EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1705

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/1705 z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/5121

OJ L 339, 24.9.2021, p. 40–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1705/oj

24.9.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 339/40


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/1705

z dnia 14 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 234 ust. 2, art. 237 ust. 4, art. 239 ust. 2 i art. 279 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 (2) uzupełnia przepisy dotyczące zdrowia zwierząt ustanowione w rozporządzeniu (UE) 2016/429 w odniesieniu do wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu do Unii.

(2)

Po opublikowaniu rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 w dniu 3 czerwca 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przepisach tego rozporządzenia odnotowano pewne drobne błędy i pominięcia. Należy zatem skorygować te błędy i pominięcia oraz odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692.

(3)

Ponadto niektóre przepisy ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/692 powinny zostać zmienione w celu zapewnienia ich spójności z przepisami ustanowionymi w innych aktach delegowanych przyjętych na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i (UE) 2017/625 (3).

(4)

Zmiana rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 jest również konieczna w celu uwzględnienia pewnych okoliczności, które początkowo zostały wyłączone z zakresu tego aktu, oraz w celu uwzględnienia pewnych możliwości przewidzianych w aktach Unii przyjętych przed rozporządzeniem (UE) 2016/429, które powinny zostać utrzymane w ramach rozporządzenia (UE) 2016/429. Jest to ważne dla zapewnienia płynnego przejścia od wymagań określonych w tych wcześniejszych aktach Unii dotyczących wprowadzania do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego lub dla sprecyzowania, do których gatunków i kategorii zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego określone wymagania powinny mieć zastosowanie lub nie powinny mieć zastosowania.

(5)

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 powinno również zapewnić płynne przejście od wymagań określonych we wcześniejszych aktach Unii dotyczących wprowadzania do Unii zwierząt wodnych i pozyskanych z nich produktów pochodzenia zwierzęcego, ponieważ wymagania te okazały się skuteczne. Należy zatem utrzymać cel i treść tych dotychczasowych przepisów w tym rozporządzeniu delegowanym, ale powinny one zostać dostosowane do nowych ram prawnych ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2016/429.

(6)

Ponadto wymagania w zakresie zdrowia zwierząt określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/692 nie powinny mieć zastosowania do produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt wodnych innych niż żywe zwierzęta wodne, z wyjątkiem zwierząt przeznaczonych do dalszego przetwarzania w Unii, biorąc pod uwagę, że nie ma istotnych powodów dotyczących zdrowia zwierząt, aby objąć takie produkty zakresem stosowania tego rozporządzenia delegowanego. Należy zatem zmienić art. 1 ust. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, w którym określono zakres tego aktu.

(7)

Definicja świni, określona obecnie w art. 2 pkt 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, jest odpowiednia jedynie do celów wprowadzania tych zwierząt do Unii. W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/686 (4) ustanawiającym przepisy dotyczące przemieszczania w obrębie Unii materiału biologicznego przewidziano inną definicję świń – odpowiednią dla dawców materiału biologicznego. Należy zatem zmienić definicję świń w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/692, tak aby obejmowała ona wprowadzanie do Unii zarówno świń, jak i materiału biologicznego świń.

(8)

Definicja „statku do transportu żywych ryb” określona obecnie w art. 2 pkt 48 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 nie jest zgodna z definicją „statku do transportu żywych ryb” określoną w art. 2 pkt 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/990 (5). W celu zachowania spójności unijnych przepisów należy zmienić definicję określoną w art. 2 pkt 48 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 w celu dostosowania jej do definicji określonej w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/990.

(9)

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/692 ustanowiono wymagania dotyczące kontroli zwierząt lądowych przed ich wysyłką do Unii, które w przypadku drobiu obejmują również stado pochodzenia. Należy jednak sprecyzować, że wymagania te nie mają zastosowania do stada pochodzenia piskląt jednodniowych, zgodnie z wymogami obowiązującymi do dnia 21 kwietnia 2021 r., ustanowionymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 (6). Należy zatem odpowiednio zmienić art. 13 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692.

(10)

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692, które stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., powinno zapewnić płynne przejście od wymagań określonych we wcześniejszych aktach Unii dotyczących wprowadzania do Unii zwierząt lądowych, materiału biologicznego oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt lądowych, ponieważ wymagania te okazały się skuteczne. Należy zatem utrzymać cel i treść tych przepisów w tym rozporządzeniu delegowanym, ale powinny one zostać dostosowane do nowych ram prawnych ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2016/429. Art. 11 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 206/2010 (7) stanowił, że po wprowadzeniu do Unii przesyłki zwierząt kopytnych innych niż zwierzęta kopytne przeznaczone do zakładów odizolowanych muszą pozostać w gospodarstwie przeznaczenia przez okres co najmniej 30 dni, chyba że są wysyłane bezpośrednio do rzeźni. Rozporządzenie (UE) nr 206/2010 zostało uchylone rozporządzeniem delegowanym (UE) 2020/692. Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 nie przewiduje jednak możliwości przemieszczania zwierząt kopytnych do rzeźni w okresie 30 dni od ich wprowadzenia do Unii. Należy zatem zmienić art. 26 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, aby zapewnić taką możliwość, ponieważ przemieszczanie w tym okresie nie budzi żadnych istotnych obaw związanych ze zdrowiem zwierząt.

(11)

Ponadto odstępstwo od wymogu dotyczącego 30-dniowego okresu pobytu w zakładzie przeznaczenia po wprowadzeniu do Unii, przewidziane w art. 26 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, które obecnie ma zastosowanie wyłącznie do zwierząt koniowatych przeznaczonych do udziału w zawodach, wyścigach i wydarzeniach kulturalnych, powinno zostać rozszerzone na wszystkie koniowate, a artykuł ten należy odpowiednio zmienić.

(12)

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/692 przewidziano odstępstwo od wymagań określonych w tym akcie w odniesieniu do wprowadzania do Unii przesyłek drobiu i jaj wylęgowych drobiu w przypadku przesyłek zawierających mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe oraz przesyłek zawierających mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe. Niektóre wymagania dotyczące środków transportu, pojemników, w których te przesyłki są przewożone do Unii, szczepień przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków oraz dezynfekcji, które mają zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych, powinny mieć jednak również zastosowanie do wprowadzania do Unii przesyłek zawierających mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe oraz mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 49 i 101 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692.

