EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1881

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1881 z dnia 26 października 2021 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości imidachloprydu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/7529

Dz.U. L 380 z 27.10.2021, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1881/oj

27.10.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 380/5


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/1881

z dnia 26 października 2021 r.

zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości imidachloprydu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (1), w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) imidachloprydu określono w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2)

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) przedłożył uzasadnioną opinię dotyczącą przeglądu obecnych NDP imidachloprydu zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 (2). Urząd zalecił określenie definicji pozostałości wyłącznie jako imidachloprydu. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących endywii o liściach szerokich istnieje ryzyko dla konsumentów. Należy zatem obniżyć ten NDP do poziomu określonej granicy oznaczalności („GO”). Urząd zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do orzechów pekan, bananów, pomidorów, papryki rocznej, oberżyn/bakłażanów, ogórków, korniszonów, cukinii i produktów pochodzenia zwierzęcego. NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na poziomie określonym przez Urząd.

(3)

Urząd stwierdził, że w odniesieniu do NDP dotyczących owoców cytrusowych, winogron, borówek amerykańskich, żurawin, piżmianu jadalnego/ketmii jadalnej/okry, dyniowatych z niejadalną skórką, fasoli (w strąkach i bez strąków), grochu (w strąkach i bez strąków), fasoli, orzeszków ziemnych/orzechów arachidowych, ziaren kawy i chmielu pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy również wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na poziomie określonym przez Urząd. Te NDP zostaną poddane przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu jednego roku od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(4)

W uzasadnionych opiniach Urzędu uwzględniono obecne kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL). W odniesieniu do CXL Urząd stwierdził, że są one niezgodne z unijną definicją pozostałości, i zalecił, aby nie włączać obecnych CXL do załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Należy zatem wyznaczyć wspomniane NDP na poziomie określonym przez Urząd.

(5)

W odniesieniu do produktów, w przypadku których nie zezwala się na stosowanie danego środka ochrony roślin i dla których nie istnieją tolerancje importowe ani CXL, NDP należy ustalić na poziomie określonej GO lub należy stosować wartość wzorcową NDP, jak przewidziano w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(6)

Komisja skonsultowała się z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej do spraw pozostałości pestycydów w związku z potrzebą dostosowania niektórych granic oznaczalności. Laboratoria te stwierdziły, że w przypadku niektórych towarów rozwój techniczny wymaga ustalenia określonych GO.

(7)

Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(8)

Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(9)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(10)

Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć ustalenie przejściowe dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

(11)

Należy przewidzieć odpowiednio długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(12)

Zatwierdzenie imidachloprydu wygasło w dniu 1 grudnia 2020 r. (3) Wszelkie okresy na zużycie zapasów, które mogły zostać przyznane przez państwa członkowskie, wygasną w dniu 1 czerwca 2022 r. Po tej dacie przewiduje się dalszy przegląd najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości.

(13)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

W odniesieniu do substancji czynnej imidachlopryd we wszystkich produktach i na ich powierzchni, z wyjątkiem endywii o liściach szerokich, rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem stosuje się nadal w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane w Unii lub przywiezione do Unii przed dniem 16 maja 2022 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 maja 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.

(2)  Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; „Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for imidacloprid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005” (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości imidachloprydu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2019; 17(1):5570.

(3)  Dz.U. L 370 z 6.11.2020, s. 18.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku II dodaje się kolumnę dotyczącą imidachloprydu w brzmieniu:

Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer kodu

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP)  (1)

Imidachlopryd

(1)

(2)

(3)

0100000

OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH

 

0110000

Owoce cytrusowe

0,9 (+)

0110010

Grejpfruty

(+)

0110020

Pomarańcze

(+)

0110030

Cytryny

(+)

0110040

Limy/limonki

(+)

0110050

Mandarynki

(+)

0110990

Pozostałe (2)

(+)

0120000

Orzechy z drzew orzechowych

0,01  (*1)

0120010

Migdały

 

0120020

Orzechy brazylijskie

 

0120030

Orzechy nerkowca

 

0120040

Kasztany jadalne

 

