statków rybackich i innej unijnej działalności połowowej w zakresie połowów węgorza europejskiego (Anguilla anguilla), mianowicie połowów ukierunkowanych, połowów przypadkowych i rekreacyjnych, we wszystkich wodach Morza Śródziemnego, w tym wodach słodkich i przejściowych wodach słonawych, takich jak laguny i estuaria.

2.   Zabrania się unijnym statkom rybackim połowów węgorza europejskiego w wodach Unii i wodach międzynarodowych Morza Śródziemnego w okresie obejmującym trzy kolejne miesiące, który zostanie ustalony przez każde państwo członkowskie. Okres zamknięcia połowów musi być spójny z celami w zakresie ochrony określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1100/2007, z obowiązującymi krajowymi planami zarządzania oraz z czasowymi modelami migracji węgorza europejskiego w danym państwie członkowskim. Państwa członkowskie informują Komisję o ustalonym okresie zamknięcia nie później niż miesiąc przed jego wejściem w życie, a w każdym przypadku nie później niż w dniu 31 stycznia 2022 r.

3.   Państwa członkowskie nie przekraczają maksymalnego poziomu połowów lub nakładu połowowego węgorza europejskiego ustanowionych i wdrażanych za pomocą krajowych planów zarządzania przyjętych zgodnie z art. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 1100/2007.

Artykuł 6

Koral czerwony

1.   Niniejszy artykuł ma zastosowanie do wszystkich działań unijnych statków rybackich i innej unijnej działalności połowowej w zakresie odłowów korala czerwonego (Corallium rubrum), mianowicie połowów ukierunkowanych i połowów rekreacyjnych w Morzu Śródziemnym.

2.   W odniesieniu do połowów ukierunkowanych maksymalna liczba upoważnień do połowów i maksymalna ilość odławiana ze stad korala czerwonego przez unijne statki rybackie i w ramach unijnej działalności polegającej na odłowie nie przekracza poziomów określonych w załączniku I.

3.   Unijnym statkom rybackim, które podlegają ust. 2, zabrania się przeładunku korala czerwonego na morzu.

4.   W odniesieniu do połowów rekreacyjnych państwa członkowskie wprowadzają niezbędne środki zakazujące odłowu i zatrzymywania na statku, przeładunku lub wyładunku korala czerwonego.

Artykuł 7

Koryfena

1.   Niniejszy artykuł ma zastosowanie do wszystkich działań handlowych unijnych statków rybackich i innej unijnej działalności połowowej prowadzonych przy użyciu urządzeń do sztucznej koncentracji ryb w odniesieniu do połowów koryfeny (Coryphaena hippurus) w międzynarodowych wodach Morza Śródziemnego.

2.   Maksymalną liczbę statków rybackich upoważnionych do połowów koryfeny określono w załączniku II.

ROZDZIAŁ II

Zachodnia część Morza Śródziemnego

Artykuł 8

Stada denne

1.   Niniejszy artykuł ma zastosowanie do wszystkich działań unijnych statków rybackich i innej unijnej działalności połowowej w zakresie połowów stad dennych, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/1022, w zachodniej części Morza Śródziemnego.

2.   Maksymalny dopuszczalny nakład połowowy dla trawlerów i taklowców określono w załączniku III do niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie zarządzają maksymalnym dopuszczalnym nakładem połowowym zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2019/1022.

3.   Podział między państwa członkowskie maksymalnych limitów połowowych dla unijnych statków rybackich w wodach Unii zachodniej części Morza Śródziemnego określono w załączniku III.

4.   Przepisy szczególne dotyczące przydziału uprawnień do połowów:

a)

Przydział uprawnień do połowów dla państw członkowskich określony w niniejszym rozporządzeniu jest zgodny z kryteriami określonymi w art. 17 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

b)

Przydział uprawnień do połowów dla państw członkowskich określony w niniejszym rozporządzeniu pozostaje bez uszczerbku dla:

wymian dokonywanych na podstawie art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,

odliczeń i ponownych przydziałów dokonywanych na podstawie art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009,

dodatkowych wyładunków dozwolonych na podstawie art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 lub art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,

ilości zatrzymanych zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 lub przeniesionych na podstawie art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013,

odliczeń dokonywanych na podstawie art. 105, 106 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Artykuł 9

Przekazywanie danych

Państwa członkowskie rejestrują i przekazują Komisji dane dotyczące nakładu połowowego zgodnie z art. 10 rozporządzenia (UE) 2019/1022.