(13)

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 stanowi, że wszystkie ptaki żyjące w niewoli wysłane do Unii powinny zostać zaszczepione przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu. Nie jest to jednak praktycznie możliwe i jest niezgodne z wymaganiami dotyczącymi wprowadzania do państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu bez szczepień. Należy zatem zmienić art. 57 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, aby doprecyzować, że wymagania dotyczące szczepionek stosowanych przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu mają zastosowanie w przypadku, gdy ptaki żyjące w niewoli zostały zaszczepione przeciwko tej chorobie.

(14)

Gołębie pocztowe są objęte definicją „ptaków żyjących w niewoli” ustanowioną w art. 4 pkt 10 rozporządzenia (UE) 2016/429. W związku z tym wymagania szczególne w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące ptaków żyjących w niewoli określone w części II tytuł 3 rozdział 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 mają również zastosowanie do tych zwierząt. Wymagania te ograniczają jednak możliwość wprowadzania do Unii gołębi pocztowych z państwa trzeciego lub terytorium, lub z ich strefy, z zamiarem, iż odlecą one z powrotem do tego państwa trzeciego lub terytorium, lub strefy. Ponadto gołębie pocztowe wprowadzone do Unii z zamiarem odlotu z powrotem do państwa trzeciego pochodzenia lub terytorium pochodzenia, lub ich strefy, nie stwarzają takiego samego ryzyka dla zdrowia zwierząt jak inne ptaki żyjące w niewoli. Należy zatem zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692, aby przewidzieć odstępstwo od wymagań szczególnych w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących ptaków żyjących w niewoli w odniesieniu do wprowadzania do Unii gołębi pocztowych z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy, w których zwykle przebywają, z zamiarem natychmiastowego ich uwolnienia, z założeniem, że odlecą z powrotem do tego państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy.

(15)

W art. 74 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 ustanowiono wymagania dotyczące identyfikacji w odniesieniu do wprowadzania do Unii psów, kotów i fretek domowych. Jeżeli chodzi o wymagania dotyczące środków identyfikacji tych zwierząt, w artykule tym zawarto odniesienie do aktów wykonawczych przyjętych przez Komisję na podstawie art. 120 rozporządzenia (UE) 2016/429. Takie akty wykonawcze nie zostały jednak jeszcze przyjęte, ponieważ art. 277 rozporządzenia (UE) 2016/429 stanowi, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 (8) ma nadal zastosowanie do dnia 21 kwietnia 2026 r. w odniesieniu do przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych tych gatunków. Należy zatem zmienić art. 74 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, zawierając w nim odniesienie do wymogów rozporządzenia (UE) nr 576/2013.

(16)

W wyniku pominięcia w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/692 brakuje przepisów dotyczących kontroli przesyłek materiału biologicznego przed ich wysyłką do Unii. W celu zapewnienia, aby przesyłki materiału biologicznego spełniały wymagania rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, zanim zostaną dopuszczone do wprowadzenia do Unii, należy zatem zmienić to rozporządzenie delegowane, tak aby zawierało ono przepisy dotyczące niezbędnych badań i kontroli tych przesyłek.

(17)

Art. 86 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 stanowi, że należy zezwolić na wprowadzanie do Unii przesyłek oocytów i zarodków bydła, jeżeli zwierzę dawca pochodzi z zakładu wolnego od enzootycznej białaczki bydła. W art. 87 ust. 2 tego rozporządzenia delegowanego przewidziano odstępstwo dotyczące zakładu, który nie jest wolny od enzootycznej białaczki bydła, pod warunkiem że zwierzęta dawcy są w wieku poniżej dwóch lat i że w okresie co najmniej trzech poprzedzających lat nie odnotowano żadnych klinicznych przypadków enzootycznej białaczki bydła. Odstępstwo to powinno mieć zastosowanie do zwierząt z gatunków bydła będących dawcami niezależnie od ich wieku. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 87 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692.

(18)

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 stanowi, że jaja wylęgowe drobiu muszą pochodzić ze stad, które zostały poddane kontroli klinicznej w okresie 24 godzin przed załadunkiem przesyłki jaj wylęgowych w celu wysyłki do Unii. Państwa trzecie i zainteresowane strony wskazały jednak, że wymóg ten w nieuzasadniony sposób zwiększa obciążenie administracyjne właściwych organów i podmiotów oraz stanowi zagrożenie dla bioasekuracji zakładów. Biorąc pod uwagę, że jaja te pochodzą z zatwierdzonych zakładów przestrzegających rygorystycznych przepisów w zakresie bioasekuracji, należy przewidzieć szersze ramy czasowe kontroli klinicznej stada pochodzenia jaj wylęgowych, podobne do tych, które przewidziano w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2020/688 (9) w odniesieniu do przemieszczania tych produktów między państwami członkowskimi. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 107 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692.

(19)

W części III tytuł 2 rozdział 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 ustanowiono wymagania dotyczące wprowadzania do Unii jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych, w tym wymagania dotyczące zakładu pochodzenia tych jaj. Należy zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 tak, by stanowiło, że tego typu zakłady w państwach trzecich są zatwierdzane zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do tego typu zakładów w Unii.

(20)

Zwierzęta wodne w rozumieniu art. 4 pkt 3 rozporządzenia (UE) 2016/429 obejmują zwierzęta utrzymywane i zwierzęta dzikie. W związku z tym można zezwolić na wprowadzanie do Unii zwierząt wodnych z zakładów akwakultury oraz z dzikich siedlisk. Tak więc zwierzęta te mogą być wysyłane z „miejsca pochodzenia” lub z „zakładu pochodzenia”. Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 powinno dopuszczać taką możliwość, a zatem należy odpowiednio zmienić art. 167 lit. a) i d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692.

(21)

W art. 172 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 przewidziano odstępstwa dotyczące niektórych kategorii zwierząt wodnych i pozyskanych z nich produktów w odniesieniu do wymogu pochodzenia z państwa trzeciego, terytorium, strefy lub kompartmentu, które są wolne od choroby. Jednakże we wszystkich przypadkach zwierzęta akwakultury i produkty akwakultury, które są objęte zakresem rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692, muszą pochodzić z zakładu, który jest zarejestrowany albo zatwierdzony zgodnie z częścią IV tytuł II rozdział 1 rozporządzenia (UE) 2016/429. Należy zatem zmienić niniejszym rozporządzeniem art. 172 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 w celu sprecyzowania, że przewidziane w nim odstępstwo ma zastosowanie nie do całego art. 170, ale konkretnie do art. 170 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego.

