EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1756

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1756 z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych oraz rozporządzenie (WE) nr 853/2004 w odniesieniu do bezpośrednich dostaw mięsa z drobiu lub zajęczaków (Tekst mający znaczenie dla EOG)

PE/46/2021/REV/1

OJ L 357, 8.10.2021, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1756/oj

8.10.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 357/27


ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1756

z dnia 6 października 2021 r.

zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do Unii w celu zapewnienia przestrzegania zakazu dotyczącego niektórych zastosowań środków przeciwdrobnoustrojowych oraz rozporządzenie (WE) nr 853/2004 w odniesieniu do bezpośrednich dostaw mięsa z drobiu lub zajęczaków

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2, art. 114 i art. 168 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 (3) ustanowiono przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych mających na celu weryfikację zgodności, między innymi, z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i pasz.

(2)

W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 (4) ustanowiono przepisy dotyczące, między innymi, kontroli i stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

(3)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/6 zapewnione jest ostrożniejsze i bardziej odpowiedzialne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt, między innymi poprzez zakaz ich stosowania do wspomagania wzrostu i zwiększania wydajności oraz zakaz stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi. Zgodnie z art. 118 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/6 podmioty w państwach trzecich zobowiązane są do przestrzegania tych zakazów przy wywozie zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Unii. Jak podkreślono w motywie 49 tego rozporządzenia, należy uwzględnić wymiar międzynarodowy rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe i przyjąć niedyskryminujące i proporcjonalne środki, przy jednoczesnym poszanowaniu zobowiązań Unii wynikających z umów międzynarodowych.

(4)

Art. 118 rozporządzenia (UE) 2019/6 stanowi rozwinięcie komunikatu Komisji z dnia 29 czerwca 2017 r. pt. „Plan działania „Jedno zdrowie» na rzecz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe”, poprzez poprawę profilaktyki i kontroli oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz promowanie bardziej ostrożnego i odpowiedzialnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt.

(5)

Aby zapewnić skuteczne wdrożenie zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w celu wspomagania wzrostu i zwiększania wydajności oraz zakazu stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowanych do leczenia niektórych zakażeń u ludzi, należy objąć zakresem rozporządzenia (UE) 2017/625 kontrole urzędowe mające na celu weryfikację zgodności przywozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Unii z art. 118 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/6, przy jednoczesnym poszanowaniu zobowiązań Unii wynikających z umów międzynarodowych.

(6)

Zgodnie z art. 18 ust. 7 lit. g) rozporządzenia (UE) 2017/625 Komisja ma przyjąć szczegółowe przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczące kryteriów i warunków służących określeniu, w odniesieniu do Pectinidae, ślimaków morskich i strzykw, kiedy nie klasyfikuje się obszarów produkcji i obszarów przejściowych. Strzykwy są klasą typu szkarłupnie. Szkarłupnie nie są co do zasady filtratorami. W rezultacie ryzyko, że takie zwierzęta kumulowałyby mikroorganizmy związane z zanieczyszczeniem odchodami, jest niewielkie. Ponadto brak jest informacji epidemiologicznych wskazujących na zagrożenia dla zdrowia publicznego związane ze szkarłupniami, które nie są filtratorami. Z tego względu przewidziana w art. 18 ust. 7 lit. g) rozporządzenia (UE) 2017/625 możliwość odstępstwa od wymogu klasyfikacji obszarów produkcji i obszarów przejściowych powinna zostać rozszerzona na wszystkie szkarłupnie, które nie są filtratorami, na przykład należące do klasy Echinoidea, i nie powinna być ograniczona do strzykw. Z tego samego powodu należy wyjaśnić, że ustanowione przez Komisję warunki klasyfikacji i monitorowania sklasyfikowanych obszarów produkcji i obszarów przejściowych mają zastosowanie do żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich, z wyjątkiem ślimaków morskich i szkarłupni, które nie są filtratorami. Należy odpowiednio dostosować terminologię stosowaną w art. 18 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia (UE) 2017/625.

