EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0430

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/430 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

ST/7128/2022/INIT

Dz.U. L 87I z 15.3.2022, p. 56–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/430/oj

15.3.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 87/56


DECYZJA RADY (WPZiB) 2022/430

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/512/WPZiB (1).

(2)

Unia nadal niezmiennie popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

(3)

W dniu 24 lutego 2022 r. prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił operację wojskową w Ukrainie, a rosyjskie siły wojskowe rozpoczęły atak na Ukrainę. Atak ten jest jawnym naruszeniem integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

(4)

W swoich konkluzjach z dnia 24 lutego 2022 r. Rada Europejska z całą mocą potępiła niczym niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresję wojskową Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Poprzez swoje bezprawne działania wojskowe Rosja rażąco narusza prawo międzynarodowe i zasady Karty Narodów Zjednoczonych oraz podważa bezpieczeństwo i stabilność w Europie i na świecie. Rada Europejska wezwała do pilnego przygotowania i przyjęcia kolejnego pakietu sankcji indywidualnych i gospodarczych.

(5)

Zważywszy na powagę sytuacji, oraz w odpowiedzi na agresję wojskową Rosji wobec Ukrainy, należy wprowadzić dalsze środki ograniczające. W szczególności należy zakazać wszystkich transakcji z niektórymi przedsiębiorstwami państwowymi. Należy również zakazać świadczenia wszelkich usług w zakresie ratingu kredytowego, a także dostępu do wszelkich usług subskrypcji związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego, wszelkim osobom lub podmiotom rosyjskim. Ponadto należy zaostrzyć ograniczenia wywozowe dotyczące towarów i technologii podwójnego zastosowania, a także towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia potencjału sektora obrony i bezpieczeństwa Rosji pod względem technologicznym, oraz rozszerzyć wykaz osób powiązanych z bazą obronną i technologiczną Rosji, które podlegają tym ograniczeniom. Należy ponadto zakazać nowych inwestycji w rosyjski sektor energetyczny oraz wprowadzić kompleksowe ograniczenie wywozowe dotyczące sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego w Rosji, z wyjątkiem przemysłu jądrowego i sektora (downstream) transportu energii. Ponadto należy wprowadzić dalsze ograniczenia handlowe w odniesieniu do żelaza i stali, a także towarów luksusowych.

(6)

Unia powinna podjąć dalsze działania, aby wprowadzić w życie niektóre środki.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2014/512/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2014/512/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 1aa

1.   Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w jakiejkolwiek transakcji z:

a)

osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub są w ponad 50 % własnością publiczną lub w których Rosja, jej rząd lub rosyjski bank centralny mają prawo do udziału w zyskach lub z którymi Rosja, jej rząd lub rosyjski bank centralny utrzymują inne istotne stosunki gospodarcze, zgodnie z wykazem w załączniku X;

b)

osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku X; lub

c)

osobą prawną, podmiotem lub organem działającymi w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

2.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania do dnia 15 maja 2022 r. umów zawartych przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

3.   Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a)

transakcji, które są absolutnie niezbędne do kupna, przywozu lub transportu paliw kopalnych, w szczególności węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza, z Rosji lub przez Rosję do Unii;

b)

transakcji związanych z projektami w sektorze energii poza Rosją, w których osoba prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku X są udziałowcami lub akcjonariuszami mniejszościowymi.”;

2)

dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 1g

1.   Od dnia 15 kwietnia 2022 r. zakazuje się świadczenia usług w zakresie ratingu kredytowego na rzecz jakichkolwiek obywateli Rosji lub osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.

2.   Od dnia 15 kwietnia 2022 r. zakazuje się udostępniania jakichkolwiek usług subskrypcji związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego na rzecz jakichkolwiek obywateli Rosji lub osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Rosji, lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.

3.   Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.”;

3)

art. 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Podejmując decyzję dotyczącą wniosków o zezwolenia zgodnie z ust. 4 lub 5 właściwe organy nie wydają zezwolenia, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że:

(i)

użytkownikiem końcowym mógłby być wojskowy użytkownik końcowy, osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku IV lub że zastosowanie końcowe towarów mogłoby mieć charakter wojskowy;

(ii)

sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są przeznaczone dla przemysłu lotniczego lub kosmicznego; lub

(iii)

sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, które przeznaczone są dla sektora energetycznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazywanie lub taki wywóz, lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa, są dozwolone w ramach wyjątków, o których mowa w art. 4 ust. 3–6.”;

4)

art. 3a ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.   Podejmując decyzję dotyczącą wniosków o zezwolenia zgodnie z ust. 4 lub 5 niniejszego artykułu właściwe organy nie wydają zezwolenia, jeżeli mają uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że:

(i)

użytkownikiem końcowym mógłby być wojskowy użytkownik końcowy, osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku IV lub że zastosowanie końcowe towarów mogłoby mieć charakter wojskowy;

(ii)

sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej są przeznaczone dla przemysłu lotniczego lub kosmicznego; lub

(iii)

sprzedaż, dostawa, przekazywanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, które przeznaczone są dla sektora energetycznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazywanie lub taki wywóz, lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa, są dozwolone w ramach wyjątków, o których mowa w art. 4 ust. 3–6.”;

5)

art. 3b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   W odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku IV, na zasadzie odstępstwa od art. 3 i 3a niniejszej decyzji oraz bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821, właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania oraz towarów i technologii, o których mowa w art. 3a niniejszej decyzji, lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej wyłącznie po ustaleniu:

a)

że takie towary lub technologie lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są niezbędne do pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne lub istotne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków tego zdarzenia; lub

b)

że takie towary lub technologie lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa są należne na podstawie umów zawartych przed dniem 26 lutego 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów, pod warunkiem że wniosek o zezwolenie złożono przed dniem 1 maja 2022 r.”;

6)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4

1.   Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, niektórych towarów i technologii służących do niektórych kategorii projektów eksploracji i produkcji – niezależnie od tego, czy pochodzą one z Unii – na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego.

