EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0849

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/849 z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, część 3 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/1533

OJ L 188, 28.5.2021, p. 27–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/849/oj

28.5.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/27


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/849

z dnia 11 marca 2021 r.

zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, część 3 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (1), w szczególności jego art. 37 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Tabela 3 w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 zawiera wykaz zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania substancji stwarzających zagrożenie na podstawie kryteriów ustanowionych w częściach 2–5 załącznika I do tego rozporządzenia.

(2)

Zgodnie z art. 37 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Europejskiej Agencji Chemikaliów („Agencji”) zostały przedłożone wnioski o wprowadzenie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji oraz o zaktualizowanie lub usunięcie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych innych substancji. Komitet ds. Oceny Ryzyka Agencji (RAC) przyjął opinie (2) w sprawie tych wniosków po uwzględnieniu uwag otrzymanych od zainteresowanych stron. Wspomniane opinie RAC to:

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca 1,2,4-triazolu,

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca 1,4-dioksanu,

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca salicylanu benzylu,

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca flumioksazyny (ISO),

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca mankozebu (ISO),

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca współczynników M dla długotrwałego zagrożenia dla środowiska wodnego w odniesieniu do substancji zawierających miedź wymienionych w rozporządzeniu Komisji (UE) 2016/1179,

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca N-{2-[[1,1’-bi(cyklopropylo)]-2-ilo]fenylo}-3-(difluorometylo)-1-metylo-1H-pirazolo-4-karboksyamidu; sedaksanu;

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca N-metoksy-N-[1-metylo-2-(2,4,6-trichlorofenylo)-etylo]-3-(difluorometylo)-1-metylpirazolo-4-karboksyamidu; pydiflumetofenu,

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca p-cymenu, 1-izopropylo-4-metylobenzenu,

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca p-menta-1,3-dienu, alfa-terpinenu; 1-izopropylo-4-metylocykloheksa-1,3-dienu,

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca protiokonazolu,

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca (R)-p-menta-1,8-dienu; d-limonenu,

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca tiofanatu metylu,

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca tolkofosu metylu (ISO); tiofosforanu O-(2,6-dichloro-p-tolilo) O, O-dimetylu,

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca tolpiralatu,

opinia z dnia 15 marca 2019 r. dotycząca disiarczku triniklu,

opinia z dnia 13 czerwca 2019 r. dotycząca azametifosu,

opinia z dnia 13 czerwca 2019 r. dotycząca 2-fenoksyetanolu,

opinia z dnia 13 czerwca 2019 r. dotycząca 2,2-dibromo-2-cyjanoacetamidu,

opinia z dnia 13 czerwca 2019 r. dotycząca 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloaminy,

opinia z dnia 13 czerwca 2019 r. dotycząca 6,6’-di-tert-butylo-2,2’-metylenedi-p-krezolu,

opinia z dnia 13 czerwca 2019 r. dotycząca diflufenikanu (ISO) N-(2,4-difluorofenylo)-2-[3-(trifluorometylo)fenoksy]-3-pirydynokarboksyamidu,

opinia z dnia 13 czerwca 2019 r. dotycząca imidakloprydu (ISO); 1-(6-chloropirydyn-3-ylometylo)-N-nitroimidazolidyn-2-ylidenoaminy,

opinia z dnia 13 czerwca 2019 r. dotycząca pyriofenonu,

opinia z dnia 13 czerwca 2019 r. dotycząca kwasu S-abscysynowego,

opinia z dnia 13 czerwca 2019 r. dotycząca bifosforanu tetrakis(2,6-dimetylofenylo)-m-fenylenu,

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca 1,2-epoksy-4-epoksyetylcykloheksanu,

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca 4-metylopentan-2-onu,

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca kwasu borowego; tritlenku diboru; heptatlenku disodu tetraboru, hydratu; tetraboranu disodu, bezwodnego; soli sodowej kwasu ortoborowego; dekahydratu tetraboranu disodu; pentahydratu tetraboranu disodu,