Przy przekazywaniu Komisji danych dotyczących nakładu połowowego zgodnie z niniejszym artykułem państwa członkowskie stosują kody grup nakładu połowowego określone w załączniku III.

ROZDZIAŁ III

Morze Adriatyckie

Artykuł 10

Stada małych ryb pelagicznych

1.   Niniejszy artykuł ma zastosowanie do wszystkich działań unijnych statków rybackich i innej unijnej działalności połowowej w zakresie połowów sardynki europejskiej (Sardina pilchardus) i sardeli europejskiej (Engraulis encrasicolus) w Morzu Adriatyckim.

2.   Maksymalny poziom połowów nie przekracza poziomów określonych w załączniku IV.

3.   Maksymalną zdolność połowową floty, wyrażoną w postaci kW, GT i liczby unijnych statków rybackich upoważnionych do połowów małych stad pelagicznych, określono w załączniku IV.

Artykuł 11

Stada denne

1.   Niniejszy artykuł ma zastosowanie do wszystkich działań unijnych statków rybackich i innej unijnej działalności połowowej w zakresie połowów morszczuka europejskiego (Merluccius merluccius), homarca (Nephrops norvegicus), soli (Solea solea), krewetki głębokowodnej różowej (Parapenaeus longirostris) i barweny (Mullus barbatus) w Morzu Adriatyckim.

2.   Maksymalny dopuszczalny nakład połowowy i maksymalną zdolność połowową floty w odniesieniu do stad dennych objętych zakresem stosowania niniejszego artykułu określono w załączniku IV.

3.   Państwo członkowskie może zmieniać swój przydział nakładu połowowego określony w załączniku IV, przenosząc dni połowowe pomiędzy grupami nakładu połowowego w tym samym obszarze geograficznym lub w odniesieniu do tego samego narzędzia, pod warunkiem że będzie stosowało krajowy współczynnik konwersji oparty na najlepszych dostępnych opiniach naukowych.

4.   Państwa członkowskie zarządzają maksymalnym dopuszczalnym nakładem połowowym zgodnie z art. 26–35 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Artykuł 12

Przekazywanie danych

Państwa członkowskie, przedkładając Komisji na podstawie art. 33 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 dane dotyczące wyładunków ilości złowionych ze stad, stosują kody stad określone w załączniku IV.

ROZDZIAŁ IV

Morze Jońskie, Morze Lewantyńskie i Cieśnina Sycylijska

Artykuł 13

1.   Niniejszy artykuł ma zastosowanie do wszystkich działań unijnych statków rybackich i innej unijnej działalności połowowej w zakresie połowów czerwonej krewetki głębinowej (Aristaeomorpha foliacea) oraz bladoczerwonej krewetki głębinowej (Aristeus antennatus) w Morzu Jońskim, Morzu Lewantyńskim i w Cieśninie Sycylijskiej.

2.   Maksymalną liczbę trawlerów dennych upoważnionych do połowów stad dennych określono w załączniku V.

ROZDZIAŁ V

Morze Alborańskie

Artykuł 14

1.   Niniejszy artykuł ma zastosowanie do połowów komercyjnych prowadzonych taklami i wędami ręcznymi przez unijne statki rybackie poławiające morlesza bogara (Pagellus bogaraveo) w Morzu Alborańskim.

2.   Maksymalny poziom połowów nie przekracza poziomów określonych w załączniku VI.

ROZDZIAŁ VI

Morze Czarne

Artykuł 15

Przydział uprawnień do połowów szprota

1.   Niniejszy artykuł ma zastosowanie do wszystkich działań unijnych statków rybackich i innej unijnej działalności połowowej w zakresie połowów szprota (Sprattus sprattus) w Morzu Czarnym.

2.   Unijną kwotę autonomiczną szprota, jej podział między poszczególne państwa członkowskie oraz – w stosownych przypadkach – warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane, określono w załączniku VII.

Artykuł 16

Przydział uprawnień do połowów turbota

1.   Niniejszy artykuł ma zastosowanie do wszystkich działań unijnych statków rybackich i innej unijnej działalności połowowej w zakresie połowów turbota (Scophthalmus maximus) w Morzu Czarnym.

