EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2158

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2158 z dnia 6 grudnia 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/934 ustanawiającego szczególne środki zwalczania klasycznego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/8713

Dz.U. L 436 z 7.12.2021, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2158/oj

7.12.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 436/35


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2158

z dnia 6 grudnia 2021 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/934 ustanawiającego szczególne środki zwalczania klasycznego pomoru świń

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 71 ust. 3.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Klasyczny pomór świń jest zakaźną chorobą wirusową dotykającą świnie utrzymywane i dzikie i może mieć poważny wpływ na odnośną populację zwierząt i rentowność hodowli, powodując zakłócenia w przemieszczaniu przesyłek tych zwierząt i pozyskanych od nich lub z nich produktów w Unii oraz w wywozie do państw trzecich.

(2)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/934 (2) zostało przyjęte w ramach rozporządzenia (UE) 2016/429 i ustanawia na czas określony środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do klasycznego pomoru świń, które mają być stosowane przez państwa członkowskie wymienione w załączniku I do tego rozporządzenia na obszarach objętych ograniczeniami wymienionych w tym załączniku.

(3)

Biorąc pod uwagę skuteczność środków nadzoru i zwalczania wprowadzonych w Bułgarii zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2020/687 (3) i rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2021/934, przedstawionych przez Bułgarię Stałemu Komitetowi ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, oraz ze względu na korzystną sytuację epidemiologiczną w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w tym państwie członkowskim całe terytorium Bułgarii obecnie wymienione jako obszar objęty ograniczeniami w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/934 należy usunąć z tego załącznika.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/934.

(5)

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Bułgarii oraz w celu uniknięcia nieuzasadnionych ograniczeń związanych z tą chorobą zmiany, które należy wprowadzić w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2021/934 niniejszym rozporządzeniem, powinny wejść w życie jak najszybciej.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/934 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/934 z dnia 9 czerwca 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania klasycznego pomoru świń (Dz.U. L 204 z 10.6.2021, s. 18).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 64).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

OBSZARY OBJĘTE OGRANICZENIAMI

Rumunia

Całe terytorium Rumunii.


Top