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca kwasu cytrynowego,

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca chlomazonu,

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca desmedifamu,

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca dimetomorfu,

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca benzoesanu emamektyny,

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca esfenwaleratu (ISO) (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu (S)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylobutanianu,

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca etametsulfuronu metylu (ISO),

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca mekopropu-P (ISO); kwasu (R)-2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowego i jego soli,

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca salicylanu metylu,

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca fenmedifamu (ISO),

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca trifloksystrobiny (ISO),

opinia z dnia 20 września 2019 r. dotycząca tritikonazolu,

opinia z dnia 5 grudnia 2019 r. dotycząca 1,4-dimetylonaftalenu,

opinia z dnia 5 grudnia 2019 r. dotycząca (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroksy-5,6-dimetyloheptan-2-ilo]-5,6-dihydroksy-7a,9a-dimetyloheksadekahydro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oksepin-3-onu; 24-epibrasinolidu,

opinia z dnia 5 grudnia 2019 r. dotycząca 3-metylopirazolu,

opinia z dnia 5 grudnia 2019 r. dotycząca karbendazymu (ISO); benzoimidazol-2-ilokarbaminianu metylu,

opinia z dnia 5 grudnia 2019 r. dotycząca cypermetryny cis/trans +/- 40/60; (RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzylo (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu,

opinia z dnia 5 grudnia 2019 r. dotycząca imazamoksu (ISO); kwasu (RS)-2-(4-izopropylo-4-metylo-5-okso-2-imidazolin-2-ilo)-5-metoksymetylonikotynowego,

opinia z dnia 5 grudnia 2019 r. dotycząca tetrafluoroetylenu,

opinia z dnia 5 grudnia 2019 r. dotycząca tiametoksamu (ISO); 3-(2-chloro-tiazol-5-ilometylo)-5-metylo[1,3,5]oksadiazyn-4-ylideno-N-nitroaminy,

opinia z dnia 5 grudnia 2019 r. dotycząca trineksapaku etylu (ISO); 4-[cyklopropylo(hydroksy)metyleno]-3,5-dioksocykloheksanokarboksylanu etylu.

(3)

Oszacowana toksyczność ostra (ATE) wykorzystywana jest głównie do ustalenia klasyfikacji w klasie toksyczności ostrej dla zdrowia człowieka w odniesieniu do mieszanin, które zawierają w swoim składzie substancje zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej. Wprowadzenie zharmonizowanych wartości oszacowanej toksyczności ostrej w pozycjach wymienionych w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 ułatwia harmonizację klasyfikacji mieszanin i stanowi pomoc dla organów nadzoru. W następstwie dalszych ocen naukowych niektórych substancji Agencja wyprowadziła wartości ATE dla tlenku dimiedzi, chlorku triwodorotlenku dimiedzi, heksahydroksylowego siarczanu tetramiedzi i uwodnionego heksahydroksylowego siarczanu tetramiedzi, płatków miedzi (powlekanych kwasem alifatycznym), węglanu miedzi(II) – wodorotlenku miedzi(II) (1:1), diwodorotlenku miedzi; wodorotlenku miedzi(II), cieczy Bordoskiej; produktów reakcji siarczanu miedzi z dwuwodorotlenkiem wapnia i pentahydratem siarczanu miedzi, oprócz produktów proponowanych w opiniach RAC dotyczących innych substancji. Wspomniane wartości ATE należy umieścić w przedostatniej kolumnie tabeli 3 w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008.

(4)

Komisja otrzymała dodatkowe informacje kwestionujące ocenę naukową przedstawioną w opiniach RAC: z dnia 15 marca 2019 r. dotyczącej mankozebu, z dnia 20 września 2019 r. dotyczącej 4-metylopentan-2-onu oraz z dnia 20 września 2019 r. dotyczącej dimetomorfu. Informacje te zostały ocenione przez Komisję i nie zostały uznane za wystarczające, aby podać w wątpliwość analizę naukową zawartą w opiniach RAC.

(5)

Komisja uważa zatem za stosowne wprowadzenie, zaktualizowanie lub usunięcie zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1272/2008.