2.   Wielkość TAC turbota mającą zastosowanie w wodach Unii na Morzu Czarnym oraz podział tego TAC między poszczególne państwa członkowskie i – w stosownych przypadkach – warunki, które są funkcjonalnie z nim związane, określono w załączniku VII.

Artykuł 17

Zarządzanie nakładem połowowym w odniesieniu do turbota

Unijne statki rybackie uprawnione do połowów turbota w zakresie art. 16, niezależnie od ich całkowitej długości, prowadzą połowy przez maksymalnie 180 dni w roku.

Artykuł 18

Okres zamknięcia połowów turbota

Unijnym statkom rybackim zabrania się prowadzenia działalności połowowej, w tym przeładunku, zatrzymywania na statku, wyładunku i pierwszej sprzedaży turbota w wodach Unii na Morzu Czarnym w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca.

Artykuł 19

Przepisy szczególne dotyczące przydziału uprawnień do połowów na Morzu Czarnym

1.   Określony w art. 15 i 16 niniejszego rozporządzenia przydział uprawnień do połowów poszczególnym państwom członkowskim pozostaje bez uszczerbku dla:

a)

wymian dokonywanych na podstawie art. 16 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013;

b)

odliczeń i ponownych przydziałów dokonywanych na podstawie art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009; oraz

c)

odliczeń dokonywanych na podstawie art. 105 i 107 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

2.   Art. 3 i 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96 nie mają zastosowania, w przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z elastyczności obejmującej kolejny rok przewidzianej w art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013.

Artykuł 20

Przekazywanie danych

Państwa członkowskie, przedkładając Komisji na podstawie art. 33 i 34 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 dane dotyczące wyładunków ilości złowionych w wodach Unii na Morzu Czarnym ze stad szprota i turbota, stosują kody stad określone w załączniku VII.

TYTUŁ III

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 21

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 stycznia 2022 r.

W imieniu Rady

J.-Y. LE DRIAN

Przewodniczący


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1022 z dnia 20 czerwca 2019 r. ustanawiające plan wieloletni połowów eksploatujących stada denne w zachodniej części Morza Śródziemnego i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 (Dz.U. L 172 z 26.6.2019, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Rady (UE) 2021/90 z dnia 28 stycznia 2021 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2021 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym (Dz.U. L 31 z 29.1.2021, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego (Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 17).

(5)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1).

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44).

(7)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3).


ZAŁĄCZNIK I

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH W KONTEKŚCIE WIELOLETNIEGO PLANU ZARZĄDZANIA ODŁOWEM KORALA CZERWONEGO W MORZU ŚRÓDZIEMNYM PRZYJĘTEGO PRZEZ GENERALNĄ KOMISJĘ RYBOŁÓWSTWA MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

W tabelach w niniejszym załączniku określa się maksymalną dopuszczalną liczbę upoważnień do połowów i maksymalne odłowione ilości korala czerwonego w Morzu Śródziemnym.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do podobszarów geograficznych Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM).

Na potrzeby niniejszego załącznika podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna

Kod Alfa-3

Nazwa zwyczajowa

Corallium rubrum

COL

Koral czerwony


Tabela 1.

Maksymalna liczba upoważnień do połowów (1)

Państwa członkowskie

Koral czerwony COL

Grecja

12

Hiszpania

0 (2)

Francja

32

Chorwacja

28

Włochy

40


Tabela 2.

Maksymalne odłowione ilości wyrażone w tonach masy w relacji pełnej

Gatunek:

Koral czerwony

Corallium rubrum

Obszar:

wody Unii w Morzu Śródziemnym – podobszary geograficzne 1–27

COL/GF1-27

Grecja

1,844

 

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Hiszpania

0  (2)

 

Francja

1,400

 

Chorwacja

1,226

 

Włochy

1,378

 

Unia

5,848

 

TAC

Nie dotyczy/nieuzgodniony


(1)  Reprezentująca liczbę statków lub nurków lub parę składającą się z jednego nurka i jednego statku, upoważnionych do odłowu korala czerwonego.

(2)  Zgodnie z czasowym zakazem odłowu korala czerwonego wprowadzonym na wodach hiszpańskich.