0120050

Orzechy kokosowe

 

0120060

Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

 

0120070

Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej

 

0120080

Orzechy pekan

 

0120090

Orzeszki piniowe

 

0120100

Orzeszki pistacjowe

 

0120110

Orzechy włoskie

 

0120990

Pozostałe (2)

 

0130000

Owoce ziarnkowe

0,01  (*1)

0130010

Jabłka

 

0130020

Gruszki

 

0130030

Pigwy

 

0130040

Owoce nieszpułki zwyczajnej

 

0130050

Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

 

0130990

Pozostałe (2)

 

0140000

Owoce pestkowe

0,01  (*1)

0140010

Morele

 

0140020

Czereśnie

 

0140030

Brzoskwinie

 

0140040

Śliwki

 

0140990

Pozostałe (2)

 

0150000

Owoce jagodowe i drobne owoce

 

0151000

a)

winogrona

0,7 (+)

0151010

Winogrona stołowe

(+)

0151020

Winogrona do produkcji wina

(+)

0152000

b)

truskawki

0,01  (*1)

0153000

c)

owoce leśne

0,01  (*1)

0153010

Jeżyny

 

0153020

Jeżyny popielice

 

0153030

Maliny (czerwone i żółte)

 

0153990

Pozostałe (2)

 

0154000

d)

pozostałe drobne owoce i jagody

 

0154010

Borówki amerykańskie

5 (+)

0154020

Żurawiny

5 (+)

0154030

Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

0,01  (*1)

0154040

Agrest (zielony, czerwony i żółty)

0,01  (*1)

0154050

Róża dzika

0,01  (*1)

0154060

Morwy (czarne i białe)

0,01  (*1)

0154070

Głóg włoski

0,01  (*1)

0154080

Bez czarny

0,01  (*1)

0154990

Pozostałe (2)

0,01  (*1)

0160000

Owoce różne z

0,01  (*1)

0161000

a)

jadalną skórką

 

0161010

Daktyle

 

0161020

Figi

 

0161030

Oliwki stołowe

 

0161040

Kumkwat

 

0161050

Karambola

 

0161060

Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia

 

0161070

Czapetka kuminowa

 

0161990

Pozostałe (2)

 

0162000

b)

niejadalną skórką, małe

 

0162010

Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

 

0162020

Liczi chińskie/Śliwka chińska

 

0162030

Marakuja/Męczennica jadalna

 

0162040

Owoc opuncji figowej/Figa indyjska

 

0162050

Caimito

 

0162060

Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej

 

0162990

Pozostałe (2)

 

0163000

c)

niejadalną skórką, duże

 

0163010

Awokado

 

0163020

Banany

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaja

 

0163050

Granaty/Jabłka granatu

 

0163060

Czerymoja

 

0163070

Gujawa/Gruszla

 

0163080

Ananasy

 

0163090

Owoce chlebowca

 

0163100

Owoce duriana właściwego

 

0163110

Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

 

0163990

Pozostałe (2)

 

0200000

WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE

 

0210000

Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0,01  (*1)

0211000

a)

ziemniaki

 

0212000

b)

tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste

 

0212010

Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy

 

0212020

Kartofel słodki/Batat

 

0212030

Pochrzyn

 

0212040

Maranta trzcinowata

 

0212990

Pozostałe (2)

 

0213000

c)

pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego

 

0213010

Buraki

 

0213020

Marchew

 

0213030

Seler zwyczajny

 

0213040

Chrzan pospolity

 

0213050

Słonecznik bulwiasty

 

0213060

Pasternak

 

0213070

Korzeń pietruszki zwyczajnej

 

0213080

Rzodkiew zwyczajna

 

0213090

Kozibród porolistny/Salsefia

 

0213100

Brukiew/Karpiel

 

0213110

Rzepa biała/Rzepa jadalna

 

0213990

Pozostałe (2)

 

0220000

Warzywa cebulowe

0,01  (*1)

0220010

Czosnek

 

0220020

Cebula

 

0220030

Szalotka

 

0220040

Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

 

0220990

Pozostałe (2)

 

0230000

Warzywa owocowe

 

