EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2081

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/2081 z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1346 w sprawie udzielenia Republice Greckiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

ST/12968/2022/INIT

OJ L 280, 28.10.2022, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2081/oj

28.10.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/23


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2022/2081

z dnia 25 października 2022 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1346 w sprawie udzielenia Republice Greckiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2020/672 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej (SURE), jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19 (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na wniosek Grecji z dnia 6 sierpnia 2020 r. Rada, w drodze decyzji wykonawczej (UE) 2020/1346 (2), przyznała Grecji pomoc finansową w postaci pożyczki o wartości nieprzekraczającej 2 728 000 000 EUR, o maksymalnym średnim okresie zapadalności wynoszącym 15 lat i okresie dostępności wynoszącym 18 miesięcy, w celu uzupełnienia krajowych działań podejmowanych przez Grecję na rzecz łagodzenia wpływu pandemii COVID-19 oraz w reakcji na konsekwencje społeczno-gospodarcze tej pandemii dla pracowników i osób samozatrudnionych.

(2)

Pożyczka miała być wykorzystana przez Grecję na sfinansowanie mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków, o których mowa w art. 3 decyzji wykonawczej (UE) 2020/1346.

(3)

Na wniosek Grecji z dnia 9 marca 2021 r. Rada, w drodze decyzji wykonawczej (UE) 2021/679 (3), zmieniającej decyzję wykonawczą (UE) 2020/1346, przyznała Grecji dodatkową pomoc finansową w wysokości 2 537 000 000 EUR poprzez podwyższenie do 5 265 000 000 EUR maksymalnej kwoty pożyczki o średnim okresie zapadalności nieprzekraczającym 15 lat i okresie dostępności wynoszącym 18 miesięcy, w celu uzupełnienia krajowych działań podejmowanych przez Grecję na rzecz łagodzenia wpływu pandemii COVID-19 oraz w reakcji na konsekwencje społeczno-gospodarcze tej pandemii dla pracowników.

(4)

Dodatkowa pożyczka miała być wykorzystana przez Grecję na sfinansowanie mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków, o których mowa w art. 3 decyzji wykonawczej (UE) 2020/1346 zmienionej decyzją wykonawczą (UE) 2021/679.

(5)

Pandemia COVID-19 wyłączyła znaczną część ludności Grecji z aktywności zawodowej. Wciąż prowadzi to do powtarzających się nagłych i poważnych wzrostów wydatków publicznych w Grecji w odniesieniu do środków, o których mowa w art. 3 lit. a) i b) decyzji wykonawczej (UE) 2020/1346.

(6)

Pandemia COVID-19 oraz nadzwyczajne środki wdrożone przez Grecję w latach 2020, 2021 i 2022, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii oraz złagodzić jej skutki społeczno-gospodarcze i zdrowotne, miały i nadal mają ogromny wpływ na finanse publiczne. W 2020 r. deficyt oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w Grecji wynosiły odpowiednio 10,2 % i 206,3 % produktu krajowego brutto (PKB), a pod koniec 2021 r. ich poziomy zmniejszyły się odpowiednio do 7,4 % i 193,3 %. Według prognozy Komisji z wiosny 2022 r. na koniec 2022 r. deficyt oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w Grecji wyniosą odpowiednio 4,3 % i 185,7 % PKB. Ze śródokresowej prognozy Komisji z lata 2022 r. wynika, że PKB Grecji wzrośnie w 2022 r. o 4,0 %.

(7)

W dniu 1 września 2022 r. Grecja zwróciła się do Unii o dodatkową pomoc finansową w wysokości 900 000 000 EUR przeznaczoną na dalsze uzupełnienie krajowych działań podejmowanych przez to państwo w latach 2020, 2021 i 2022 na rzecz łagodzenia wpływu pandemii COVID-19 oraz w reakcji na jej konsekwencje społeczno-gospodarcze dla pracowników. W szczególności Grecja przedłużyła dodatkowo mechanizmy zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobne środki wskazane w motywach 8 i 9.

(8)

Wniosek Grecji dotyczy w szczególności „aktu o charakterze ustawodawczym z dnia 14 marca 2020 r.” (4), o którym mowa w art. 3 lit. a) decyzji wykonawczej (UE) 2020/1346, na mocy której wprowadzono specjalne świadczenie dla pracowników sektora prywatnego, których umowy o pracę zostały zawieszone. Środek ten ma na celu ochronę zatrudnienia w przedsiębiorstwach, które zaprzestają działalności na mocy decyzji administracyjnej lub należą do sektorów gospodarki silnie dotkniętych przez pandemię COVID-19, i dotyczy wypłacania specjalnego miesięcznego świadczenia w wysokości 534 EUR pracownikom, których umowy o pracę zostały zawieszone. Warunkiem wstępnym skorzystania z tego programu jest utrzymanie przez pracodawcę tej samej liczby pracowników, co oznacza dokładnie tych samych pracowników, przez okres równy okresowi zawieszenia umowy o pracę. Obowiązywanie środka przedłużono do 31 stycznia 2022 r.