ZAŁĄCZNIK II

NAKŁAD POŁOWOWY DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA STADAMI KORYFENY W MORZU ŚRÓDZIEMNYM

W tabeli w niniejszym załączniku określa się maksymalną liczbę unijnych statków rybackich upoważnionych do połowów koryfeny na wodach międzynarodowych Morza Śródziemnego.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do wód międzynarodowych Morza Śródziemnego.

Na potrzeby niniejszego załącznika podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna

Kod Alfa-3

Nazwa zwyczajowa

Coryphaena hippurus

DOL

Koryfena

Maksymalna liczba upoważnień do połowów dla statków prowadzących działalność na wodach międzynarodowych (1)

Państwo członkowskie

Koryfena DOL

Włochy

797

Malta

130


(1)  Kwotę tę można poławiać wyłącznie między dniem 15 sierpnia a dniem 31 grudnia 2022 r. zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1343/2011.


ZAŁĄCZNIK III

NAKŁAD POŁOWOWY DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA STADAMI DENNYMI W ZACHODNIEJ CZĘŚCI MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

W tabelach w niniejszym załączniku określa się maksymalny dopuszczalny nakład połowowy (w dniach połowowych) w podziale na grupy stad, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 rozporządzenia (UE) 2019/1022, oraz maksymalne limity połowowe i całkowitą długość statków w odniesieniu do wszystkich rodzajów włoków (1) i taklowców przydennych do połowów stad dennych w zachodniej części Morza Śródziemnego.

Wszystkie uprawnienia do połowów określone w niniejszym załączniku podlegają przepisom określonym w rozporządzeniu (UE) 2019/1022 oraz w art. 26–35 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do podobszarów geograficznych GFCM.

Na potrzeby niniejszego załącznika podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna

Kod Alfa-3

Nazwa zwyczajowa

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Czerwona krewetka głębinowa

Aristeus antennatus

ARA

Bladoczerwona krewetka głębinowa

Merluccius merluccius

HKE

Morszczuk europejski

Mullus barbatus

MUT

Barwena

Nephrops norvegicus

NEP

Homarzec

Parapenaeus longirostris

DPS

Krewetka głębokowodna różowa

Maksymalny dopuszczalny nakład połowowy w dniach połowowych

a)

trawlery na Morzu Alborańskim, Balearach, w północnej Hiszpanii i Zatoce Lwiej (podobszary geograficzne 1–2–5–6–7) (2)

Grupa stad

Długość całkowita statków

Hiszpania

Francja

Włochy

Kod grupy nakładu połowowego

Barwena w podobszarach geograficznych 1, 5, 6 i 7; morszczuk europejski w podobszarach geograficznych 1, 5, 6 i 7; krewetka głębokowodna różowa w podobszarach geograficznych 1, 5 i 6; homarzec w podobszarach geograficznych 5 i 6.

< 12 m

1 921

0

0

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m oraz < 18 m

20 641

0

0

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m oraz < 24 m

38 728

4 372

0

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

13 640

5 320

0

EFF1/MED1_TR4

Grupa stad

Długość całkowita statków

Hiszpania

Francja

Włochy

Kod grupy nakładu połowowego

Bladoczerwona krewetka głębinowa w podobszarach geograficznych 1, 2, 5, 6 i 7.

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m oraz < 18 m

968

0

0

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m oraz < 24 m

9 805

0

0

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

7 871

0

0

EFF2/MED1_TR4

b)

trawlery na Korsyce, Morzu Liguryjskim, Morzu Tyrreńskim i Sardynii (podobszary geograficzne 8–9–10–11) (3)

Grupa stad

Długość całkowita statków

Hiszpania

Francja

Włochy

Kod grupy nakładu połowowego

Barwena w podobszarach geograficznych 8, 9, 10 i 11; morszczuk europejski w podobszarach geograficznych 8, 9, 10 i 11; krewetka głębokowodna różowa w podobszarach geograficznych 9, 10 i 11; homarzec w podobszarach geograficznych 9 i 10.

< 12 m

0

177

2 534

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m oraz < 18 m

0

709

38 110

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m oraz < 24 m

0

177

25 629

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

0

177

3 421

EFF1/MED2_TR4

Grupa stad

Długość całkowita statków

Hiszpania

Francja

Włochy

Kod grupy nakładu połowowego

Czerwona krewetka głębinowa w podobszarach geograficznych 8, 9, 10 i 11.

