EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022H0523(01)

Zalecenie Komisji z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie monitorowania obecności arsenu nieorganicznego w paszy 2022/C 206/01

C/2022/3210

OJ C 206, 23.5.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.5.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 206/1


ZALECENIE KOMISJI

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie monitorowania obecności arsenu nieorganicznego w paszy

(2022/C 206/01)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 292,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Nieorganiczne i organiczne formy arsenu znacznie różnią się pod względem toksyczności, ponieważ organiczne związki arsenu wykazują bardzo niski potencjał toksyczności. W związku z tym potencjalne szkodliwe skutki arsenu dla zdrowia zwierząt (i ludzi) determinuje frakcja nieorganiczna w danym produkcie paszowym (lub żywności). W materiałach paszowych takich jak ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane oraz algi i produkty z nich otrzymane arsen występuje głównie w postaci organicznej. Dane dotyczące wyłącznie całkowitej ilości arsenu w takich materiałach paszowych są trudne do zinterpretowania pod względem możliwości wywołania szkodliwych skutków.

(2)

Dyrektywą 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) ustanowiono maksymalne poziomy arsenu w szerokiej gamie produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt. Maksymalne poziomy odnoszą się do arsenu ogółem, ponieważ w momencie ustalania maksymalnych poziomów arsenu w paszy nie istniała rutynowa metoda oddzielnej analizy arsenu nieorganicznego i można było rutynowo analizować jedynie poziom arsenu ogółem.

(3)

Laboratorium referencyjne Unii Europejskiej ds. metali i związków azotowych potwierdziło, że dostępne są już rutynowe metody analizy arsenu nieorganicznego w paszach pochodzenia morskiego, zwierzęcego i roślinnego, ale nie w matrycach mieszanek paszowych mineralnych. W mieszankach paszowych mineralnych arsen będzie jednak obecny w postaci nieorganicznej, a zatem oznaczanie arsenu ogółem w takich matrycach paszowych pozwala na dobre oszacowanie stężenia arsenu nieorganicznego.

(4)

W bazie danych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dostępne jest niewiele danych dotyczących obecności arsenu nieorganicznego w paszy.

(5)

Należy zatem monitorować obecność arsenu nieorganicznego w paszy w całej Unii zanim rozważone zostanie ustalenie maksymalnych poziomów arsenu nieorganicznego w niektórych paszach lub wprowadzenie wszelkich innych środków zarządzania ryzykiem niezbędnych do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia zwierząt i ludzi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ZALECENIE:

1.

Państwa członkowskie powinny – z aktywnym udziałem podmiotów działających na rynku pasz – monitorować obecność arsenu nieorganicznego w paszach. Zaleca się oznaczanie w tych samych próbkach całkowitej zawartości arsenu w celu określenia stosunku między obecnością arsenu nieorganicznego i arsenu ogółem.

2.

W szczególności należy pobierać próbki następujących materiałów paszowych i mieszanek paszowych:

a)

mączki sporządzonej z trawy, z suszonej lucerny i z suszonej koniczyny;

b)

suszonych wysłodków buraczanych i suszonych wysłodków buraczanych (melasowanych);

c)

makuchu z rdzenia palmy,

d)

ryb, innych zwierząt wodnych i produktów z nich otrzymanych,

e)

mączek z wodorostów morskich oraz materiałów paszowych uzyskanych z wodorostów morskich;

f)

mieszanek paszowych zawierających ryby, inne zwierzęta wodne i produkty z nich otrzymane lub mączki z wodorostów morskich oraz materiały paszowe uzyskane z wodorostów morskich.

3.

W celu zapewnienia reprezentatywności próbek dla badanej partii państwa członkowskie powinny stosować procedurę pobierania próbek ustanowioną w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 152/2009 (2).

4.

Państwa członkowskie powinny zapewnić regularne dostarczanie wyników analiz, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r., do EFSA w ustalonym przez EFSA formacie przekazywania danych zgodnie z wytycznymi EFSA w sprawie standardu opisu próbek (SSD2) dla żywności i paszy (3) oraz dodatkowymi szczegółowymi wymaganiami EFSA dotyczącymi sprawozdawczości.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 maja 2022 r.

W imieniu Komisji

Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji


(1)  Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych (Dz.U. L 140 z 30.5.2002, s. 10).

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1).

(3)  https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-continuous-collection-chemical-contaminants-occurrence-data-0


Top