(7)

Nie należy natychmiast wymagać zgodności z nową lub zaktualizowaną zharmonizowaną klasyfikacją, ponieważ dostawcy będą potrzebować czasu na dostosowanie oznakowania i opakowań substancji i mieszanin do nowej lub zmienionej klasyfikacji oraz na sprzedaż istniejących zapasów zgodnie z wcześniejszymi wymogami regulacyjnymi. Okres ten jest również niezbędny, aby zapewnić dostawcom wystarczająco dużo czasu na podjęcie działań wymaganych w celu zapewnienia ciągłej zgodności z innymi wymogami prawnymi w następstwie zmian wprowadzonych na mocy niniejszego rozporządzenia. Wymogi te mogą obejmować wymogi określone w art. 22 ust. 1 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) lub wymogi określone w art. 50 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (4). Dostawcy powinni jednak mieć możliwość stosowania nowych lub zaktualizowanych zharmonizowanych klasyfikacji oraz odpowiedniego dostosowania oznakowania i opakowań, na zasadzie dobrowolności, przed datą rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia, a od daty jego wejścia w życie, tak aby zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska oraz zaoferować dostawcom wystarczającą elastyczność,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

W tabeli 3 w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 17 grudnia 2022 r.

Na zasadzie odstępstwa od akapitu drugiego niniejszego artykułu substancje i mieszaniny mogą być klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem od daty jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 marca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1.

(2)  Opinie są dostępne na stronie internetowej:https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/.

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).

(4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

W tabeli 3 w części 3 załącznika VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Nr indeksowy

Nazwa chemiczna

Numer WE

Numer CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE

Uwagi

Klasa zagrożenia i kody kategorii

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Piktogram, kody haseł ostrzegawczych

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Dodatkowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

„601-093-00-6

1,4-dimetylonaftalen

209-335-9

571-58-4

Acute Tox. 4

Asp. Tox. 1

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H302

H304

H319

H400

H412

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H304

H319

H410

 

Droga pokarmowa: ATE = 1 300  mg/kg m.c.

M = 1”

 

„601-094-00-1

1-izopropylo-4-metylobenzen;

p-cymen

202-796-7

99-87-6

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 3

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H331

H304

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H331

H304

H411

 

Droga inhalacyjna: ATE = 3 mg/l (pary)”;

 

„601-095-00-7

p-menta-1,3-dien; 1-izopropylo-4-metylocykloheksa-1,3-dien;

alfa-terpinen;

202-795-1

99-86-5

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Asp. Tox. 1

Aquatic Chronic 2

H226

H302

H317

H304

H411

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H302

H317

H304

H411

 

Droga pokarmowa: ATE = 1 680  mg/kg m.c.”

 

„602-110-00-X

tetrafluoroetylen

204-126-9

116-14-3

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

„604-095-00-5

6,6’-di-tert-butylo-2,2’-metylenedi-p-krezol;

[DBMC]

204-327-1

119-47-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F”

 

 

 

„606-152-00-X

(5-chloro-2-metoksy-4-metylo-3-pirydylo)(4,5,6-trimetoksy-o-tolilo)metanon; pyriofenon

-

688046-61-9

Carc. 2

Aquatic Chronic 1

H351

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1”

 

„607-747-00-7

2,2-dibromo-2-cyjanoacetamid; [DBNPA]

233-539-7

10222-01-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H301

H372 (drogi oddechowe) (droga inhalacyjna)

H315

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H301

H372 (drogi oddechowe) (droga inhalacyjna)

H315

H318

H317

H410

 

Droga inhalacyjna: ATE = 0,24 mg/l (pyły lub mgły)

Droga pokarmowa: ATE = 118 mg/kg m.c.

M = 1

M = 1”

 

„607-748-00-2

kwas [S-(Z,E)]-5-(1-hydroksy-2,6,6-trimetylo-4-oksocykloheks-2-en-1-ilo)-3-metylopenta-2,4-dienowy;

kwas S-abscysynowy

244-319-5

21293-29-8

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„607-749-00-8

salicylan metylu

204-317-7

119-36-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 3

H361d

H302

H317

H412

GHS07

GHS08

Wng

H361d

H302

H317

H412

 

Droga pokarmowa: ATE = 890 mg/kg m.c.”