(22)

Ze względu na pominięcie należy zmienić art. 174 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 tak, aby zawierał on odesłanie do art. 170 ust. 1 lit. a) ppkt (iii), a nie do art. 170 lit. a) ppkt (iii).

(23)

Art. 226 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429 stanowi, że państwa członkowskie mogą dysponować zatwierdzonymi środkami krajowymi w odniesieniu do choroby innej niż choroba umieszczona w wykazie, o której mowa w art. 9 ust. 1 lit. d) tego rozporządzenia. Należy zmienić art. 175 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 i załącznik XXIX do tego rozporządzenia w celu doprecyzowania, że państwa członkowskie mogą wprowadzić takie środki nie tylko w odniesieniu do chorób nieumieszczonych w wykazie, ale również w odniesieniu do chorób wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. e) rozporządzenia (UE) 2016/429.

(24)

Ze względu na możliwość długiego przechowywania nasienia, oocytów i zarodków w części IV rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 należy ustanowić określone środki przejściowe w odniesieniu do materiału biologicznego pozyskanego, produkowanego, przetwarzanego i przechowywanego zgodnie z dyrektywami Rady 88/407/EWG (10), 89/556/EWG (11), 90/429/EWG (12) i 92/65/EWG (13). Środki te powinny dotyczyć zatwierdzania centrów pozyskiwania nasienia, centrów przechowywania nasienia, zespołów pozyskiwania zarodków i zespołów produkcji zarodków na podstawie tych dyrektyw, a także oznakowania słomek i innych naczyń, w których umieszcza się, przechowuje i transportuje nasienie, oocyty i zarodki. Środki te powinny również dotyczyć określonych w tych dyrektywach wymagań w zakresie pozyskiwania, produkcji, przetwarzania i przechowywania materiału biologicznego, zdrowia zwierząt dawców oraz badań laboratoryjnych i innych badań przeprowadzanych na zwierzętach dawcach i materiale biologicznym. Należy zapewnić, aby nie doszło do zakłóceń w handlu tym materiałem biologicznym, biorąc pod uwagę jego znaczenie dla sektora hodowli zwierząt. W związku z tym, aby zapewnić ciągłość wprowadzania do Unii przesyłek materiału biologicznego pozyskanego lub wyprodukowanego przed dniem 21 kwietnia 2021 r., które spełniają wymagania określone w dyrektywach 88/407/EWG, 89/556/EWG, 90/429/EWG i 92/65/EWG, w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/692 należy ustanowić określone przepisy przejściowe. Należy zatem odpowiednio zmienić to rozporządzenie delegowane.

(25)

W tabeli 1 w załączniku III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 określono między innymi wymagania dotyczące okresów pobytu koniowatych przed ich wprowadzeniem do Unii. W szczególności ustanawia się specjalne okresy pobytu w odniesieniu do zwierząt koniowatych innych niż zarejestrowane zwierzęta koniowate, zarejestrowanych zwierząt koniowatych oraz ponownego wprowadzania po czasowym wywozie zarejestrowanych koni. Te okresy pobytu powinny zostać opisane w sposób bardziej szczegółowy, aby uwzględnić ryzyko wynikające z wprowadzania zwierząt koniowatych nieprzeznaczonych do uboju, zarejestrowanych koni i zwierząt koniowatych przeznaczonych do uboju, a także z ponownego wprowadzania po czasowym wywozie zarejestrowanych koni. W związku z tym należy odpowiednio zmienić ten załącznik.

(26)

W tabeli 2 w załączniku III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 określono wymagania dotyczące okresów pobytu drobiu przed jego wprowadzeniem do Unii. W szczególności ustanowiono specjalne okresy pobytu dla drobiu produkcyjnego wykorzystywanego do produkcji mięsa lub jaj konsumpcyjnych oraz dla drobiu produkcyjnego służącego do odnowy zasobów ptaków łownych, ale nie dla drobiu produkcyjnego wykorzystywanego do produkcji innych produktów. Należy zatem ustanowić specjalny okres pobytu również dla kategorii drobiu produkcyjnego wykorzystywanego do produkcji innych produktów. W związku z tym należy odpowiednio zmienić ten załącznik.

(27)

W pkt 2 załącznika XV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 ustanowiono wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące drobiu i jaj wylęgowych pochodzących z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy, w których lub na których zastosowano szczepionki przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu niespełniające szczegółowych kryteriów określonych w pkt 1 tego załącznika. Należy jednak doprecyzować, które z tych wymagań mają zastosowanie do drobiu, jaj wylęgowych i ich stad pochodzenia. W związku z tym należy odpowiednio zmienić ten załącznik.

(28)

Przepisy określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/692 są uzupełnieniem przepisów ustanowionych w rozporządzeniu (UE) 2016/429. Ponieważ przepisy te są ze sobą powiązane, są one ustanowione łącznie w jednym akcie prawnym. W celu zapewnienia jasności i skutecznego stosowania przepisów zmieniających rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 należy również ustanowić je w jednym akcie delegowanym zawierającym kompleksowy zestaw wymagań dotyczących wprowadzania do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego.

(29)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692.

(30)

Rozporządzenie delegowane (UE) 2020/692 stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r. Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/692 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 6 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„6.   W części V określono ogólne wymagania w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące wprowadzania do Unii, a także przemieszczania i postępowania po wprowadzeniu, oraz odstępstwa od tych wymagań w odniesieniu do następujących gatunków zwierząt wodnych we wszystkich stadiach rozwoju, a także produktów pochodzenia zwierzęcego od nich lub z nich pozyskanych, z wyjątkiem produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż żywe zwierzęta wodne przeznaczone do bezpośredniego spożycia przez ludzi, dzikie zwierzęta wodne i produkty pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub z tych dzikich zwierząt wodnych wyładowanych ze statków rybackich i przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi:”;

b)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8.   W części VII określono przepisy przejściowe i końcowe.”;

2)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8)

»świnia« oznacza zwierzę z gatunków zwierząt kopytnych należących do rodziny świniowatych, wymienionych w załączniku III do rozporządzenia (UE) 2016/429 – do celów wprowadzania do Unii zwierzęcia, lub zwierzę z gatunku Sus scrofa – do celów wprowadzania do Unii materiału biologicznego;”;

b)

pkt 48 otrzymuje brzmienie:

„48)

»statek do transportu żywych ryb« oznacza statek do transportu żywych ryb w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/990 (*1);

