EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2081

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/2081 z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej indoksakarb zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/8467

OJ L 426, 29.11.2021, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2081/oj

29.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 426/28


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/2081

z dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie nieodnawiania zatwierdzenia substancji czynnej indoksakarb zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 20 ust. 1 lit. b) i art. 78 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą Komisji 2006/10/WE (2) włączono indoksakarb jako substancję czynną do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG (3).

(2)

Substancje czynne włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG uznaje się za zatwierdzone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 i są one wymienione w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (4).

(3)

Zatwierdzenie substancji czynnej indoksakarb, określonej w części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011, wygasa w dniu 31 października 2022 r.

(4)

Wniosek o odnowienie zatwierdzenia indoksakarbu złożono zgodnie z art. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 844/2012 (5) w terminie określonym w tym artykule.

(5)

Wnioskodawca złożył dodatkową dokumentację wymaganą zgodnie z art. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdziło, że wniosek jest kompletny.

(6)

Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w porozumieniu z państwem członkowskim pełniącym rolę współsprawozdawcy przygotowało projekt sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia i w dniu 28 listopada 2016 r. przedłożyło go Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) oraz Komisji.

(7)

Urząd podał do wiadomości publicznej dodatkową dokumentację skróconą. Urząd udostępnił również sprawozdanie z oceny w sprawie odnowienia wnioskodawcy i państwom członkowskim w celu zgłoszenia uwag i rozpoczął konsultacje publiczne na ten temat. Otrzymane uwagi Urząd przekazał Komisji.

(8)

W dniu 15 grudnia 2017 r. Urząd przedstawił Komisji wnioski (6), w których określił, czy indoksakarb ma szanse spełnić kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009. Sekcja tego wniosku dotycząca ekotoksykologii została zmieniona w 2018 r. w celu wyjaśnienia oceny ryzyka dla pszczół zgodnie z odpowiednimi wytycznymi Komisji Europejskiej (SANCO/10329/2002-rev.2). W dniu 15 maja 2019 r. Komisja zwróciła się do Urzędu o zaktualizowaną wzajemną ocenę dotyczącą ryzyka stwarzanego przez indoksakarb dla ssaków i pszczół. W dniu 28 października 2019 r. Urząd przyjął oświadczenie w sprawie zaktualizowanej wzajemnej oceny dotyczącej ryzyka dla ssaków i pszczół stwarzanego przez substancję czynną indoksakarb (7), które znalazło odzwierciedlenie w drugiej aktualizacji wniosków Urzędu dotyczących tego, czy indoksakarb ma szanse spełnić kryteria zatwierdzenia przewidziane w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(9)

Jako kluczowy obszar budzący obawy Urząd wskazał wysokie długoterminowe ryzyko dla dzikich ssaków, w szczególności długoterminowe ryzyko dla małych ssaków roślinożernych.

(10)

Ponadto stwierdzono wysokie ryzyko dla konsumentów i pracowników w odniesieniu do reprezentatywnego zastosowania w sałacie oraz wysokie ryzyko dla pszczół w odniesieniu do reprezentatywnego zastosowania w kukurydzy, kukurydzy cukrowej i sałacie do produkcji nasion.

(11)

Ponadto nie można było sfinalizować niektórych obszarów oceny ryzyka z powodu niewystarczających danych w dokumentacji. W szczególności nie udało się sfinalizować oceny ryzyka dla konsumentów ze względu na brak danych na temat metabolizmu roślin uprawianych zmianowo, danych dotyczących metabolizmu u drobiu, wielkości pozostałości w uprawach pierwotnych i roślinach uprawianych zmianowo oraz danych dotyczących wpływu procesów uzdatniania wody na charakter pozostałości w wodzie pitnej. Ponadto nie udało się sfinalizować oceny dotyczącej narażenia wód podziemnych na metabolity glebowe IN-U8E24 ze względu na brak danych na temat degradacji gleby i adsorpcji. Podobnie nie udało się sfinalizować oceny ryzyka ekotoksykologicznego w odniesieniu do kilku metabolitów.

(12)

W dniu 14 listopada 2018 r. wnioskodawca poinformował Komisję o swojej decyzji o wycofaniu z wniosku o odnowienie zezwolenia na reprezentatywne zastosowanie w sałacie.