 

„607-750-00-3

kwas cytrynowy

201-069-1

77-92-9

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

H319

H335

GHS07

Wng

H319

H335”

 

 

 

„607-751-00-9

etametsulfuron metylu (ISO);

2-({[4-etoksy-6-(metylamino)-1,3,5-triazin-2-ilo]karbamoilo}sulfamoilo)benzoesan metylu

-

97780-06-8

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H410

 

M = 1 000

M = 100”

 

„607-752-00-4

trineksapak etylu (ISO);

4-[cyklopropylo(hydroksy)metyleno]-3,5-dioksocykloheksanokarboksylan etylu

-

95266-40-3

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

Aquatic Chronic 1

H373 (przewód pokarmowy)

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (przewód pokarmowy)

H317

H410

 

M = 1”

 

„607-753-00-X

(3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihydroksy-5,6-dimetyloheptan-2-ilo]-5,6-dihydroksy-7a,9a-dimetyloheksadekahydro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oksepin-3-on; 24-epibrasinolid

-

78821-43-9

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

„607-754-00-5

salicylan benzylu

204-262-9

118-58-1

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

„607-755-00-0

węglan metylowy (RS)-1-{1-etylo-4-[4-mezylo-3-(2-metoksyetoksy)-o-toluoilo]pirazolo-5-iloksy}etylu;

tolpiralat

-

1101132-67-5

Carc. 2

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361fd

H373 (oczy)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H373 (oczy)

H410

 

M = 10

M = 100”

 

„613-337-00-9

protiokonazol (ISO);

2-[2-(1-chlorocyklopropylo)-3-(2-chlorofenylo)-2-hydroksypropylo]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazolo-3-tion

-

178928-70-6

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1”

 

„613-338-00-4

azametifos (ISO); S-[(6-chloro-2-oksooksazolo[4,5-b]pirydyno-3(2H)-ilo)metylo] O, O-dimetylo tiofosforan

252-626-0

35575-96-3

Carc. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H331

H302

H370 (układ nerwowy)

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H331

H302

H370 (układ nerwowy)

H317

H410

 

Droga inhalacyjna: ATE = 0,5 mg/l (pyły lub mgły)

Droga pokarmowa: ATE = 500 mg/kg m.c.

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

„613-339-00-X

3-metylopirazol

215-925-7

1453-58-3

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H360D

H302

H373 (płuca)

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H373 (płuca)

H314

 

Droga pokarmowa: ATE = 500 mg/kg m.c.”

 

„613-340-00-5

chlomazon (ISO); 2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on

-

81777-89-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

Droga inhalacyjna: ATE = 4,85 mg/l (pyły lub mgły)

Droga pokarmowa: ATE = 768 mg/kg m.c.

M = 1

M = 1”

 

„614-030-00-2

benzoesan emamektyny (ISO); benzoesan 4”R)-4”-deoksy-4”-(metyloamino) awermektyny B1

-

155569-91-8

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H370 (układ nerwowy)

H372 (układ nerwowy)

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H370 (układ nerwowy)

H372 (układ nerwowy)

H318

H410

 

Droga inhalacyjna:

ATE = 0,663

mg/l (pyły lub mgły)

Skóra:

ATE = 300

mg/kg m.c.

Droga pokarmowa: ATE =

60 mg/kg m.c.

STOT RE 1; H372: C ≥ 5 %; STOT RE 2; H373: 0,5 % ≤ C < 5 %

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

„616-234-00-7

N-metoksy-N-[1-metylo-2-(2,4,6-trichlorofenylo)-etylo]-3-(difluorometylo)-1-metylpirazolo-4-karboksyamid; pydiflumetofen;

-

1228284-64-7

Carc. 2

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361f

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-235-00-2

N-{2-[[1,1’-bi(cyklopropylo)]-2-ilo]fenylo}-3-(difluorometylo)-1-metylo-1H-pirazolo-4-karboksyamid; sedaksan

-

874967-67-6

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H351

H400

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1”