(9)

Władze wprowadziły dodatkowo finansowanie przez państwo ubezpieczenia społecznego pracowników korzystających ze wspomnianego w motywie 8 specjalnego świadczenia, o którym mowa w art. 3 lit. b) decyzji wykonawczej (UE) 2020/1346. Warunkiem wstępnym skorzystania z tego programu jest utrzymanie przez pracodawcę tej samej liczby pracowników, co oznacza dokładnie tych samych pracowników, przez okres równy okresowi zawieszenia umowy o pracę.

(10)

Grecja spełnia warunki dotyczące zwrócenia się z wnioskiem o pomoc finansową, które określono w art. 3 rozporządzenia (UE) 2020/672. Grecja przedstawiła Komisji odpowiednie dowody potwierdzające, że faktyczne i planowane wydatki publiczne wzrosły od 1 lutego 2020 r. o 6 477 014 989 EUR w związku ze środkami krajowymi przyjętymi w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii COVID-19. Stanowi to nagły i znaczny wzrost, ponieważ dotyczy on również przedłużenia obowiązywania istniejących środków krajowych bezpośrednio dotyczących mechanizmu zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków, które obejmują znaczną część przedsiębiorstw i ludności aktywnej zawodowo w Grecji. Grecja zamierza sfinansować kwotę w wysokości 312 014 989 EUR ze środków własnych.

(11)

Komisja skonsultowała się z Grecją oraz zweryfikowała nagły i znaczny wzrost faktycznych i planowanych wydatków publicznych związanych bezpośrednio z mechanizmami zmniejszonego wymiaru czasu pracy oraz podobnymi środkami, o których mowa we wniosku z dnia 1 września 2022 r., zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) 2020/672.

(12)

Należy zatem udzielić pomocy finansowej, aby pomóc Grecji w przezwyciężeniu skutków społeczno-gospodarczych poważnych zakłóceń gospodarczych spowodowanych przez pandemię COVID-19. Komisja powinna podejmować decyzje dotyczące terminów zapadalności, wielkości i uruchamiania transz i podtransz w ścisłej współpracy z organami krajowymi.

(13)

Ponieważ okres dostępności wskazany w decyzji wykonawczej (UE) 2020/1346 upłynął, potrzebny jest nowy okres dostępności dodatkowej pomocy finansowej. Wynoszący 18 miesięcy okres dostępności pomocy finansowej przyznany decyzją wykonawczą (UE) 2020/1346 należy przedłużyć o 21 miesięcy, w związku z czym łączny okres dostępności powinien wynosić 39 miesięcy od pierwszego dnia, w którym decyzja wykonawcza (UE) 2020/1346 stała się skuteczna.

(14)

Grecja i Komisja powinny uwzględnić niniejszą decyzję w umowie pożyczki, o której mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/672.

(15)

Niniejsza decyzja powinna pozostawać bez uszczerbku dla wyniku procedur dotyczących zakłóceń funkcjonowania rynku wewnętrznego, które mogą zostać podjęte, w szczególności zgodnie z art. 107 i 108 TFUE. Niniejsza decyzja nie uchyla obowiązku powiadomienia Komisji przez państwo członkowskie, na podstawie art. 108 TFUE, o przypadkach potencjalnej pomocy państwa.

(16)

Grecja powinna regularnie przedstawiać Komisji informacje dotyczące realizacji planowanych wydatków publicznych, aby umożliwić Komisji ocenę stopnia realizacji tych wydatków przez Grecję.

(17)

Decyzję o udzieleniu pomocy finansowej podjęto, uwzględniając istniejące i przewidywane potrzeby Grecji, a także już przedłożone lub planowane wnioski pozostałych państw członkowskich o pomoc finansową na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672, z uwzględnieniem zasad równego traktowania, solidarności, proporcjonalności i przejrzystości,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji wykonawczej (UE) 2020/1346 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Unia udziela Grecji pożyczki do maksymalnej wysokości 6 165 000 000 EUR. Maksymalny średni okres zapadalności pożyczki wynosi 15 lat.