(13)

Komisja zwróciła się do wnioskodawcy o przedstawienie uwag do wniosków Urzędu, zmienionych wniosków oraz oświadczenia. Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 844/2012, Komisja poprosiła wnioskodawcę o przedstawienie uwag do projektu sprawozdania z odnowienia. Wnioskodawca przedstawił uwagi, które zostały dokładnie przeanalizowane.

(14)

Mimo argumentów przedstawionych przez wnioskodawcę nie udało się jednak wyeliminować obaw związanych z przedmiotową substancją czynną.

(15)

W rezultacie nie ustalono, aby w odniesieniu do jednego lub większej liczby reprezentatywnych zastosowań co najmniej jednego środka ochrony roślin kryteria zatwierdzenia określone w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 zostały spełnione. W związku z powyższym nie należy odnawiać zatwierdzenia substancji czynnej indoksakarb zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(16)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011.

(17)

Państwom członkowskim należy przyznać wystarczający czas na cofnięcie zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające indoksakarb.

(18)

Jeżeli zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 państwa członkowskie przyznają dodatkowy okres na zużycie zapasów środków ochrony roślin zawierających indoksakarb, okres ten powinien być możliwie jak najkrótszy.

(19)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/1449 (8) przedłużono termin wygaśnięcia zatwierdzenia indoksakarbu do dnia 31 października 2022 r., aby umożliwić zakończenie procesu odnowienia przed wygaśnięciem zatwierdzenia tej substancji. Z uwagi na fakt, że decyzję o odnowieniu podjęto przed tym przedłużonym terminem wygaśnięcia zatwierdzenia, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie możliwie jak najszybciej.

(20)

Niniejsze rozporządzenie nie wyklucza możliwości złożenia nowego wniosku dotyczącego zatwierdzenia indoksakarbu zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009.

(21)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Nieodnowienie zatwierdzenia substancji czynnej

Zatwierdzenie substancji czynnej indoksakarb nie zostaje odnowione.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011

W części A załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 skreśla się wiersz 119 dotyczący indoksakarbu.

Artykuł 3

Środki przejściowe

Państwa członkowskie cofają zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające indoksakarb jako substancję czynną najpóźniej do dnia 19 marca 2022 r. r.

Artykuł 4

Okres na zużycie zapasów

Dodatkowy okres na zużycie zapasów przyznany przez państwa członkowskie zgodnie z art. 46 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 upływa dnia 19 września 2022 r.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.

(2)  Dyrektywa Komisji 2006/10/WE z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia forchlorfenuronu i indoksakarbu jako substancji czynnych (Dz.U. L 25 z 28.1.2006, s. 24).

(3)  Dyrektywa Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotycząca wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 844/2012 z dnia 18 września 2012 r. ustanawiające przepisy niezbędne do wprowadzenia w życie procedury odnowienia dotyczącej substancji czynnych, jak przewidziano w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 26).

(6)  Dziennik EFSA 2018;16(1):5140, 36 s. doi:10.2903/j.efsa.2018.5140. Dostępne na stronie internetowej: www.efsa.europa.eu.

(7)  EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności), 2019. Oświadczenie w sprawie zaktualizowanej wzajemnej oceny dotyczącej ryzyka dla ssaków i pszczół w odniesieniu do substancji czynnej indoksakarb. Dziennik EFSA 2019;17(10):5866, 10 s.

(8)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1449 z dnia 3 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do przedłużenia okresów zatwierdzenia substancji czynnych: 2-fenylofenol (wraz z jego solami takimi jak sól sodowa), 8-hydroksychinolina, amidosulfuron, bifenoks, chloromekwat, chlorotoluron, klofentezyna, chlomazon, cypermetryna, daminozyd, deltametryna, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimetachlor, etofenproks, fenoksaprop-P, fenpropidyna, fludioksonil, flufenacet, fostiazat, indoksakarb, lenacyl, MCPA, MCPB, nikosulfuron, oleje parafinowe, olej parafinowy, penkonazol, pikloram, propachizafop, prosulfokarb, chizalofop-P-etylowy, chizalofop-P-tefurylowy, siarka, tetrakonazol, trialat, triflusulfuron i tritosulfuron (Dz.U. L 313 z 6.9.2021, s. 20).


Top