 

2)

pozycje odpowiadające numerom indeksowym 005-007-00-2; 005-008-00-8; 005-011-00-4; 005-011-01-1; 005-011-02-9; 006-069-00-3; 006-076-00-1; 015-113-00-0; 028-007-00-4; 029-002-00-X; 029-015-00-0; 029-016-00-6; 029-017-00-1; 029-018-00-7; 029-019-01-X; 029-020-00-8; 029-021-00-3; 029-022-00-9; 029-023-00-4; 601-029-00-7; 601-096-00-2; 603-024-00-5; 603-066-00-4; 603-098-00-9; 606-004-00-4; 607-421-00-4; 607-424-00-0; 607-434-00-5; 608-058-00-4; 612-067-00-9; 612-252-00-4; 613-048-00-8; 613-102-00-0; 613-111-00-X; 613-166-00-X; 613-208-00-7; 613-267-00-9; 613-282-00-0; 616-032-00-9; 616-106-00-0 i 616-113-00-9 otrzymują brzmienie:

Nr indeksowy

Nazwa chemiczna

Numer WE

Numer CAS

Klasyfikacja

Oznakowanie

Specyficzne stężenia graniczne, współczynniki M oraz ATE

Uwagi

Klasa zagrożenia i kody kategorii

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Piktogram, kody haseł ostrzegawczych

Kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

Dodatkowe kody zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia

„005-007-00-2

kwas borowy [1]

kwas borowy [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„005-008-00-8

tritlenek diboru

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„005-011-00-4

heptatlenek disodu tetraboru, hydrat; [1]

tetraboran disodu, bezwodny; [2]

sól sodowa kwasu ortoborowego [3]

dekahydrat tetraboranu disodu [4]

pentahydrat tetraboranu disodu [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„006-069-00-3

tiofanat metylu (ISO);

(1,2-fenylenodikarbamotioilo)biskarbaminian dimetylu;

dimetylo-4,4′-(o-fenyleno)bis(3-tioallofanat)

245-740-7

23564-05-8

Carc. 2

Muta. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H341

H332

H317

H410

 

Droga inhalacyjna: ATE = 1,7 mg/l

(pyły i mgły)

M = 10

M = 10”

 

„006-076-00-1

mankozeb (ISO); kompleks (polimerycznego) etylenobis-(ditiokarbaminianu) manganu z solą cynku

-

8018-01-7

Carc. 2

Repr. 1B

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360D

H373 (tarczyca, układ nerwowy)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H373 (tarczyca, układ nerwowy)

H317

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„015-113-00-0

tolklofos metylu (ISO);

tiofosforan O-(2,6-dichloro-p-tolilo) O, O-dimetylu

260-515-3

57018-04-9

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„028-007-00-4

disiarczek triniklu;

podsiarczek niklu; [1]

hazlełudyt [2]

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. 1 A

Muta. 2

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H331

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H350i

H341

H331

H372**

H317

H410

 

Droga inhalacyjna:

ATE = 0,92 mg/l

(pyły lub mgły)”

 

„029-002-00-X

tlenek dimiedzi;

tlenek miedzi(I)

215-270-7

1317-39-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H302

H318

H410

 

Droga inhalacyjna: ATE = 3,34 mg/l (pyły lub mgły)

Droga pokarmowa: ATE = 500 mg/kg m.c.

M = 100

M = 10”

 

„029-015-00-0

tiocyjanian miedzi

214-183-1

1111-67-7

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

EUH032

M = 10

M = 10”

 

„029-016-00-6

tlenek miedzi(II)

215-269-1

1317-38-0

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 10”

 

„029-017-00-1

trihydroksychlorek dimiedzi

215-572-9

1332-65-6

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H410

 

Droga inhalacyjna: ATE = 2,83 mg/l (pyły lub mgły)

Droga pokarmowa: ATE = 299 mg/kg m.c.

M = 10

M = 10”

 

„029-018-00-7

heksahydroksylowy siarczan tetramiedzi; [1]

uwodniony heksahydroksylowy siarczan tetramiedzi [2]

215-582-3 [1]

215-582-3 [2]

1333-22-8 [1]

12527-76-3 [2]

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

Droga pokarmowa: ATE = 500 mg/kg m.c.