(7)

Z zakresu rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (5) wyłączono dokonywane przez producenta bezpośrednie dostawy małych ilości mięsa z drobiu lub zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio dostarczającego takie mięso w formie mięsa świeżego konsumentowi końcowemu. Od dnia rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia, to jest od dnia 1 stycznia 2006 r., wyłączenie kilkakrotnie rozszerzano na całe mięso z drobiu i zajęczaków jako środek przejściowy. Ostatnie przedłużenie tego okresu przejściowego na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2017/185 (6) obowiązywało do dnia 31 grudnia 2020 r. W ciągu 15 lat okresu przejściowego nie zaobserwowano żadnych istotnych problemów dotyczących bezpieczeństwa żywności w związku z działaniami prowadzonymi na postawie tego przedłużenia. Ponadto w swoim komunikacie z dnia 20 maja 2020 r. zatytułowanym „Strategia »od pola do stołu« na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego” Komisja podkreśla, że krótsze łańcuchy dostaw mogą zwiększyć odporność regionalnych i lokalnych systemów żywnościowych. Należy zatem na stałe rozszerzyć odstępstwo na całe mięso z drobiu i zajęczaków. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(8)

Zgodnie z art. 47 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/625 właściwe organy mają przeprowadzać kontrole urzędowe w punkcie kontroli granicznej pierwszego przybycia do Unii w odniesieniu do każdej przesyłki zwierząt i towarów podlegających między innymi środkom nadzwyczajnym określonym w aktach przyjętych zgodnie z art. 249 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 (7). Art. 249 rozporządzenia (UE) 2016/429 nie dotyczy jednak środków nadzwyczajnych Komisji. Błąd ten należy skorygować i wprowadzić odesłanie do art. 261 rozporządzenia (UE) 2016/429.

(9)

Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, mianowicie umożliwienie kontroli urzędowych stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do Unii, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(10)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2017/625.

(11)

Ponieważ rozporządzenie (UE) 2019/6 stosuje się od dnia 28 stycznia 2022 r., odpowiednie przepisy niniejszego rozporządzenia powinny być stosowane od tej samej daty,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 1 ust. 4 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 (*1); niniejsze rozporządzenie stosuje się jednak do kontroli urzędowych mających na celu weryfikację zgodności z art. 118 ust. 1 tego rozporządzenia.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Dz.U. L 4 z 7.1.2019, s. 43).”;"

2)

w art. 18 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.

W celu przeprowadzenia kontroli urzędowych, o których mowa w ust. 1, w stosunku do żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich właściwe organy klasyfikują obszary produkcji i obszary przejściowe.”;

b)

ust. 7 lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g)

kryteria i warunki umożliwiające ustalenie w drodze odstępstwa od ust. 6, kiedy nie klasyfikuje się obszarów produkcji i obszarów przejściowych, w odniesieniu do:

(i)

Pectinidae; oraz

(ii)

o ile nie są filtratorami: szkarłupni i ślimaków morskich;”;

c)

ust. 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

warunków klasyfikacji i monitorowania sklasyfikowanych obszarów produkcji żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich oraz obszarów przejściowych;”;

3)

art. 47 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)

zwierzęta i towary podlegające środkowi nadzwyczajnemu określonemu w aktach przyjętych zgodnie z art. 53 rozporządzenia (WE) nr 178/2002, art. 261 rozporządzenia (UE) 2016/429 lub art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1, art. 40 ust. 3, art. 41 ust. 3, art. 49 ust. 1, art. 53 ust. 3 i art. 54 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/2031 wymagających, aby przesyłki takich zwierząt lub towarów, zidentyfikowane na podstawie ich kodów w nomenklaturze scalonej, podlegały kontrolom urzędowym przy ich wprowadzeniu na terytorium Unii;”.

Artykuł 2

Art. 1 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 853/2004 otrzymuje brzmienie:

„d)

bezpośrednich dostaw, dokonywanych przez producenta, małych ilości mięsa z drobiu lub zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio dostarczającego takie mięso konsumentowi końcowemu;”.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 28 października 2021 r.

Art. 1 pkt 1 stosuje się jednak od dnia 28 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 6 października 2021 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

D. M. SASSOLI

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. LOGAR

Przewodniczący


(1)  Dz.U. C 341 z 24.8.2021, s. 107.

(2)  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2021 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 28 września 2021 r.

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Dz.U. L 4 z 7.1.2019, s. 43).

(5)  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(6)  Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/185 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania niektórych przepisów rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 29 z 3.2.2017, s. 21).

(7)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).


Top