EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1658

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1658 z dnia 26 września 2022 r. uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1189 dotyczącą niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6931) (Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2022/6931

OJ L 249, 27.9.2022, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1658/oj

27.9.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 249/56


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/1658

z dnia 26 września 2022 r.

uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1189 dotyczącą niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 6931)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 259 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Afrykański pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową występującą u świń utrzymywanych i dzikich, która może mieć poważny wpływ na odnośną populację zwierząt i rentowność hodowli, powodując zakłócenia w przemieszczaniu przesyłek tych zwierząt i pozyskanych od nich lub z nich produktów w Unii oraz w wywozie do państw trzecich.

(2)

W przypadku wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń istnieje poważne ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby na inne zakłady, w których utrzymywane są świnie.

(3)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 (2) uzupełnia przepisy dotyczące zwalczania chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, i zdefiniowanych jako choroby kategorii A, B i C w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 (3). W szczególności w art. 21 i 22 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/687 przewidziano ustanowienie obszaru objętego ograniczeniami w przypadku wystąpienia ogniska choroby kategorii A, w tym afrykańskiego pomoru świń, oraz przewidziano stosowanie na nim niektórych środków. Ponadto art. 21 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego stanowi, że obszar objęty ograniczeniami obejmuje obszar zapowietrzony, obszar zagrożony oraz, w razie potrzeby, obszary buforowe wokół lub w sąsiedztwie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

(4)

W następstwie wystąpienia ogniska afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń w niemieckim kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, potwierdzonego w dniu 2 lipca 2022 r., oraz informacji otrzymanych od tego federalnego państwa członkowskiego na temat sytuacji w zakresie choroby na jego terytorium, przyjęto decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2022/1189 (4). Wspomniana decyzja wykonawcza stanowi, że Niemcy mają obowiązek zapewnić, aby obszar objęty ograniczeniami, na którym mają zastosowanie środki dotyczące obszarów zapowietrzonych i zagrożonych przewidziane w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/687, obejmował co najmniej obszary wymienione w załączniku do tej decyzji wykonawczej.

(5)

Decyzja wykonawcza (UE) 2022/1189 ma zastosowanie do dnia 14 października 2022 r. Okres stosowania decyzji wykonawczej (UE) 2022/1189 określono z uwzględnieniem daty wystąpienia ogniska choroby, epidemiologii choroby oraz czasu potrzebnego na przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego zapewniającego brak choroby oraz zgodnie z międzynarodowymi normami (5) Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH, założona jako OIE) dotyczącymi przywrócenia statusu obszaru wolnego od choroby na obszarze wcześniej wolnym od choroby oraz z wytycznymi Komisji w sprawie regionalizacji ASF (6).

(6)

Pod koniec sierpnia 2022 r. Niemcy poinformowały Komisję o obecnej korzystnej sytuacji w zakresie afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń na obszarze objętym ograniczeniami w kraju związkowym Dolna Saksonia oraz o tym, że środki dotyczące obszarów zapowietrzonych i zagrożonych zostały należycie wdrożone zgodnie z rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/687 w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby.

(7)

Na podstawie otrzymanych informacji i uzasadnień, w szczególności biorąc pod uwagę zakończenie wstępnego oczyszczania i dezynfekcji w zakładzie dotkniętym chorobą w dniu 5 lipca 2022 r. oraz biorąc pod uwagę obecną korzystną sytuację dotyczącą afrykańskiego pomoru świń u utrzymywanych świń w kraju związkowym Dolna Saksonia oraz środki należycie wdrożone przez Niemcy, a także aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu, należy uchylić decyzję wykonawczą (UE) 2022/1189 ze skutkiem od dnia 5 października 2022 r.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Decyzja wykonawcza (UE) 2022/1189 traci moc ze skutkiem od dnia 5 października 2022 r.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 września 2022 r.

W imieniu Komisji

Stella KYRIAKIDES

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1189 z dnia 8 lipca 2022 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Niemczech (Dz.U. L 184 z 11.7.2022, s. 66).

(5)  Kodeks zdrowia zwierząt lądowych OIE, 29. wydanie, 2021. Tom I i II ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/

(6)  Dokument roboczy SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Zasady i kryteria określania podziału geograficznego na obszary ze względu na afrykański pomór świń” (https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en).


Top