M = 10

M = 10”

 

„029-019-01-X

płatki miedzi (powlekane kwasem alifatycznym)

-

-

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H410

 

Droga inhalacyjna: ATE = 0,733 mg/l (pyły lub mgły)

Droga pokarmowa: ATE = 500 mg/kg m.c.

M = 10

M = 10”

 

„029-020-00-8

węglan miedzi(II) –wodorotlenek miedzi(II) (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H319

H410

 

Droga inhalacyjna: ATE = 1,2 mg/l (pyły lub mgły)

Droga pokarmowa: ATE = 500 mg/kg m.c.

M = 10

M = 10”

 

„029-021-00-3

diwodorotlenek miedzi;

wodorotlenek miedzi(II)

243-815-9

20427-59-2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H318

H410

 

Droga inhalacyjna: ATE = 0,47 mg/l (pyły lub mgły)

Droga pokarmowa: ATE = 500 mg/kg m.c.

M = 10

M = 10”

 

„029-022-00-9

ciecz Bordoska;

produkty reakcji siarczanu miedzi z diwodorotlenkiem wapnia

-

8011-63-0

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H318

H410

 

Droga inhalacyjna: ATE = 1,97 mg/l (pyły lub mgły)

M = 10

M = 1”

 

„029-023-00-4

pentahydrat siarczanu miedzi

231-847-6

7758-99-8

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

Droga pokarmowa: ATE = 481 mg/kg m.c.

M = 10

M = 1”

 

„601-029-00-7

dipenten;

limonen [1]

(S)-p-menta-1,8-dien; l-limonen [2]

trans-1-metylo-4-(1-metylowinylo)cykloheksen; [3]

(±)-1-metylo-4-(1-metylowinylo)cykloheksen [4]

205-341-0 [1]

227-815-6 [2]

229-977-3 [3]

231-732-0 [4]

138-86-3 [1]

5989-54-8 [2]

6876-12-6 [3]

7705-14-8 [4]

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H226

H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H315

H317

H410

 

 

C”

„601-096-00-2

(R)-p-menta-1,8-dien;

d-limonen

227-813-5

5989-27-5

Flam. Liq. 3

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1B

Asp. Tox. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 3

H226

H315

H317

H304

H400

H412

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H315

H317

H304

H410

 

M = 1”

 

„603-024-00-5

1,4-dioksan

204-661-8

123-91-1

Flam. Liq. 2

Carc. 1B

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H350

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H335

H319

EUH019

EUH066

 

D”

„603-066-00-4

7-oksa-3-oksiranylobicyklo[4.1.0]heptan; 1,2-epoksy-4-epoksyetylocykloheksan; diepoksy-4-winylocykloheksen

203-437-7

106-87-6

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

H350

H341

H360F

H331

H302

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H360F

H331

H302

 

Droga inhalacyjna: ATE = 0,5 mg/l (pyły lub mgły)

Droga pokarmowa: ATE = 1 847  mg/kg m.c.”

 

„603-098-00-9

2-fenoksyetanol

204-589-7

122-99-6

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Dam. 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

 

Droga pokarmowa:

ATE = 1 394  mg/kg m.c.”

 

„606-004-00-4

4-metylopentan-2-on; keton izobutylowo-metylowy

203-550-1

108-10-1

Flam. Liq. 2

Carc. 2

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

H225

H351

H332

H336

H319

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H351

H332

H336

H319

EUH066

Droga inhalacyjna: ATE = 11 mg/l (pary)”;

 

„607-421-00-4

cypermetryna (ISO);

α-cyjano-3-fenoksybenzylo 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan; cypermetryna cis/trans +/- 40/60;

257-842-9

52315-07-8

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H332

H302

H335

H373 (układ nerwowy)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H332

H302

H335

H373 (układ nerwowy)

H410

 

Droga pokarmowa: ATE = 500 mg/kg m.c.

