EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1532

Rozporządzenie Komisji (UE) 2021/1532 z dnia 17 września 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do włączenia 3-(1-((3,5-dimetyloizoksazol-4-ilo)metylo)-1H-pirazol-4-ilo)-1-(3-hydroksybenzylo)imidazolidino-2,4-dionu do unijnego wykazu substancji aromatycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/6671

Dz.U. L 330 z 20.9.2021, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1532/oj

20.9.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 330/69


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2021/1532

z dnia 17 września 2021 r.

zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 w odniesieniu do włączenia 3-(1-((3,5-dimetyloizoksazol-4-ilo)metylo)-1H-pirazol-4-ilo)-1-(3-hydroksybenzylo)imidazolidino-2,4-dionu do unijnego wykazu substancji aromatycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (2), w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 ustanowiono unijny wykaz środków aromatyzujących i materiałów źródłowych zatwierdzonych do użycia w i na środkach spożywczych oraz określono warunki ich stosowania.

(2)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 872/2012 (3) przyjęto wykaz substancji aromatycznych i włączono ten wykaz do części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

(3)

Wykaz ten może być aktualizowany zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008, z inicjatywy Komisji albo na wniosek złożony przez państwo członkowskie lub zainteresowaną stronę.

(4)

W dniu 10 sierpnia 2012 r. do Komisji wpłynął wniosek o zezwolenie na stosowanie 3-(1-((3,5-dimetyloizoksazol-4-ilo)metylo)-1H-pirazol-4-ilo)-1-(3-hydroksybenzylo)imidazolidino-2,4-dionu (nr FL 16.127) jako substancji aromatycznej w różnych środkach spożywczych należących zasadniczo do szeregu kategorii żywności, o których mowa w unijnym wykazie środków aromatyzujących i materiałów źródłowych. Komisja powiadomiła o wniosku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) i zwróciła się do niego o wydanie opinii. Komisja udostępniła również ten wniosek państwom członkowskim na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(5)

Urząd w opinii przyjętej w dniu 21 czerwca 2016 r. (4) ocenił bezpieczeństwo substancji o numerze FL 16.127 i stwierdził, że jej stosowanie nie budzi obaw co do bezpieczeństwa, gdy ogranicza się do poziomów nieprzekraczających poziomów określonych dla różnych rodzajów środków spożywczych w poszczególnych kategoriach żywności. Urząd zauważył również, że jest to substancja o właściwościach zmieniających zapach lub smak.

(6)

Ponieważ stosowanie substancji o numerze FL 16.127 jako substancji aromatycznej nie budzi obaw co do bezpieczeństwa przy określonych warunkach stosowania i nie należy spodziewać się wprowadzenia konsumenta w błąd, należy zezwolić na takie stosowanie w świetle opinii Urzędu.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić część A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W części A załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 września 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 34.

(2)  Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1.

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 872/2012 z dnia 1 października 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu substancji aromatycznych przewidzianego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2232/96, włączenia go do załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1565/2000 i decyzji Komisji 1999/217/WE (Dz.U. L 267 z 2.10.2012, s. 1).

(4)  Dziennik EFSA 2016; 14(7):4334.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I część A sekcja 2 tabela 1 do rozporządzenia (WE) nr 1334/2008 po pozycji 16.126 dodaje się pozycję dotyczącą numeru FL 16.127 w brzmieniu:

„16.127

3-(1-((3,5-dimetyloizoksazol-4-ilo)metylo)-1H-pirazol-4-ilo)-1-(3-hydroksybenzylo)imidazolidino-2,4-dion

1119831-25-2

2161

 

Co najmniej 99 %, oznaczenie metodą HPLC/UV

Ograniczenie stosowania jako substancji aromatycznej:

 

W kategorii 1.4 – nie więcej niż 4 mg/kg

 

W kategorii 1.8 – nie więcej niż 8 mg/kg

 

W kategorii 3 – nie więcej niż 4 mg/kg

 

W kategorii 5.1 – nie więcej niż 15 mg/kg

 

W kategorii 5.2 – nie więcej niż 16 mg/kg

 

W kategorii 5.3 – nie więcej niż 30 mg/kg

 

W kategorii 5.4 – nie więcej niż 15 mg/kg

 

W kategorii 6.3 – nie więcej niż 25 mg/kg

 

W kategorii 12.1 – nie więcej niż 75 mg/kg

 

W kategorii 12.2 – nie więcej niż 100 mg/kg

 

W kategorii 12.3 – nie więcej niż 25 mg/kg

 

W kategorii 12.4 – nie więcej niż 25 mg/kg

 

W kategorii 12.5 – nie więcej niż 4 mg/kg

 

W kategorii 13.2 – nie więcej niż 4 mg/kg

 

W kategorii 13.3 – nie więcej niż 4 mg/kg

 

W kategorii 14.1.4 – nie więcej niż 4 mg/l (tylko w przypadku napojów na bazie produktów mleczarskich)

 

W kategorii 14.1.5 – nie więcej niż 8 mg/kg

 

W kategorii 15.1 – nie więcej niż 20 mg/kg

 

W kategorii 16 nie więcej niż 4 mg/l (tylko w przypadku deserów na bazie produktów mleczarskich)

 

EFSA”


Top