(*1)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/990 z dnia 28 kwietnia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymogów w zakresie zdrowia zwierząt i certyfikacji na potrzeby przemieszczania zwierząt wodnych i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt wodnych w obrębie terytorium Unii (Dz.U. L 221 z 10.7.2020, s. 42).”;"

3)

art. 3 lit. a) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)

w przypadku zwierząt lądowych, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego – z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy, umieszczonych w wykazie odnośnie do określonych gatunków i kategorii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego;”;

4)

art. 13 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W przypadku drobiu, z wyjątkiem piskląt jednodniowych, oraz ptaków żyjących w niewoli przedmiotowa kontrola obejmuje również stado pochodzenia zwierząt przeznaczonych do wysyłki do Unii.”;

5)

art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 26

Przemieszczanie zwierząt kopytnych i postępowanie z nimi po wprowadzeniu do Unii

Po wprowadzeniu do Unii zwierzęta kopytne, z wyjątkiem koniowatych, pozostają w swoim zakładzie przeznaczenia przez okres co najmniej 30 dni od daty przybycia do tego zakładu, chyba że są przemieszczane w celu uboju.”;

6)

w art. 49 wprowadza się następujące zmiany:

a)

formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 3, art. 40 oraz art. 43–48 zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek zawierających mniej niż 20 sztuk drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe, pod warunkiem że przesyłki takie spełniają następujące wymagania:”;

b)

lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c)

jeżeli chodzi o szczepienie przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków:

(i)

drób nie został zaszczepiony przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków;

(ii)

stado pochodzenia drobiu, z wyjątkiem piskląt jednodniowych, nie zostało zaszczepione przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków;

(iii)

jeżeli stada rodzicielskie piskląt jednodniowych zostały zaszczepione przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków, państwo trzecie pochodzenia lub terytorium pochodzenia zagwarantowały przestrzeganie minimalnych wymagań dotyczących programów szczepień i dodatkowego nadzoru określonych w załączniku XIII;”;

c)

lit. e) ppkt (iii) otrzymuje brzmienie:

„(iii)

Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum w przypadku Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;”;

d)

dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

pisklęta jednodniowe pochodzą z jaj wylęgowych, które przed inkubacją zdezynfekowano zgodnie z instrukcjami właściwego organu państwa trzeciego pochodzenia lub terytorium pochodzenia.”;

7)

art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 57

Wymagania szczególne w zakresie zdrowia zwierząt dotyczące ptaków żyjących w niewoli

Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek ptaków żyjących w niewoli wyłącznie wówczas, gdy zwierzęta wchodzące w skład przesyłki spełniają następujące wymagania:

a)

nie zostały zaszczepione przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków;

b)

w przypadku gdy zostały zaszczepione przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu – właściwy organ państwa trzeciego pochodzenia lub terytorium pochodzenia zagwarantował, że zastosowane szczepionki spełniają ogólne i szczegółowe kryteria dotyczące szczepionek przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu określone w załączniku XV pkt 1;

c)

zostały poddane badaniu pod kątem zakażenia wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków i rzekomego pomoru drobiu, które dało wynik ujemny, w okresie 7–14 dni przed datą załadunku w celu wysyłki do Unii.”;

8)

w art. 60 lit. b) ppkt (vi) zostaje oznaczony jako lit. c) i otrzymuje brzmienie:

„c)

zwalniają ptaki żyjące w niewoli z kwarantanny wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez urzędowego lekarza weterynarii.”;

9)

art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 62

Odstępstwa od wymagań w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do wprowadzania do Unii ptaków żyjących w niewoli

1.   Na zasadzie odstępstwa od wymagań określonych w art. 3–10, z wyjątkiem art. 3 lit. a) ppkt (i), art. 11–19 i art. 53–61, zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek ptaków żyjących w niewoli, które nie spełniają tych wymagań, jeżeli pochodzą z państw trzecich lub terytoriów wyraźnie umieszczonych w wykazie w odniesieniu do wprowadzania do Unii ptaków żyjących w niewoli, na podstawie równoważnych gwarancji.

2.   Na zasadzie odstępstwa od wymagań określonych w art. 11 i art. 54–58 zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek gołębi pocztowych wprowadzanych do Unii z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy, w których zwykle przebywają, z zamiarem natychmiastowego ich uwolnienia, z założeniem, że odlecą z powrotem do tego państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy, i które nie spełniają tych wymagań, jeżeli spełniają następujące wymagania:

a)

państwo członkowskie przeznaczenia ustaliło, że gołębie pocztowe mogą zostać wprowadzone na jego terytorium z tego państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy, zgodnie z art. 230 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/429;

b)

pochodzą z zarejestrowanego zakładu, wokół którego w promieniu 10 km, w stosownych przypadkach uwzględniając terytorium sąsiednich państw, nie stwierdzono ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków ani zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu w okresie co najmniej 30 dni poprzedzających datę załadunku w celu wysyłki do Unii;

c)

nie zostały zaszczepione przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków;

d)

zostały zaszczepione przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu, a właściwy organ państwa trzeciego pochodzenia lub terytorium pochodzenia zagwarantował, że zastosowane szczepionki spełniają ogólne i szczegółowe kryteria dotyczące szczepionek przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu określone w załączniku XV pkt 1;

e)

pochodzą z zakładu, w którym prowadzone są szczepienia przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu.

3.   Na zasadzie odstępstwa od wymagań określonych w art. 59, 60 i 61 właściwy organ państwa członkowskiego, w którym następuje wprowadzenie do Unii, może zezwolić na wprowadzenie do Unii gołębi pocztowych, które nie będą transportowane bezpośrednio do zakładu kwarantanny zatwierdzonego zgodnie z art. 14 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2035, jeżeli:

a)

są one gołębiami pocztowymi, które zostały wprowadzone do Unii z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy, w których zwykle przebywają, zgodnie z ust. 2;

b)

uwalnia się je natychmiast, pod kontrolą właściwego organu, z założeniem, że odlecą z powrotem do państwa trzeciego pochodzenia lub terytorium pochodzenia, lub ich strefy.”;

10)

art. 74 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek psów, kotów i fretek domowych wyłącznie wówczas, gdy każde zwierzę wchodzące w skład przesyłki zostało indywidualnie zidentyfikowane za pomocą wszczepianego transpondera wymienionego w lit. e) załącznika III do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2035, który został wszczepiony przez lekarza weterynarii i który spełnia wymagania techniczne, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 576/2013.”;