2.   Okres dostępności pomocy finansowej udzielonej na mocy niniejszej decyzji wynosi 39 miesięcy od pierwszego dnia po dniu, w którym niniejsza decyzja stała się skuteczna.”;

b)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.   Warunkiem uruchomienia pierwszej transzy jest wejście w życie umowy pożyczki, o której mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/672. Wszelkie kolejne transze uruchamiane są na warunkach określonych w tej umowie pożyczki lub, w stosownych przypadkach, warunkiem ich uruchomienia jest wejście w życie addendum do tej umowy pożyczki lub zmienionej umowy pożyczki zawartej między Grecją a Komisją, zastępującej pierwotną umowę pożyczki.”;

2)

art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

Grecja może finansować następujące środki:

a)

specjalne świadczenie dla pracowników, których umowy o pracę zostały zawieszone, przewidziane w art. 13 »aktu o charakterze ustawodawczym z dnia 14 marca 2020 r.«, ostatnio przedłużone »ustawą 4778/2021« z 19 lutego 2021 r. i »decyzją ministerialną 3512/2022«;

b)

ubezpieczenie społeczne pracowników objętych środkiem, o którym mowa w lit. a) niniejszego artykułu, przewidziane w art. 13 »aktu o charakterze ustawodawczym z dnia 14 marca 2020 r.«, ostatnio przedłużone »ustawą 4778/2021« z dnia 19 lutego 2021 r. i »decyzją ministerialną 3512/2022«;

c)

specjalne świadczenie dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów będących osobami samozatrudnionymi przewidziane w art. 8 »aktu o charakterze ustawodawczym z dnia 20 marca 2020 r.«;

d)

mechanizm zmniejszonego wymiaru czasu pracy przewidziany w art. 31 »ustawy 4690/2020«;

e)

składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne pracowników w przedsiębiorstwach sezonowych w sektorze usług przewidziane w art. 123 »ustawy 4714/2020«.”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Greckiej.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji adresatowi.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 października 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J. SÍKELA


(1)  Dz.U. L 159 z 20.5.2020, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2020/1346 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie udzielenia Republice Greckiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19 (Dz.U. L 314 z 29.9.2020, s. 21).

(3)  Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2021/679 z dnia 23 kwietnia 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1346 w sprawie udzielenia Republice Greckiej tymczasowego wsparcia na podstawie rozporządzenia (UE) 2020/672 w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19 (Dz.U. L 144 z 27.4.2021, s. 16).

(4)  „Akt o charakterze ustawodawczym z dnia 14 marca 2020 r.” (Dziennik Urzędowy A΄ 64/2020) ratyfikowany na mocy art. 3 „ustawy 4682/2020” (Dziennik Urzędowy A΄ 76/2020); „akt o charakterze ustawodawczym z dnia 1 maja 2020 r.” (Dziennik Urzędowy A΄ 90/2020) ratyfikowany na mocy art. 2 „ustawy 4690/2020” (Dziennik Urzędowy A΄ 104/2020); „ustawa 4714/2020” (Dziennik Urzędowy A΄ 148/2020); „ustawa 4722/2020” (Dziennik Urzędowy A΄ 177/2020); „ustawa 4756/2020” (Dziennik Urzędowy A΄ 235/2020); „ustawa 4778/2021” (Dziennik Urzędowy A΄ 26/2021); „decyzja ministerialna 12998/232/2020” (Dziennik Urzędowy B΄ 1078/2020), „decyzja ministerialna 16073/287/2020” (Dziennik Urzędowy B΄ 1547/2020), „decyzja ministerialna 17788/346/2020” (Dziennik Urzędowy B΄ 1779/2020), „decyzja ministerialna 23102/477/2020” (Dziennik Urzędowy B΄ 2268/2020), „decyzja ministerialna 49989/1266/2020” (Dziennik Urzędowy B΄ 5391/2020); „decyzja ministerialna 45742/1748/2020” (Dziennik Urzędowy B΄ 5515/2020); „decyzja ministerialna 3208/108” (Dziennik Urzędowy B΄ 234/2021); „decyzja ministerialna 4374/131” (Dziennik Urzędowy B΄ 345); „decyzja ministerialna 9500/322/2021” (Dziennik Urzędowy B΄ 821/2021); „decyzja ministerialna 22547/2021” (Dziennik Urzędowy B΄ 1683/2021); „decyzja ministerialna 28631” (Dziennik Urzędowy B΄ 2012/2021); „decyzja ministerialna 47100/2021” (Dziennik Urzędowy B΄ 2975/2021); „decyzja ministerialna 51320/2021” (Dziennik Urzędowy B΄ 3127/2021); „decyzja ministerialna 58921/2021” (Dziennik Urzędowy B΄ 3637/2021); „decyzja ministerialna 74831/2021” (Dziennik Urzędowy B΄ 4593/2021); „decyzja ministerialna 105596/2021” (Dziennik Urzędowy B΄ 6076/2021); „decyzja ministerialna 109412/2021” (Dziennik Urzędowy B΄ 6368/2021) oraz „decyzja ministerialna 3512/2022” (Dziennik Urzędowy B΄ 103/2022).


Top