Droga inhalacyjna: ATE = 3,3 mg/l (pyły lub mgły)

M = 100000

M = 100000”

 

„607-424-00-0

trifloksystrobina (ISO); (E)-metoksyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolylo)etylidenoaminooksylo]-o-tolylooctan metylu

-

141517-21-7

Lact.

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H362

H317

H410

 

M = 100

M = 10”

 

„607-434-00-5

mekoprop-P (ISO) [1] i jego sole;

kwas (R)-2-(4-chloro-2-metylofenoksy)propionowy [1] i jego sole;

240-539-0 [1]

16484-77-8 [1]

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

Droga pokarmowa: ATE = 431 mg/kg m.c.

M = 10

M = 10”

 

„608-058-00-4

esfenwalerat (ISO);

(S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylo-(S)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylomaślan

-

66230-04-4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 1

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H370 (układ nerwowy)

H373

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H370 (układ nerwowy)

H373

H317

H410

 

Droga pokarmowa: ATE = 88,5 mg/kg m.c.

Droga inhalacyjna: ATE = 0,53 mg/l (pyły lub mgły)

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

„612-067-00-9

3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina

220-666-8

2855-13-2

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

H302

H314

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

 

Droga pokarmowa: ATE = 1 030  mg/kg m.c.

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %”

 

„612-252-00-4

imidaklopryd (ISO);

(E)-1-(6-chloro-3-pirydynylometylo)-N-nitroimidazolidyn-2-ilidynoamina;

(2E)-1-[(6-chloropirydyn-3-ilo)metylo)]-N-nitroimidazolidyn-2-imina

428-040-8

138261-41-3

Acute Tox. 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

Droga pokarmowa: ATE = 131 mg/kg m.c.

M = 100

M = 1 000 ”

 

„613-048-00-8

karbendazym (ISO); benzoimidazol-2-ilokarbaminian metylu

234-232-0

10605-21-7

Muta. 1B

Repr. 1B

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H340

H360FD

H317

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H340

H360FD

H317

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„613-102-00-0

dimetomorf (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-chlorofenylo)-3-(3,4-dimetoksyfenylo)akryloilo)morfolina

404-200-2

110488-70-5

Repr. 1B

Aquatic Chronic 2

H360F

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H360F

H411”

 

 

 

„613-111-00-X

1,2,4-triazol

206-022-9

288-88-0

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

H360FD

H302

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H302

H319

 

Droga pokarmowa: ATE = 1 320  mg/kg m.c.”

 

„613-166-00-X

flumioksazyna (ISO);

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-inylo-2H-1,4-benzoksazyn-6-ilo)cykloheks-1-eno-1,2-dikarboksyamid

-

103361-09-7

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

„613-208-00-7

imazamoks (ISO);

kwas (RS)-2-(4-izopropylo-4-metylo-5-okso-2-imidazolin-2-ilo)-5-metoksymetylonikotynowy

-

114311-32-9

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„613-267-00-9

tiametoksam (ISO);

3-(2-chloro-tiazol-5-ilometylo)-5-metylo[1,3,5]oksadiazyn-4-ylideno-N-nitroamina;

428-650-4

153719-23-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H361fd

H302

H410

 

Droga pokarmowa: ATE = 780 mg/kg m.c.

M = 10

M = 10”

 

„613-282-00-0

tritikonazol (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-chlorobenzylideno)-2,2-dimetylo-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-metylo)cyklopentanol

-

138182-18-0

Repr. 2

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H373

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f

H373

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-032-00-9

diflufenikan (ISO);

N-(2,4-difluorofenylo)-2-[3-(trifluorometylo)fenoksy]-3-pirydynokarboksyamid; 2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloksy) nikotynanilid

-

83164-33-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10 000

M = 1 000 ”

 

„616-106-00-0

fenmedifam (ISO); 3-(3-metylokarbaniloksy)karbanilan metylu

237-199-0

13684-63-4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„616-113-00-9

desmedifam (ISO);

3-fenylokarbaniloksyfenylokarbaminian etylu

237-198-5

13684-56-5

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10”

 

3)

skreśla się pozycję odpowiadającą numerowi indeksowemu 015-192-00-1.


Top