11)

art. 80 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)

przed datą pozyskania pozostawały w państwie trzecim lub na terytorium, lub w ich strefie, umieszczonych w wykazie dotyczącym wprowadzania do Unii danych gatunków i kategorii materiału biologicznego:

(i)

w przypadku bydła, owiec i kóz – przez okres co najmniej 6 miesięcy;

(ii)

w przypadku świń i koniowatych – przez okres co najmniej 3 miesięcy;”;

12)

art. 83 lit. a) ppkt (iii) otrzymuje brzmienie:

„(iii)

niepowtarzalny numer zatwierdzenia zakładu zajmującego się materiałem biologicznym, w którym pozyskuje się lub produkuje, przetwarza i przechowuje ten materiał biologiczny;”;

13)

po art. 85 dodaje się art. 85a w brzmieniu:

„Artykuł 85a

Kontrola przesyłek materiału biologicznego przed ich wysyłką do Unii

Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek nasienia, oocytów i zarodków bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych wyłącznie wówczas, gdy przesyłki te zostały poddane oględzinom i kontroli dokumentacji przeprowadzonym przez urzędowego lekarza weterynarii w państwie trzecim pochodzenia lub na terytorium pochodzenia, lub w ich strefie w okresie 72 godzin przed wysyłką do Unii w następujący sposób:

a)

oględziny pojemnika transportowego w celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 84;

b)

kontrola dokumentacji służąca potwierdzeniu prawidłowości danych przekazanych przez lekarza weterynarii centrum lub zespołu w celu zapewnienia, aby:

(i)

informacje, które mają zostać poświadczone, były poparte dokumentacją prowadzoną zgodnie z:

art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/686, oraz

art. 8 lit. d) niniejszego rozporządzenia;

(ii)

oznakowanie umieszczone na słomkach lub innych naczyniach zgodnie z art. 83 lit. a) było tożsame z numerem widniejącym na świadectwie zdrowia zwierząt oraz na pojemniku wykorzystywanym do transportu;

(iii)

zostały spełnione wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, o których mowa w części III tytuł 1.”;

14)

art. 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Na zasadzie odstępstwa od art. 86 lit. b) ppkt (iii) zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek oocytów i zarodków bydła, jeżeli zwierzę dawca pochodzi z zakładu, który nie jest wolny od enzootycznej białaczki bydła, pod warunkiem że urzędowy lekarz weterynarii odpowiedzialny za zakład pochodzenia poświadczył, że w okresie co najmniej 3 poprzedzających lat nie odnotowano w tym zakładzie żadnych klinicznych przypadków enzootycznej białaczki bydła.”;

15)

art. 91 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 91

Zakład pochodzenia owiec i kóz dawców

Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek nasienia, oocytów i zarodków owiec i kóz wyłącznie wówczas, gdy materiały te pozyskano od zwierząt dawców pochodzących z zakładu, który był wolny od zakażenia wywołanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis, przy czym zwierzęta te nigdy wcześniej nie były utrzymywane w żadnym zakładzie o niższym statusie.”;

16)

art. 100 lit. b) ppkt (ii) otrzymuje brzmienie:

„(ii)

jaja wylęgowe przeniesiono bezpośrednio i tak szybko, jak jest to możliwe, na statek lub statek powietrzny, które mają posłużyć do dalszej podróży do Unii i które spełniają wymagania określone w art. 102 lit. a), bez opuszczania pomieszczeń portu lub portu lotniczego;”;

17)

art. 102 lit. a) formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„a)

jaja wylęgowe musiały być transportowane w środkach transportu, które:”;

18)

art. 107 lit. f) otrzymuje brzmienie:

„f)

zostały:

(i)

poddane kontroli klinicznej przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii w państwie trzecim pochodzenia lub terytorium pochodzenia, lub w ich strefie w okresie 72 godzin przed załadunkiem przesyłki jaj wylęgowych w celu wysyłki do Unii, aby wykryć oznaki wskazujące na występowanie chorób, w tym odpowiednich chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w załączniku I, oraz nowo występujących chorób, oraz nie wykazały objawów choroby ani podstaw do podejrzenia występowania którejkolwiek z tych chorób;

albo

(ii)

były

poddawane comiesięcznym kontrolom klinicznym przeprowadzanym przez urzędowego lekarza weterynarii w państwie trzecim pochodzenia lub na terytorium pochodzenia, lub w ich strefie, przy czym ostatnia kontrola została przeprowadzona w okresie 31 dni przed załadunkiem przesyłki jaj wylęgowych w celu wysyłki do Unii, aby wykryć oznaki wskazujące na występowanie chorób, w tym odpowiednich chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w załączniku I, oraz nowo występujących chorób, i nie wykazały objawów choroby ani podstaw do podejrzenia występowania którejkolwiek z tych chorób,

poddane ocenie ich obecnego statusu zdrowotnego przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii w państwie trzecim pochodzenia lub na terytorium pochodzenia, lub w ich strefie, w okresie 72 godzin przed załadunkiem przesyłki jaj wylęgowych w celu wysyłki do Unii, na podstawie aktualnych informacji dostarczonych przez podmiot oraz na podstawie kontroli dokumentacji dotyczącej zdrowia i produkcji prowadzonej w zakładzie, w celu wykrycia objawów wskazujących na występowanie chorób, w tym nowo występujących chorób oraz odpowiednich chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w załączniku I.”;

19)

w art. 110 wprowadza się następujące zmiany:

a)

formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Na zasadzie odstępstwa od art. 101, 106, 107 i 108 zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek zawierających mniej niż 20 jaj wylęgowych drobiu innego niż ptaki bezgrzebieniowe, jeżeli spełniają one następujące wymagania:”;

b)

lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

pochodzą ze stad, które zostały poddane kontroli klinicznej przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii w państwie trzecim pochodzenia lub na terytorium pochodzenia, lub w ich strefie w okresie 24 godzin przed załadunkiem przesyłek jaj wylęgowych w celu wysyłki do Unii, aby wykryć oznaki wskazujące na występowanie chorób, w tym odpowiednich chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w załączniku I, oraz nowo występujących chorób, przy czym stada te nie wykazały objawów choroby ani podstaw do podejrzenia występowania którejkolwiek z tych chorób;”;

c)

lit. e) ppkt (ii) tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„—

Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum w przypadku Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;”;

d)

dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f)

jaja wylęgowe musiały zostać zdezynfekowane zgodnie z instrukcjami właściwego organu państwa trzeciego pochodzenia lub terytorium pochodzenia.”;

