EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0493

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/493 z dnia 21 marca 2022 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. oraz zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/462 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1580)

C/2022/1580

OJ L 100, 28.3.2022, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/493/oj

28.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/55


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2022/493

z dnia 21 marca 2022 r.

ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. oraz zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2021/462

(notyfikowana jako dokument nr C(2022) 1580)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 1370/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. określające środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/39 (2) państwa członkowskie, które chcą uczestniczyć w unijnym programie pomocy na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych („program dla szkół”) muszą przedłożyć Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku wniosek o pomoc unijną odnoszący się do następnego roku szkolnego i, w stosownych przypadkach, zaktualizowany wniosek o pomoc unijną dotyczący trwającego roku szkolnego.

(2)

Aby zapewnić skuteczną realizację programu dla szkół, kwoty pomocy unijnej na owoce i warzywa dla szkół oraz mleko dla szkół rozdzielane pomiędzy uczestniczące państwa członkowskie należy określić na podstawie kwot wskazanych we wnioskach o pomoc unijną złożonych przez te państwa członkowskie oraz z uwzględnieniem przeniesień pomiędzy wstępnymi przydziałami danego państwa członkowskiego, o których mowa w art. 23a ust. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 (3).

(3)

Wszystkie państwa członkowskie przedstawiły Komisji wnioski o pomoc unijną na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r., określając wnioskowaną kwotę pomocy na owoce i warzywa dla szkół lub mleko dla szkół, lub dotyczącą obydwu części tego programu. W przypadku Belgii, Francji, Cypru i Szwecji wnioskowane kwoty objęły przeniesienia pomiędzy wstępnymi przydziałami.

(4)

Aby maksymalnie wykorzystać potencjał dostępnych funduszy, pomoc Unii, o którą nie wnioskowano, należy ponownie rozdzielić pomiędzy te państwa członkowskie uczestniczące w programie dla szkół, które w swoich wnioskach o pomoc unijną wyraziły gotowość wykorzystania środków w kwocie przekraczającej ich wstępny przydział, jeżeli byłyby dostępne dodatkowe zasoby.

(5)

We wnioskach o pomoc unijną na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. Szwecja wystąpiła o przyznanie kwoty mniejszej niż wstępny przydział pomocy na owoce i warzywa dla szkół. Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Słowenia i Słowacja wyraziły gotowość wykorzystania środków w kwocie przekraczającej wstępny przydział pomocy na owoce i warzywa dla szkół. Żadne państwo członkowskie nie wystąpiło o przyznanie kwoty mniejszej niż wstępny przydział pomocy na mleko dla szkół.

(6)

Na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie należy określić ostateczny przydział pomocy unijnej na owoce i warzywa dla szkół oraz mleko dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

(7)

Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/462 (4) ustalono ostateczny przydział pomocy unijnej na owoce i warzywa dla szkół oraz mleko dla szkół dla państw członkowskich pragnących uczestniczyć w programie dla szkół w okresie od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 lipca 2022 r. Niektóre państwa członkowskie zaktualizowały wnioski o pomoc unijną w odniesieniu do wyżej określonego roku szkolnego. Niemcy, Hiszpania i Niderlandy poinformowały o przeniesieniach pomiędzy ostatecznym przydziałem pomocy na owoce i warzywa dla szkół a ostatecznym przydziałem pomocy na mleko dla szkół. Belgia i Niderlandy wnioskowały o kwotę niższą niż kwota ostatecznego przydziału pomocy na owoce i warzywa dla szkół lub na mleko dla szkół. Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Hiszpania, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Austria, Słowacja i Szwecja wyraziły gotowość wykorzystania środków w kwocie przekraczającej wstępny przydział pomocy na owoce i warzywa dla szkół lub mleko dla szkół.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2021/462.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Ostateczny przydział pomocy unijnej na owoce i warzywa dla szkół oraz mleko dla szkół, rozdzielonej pomiędzy państwa członkowskie uczestniczące w programie dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r., jest określony w załączniku I.

Artykuł 2

Załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2021/462 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 marca 2022 r.

W imieniu Komisji

Janusz WOJCIECHOWSKI

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 12.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/39 z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy unijnej na dostarczanie owoców i warzyw, bananów oraz mleka do placówek oświatowych (Dz.U. L 5 z 10.1.2017, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/462 z dnia 15 marca 2021 r. ustalająca ostateczny przydział pomocy unijnej państwom członkowskim na owoce i warzywa dla szkół oraz na mleko dla szkół na okres od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 lipca 2022 r. oraz zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/467 (Dz.U. L 92 z 17.3.2021, s. 1).


ZAŁĄCZNIK I

Rok szkolny 2022/2023

Państwo członkowskie

Ostateczny przydział środków na program „Owoce i warzywa w szkole”

w EUR

Ostateczny przydział środków na program „Mleko w szkole”

w EUR

Belgia

3 405 460

1 613 199

Bułgaria

2 145 826

1 020 451

Czechy

3 209 788

1 600 707

Dania

1 855 060

1 460 645

Niemcy

20 253 868

9 404 154

Estonia

450 380

700 309

Irlandia

1 811 303

900 398

Grecja

3 218 885

1 550 685

Hiszpania

13 292 411

6 302 784

Francja

17 990 469

17 123 194

Chorwacja

1 390 541

800 354

Włochy

17 117 780

8 003 535

Cypr

390 044

400 177

Łotwa

648 466

700 309

Litwa

922 651

1 032 456

Luksemburg

295 111

193 000

Węgry

3 099 021

1 756 776

Malta

293 504

193 000

Niderlandy

5 570 944

2 401 061

Austria

2 301 768

1 100 486

Polska

11 941 071

10 204 507

Portugalia

3 283 397

2 220 981

Rumunia

6 866 848

10 399 594

Słowenia

570 823

320 141

Słowacja

1 752 965

900 398

Finlandia

1 599 047

3 824 689

Szwecja

0

8 998 717

Ogółem

125 677 429

95 126 707


ZAŁĄCZNIK II

„ZAŁĄCZNIK I

Rok szkolny 2021/2022

Państwo członkowskie

Ostateczny przydział środków na program »Owoce i warzywa w szkole«

w EUR

Ostateczny przydział środków na program »Mleko w szkole«

w EUR

Belgia

3 230 459

1 203 200

Bułgaria

2 145 718

1 020 451

Czechy

3 226 951

1 735 131

Dania

1 855 734

1 534 837

Niemcy

20 366 688

9 383 750

Estonia

452 595

717 717

Irlandia

1 821 202

982 594

Grecja

3 218 885

1 550 685

Hiszpania

13 201 323

6 515 747

Francja

17 990 469

17 123 194

Chorwacja

1 390 733

800 354

Włochy

17 125 311

8 003 535

Cypr

390 044

400 177

Łotwa

651 270

723 117

Litwa

926 264

1 065 344

Luksemburg

295 887

198 000

Węgry

3 112 572

1 864 327

Malta

294 025

198 217

Niderlandy

6 050 424

1 520 849

Austria

2 312 457

1 100 486

Polska

11 944 322

10 204 507

Portugalia

3 283 397

2 220 981

Rumunia

6 866 848

10 399 594

Słowenia

570 670

320 141

Słowacja

1 760 660

967 713

Finlandia

1 599 047

3 824 689

Szwecja

0

9 140 844

Ogółem

126 083 956

94 720 180


Top