< 12 m

0

0

419

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m oraz < 18 m

0

0

3 091

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m oraz < 24 m

0

0

2 489

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

0

0

333

EFF2/MED2_TR4

c)

taklowce przydenne na Morzu Alborańskim, Balearach, w północnej Hiszpanii i Zatoce Lwiej (podobszary geograficzne 1–2–5–6–7)

Grupa stad

Długość całkowita statków

Hiszpania

Francja

Włochy

Kod grupy nakładu połowowego

Barwena w podobszarach geograficznych 1, 2, 5, 6 i 7; morszczuk europejski w podobszarach geograficznych 1, 2, 5, 6 i 7;

< 12 m

9 433

6 432

0

EFF1/MED1_LL1

≥ 12 m oraz < 18 m

2 148

93

0

EFF1/MED1_LL2

≥ 18 m oraz < 24 m

74

0

0

EFF1/MED1_LL3

≥ 24 m

29

0

0

EFF1/MED1_LL4

d)

taklowce przydenne na Korsyce, Morzu Liguryjskim, Morzu Tyrreńskim i Sardynii (podobszary geograficzne 8–9–10–11)

Grupa stad

Długość całkowita statków

Hiszpania

Francja

Włochy

Kod grupy nakładu połowowego

barwena w podobszarach geograficznych 8, 9, 10 i 11; morszczuk europejski w podobszarach geograficznych 8, 9, 10 i 11

< 12 m

0

1 650

33 187

EFF1/MED2_LL1

≥ 12 m oraz < 18 m

0

51

4 748

EFF1/MED2_LL2

≥ 18 m oraz < 24 m

0

0

26

EFF1/MED2_LL3

≥ 24 m

0

0

0

EFF1/MED2_LL4

Maksymalny limit połowowy

e)

uprawnienia do połowów bladoczerwonej krewetki głębinowej (Aristeus antennatus) na Morzu Alborańskim, Balearach, w północnej Hiszpanii i Zatoce Lwiej (podobszary geograficzne 1–2–5–6–7) wyrażone jako maksymalny poziom połowów w tonach masy w relacji pełnej

Gatunek:

Bladoczerwona krewetka głębinowa

(Aristeus antennatus)

Obszar:

podobszary geograficzne 1–2–5–6–7

(ARA/GF1-7)

Hiszpania

872

 

 

Francja

56

 

 

Włochy

0

 

 

Unia

928

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

Maksymalny poziom połowów

f)

uprawnienia do połowów bladoczerwonej krewetki głębinowej (Aristeus antennatus) i czerwonej krewetki głębinowej (Aristaeomorpha foliacea) na Korsyce, Morzu Liguryjskim, Morzu Tyrreńskim i Sardynii (podobszary geograficzne 8–9–10–11) wyrażone jako maksymalny poziom połowów w tonach masy w relacji pełnej

Gatunek:

Bladoczerwona krewetka głębinowa

(Aristeus antennatus)

Obszar:

podobszary geograficzne 9–10–11

(ARA/GF9-11)

Hiszpania

0

 

 

Francja

9

 

 

Włochy

250

 

 

Unia

259

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

Maksymalny poziom połowów s

Gatunek:

Czerwona krewetka głębinowa

(Aristaeomorpha foliacea)

Obszar:

podobszary geograficzne 8–9–10–11

(ARS/GF9-11)

Hiszpania

0

 

 

Francja

5

 

 

Włochy

365

 

 

Unia

370

 

 

TAC

Nie dotyczy

 

Maksymalny poziom połowów


(1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

(2)  Oprócz wyżej wymienionego maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego dla trawlerów państwo członkowskie może przyznać statkom pływającym pod jego banderą dodatkowy przydział dni połowowych w ramach łącznie 2 % nakładu połowowego tego państwa członkowskiego w odniesieniu do danego segmentu floty. Państwo członkowskie może to uczynić, pod warunkiem że:

a)

statki te używają włoków z workiem o oczkach kwadratowych o rozmiarze 45 mm w celu zmniejszenia o co najmniej 25 % połowów osobników młodocianych morszczuków; lub

b)

statki te używają włoków z workiem o oczkach kwadratowych o rozmiarze 50 mm do połowów głębinowych w celu zmniejszenia o co najmniej 25 % połowów bladoczerwonej krewetki głębinowej o długości karapaksu mniejszej niż 25 mm w podobszarach geograficznych 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 oraz w celu zmniejszenia o co najmniej 25 % połowów czerwonej krewetki głębinowej o długości karapaksu mniejszej niż 35 mm w podobszarach geograficznych 8, 9, 10 i 11; lub