20)

art. 111 lit. a) ppkt (iii) otrzymuje brzmienie:

„(iii)

przez nieprzerwany okres co najmniej 6 tygodni przed datą pozyskania jaj w celu wysyłki do Unii były utrzymywane w zakładach, które:

spełniają wymagania opisane w Farmakopei Europejskiej,

są zatwierdzone przez właściwy organ państwa trzeciego pochodzenia lub terytorium pochodzenia zgodnie z wymaganiami, które są co najmniej równoważne wymaganiom określonym w art. 8 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/2035, a ich zatwierdzenie nie było zawieszone ani wycofane;”;

21)

po art. 119 dodaje się art. 119a w brzmieniu:

„Artykuł 119a

Kontrola przesyłek materiału biologicznego przed ich wysyłką do Unii

Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek nasienia, oocytów i zarodków, o których mowa w art. 117, wyłącznie wówczas, gdy przesyłki te zostały poddane oględzinom i kontroli dokumentacji przeprowadzonym przez urzędowego lekarza weterynarii w państwie trzecim pochodzenia lub na terytorium pochodzenia, lub w ich strefie w okresie 72 godzin przed wysyłką do Unii w następujący sposób:

a)

oględziny pojemnika transportowego w celu sprawdzenia zgodności z wymogami określonymi w art. 119;

b)

kontrola dokumentacji służąca potwierdzeniu prawidłowości danych przekazanych przez zakładowego lekarza weterynarii odpowiedzialnego za czynności wykonywane w zakładzie odizolowanym w celu zapewnienia, aby:

(i)

informacje, które mają zostać poświadczone, były poparte dokumentacją prowadzoną w zakładzie odizolowanym;

(ii)

oznakowanie umieszczone na słomkach lub innych naczyniach zgodnie z art. 119 lit. a) było tożsame z numerem widniejącym na świadectwie zdrowia zwierząt oraz na pojemniku wykorzystywanym do transportu;

(iii)

zostały spełnione wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, o których mowa w części III tytuł 3.”;

22)

art. 125 lit. c) ppkt (i) otrzymuje brzmienie:

„(i)

zostały oczyszczone i zdezynfekowane z użyciem środka dezynfekującego dozwolonego przez właściwy organ państwa trzeciego pochodzenia lub terytorium pochodzenia przed załadunkiem tusz w celu wysyłki do zakładu obróbki dziczyzny;”;

23)

w art. 154 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   Nie ma obowiązku, aby zwierzęta, od których pochodzi mleko surowe, siara lub produkty na bazie siary przeznaczone do wprowadzenia do Unii, spełniały wymóg w zakresie okresu pobytu, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem że zostały one wprowadzone do państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy z:

a)

innego państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy, które są umieszczone w wykazie dotyczącym wprowadzania do Unii mleka surowego, siary lub produktów na bazie siary, przy czym zwierzęta pozostawały tam przez co najmniej 3 miesiące przed dojeniem; lub

b)

państwa członkowskiego.”;

24)

w art. 167 wprowadza się następujące zmiany:

a)

lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a)

zostały wysłane bezpośrednio z miejsca pochodzenia do Unii;

b)

nie zostały rozładowane z pojemnika podczas transportu lotniczego, morskiego, kolejowego lub drogowego, a woda, w której są one przewożone, nie została zmieniona w państwie trzecim, terytorium ani strefie bądź kompartmencie, które nie są umieszczone w wykazie dotyczącym wprowadzania określonych gatunków i kategorii zwierząt wodnych do Unii;”;

b)

lit. d) otrzymuje brzmienie:

„d)

od momentu załadunku w miejscu pochodzenia do momentu przybycia do Unii nie mogły być przewożone w tej samej wodzie, w tym samym pojemniku ani na tym samym statku do transportu żywych ryb co zwierzęta wodne o niższym statusie zdrowotnym lub nieprzeznaczone do wprowadzenia do Unii;”;

25)

art. 169 ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

czytelna etykieta, o której mowa w lit. a), musi zawierać również, w zależności od przypadku, następujące informacje:

(i)

»ryby przeznaczone do spożycia przez ludzi po dalszym przetwarzaniu w Unii Europejskiej«;

(ii)

»mięczaki przeznaczone do spożycia przez ludzi po dalszym przetwarzaniu w Unii Europejskiej«;

(iii)

»skorupiaki przeznaczone do spożycia przez ludzi po dalszym przetwarzaniu w Unii Europejskiej«.”;

26)

w art. 172 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Na zasadzie odstępstwa od art. 170 ust. 1 wymagania określone we wspomnianym artykule nie mają zastosowania do następujących kategorii zwierząt wodnych:”;

27)

art. 173 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

ryb przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które ubito i wypatroszono przed wysyłką do Unii, po ich dalszym przetworzeniu w Unii.”;

28)

art. 174 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Właściwy organ państwa członkowskiego może udzielić zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, wyłącznie wówczas, gdy uwolnienie lub zanurzenie w wodach naturalnych nie zagraża statusowi zdrowotnemu zwierząt wodnych w miejscu uwolnienia lub zanurzenia, przy czym w każdym przypadku uwolnienie do środowiska naturalnego jest zgodne z wymogiem określonym w art. 170 ust. 1 lit. a) ppkt (iii).”;

29)

w art. 175 wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 175

Dodatkowe wymagania w zakresie zdrowia zwierząt mające ograniczyć wpływ chorób, w odniesieniu do których państwa członkowskie opracowały środki krajowe zatwierdzone zgodnie z art. 226 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429”;

b)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Właściwe organy państw członkowskich, których środki krajowe przeciwko chorobom innym niż choroby umieszczone w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2016/429, zostały zatwierdzone zgodnie z art. 226 ust. 3 tego rozporządzenia, wdrażają środki zapobiegające wprowadzeniu tych chorób poprzez stosowanie dodatkowych wymagań w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do wprowadzania do tych państw członkowskich przesyłek zwierząt wodnych i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt wodnych innych niż żywe zwierzęta wodne, należących do gatunków wymienionych w drugiej kolumnie tabeli przedstawionej w załączniku XXIX do niniejszego rozporządzenia.”;

30)

w części VII wprowadza się następujące zmiany:

a)

tytuł części VII otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ VII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE”;

b)

po tytule części VII i przed art. 183 dodaje się art. 182a w brzmieniu:

„Artykuł 182a

Środki przejściowe

1.   Centra pozyskiwania nasienia, centra przechowywania nasienia, zespoły pozyskiwania zarodków i zespoły produkcji zarodków zatwierdzone przed dniem 21 kwietnia 2021 r. zgodnie z dyrektywami Rady 88/407/EWG (*2), 89/556/EWG (*3), 90/429/EWG (*4) i 92/65/EWG (*5), o których mowa w art. 270 ust. 2 tiret szóste, siódme, ósme i dwunaste rozporządzenia (UE) 2016/429, uznaje się za zatwierdzone zakłady zajmujące się materiałem biologicznym, o których mowa w art. 82 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

We wszystkich pozostałych aspektach podlegają one przepisom określonym w art. 82 ust. 2 niniejszego rozporządzenia oraz w art. 233 rozporządzenia (UE) 2016/429.