0231000

a)

SolanaceaeMalvaceae

 

0231010

Pomidory

0,3

0231020

Papryka roczna

0,9

0231030

Oberżyny/Bakłażany

0,3

0231040

Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

0,5 (+)

0231990

Pozostałe (2)

0,01  (*1)

0232000

b)

dyniowate z jadalną skórką

 

0232010

Ogórki

0,5

0232020

Korniszony

0,4

0232030

Cukinie

0,4

0232990

Pozostałe (2)

0,01  (*1)

0233000

c)

dyniowate z niejadalną skórką

0,15 (+)

0233010

Melony

(+)

0233020

Dynie olbrzymie

(+)

0233030

Arbuzy

(+)

0233990

Pozostałe (2)

(+)

0234000

d)

kukurydza cukrowa

0,01  (*1)

0239000

e)

pozostałe warzywa owocowe

0,01  (*1)

0240000

Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)

0,01  (*1)

0241000

a)

kapustne kwitnące

 

0241010

Brokuły

 

0241020

Kalafiory

 

0241990

Pozostałe (2)

 

0242000

b)

kapustne głowiaste

 

0242010

Brukselka/Kapusta brukselska

 

0242020

Kapusta głowiasta

 

0242990

Pozostałe (2)

 

0243000

c)

kapustne liściowe

 

0243010

Kapusta pekińska/Kapusta petsai

 

0243020

Jarmuż

 

0243990

Pozostałe (2)

 

0244000

d)

kalarepa

 

0250000

Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne

 

0251000

a)

sałaty i warzywa sałatowe

0,01  (*1)

0251010

Roszpunka warzywna

 

0251020

Sałaty

 

0251030

Endywia o liściach szerokich

 

0251040

Rzeżucha i inne kiełki i pędy

 

0251050

Gorczycznik wiosenny

 

0251060

Rokietta siewna/rukola

 

0251070

Gorczyca sarepska

 

0251080

Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

 

0251990

Pozostałe (2)

 

0252000

b)

szpinak i podobne liście

0,01  (*1)

0252010

Szpinak

 

0252020

Portulaka pospolita

 

0252030

Boćwina

 

0252990

Pozostałe (2)

 

0253000

c)

liście winorośli lub podobne gatunki

0,01  (*1)

0254000

d)

rukiew wodna

0,01  (*1)

0255000

e)

cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

0,01  (*1)

0256000

f)

zioła, kwiaty jadalne

0,05  (*1)

0256010

Trybula

 

0256020

Szczypiorek

 

0256030

Liście selera

 

0256040

Pietruszka – nać

 

0256050

Szałwia lekarska

 

0256060

Rozmaryn lekarski

 

0256070

Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

 

0256080

Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

 

0256090

Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

 

0256100

Estragon

 

0256990

Pozostałe (2)

 

0260000

Warzywa strączkowe

 

0260010

Fasola (w strąkach)

5 (+)

0260020

Fasola (bez strąków)

2 (+)

0260030

Groch (w strąkach)

5 (+)

0260040

Groch (bez strąków)

2 (+)

0260050

Soczewica

0,01  (*1)

0260990

Pozostałe (2)

0,01  (*1)

0270000

Warzywa łodygowe

0,01  (*1)

0270010

Szparagi

 

0270020

Karczochy hiszpańskie

 

0270030

Seler

 

0270040

Fenkuł włoski/Koper włoski

 

0270050

Karczochy zwyczajne

 

0270060

Pory

 

0270070

Rabarbar

 

0270080

Pędy bambusa

 

0270090

Rdzenie palmowe

 

0270990

Pozostałe (2)

 

0280000

Grzyby, mchy i porosty

0,01  (*1)

0280010

Grzyby uprawne

 

0280020

Grzyby dzikie

 

0280990

Mchy i porosty

 

0290000

Algi i organizmy prokariotyczne

0,01  (*1)

0300000

JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

 

0300010

Fasola

2 (+)

0300020

Soczewica

0,01  (*1)

0300030

Groch

0,01  (*1)

0300040

Łubin biały

0,01  (*1)

