EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1662

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1662 z dnia 26 września 2022 r. upoważniająca Portugalię do stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego na olej napędowy i benzynę bezołowiową wykorzystywane jako paliwa silnikowe, zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

ST/12099/2022/INIT

OJ L 250, 28.9.2022, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1662/oj

28.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 250/17


DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE) 2022/1662

z dnia 26 września 2022 r.

upoważniająca Portugalię do stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego na olej napędowy i benzynę bezołowiową wykorzystywane jako paliwa silnikowe, zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (1), w szczególności jej art. 19,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Pismem z dnia 2 maja 2022 r. Portugalia zwróciła się o upoważnienie do stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego na olej napędowy i benzynę bezołowiową wykorzystywane jako paliwa silnikowe zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE, które mogą spaść poniżej minimalnych poziomów opodatkowania, o których mowa w art. 7 tej dyrektywy. W dniach 11 i 23 maja 2022 r. oraz dnia 8 czerwca 2022 r. władze portugalskie przedstawiły dodatkowe informacje i wyjaśnienia na poparcie wniosku. Portugalia zwróciła się o to, by upoważnienie miało zastosowanie do dnia 31 grudnia 2022 r.

(2)

Według władz portugalskich zastosowanie obniżonej stawki podatku ma na celu złagodzenie społecznych i gospodarczych skutków wysokich cen detalicznych paliw, wynikających z sytuacji geopolitycznej, która ma bezpośredni wpływ zarówno na gospodarstwa domowe, jak i na przedsiębiorstwa. Środek ten ma na celu zaspokojenie codziennych potrzeb związanych ze zużyciem paliw silnikowych poprzez przyczynienie się do zmniejszenia skutków wzrostu cen detalicznych.

(3)

Wnioskowane upoważnienie nie powinno zakłócać konkurencji ani utrudniać właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Biorąc pod uwagę krótki okres jego obowiązywania oraz wyjątkowe okoliczności związane z sytuacją geopolityczną w połączeniu z wyjątkowo wysokimi cenami rynkowymi surowej ropy naftowej, wnioskowane upoważnienie uznaje się za odpowiednie i proporcjonalne. Upoważnienie zapewnia równowagę pomiędzy szczególnymi względami politycznymi, o których mowa w art. 19 ust. 1 akapit trzeci dyrektywy 2003/96/WE, w szczególności unijną politykę ochrony środowiska oraz pilną potrzebę zapewnienia przystępności cenowej energii dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Obniżka podatku częściowo zrekompensowałaby wzrost kosztów energii i nie jest kumulowana z żadnym innym rodzajem obniżek podatku.

(4)

Należy zatem, zgodnie z wnioskiem, upoważnić Portugalię do stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego na olej napędowy i benzynę bezołowiową wykorzystywane jako paliwa silnikowe.

(5)

Zgodnie z art. 19 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE każde upoważnienie przyznawane na podstawie tego przepisu musi być ściśle ograniczone w czasie. Jednakże aby nie naruszać przyszłych ogólnych zmian obowiązujących ram prawnych, należy przewidzieć, że w przypadku, gdy Rada, stanowiąc na podstawie art. 113 lub innego odpowiedniego postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wprowadzi zmieniony powszechny system opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, do którego niniejsze upoważnienie nie będzie dostosowane, powinno ono wygasnąć w dniu rozpoczęcia stosowania tego zmienionego powszechnego systemu.

(6)

Niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla stosowania unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Upoważnia się Portugalię do stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego na olej napędowy i benzynę bezołowiową wykorzystywane jako paliwa silnikowe, niższych od minimalnych poziomów opodatkowania określonych w art. 7 dyrektywy 2003/96/WE.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2022 r.

Jednakże w przypadku gdy Rada, stanowiąc na podstawie art. 113 lub innego odpowiedniego postanowienia Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wprowadzi zmieniony powszechny system opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, do którego nie będzie dostosowane upoważnienie przyznane w art. 1 niniejszej decyzji, niniejsza decyzja przestaje obowiązywać w dniu rozpoczęcia stosowania tego zmienionego powszechnego systemu.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

Z. NEKULA


(1)  Dz.U. L 283 z 31.10.2003, s. 51.


Top