2.   Zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek nasienia, oocytów i zarodków pozyskanych, wyprodukowanych, przetworzonych i przechowywanych przed dniem 21 kwietnia 2021 r., pod warunkiem że spełniają one – w odniesieniu do pozyskiwania, produkcji, przetwarzania i przechowywania materiału biologicznego, wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących zwierząt dawców oraz badań laboratoryjnych i innych badań przeprowadzanych na zwierzętach dawcach i materiale biologicznym – wymagania określone odpowiednio w dyrektywach 88/407/EWG, 89/556/EWG, 90/429/EWG i 92/65/EWG w odniesieniu do gatunków zwierząt dawców.

3.   Słomki i inne naczynia, w których umieszcza się, przechowuje i transportuje nasienie, oocyty lub zarodki – niezależnie od tego, czy zostały one podzielone na pojedyncze dawki – i które zostały oznakowane przed dniem 21 kwietnia 2021 r. zgodnie z dyrektywami 88/407/EWG, 89/556/EWG, 90/429/EWG i 92/65/EWG w zależności od gatunku zwierząt dawców, uznaje się za oznakowane zgodnie z art. 83 lit. a) niniejszego rozporządzenia.

(*2)  Dyrektywa Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie nasienia bydła domowego (Dz.U. L 194 z 22.7.1988, s. 10)."

(*3)  Dyrektywa Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (Dz.U. L 302 z 19.10.1989, s. 1)."

(*4)  Dyrektywa Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiająca warunki sanitarne odnośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem trzody chlewnej oraz w przywozie (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 62)."

(*5)  Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54).”;"

c)

w art. 184 dodaje się tytuł w brzmieniu:

„Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania”;

31)

w załącznikach III, VIII, XV, XXVIII i XXIX wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/692 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przemieszczania ich i postępowania z nimi po ich wprowadzeniu (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 379).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/686 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zatwierdzania zakładów zajmujących się materiałem biologicznym oraz wymagań w zakresie identyfikowalności i zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania w obrębie terytorium Unii materiału biologicznego niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 1).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/990 z dnia 28 kwietnia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymogów w zakresie zdrowia zwierząt i certyfikacji na potrzeby przemieszczania zwierząt wodnych i produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od lub ze zwierząt wodnych w obrębie terytorium Unii (Dz.U. L 221 z 10.7.2020, s. 42).

(6)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 798/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1).

(7)  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 206/2010 z dnia 12 marca 2010 r. ustanawiające wykazy krajów trzecich, ich terytoriów lub części, upoważnionych do wprowadzania do Unii Europejskiej niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa, a także wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych (Dz.U. L 73 z 20.3.2010, s. 1).

(8)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 1).

(9)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/688 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących przemieszczania zwierząt lądowych i jaj wylęgowych w obrębie terytorium Unii (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 140).

(10)  Dyrektywa Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie nasienia bydła domowego (Dz.U. L 194 z 22.7.1988, s. 10).

(11)  Dyrektywa Rady 89/556/EWG z dnia 25 września 1989 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz z państw trzecich zarodków bydła domowego (Dz.U. L 302 z 19.10.1989, s. 1).

(12)  Dyrektywa Rady 90/429/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. ustanawiająca warunki sanitarne odnośnie do zwierząt mające zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym nasieniem trzody chlewnej oraz w przywozie (Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 62).

(13)  Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54).


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach III, VIII, XV, XXVIII i XXIX do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/692 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

w tabeli 1 w wierszu trzecim, czwartym i piątym pozycje dotyczące zwierząt koniowatych innych niż zarejestrowane zwierzęta koniowate, zarejestrowanych zwierząt koniowatych oraz zarejestrowanych koni ponownie wprowadzanych po czasowym wywozie w celu udziału w zawodach, wyścigach lub jeździeckich wydarzeniach kulturalnych otrzymują brzmienie:

Gatunki i kategorie zwierząt

Minimalny okres pobytu w państwie trzecim pochodzenia lub na terytorium pochodzenia, lub w ich strefie, o którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (i)

Minimalny okres pobytu w zakładzie pochodzenia, o którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (ii)

Minimalny okres bez kontaktu ze zwierzętami o niższym statusie zdrowotnym, o którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (iii)

„Zwierzęta koniowate nieprzeznaczone do uboju

40 dni lub od urodzenia, jeżeli wiek zwierząt wynosi poniżej 40 dni, bądź od momentu wprowadzenia z Unii

30 dni (40 dni z obszarów ryzyka w odniesieniu do afrykańskiego pomoru koni) lub od urodzenia, jeżeli wiek zwierząt wynosi poniżej 30 dni (40 dni), bądź od momentu wprowadzenia z Unii

15 dni

Zarejestrowane konie

40 dni lub od urodzenia, jeżeli wiek zwierząt wynosi poniżej 40 dni, bądź od momentu wprowadzenia z Unii lub określonych państw trzecich umieszczonych w wykazie

30 dni (40 dni z obszarów ryzyka w odniesieniu do afrykańskiego pomoru koni) lub od urodzenia, jeżeli wiek zwierząt wynosi poniżej 30 dni (40 dni), bądź od momentu wprowadzenia z Unii lub określonych państw trzecich umieszczonych w wykazie

15 dni

Zarejestrowane konie ponownie wprowadzane po czasowym wywozie w celu udziału w zawodach, wyścigach lub jeździeckich wydarzeniach kulturalnych

Do 30 dni lub do 90 dni w przypadku określonych zawodów, wyścigów lub jeździeckich wydarzeń kulturalnych