c)

statki te stosują regulowane wysoce selektywne narzędzie, którego specyfikacje techniczne powodują, zgodnie z badaniem naukowym przeprowadzonym przez STECF, zmniejszenie liczby poławianych osobników młodocianych o co najmniej 25 % lub zmniejszenie o co najmniej 20 % połowów tarlaków wszystkich gatunków dennych w porównaniu z 2020 r.; lub

d)

dane państwo członkowskie wprowadziło tymczasowe obszary zamknięte w celu zmniejszenia o co najmniej 25 % połowów młodocianych osobników gatunków dennych lub o co najmniej 20 % połowów tarlaków wszystkich gatunków dennych.

Dane państwo członkowskie przekazuje Komisji wykaz statków rybackich, których dotyczy dodatkowy przydział dni połowowych. Dane państwo członkowskie co miesiąc powiadamia Komisję oddzielnie o dodatkowym przydziale.

Najpóźniej do dnia 15 października dane państwo członkowskie przedkłada Komisji wszystkie dostępne informacje dotyczące wdrażania środków, o których mowa w lit. a), b), c) lub d).

Łącznie 2 % nakładu połowowego oblicza się na podstawie przydziału nakładu dla danego segmentu floty od daty powiadomienia danego państwa członkowskiego.

(3)  Oprócz wyżej wymienionego maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowowego dla trawlerów państwo członkowskie może przyznać statkom pływającym pod jego banderą dodatkowy przydział dni połowowych w ramach łącznie 2 % nakładu połowowego tego państwa członkowskiego w odniesieniu do danego segmentu floty. Państwo członkowskie może to uczynić, pod warunkiem że:

a)

statki te używają włoków z workiem o oczkach kwadratowych o rozmiarze 45 mm w celu zmniejszenia o co najmniej 25 % połowów osobników młodocianych morszczuków; lub

b)

statki te używają włoków z workiem o oczkach kwadratowych o rozmiarze 50 mm do połowów głębinowych w celu zmniejszenia o co najmniej 25 % połowów bladoczerwonej krewetki głębinowej o długości karapaksu mniejszej niż 25 mm w podobszarach geograficznych 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 oraz w celu zmniejszenia o co najmniej 25 % połowów czerwonej krewetki głębinowej o długości karapaksu mniejszej niż 35 mm w podobszarach geograficznych 8, 9, 10 i 11; lub

c)

statki te stosują regulowane wysoce selektywne narzędzie, którego specyfikacje techniczne powodują, zgodnie z badaniem naukowym przeprowadzonym przez STECF, zmniejszenie liczby poławianych osobników młodocianych o co najmniej 25 % lub zmniejszenie o co najmniej 20 % połowów tarlaków wszystkich gatunków dennych w porównaniu z 2020 r.; lub

d)

dane państwo członkowskie wprowadziło tymczasowe obszary zamknięte w celu zmniejszenia o co najmniej 25 % połowów młodocianych osobników gatunków dennych lub o co najmniej 20 % połowów tarlaków wszystkich gatunków dennych.

Dane państwo członkowskie przekazuje Komisji wykaz statków rybackich, których dotyczy dodatkowy przydział dni połowowych. Dane państwo członkowskie co miesiąc powiadamia Komisję oddzielnie o dodatkowym przydziale.

Najpóźniej do dnia 15 października dane państwo członkowskie przedkłada Komisji wszystkie dostępne informacje dotyczące wdrażania środków, o których mowa w lit. a), b), c) lub d).

Łącznie 2 % nakładu połowowego oblicza się na podstawie przydziału nakładu dla danego segmentu floty od daty powiadomienia danego państwa członkowskiego.


ZAŁĄCZNIK IV

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW W MORZU ADRIATYCKIM DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH

W tabelach w niniejszym załączniku określa się uprawnienia do połowów w podziale na stada lub grupy nakładu połowowego dla statków oraz – w stosownych przypadkach – warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane, w tym maksymalną liczbę statków rybackich upoważnionych do połowów małych ryb pelagicznych.

Wszystkie uprawnienia do połowów określone w niniejszym załączniku podlegają przepisom określonym w art. 26–35 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do podobszarów geograficznych GFCM.

