EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1950

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1950 z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/7927

OJ L 398, 11.11.2021, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1950/oj

11.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 398/19


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1950

z dnia 10 listopada 2021 r.

zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów dotyczących zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającą dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (1), w szczególności jej art. 68 ust. 1 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją 2014/115/UE (2) Rada zatwierdziła Protokół zmieniający Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (3) zawarte w ramach Światowej Organizacji Handlu. Zmienione Porozumienie w sprawie zamówień rządowych („Porozumienie”) jest instrumentem wielostronnym i jego celem jest wzajemne otwarcie rynków zamówień publicznych przez jego strony. Porozumienie ma zastosowanie do każdego zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyznaczone w nim kwoty („progi”) wyrażone w specjalnych prawach ciągnienia.

(2)

Jednym z celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE (4) jest umożliwienie podmiotom zamawiającym i instytucjom zamawiającym, które stosują tę dyrektywę, przestrzegania równocześnie zobowiązań wynikających z Porozumienia. Zgodnie z art. 17 dyrektywy 2014/25/UE co dwa lata Komisja ma weryfikować, czy progi określone w art. 15 lit. a) i b) tej dyrektywy odpowiadają progom ustanowionym w Porozumieniu, oraz, w razie potrzeby, ma dokonywać ich korekty.

(3)

Progi określone w dyrektywie 2014/25/UE zostały skorygowane. Zgodnie z art. 68 ust. 1 dyrektywy 2009/81/WE progi określone w tej dyrektywie należy dostosować do skorygowanych progów określonych w dyrektywie 2014/25/UE.

(4)

Zgodnie z art. 68 ust. 1 dyrektywy 2009/81/WE Komisja dokonuje również korekty progów określonych w art. 8 tej dyrektywy w tym samym czasie, gdy przeprowadzana jest korekta progów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE (5). Zgodnie z art. 17 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE, którą to dyrektywą uchylono dyrektywę 2004/17/WE, Komisja co dwa lata dokonuje korekty progów ze skutkiem od dnia 1 stycznia. W związku z tym progi na lata 2022–2023 powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2009/81/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 8 dyrektywy 2009/81/WE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w lit. a) kwotę „428 000 EUR” zastępuje się kwotą „431 000 EUR”;

2)

w lit. b) kwotę „5 350 000 EUR” zastępuje się kwotą „5 382 000 EUR”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 216 z 20.8.2009, s. 76.

(2)  Decyzja Rady 2014/115/UE z dnia 2 grudnia 2013 r. dotycząca zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (Dz.U. L 68 z 7.3.2014, s. 1).

(3)  Dz.U. L 68 z 7.3.2014, s. 2.

(4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).

(5)  Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 1).


Top