Unia podejmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które mają być objęte niniejszym ustępem.

2.   Zakazuje się:

a)

świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i tej technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b)

finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, na potrzeby jakichkolwiek sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby świadczenia powiązanej technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3.   Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów lub technologii, ani do udzielania pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do:

a)

transportu paliw kopalnych, w szczególności węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

b)

pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne lub istotne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków tego zdarzenia.

4.   Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 17 września 2022 r. zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem poinformowania właściwego organu z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych.

5.   Zakazy ustanowione w ust. 2 nie mają zastosowania do zapewniania ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz jakiejkolwiek osoby prawnej zarejestrowanej lub utworzonej na mocy prawa państwa członkowskiego w odniesieniu do jej działalności poza sektorem energetycznym w Rosji.

6.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz, udzielenie pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że:

a)

jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii; lub

b)

jest to przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub podmiotów samodzielnie lub wspólnie kontrolowanych przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.

7.   Zainteresowane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 6 w terminie dwóch tygodni od udzielenia tego zezwolenia.”;

7)

art. 4a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 4a

1.   Zakazuje się:

a)

nabywania jakichkolwiek nowych lub rozszerzania jakichkolwiek dotychczasowych udziałów w jakichkolwiek osobach prawnych, podmiotach lub organach zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji;

b)

udzielania jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów lub uczestniczenia w jakichkolwiek uzgodnieniach służących udzielaniu jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów, lub udzielania finansowania w inny sposób, w tym w postaci kapitału własnego, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji, lub w udokumentowanym celu finansowania takiej osoby prawnej, takiego podmiotu lub takiego organu;

c)

tworzenia jakichkolwiek nowych spółek joint venture z jakimikolwiek osobami prawnymi, podmiotami lub organami zarejestrowanymi lub utworzonymi na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzącymi działalność w sektorze energetycznym w Rosji;

d)

świadczenia usług inwestycyjnych bezpośrednio związanych z działalnością, o której mowa w lit. a), b) i c).

2.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wszelkie działania, o których mowa w ust. 1, po ustaleniu, że:

a)

jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii, a także transportu paliw kopalnych, w szczególności węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

b)

dotyczy to wyłącznie osoby prawnej, podmiotu lub organu prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji, będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego.

3.   Zainteresowane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 2 w terminie dwóch tygodni od udzielenia tego zezwolenia.”;

8)

art. 4f ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Menedżer sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej wspiera Komisję i państwa członkowskie w zapewnianiu wdrożenia art. 4e oraz zgodności z tym artykułem. Menedżer sieci odrzuca w szczególności wszystkie plany lotu złożone przez operatorów statków powietrznych wskazujące na zamiar prowadzenia działań nad terytorium Unii, które stanowią naruszenie niniejszej decyzji, tak aby pilot nie otrzymał zezwolenia na lot.”;

9)

dodaje się artykuły w brzmieniu:

„Artykuł 4i

1.   Zakazuje się:

a)

bezpośredniego lub pośredniego przywozu do Unii wyrobów z żelaza i stali, jeżeli:

(i)

pochodzą one z Rosji; lub

(ii)

zostały wywiezione z Rosji;

b)

bezpośredniego lub pośredniego zakupu wyrobów z żelaza i stali, które znajdują się w Rosji lub pochodzą z Rosji;

c)

transportu wyrobów z żelaza i stali, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji do jakiegokolwiek innego kraju;

d)

udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także zapewniania ubezpieczania i reasekuracji, związanych z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).

Unia podejmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które mają być objęte niniejszym ustępem.

2.   Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 17 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 4j

1.   Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów luksusowych na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

2.   Zakaz, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do towarów luksusowych, o ile ich wartość przekracza 300 EUR za sztukę.

3.   Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do towarów niezbędnych do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych lub konsularnych państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji lub organizacji międzynarodowych posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym, ani do rzeczy osobistych ich personelu.

4.   Unia podejmuje środki niezbędne do określenia stosownych produktów, które mają być objęte niniejszym artykułem.”;

10)

art. 7 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załącznikach I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX lub X, lub o których mowa art. 1 ust. 1 lit. b) lub c), art. 1 ust. 2 lit. b) lub c), art. 1 ust. 3 lit. c) lub d), art. 1 ust. 4 lit. b) lub c), art. 1a lit. a), b) lub c), art. 1aa lit. b) lub c), art. 1e lub art. 1g;”;

11)

załączniki zostają zmienione zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2022 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).


ZAŁĄCZNIK

1)   

W załączniku IV do decyzji 2014/512/WPZiB dodaje się wpisy w brzmieniu:

 

„Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC »35th Shipyard«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Astrakhan Shipyard«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Aysberg Central Design Bureau«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Baltic Shipbuilding Factory«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »Krasnoye Sormovo Plant OJSC«

 

United Shipbuilding Corporation JSC »SC Zvyozdochka«

 

United Shipbuilding Corporation »Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar«

 

United Shipbuilding Corporation »Scientific Research Design Technological Bureau Onega«

 

United Shipbuilding Corporation »Sredne-Nevsky Shipyard«

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring”.

2)   

W decyzji 2014/512/WPZiB dodaje się załącznik X w brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK X

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1aa

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION


Top