Na potrzeby niniejszego załącznika podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna

Kod Alfa-3

Nazwa zwyczajowa

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardela europejska

Merluccius merluccius

HKE

Morszczuk europejski

Mullus barbatus

MUT

Barwena

Nephrops norvegicus

NEP

Homarzec

Parapenaeus longirostris

DPS

Krewetka głębokowodna różowa

Sardina pilchardus

PIL

Sardynka europejska

Solea solea

SOL

Sola

1.   Stada małych ryb pelagicznych – podobszary geograficzne 17 i 18

Maksymalny poziom połowów wyrażony w tonach masy w relacji pełnej

Gatunek:

Stada małych ryb pelagicznych (sardela europejska i sardynka europejska)

Engraulis encrasicolusSardina pilchardus

Obszar:

wody Unii i wody międzynarodowe podobszarów geograficznych GFCM 17 i 18

(SP1/GF1718)

Włochy

35 394

 (1)

Maksymalny poziom połowów

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96

Chorwacja

56 304

TAC

Nie dotyczy

Maksymalna zdolność połowowa floty trawlerów i sejnerów prowadzących aktywne połowy małych ryb pelagicznych

Państwo członkowskie

Narzędzie połowowe

Liczba statków

kW

GT

Chorwacja

PS

249

77 145,52

18 537,72

Włochy

PTM-OTM-PS

685

134 556,7

25 852

Słowenia (2)

PS

4

433,7

38,5

2.   Stada denne – podobszary geograficzne 17 i 18

Maksymalny dopuszczalny nakład połowowy (w dniach połowowych) w podziale na rodzaje włoków i segmenty floty do połowów stad dennych w podobszarach geograficznych 17 i 18 (Morze Adriatyckie).

 

 

 

 

 

Dni połowowe 2022 r.

Rodzaj narzędzia

Obszar geograficzny

Odnośne stada

Długość całkowita statków

Kod grupy nakładu połowowego

WŁOCHY

CHORWACJA

SŁOWENIA (3)

Włoki (OTB)

Podobszary GFCM 17–18

Barwena; morszczuk europejski; krewetka głębokowodna różowa i homarzec

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

3 521

10 388

 

≥ 12 m oraz < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

79 139

24 202

 

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

6 934

2 173

 

Beam trawls (TBB)

GFCM sub-area 17

Sola

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

200

0

 

≥ 12 m oraz < 24 m

EFF/MED3_TBB_TR2

3 747

0

 

≥ 24 m

EFF/MED3_TBB_TR3

3 726

0

 

Maksymalna zdolność połowowa floty trawlerów dennych i statków poławiających włokami rozprzowymi upoważnionych do połowów stad dennych

Państwo członkowskie

Narzędzie połowowe

Liczba statków

kW

GT

Chorwacja

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Włochy

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Słowenia  (*1)

OTB

11

1 813,00

168,67


(1)  Jeżeli chodzi o Słowenię, wielkości opierają się na poziomie połowów dokonanych w 2014 r., do ilości, która nie powinna przekraczać 300 ton.

(2)  Przepis pkt 28 dokumentu GFCM/44/2020/20 nie ma zastosowania do flot krajowych liczących mniej niż dziesięć sejnerów lub trawlerów do połowów pelagicznych aktywnie poławiających małe stada pelagiczne, zgodnie z rejestrem krajowym i rejestrem GFCM w 2014 r. W takim przypadku zdolność połowowa aktywnej floty może wzrosnąć o nie więcej niż 50 % pod względem liczby statków oraz ton brutto (GT) lub ton rejestrowanych brutto (GRT) i kW.

(3)  Słowenia nie przekracza limitu nakładu wynoszącego 3 000 dni połowowych rocznie zgodnie z pkt 13 dokumentu GFCM/43/2019/5.

(*1)  Przepisy zawarte w pkt 9 lit. c) i pkt 28 zalecenia GFCM/43/2019/5 nie mają zastosowania do flot krajowych działających przy użyciu OTB i prowadzących połowy przez mniej niż 1000 dni w okresie odniesienia, o którym mowa w pkt 9 lit. c). Zdolność połowowa aktywnej floty działającej przy użyciu OTB nie może wzrosnąć o więcej niż 50 % względem okresu odniesienia.