0300990

Pozostałe (2)

0,01  (*1)

0400000

NASIONA I OWOCE OLEISTE

 

0401000

Nasiona oleiste

 

0401010

Siemię lniane

0,01  (*1)

0401020

Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

0,5 (+)

0401030

Nasiona maku

0,01  (*1)

0401040

Ziarna sezamu

0,01  (*1)

0401050

Ziarna słonecznika

0,01  (*1)

0401060

Ziarna rzepaku

0,01  (*1)

0401070

Ziarna soi zwyczajnej

0,01  (*1)

0401080

Nasiona gorczycy

0,01  (*1)

0401090

Nasiona bawełny

0,01  (*1)

0401100

Nasiona dyni

0,01  (*1)

0401110

Nasiona krokoszu barwierskiego

0,01  (*1)

0401120

Nasiona ogórecznika lekarskiego

0,01  (*1)

0401130

Nasiona lnicznika siewnego

0,01  (*1)

0401140

Nasiona konopi siewnych

0,01  (*1)

0401150

Rącznik pospolity

0,01  (*1)

0401990

Pozostałe (2)

0,01  (*1)

0402000

Owoce oleiste

0,01  (*1)

0402010

Oliwki do produkcji oliwy

 

0402020

Nasiona palm olejowych

 

0402030

Owoce palm olejowych

 

0402040

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

 

0402990

Pozostałe (2)

 

0500000

ZBOŻA

0,01  (*1)

0500010

Jęczmień

 

0500020

Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

 

0500030

Kukurydza

 

0500040

Proso zwyczajne

 

0500050

Owies zwyczajny

 

0500060

Ryż siewny

 

0500070

Żyto zwyczajne

 

0500080

Sorgo japońskie

 

0500090

Pszenica zwyczajna

 

0500990

Pozostałe (2)

 

0600000

HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

 

0610000

Herbaty

0,05  (*1)

0620000

Ziarna kawy

1 (+)

0630000

Napary ziołowe z

0,05  (*1)

0631000

a)

kwiatów

 

0631010

Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

 

0631020

Ketmia szczawiowa

 

0631030

Róża

 

0631040

Jaśmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Pozostałe (2)

 

0632000

b)

liści i ziół

 

0632010

Truskawka

 

0632020

Aspalat prosty

 

0632030

Ostrokrzew paragwajski

 

0632990

Pozostałe (2)

 

0633000

c)

korzeni

 

0633010

Kozłek lekarski

 

0633020

Żeń-szeń

 

0633990

Pozostałe (2)

 

0639000

d)

wszelkich pozostałych części rośliny

 

0640000

Ziarna kakaowe

0,05  (*1)

0650000

Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański

0,05  (*1)

0700000

CHMIEL

15 (+)

0800000

PRZYPRAWY

 

0810000

Przyprawy nasienne

0,05  (*1)

0810010

Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż

 

0810020

Kminek czarny/Czarny kmin

 

0810030

Seler

 

0810040

Kolendra siewna

 

0810050

Kmin rzymski

 

0810060

Koper ogrodowy

 

0810070

Koper włoski/Fenkuł włoski

 

0810080

Kozieradka pospolita

 

0810090

Gałka muszkatołowa

 

0810990

Pozostałe (2)

 

0820000

Przyprawy owocowe

0,05  (*1)

0820010

Ziele angielskie/pieprz angielski

 

0820020

Pieprz syczuański

 

0820030

Kminek zwyczajny

 

0820040

Kardamon malabarski

 

0820050

Jagody jałowca

 

0820060

Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)

 

0820070

Wanilia

 

0820080

Tamarynd

 

0820990

Pozostałe (2)

 

0830000

Przyprawy korowe

0,05  (*1)

0830010

Cynamon

 

0830990

Pozostałe (2)

 

0840000

Przyprawy korzeniowe lub kłączowe

 

0840010

Lukrecja

0,05  (*1)

0840020

Imbir lekarski (10)

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0840040

Chrzan pospolity (11)

(+)

0840990

Pozostałe (2)

0,05  (*1)

0850000

Przyprawy pączkowe

0,05  (*1)