Nieustanowiony

W całym okresie czasowego wywozu

Zwierzęta koniowate przeznaczone do uboju

90 dni

30 dni (40 dni z obszarów ryzyka w odniesieniu do afrykańskiego pomoru koni)

30 dni (40 dni z obszarów ryzyka w odniesieniu do afrykańskiego pomoru koni)”

b)

w tabeli 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w wierszu drugim pozycja dotycząca drobiu produkcyjnego wykorzystywanego do produkcji mięsa i jaj spożywczych otrzymuje brzmienie:

Kategoria ptaków

Okres pobytu ma zastosowanie do

Minimalny okres pobytu w państwie trzecim pochodzenia lub na terytorium pochodzenia, lub w ich strefie, o którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (i)

Minimalny okres pobytu w zakładzie pochodzenia, o którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (ii)

Minimalny okres bez kontaktu ze zwierzętami o niższym statusie zdrowotnym, o którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (iii)

„Drób produkcyjny wykorzystywany do produkcji mięsa i jaj spożywczych oraz innych produktów

ZP

3 miesiące lub od wylęgu, jeżeli wiek zwierząt wynosi poniżej 3 miesięcy

6 tygodni lub od wylęgu, jeżeli wiek zwierząt wynosi poniżej 6 tygodni

6 tygodni lub od wylęgu, jeżeli wiek zwierząt wynosi poniżej 6 tygodni”

(ii)

w wierszu piątym pozycja dotycząca piskląt jednodniowych otrzymuje brzmienie:

Kategoria ptaków

Okres pobytu ma zastosowanie do

Minimalny okres pobytu w państwie trzecim pochodzenia lub na terytorium pochodzenia, lub w ich strefie, o którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (i)

Minimalny okres pobytu w zakładzie pochodzenia, o którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (ii)

Minimalny okres bez kontaktu ze zwierzętami o niższym statusie zdrowotnym, o którym mowa w art. 11 lit. b) ppkt (iii)

„Pisklęta jednodniowe

ZP

Od wylęgu

Od wylęgu

Od wylęgu

SP

3 miesiące przed datą pozyskania jaj, z których wylęgły się pisklęta jednodniowe

6 tygodni przed datą pozyskania jaj, z których wylęgły się pisklęta jednodniowe

–”

2)

w załączniku VIII pkt 1 przypis (**) otrzymuje brzmienie:

„(**)

Nie ma zastosowania, jeżeli zwierzęta pochodzą z państwa trzeciego, terytorium lub ich strefy, które są uznane za wolne lub sezonowo wolne od choroby w wykazie państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek zwierząt kopytnych.”;

3)

w załączniku XV pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   WYMAGANIA W ZAKRESIE ZDROWIA ZWIERZĄT DOTYCZĄCE DROBIU I JAJ WYLĘGOWYCH POCHODZĄCYCH Z PAŃSTWA TRZECIEGO LUB TERYTORIUM, LUB ICH STREFY, W KTÓRYCH LUB NA KTÓRYCH ZASTOSOWANO SZCZEPIONKI PRZECIWKO ZAKAŻENIU WIRUSEM RZEKOMEGO POMORU DROBIU NIESPEŁNIAJĄCE SZCZEGÓŁOWYCH KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W PKT 1

Drób i jaja wylęgowe pochodzące z państwa trzeciego lub terytorium, lub ich strefy, w których lub na których zastosowano szczepionki przeciwko zakażeniu wirusem rzekomego pomoru drobiu niespełniające szczegółowych kryteriów określonych w pkt 1.2, muszą spełniać wymagania określone poniżej:

a)

drób, stado pochodzenia piskląt jednodniowych i stado pochodzenia jaj wylęgowych nie mogły zostać zaszczepione takimi szczepionkami w okresie co najmniej 12 miesięcy przed datą załadunku przesyłki w celu wysyłki do Unii;

b)

stado pochodzenia drobiu i stado pochodzenia jaj wylęgowych musiały zostać poddane testowi izolacji wirusa w kierunku zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu nie wcześniej niż 2 tygodnie przed datą załadunku przesyłki w celu wysyłki do Unii lub, w przypadku jaj wylęgowych, nie wcześniej niż 2 tygodnie przed datą zebrania jaj. Test musiał zostać przeprowadzony w laboratorium urzędowym na losowej próbie wymazów z kloaki pobranych od co najmniej 60 ptaków z każdego stada i nie mógł wykazać obecności paramyksowirusów ptasich o indeksie domózgowej zjadliwości (ICPI) przekraczającym 0,4;

c)

drób, z wyjątkiem piskląt jednodniowych, stado pochodzenia piskląt jednodniowych i stada pochodzenia jaj wylęgowych musiały być utrzymywane w izolacji w zakładzie pochodzenia objętym urzędowym nadzorem w okresie dwóch tygodni, o których mowa w lit. b);

d)

drób, z wyjątkiem piskląt jednodniowych, stado pochodzenia piskląt jednodniowych i stado pochodzenia jaj wylęgowych nie mogły mieć kontaktu z drobiem niespełniającym wymagań określonych w lit. a) i b):

(i)

w przypadku drobiu, w okresie 60 dni przed datą załadunku przesyłki w celu wysyłki do Unii;

(ii)

w przypadku jaj wylęgowych, w okresie 60 dni przed datą zebrania jaj;

e)

jaja wylęgowe, z których pochodzą pisklęta jednodniowe, nie mogły mieć kontaktu – w wylęgarni lub podczas transportu do wylęgarni – z drobiem ani jajami wylęgowymi niespełniającymi wymagań określonych w lit. a)–d).”;

4)

w załączniku XXVIII pkt 1 w tabeli w wierszu trzecim pozycja dotycząca suszonego białka jaj otrzymuje brzmienie:

Produkt jajeczny

Obróbka

 

Temperatura wewnętrzna (w stopniach Celsjusza (°C))

Czas trwania obróbki (w sekundach (s) lub godzinach (h))

„Suszone białko jaj

67 °C

20 h

54,4 °C

50,4 h”

5)

w załączniku XXIX w tabeli wprowadza się zmiany polegające na wstawieniu poniższego tekstu bezpośrednio powyżej wiersza, który dotyczy choroby wiosennej wiremii karpi (SVC) i gatunków podatnych na tę chorobę:

„Zakażenie herpeswirusem koi

Jak określono w kolumnie 3 tabeli w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1882”


Top