ZAŁĄCZNIK V

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW W MORZU JOŃSKIM, MORZU LEWANTYŃSKIM I CIEŚNINIE SYCYLIJSKIEJ DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH

W tabelach w niniejszym załączniku określa się maksymalną liczbę unijnych statków rybackich upoważnionych do połowów stad dennych w Morzu Jońskim, Morzu Lewantyńskim i Cieśninie Sycylijskiej.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do podobszarów geograficznych GFCM.

Na potrzeby niniejszego załącznika podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna

Kod Alfa-3

Nazwa zwyczajowa

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Czerwona krewetka głębinowa

Aristeus antennatus

ARA

Bladoczerwona krewetka głębinowa

a)

Maksymalna liczba trawlerów dennych upoważnionych do połowów na Morzu Jońskim (podobszary geograficzne 19–20–21)

Państwo członkowskie

Czerwona krewetka głębinowa w wodach Unii w podobszarach geograficznych 19, 20 i 21

Bladoczerwona krewetka głębinowa w wodach Unii w podobszarach geograficznych 19, 20 i 21

Grecja

263

263

Włochy

410

410

Malta

15

15

b)

Maksymalna liczba trawlerów dennych upoważnionych do połowów na Morzu Lewantyńskim (podobszary geograficzne 24–25–26–27)

Państwo członkowskie

Czerwona krewetka głębinowa w wodach Unii w podobszarach geograficznych 24–25–26–27

Bladoczerwona krewetka głębinowa w wodach Unii w podobszarach geograficznych 24–25–26–27

Włochy

80

80

Cypr

6

6

c)

Maksymalna liczba trawlerów dennych upoważnionych do połowów w Cieśninie Sycylijskiej (podobszary geograficzne 12–13–14–15–16)

Państwo członkowskie

Czerwona krewetka głębinowa w wodach Unii w podobszarach geograficznych 12–13–14–15–16

Bladoczerwona krewetka głębinowa w wodach Unii w podobszarach geograficznych 12–13–14–15–16

Hiszpania

2

2

Włochy

320

320

Cypr

1

1

Malta

15

15


ZAŁĄCZNIK VI

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW W MORZU ALBORAŃSKIM DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH

Maksymalny poziom połowów prowadzonych przy użyciu takli i węd ręcznych wyrażony w tonach masy w relacji pełnej

Gatunek:

Morlesz bogar

Pagellus bogaraveo

Obszar:

wody Unii w Morzu Alborańskim – podobszar geograficzny 1–3

SBR/GF1–3

Hiszpania

225

 

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Unia

225

 

TAC

Nie dotyczy/nieuzgodniony


ZAŁĄCZNIK VII

UPRAWNIENIA DO POŁOWÓW W MORZU CZARNYM DLA UNIJNYCH STATKÓW RYBACKICH

W tabelach zawartych w niniejszym załączniku określono TAC i kwoty wyrażone w tonach masy w relacji pełnej w podziale na stada oraz, w stosownych przypadkach, warunki, które są funkcjonalnie z nimi związane.

Wszystkie uprawnienia do połowów określone w niniejszym załączniku podlegają przepisom określonym w art. 26–35 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.

Odniesienia do obszarów połowowych oznaczają odniesienia do podobszarów geograficznych GFCM.

Na potrzeby niniejszego załącznika podaje się poniższą tabelę porównawczą nazw łacińskich i nazw zwyczajowych:

Nazwa systematyczna

Kod Alfa-3

Nazwa zwyczajowa

Sprattus sprattus

SPR

Szprot

Scophthalmus maximus

TUR

Turbot


Gatunek:

Szprot

Sprattus sprattus

Obszar:

wody Unii w Morzu Czarnym – podobszar geograficzny 29

(SPR/F3742C)

Bułgaria

8 032,50

 

Kwota analityczna

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Rumunia

3 442,50

 

Unia

11 475

 

TAC

Nie dotyczy/nieuzgodniony


Gatunek:

Turbot

Scophthalmus maximus

Obszar:

wody Unii w Morzu Czarnym – podobszar geograficzny 29

(TUR/F3742C)

Bułgaria

75

 

TAC analityczny

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Rumunia

75

 

Unia

150

 (*1)

TAC

857

 


(*1)  Nie zezwala się na działalność połowową, w tym na przeładunek, zatrzymywanie na statku, wyładunek i pierwszą sprzedaż w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 15 czerwca 2022 r.


Top