0850010

Goździki

 

0850020

Kapary

 

0850990

Pozostałe (2)

 

0860000

Przyprawy ze słupków kwiatowych

0,05  (*1)

0860010

Szafran

 

0860990

Pozostałe (2)

 

0870000

Przyprawy z osnówki nasiona

0,05  (*1)

0870010

Kwiat muszkatołowy

 

0870990

Pozostałe (2)

 

0900000

ROŚLINY CUKRODAJNE

0,01  (*1)

0900010

Korzenie buraka cukrowego

 

0900020

Trzcina cukrowa

 

0900030

Cykoria podróżnik, korzenie

 

0900990

Pozostałe (2)

 

1000000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE

 

1010000

Towary z

0,01  (*1)

1011000

a)

świń

 

1011010

Mięśnie

 

1011020

Tłuszcz

 

1011030

Wątroba

 

1011040

Nerka

 

1011050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1011990

Pozostałe (2)

 

1012000

b)

bydła

 

1012010

Mięśnie

 

1012020

Tłuszcz

 

1012030

Wątroba

 

1012040

Nerka

 

1012050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1012990

Pozostałe (2)

 

1013000

c)

owiec

 

1013010

Mięśnie

 

1013020

Tłuszcz

 

1013030

Wątroba

 

1013040

Nerka

 

1013050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1013990

Pozostałe (2)

 

1014000

d)

kóz

 

1014010

Mięśnie

 

1014020

Tłuszcz

 

1014030

Wątroba

 

1014040

Nerka

 

1014050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1014990

Pozostałe (2)

 

1015000

e)

koniowatych

 

1015010

Mięśnie

 

1015020

Tłuszcz

 

1015030

Wątroba

 

1015040

Nerka

 

1015050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1015990

Pozostałe (2)

 

1016000

f)

drobiu

 

1016010

Mięśnie

 

1016020

Tłuszcz

 

1016030

Wątroba

 

1016040

Nerka

 

1016050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1016990

Pozostałe (2)

 

1017000

g)

pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

 

1017010

Mięśnie

 

1017020

Tłuszcz

 

1017030

Wątroba

 

1017040

Nerka

 

1017050

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

 

1017990

Pozostałe (2)

 

1020000

Mleko

0,01  (*1)

1020010

Bydło

 

1020020

Owce

 

1020030

Kozy

 

1020040

Konie

 

1020990

Pozostałe (2)

 

1030000

Jaja ptasie

0,01  (*1)

1030010

Kury

 

1030020

Kaczki

 

1030030

Gęsi

 

1030040

Przepiórki

 

1030990

Pozostałe (2)

 

1040000

Miód i pozostałe produkty pszczele (7)

0,05  (*1)

1050000

Płazy i gady

0,01  (*1)

1060000

Bezkręgowe zwierzęta lądowe

0,01  (*1)

1070000

Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe

0,01  (*1)

1100000

PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO – RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)

 

1200000

PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)

 

1300000

PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)

 

Imidachlopryd

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i metod analitycznych lub potwierdzających są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 października 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0620000 Ziarna kawy

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 października 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000 Owoce cytrusowe

0110010 Grejpfruty

0110020 Pomarańcze

0110030 Cytryny

0110040 Limy/limonki

0110050 Mandarynki

0110990 Pozostałe (2)

0151000 a) winogrona

0151010 Winogrona stołowe

0151020 Winogrona do produkcji wina

0154010 Borówki amerykańskie

0154020 Żurawiny

0231040 Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

0233000 c) dyniowate z niejadalną skórką

0233010 Melony

0233020 Dynie olbrzymie

0233030 Arbuzy

0233990 Pozostałe (2)

0260010 Fasola (w strąkach)

0260020 Fasola (bez strąków)

0260030 Groch (w strąkach)

0260040 Groch (bez strąków)

0300010 Fasola

0401020 Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe

0700000 CHMIEL

Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity (11)”

2)

w części A załącznika III skreśla się kolumnę dotyczącą imidachloprydu.


(*1)  Wskazuje granicę oznaczalności.

(1)  Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.


Top