EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0620

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/620 z dnia 15 kwietnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zatwierdzania statusu obszaru wolnego od choroby i statusu obszaru nieobjętego szczepieniami niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie oraz zatwierdzania programów likwidacji tych chorób umieszczonych w wykazie (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/2449

Dz.U. L 131 z 16.4.2021, p. 78–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/620/oj

16.4.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 131/78


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/620

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

ustanawiające przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zatwierdzania statusu obszaru wolnego od choroby i statusu obszaru nieobjętego szczepieniami niektórych państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie oraz zatwierdzania programów likwidacji tych chorób umieszczonych w wykazie

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (1), w szczególności jego art. 31 ust. 3, art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 4 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2016/429 ustanowiono nowe ramy prawne w zakresie zapobiegania chorobom przenoszonym na zwierzęta lub ludzi oraz zwalczania tych chorób. W szczególności rozporządzeniem (UE) 2016/429 ustanowiono przepisy dotyczące poszczególnych chorób umieszczonych w wykazie zgodnie z art. 5 ust. 1 tego rozporządzenia (choroby umieszczone w wykazie), a w jego art. 9 określono, w jaki sposób przepisy te mają być stosowane do różnych kategorii chorób umieszczonych w wykazie. W rozporządzeniu (UE) 2016/429 przewidziano również, że państwa członkowskie ustanawiają obowiązkowe programy likwidacji chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, oraz nieobowiązkowe programy likwidacji chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, a Komisja zatwierdza te programy. Ponadto rozporządzenie przewiduje zatwierdzenie przez Komisję statusu obszaru wolnego od choroby lub statusu obszaru nieobjętego szczepieniami państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429.

(2)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/1882 (2) zdefiniowano umieszczone w wykazie choroby w podziale na kategorie A–E i przewidziano, że przepisy dotyczące zapobiegania chorobom i ich zwalczania w odniesieniu do chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/429, mają zastosowanie do kategorii chorób umieszczonych w wykazie w odniesieniu do gatunków umieszczonych w wykazie i grup gatunków umieszczonych w wykazie, o których mowa w tabeli w załączniku do tego rozporządzenia. Niniejszym rozporządzeniem należy ustanowić przepisy dotyczące chorób należących do kategorii A, B lub C.

(3)

W rozporządzeniu (UE) 2016/429 za choroby umieszczone w wykazie uznaje się: zakażenie wywołane Brucella abortus, B. melitensisB. suis, zakażenie kompleksem Mycobacterium tuberculosis (MTBC), zakażenie wirusem wścieklizny (RABV), enzootyczna białaczka bydła (EBL), zakażenie wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1–24) (zakażenie BTV), wirusowa biegunka bydła (BVD), zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła/otręt bydła (IBR/IPV), wirusem choroby Aujeszkyego (ADV), zarażenie pasożytem Varroa spp., zakażenie wirusem rzekomego pomoru drobiu, zakażenie wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI), wirusową posocznicę krwotoczną (VHS), zakażenie wirusem zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (ISAV z delecją w regionie HPR), zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens, zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa, zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae oraz zakażenie wirusem WSS (WSSV). Wszystkie te choroby umieszczone w wykazie wchodzą w zakres definicji chorób kategorii A, kategorii B lub kategorii C określonych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/1882 i są należycie wymienione w tabeli w załączniku do tego rozporządzenia wykonawczego.

(4)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 (3) stanowi uzupełnienie zasad dotyczących programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych umieszczonych w wykazie chorób zwierząt lądowych, wodnych oraz innych zwierząt, na podstawie rozporządzenia (UE) 2016/429. W szczególności w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 ustanowiono kryteria przyznawania statusu obszaru wolnego od choroby państwom członkowskim lub ich strefom lub kompartmentom oraz wymogi dotyczące zatwierdzania programów likwidacji choroby w odniesieniu do państw członkowskich, ich stref lub kompartmentów.

(5)

Art. 85 rozporządzenia (UE) 2020/689 stanowi, że państwa członkowskie lub ich strefy, które posiadały zatwierdzony program likwidacji choroby lub zatwierdzony program nadzoru przed datą rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia, uznaje się za posiadające zatwierdzony program likwidacji choroby zgodnie z tym rozporządzeniem przez okres sześciu lat od daty rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia. W związku z tym ograniczenie to należy uwzględnić w odpowiednich załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(6)

Art. 280 rozporządzenia (UE) 2016/429 zawiera przepisy dotyczące utrzymania istniejącego statusu obszaru wolnego od choroby lub zatwierdzonych programów likwidacji choroby i nadzoru państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów w odniesieniu do niektórych chorób umieszczonych w wykazie, zatwierdzonych aktami Komisji przyjętymi zgodnie z dyrektywami Rady 64/432/EWG (4), 91/68/EWG (5), 92/65/EWG (6), 2005/94/WE (7), 2006/88/WE (8) lub 2009/158/WE (9). Ponadto art. 84 i 85 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689 uzupełniają przepisy ustanowione w tym zakresie rozporządzeniem (UE) 2016/429 – ustanawiają one środki przejściowe dotyczące istniejących statusów obszaru wolnego od choroby oraz istniejących zatwierdzonych programów likwidacji choroby i nadzoru w odniesieniu do tych chorób umieszczonych w wykazie.

(7)

W celu uproszczenia i zapewnienia przejrzystości niniejszym rozporządzeniem należy zastąpić wykazy istniejących państw członkowskich, stref i kompartmentów wolnych od choroby oraz istniejących zatwierdzonych programów zwalczania i nadzoru, określone w aktach Komisji przyjętych na podstawie dyrektyw, o których mowa w art. 280 rozporządzenia (UE) 2016/429, oraz w niektórych dyrektywach, o których mowa w art. 84 i 85 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, wykazami zawartymi w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(8)

W przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 po raz pierwszy ustanowiono przepisy dotyczące zatwierdzenia statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów, a zatem przepisy art. 280 rozporządzenia (UE) 2016/429 nie mają zastosowania do takich sytuacji. Ma to miejsce w przypadku zakażenia wirusem wścieklizny (RABV), zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1–24) (zakażenia BTV), wirusowej biegunki bydła (BVD) lub zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa. Kilka państw członkowskich przedłożyło Komisji wnioski o przyznanie statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do tych chorób umieszczonych w wykazie. Ocena Komisji wykazała, że wnioski te spełniają kryteria określone w części II rozdział 4 sekcja 1 i 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, gdzie ustanowiono przepisy dotyczące przyznawania statusu obszaru wolnego od choroby państwom członkowskim lub ich strefom i kompartmentom. Te państwa członkowskie lub ich odpowiednie strefy lub kompartmenty powinny zatem otrzymać status obszaru wolnego od choroby i powinny zostać należycie wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(9)

W przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2020/689 ustanowiono przepisy dotyczące zatwierdzenia programów likwidacji choroby w przypadku państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów, które nie podlegają przepisom art. 280 rozporządzenia (UE) 2016/429. Ma to miejsce w odniesieniu do zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis, zakażenia kompleksem Mycobacterium tuberculosis (MTBC), zakażenia wirusem wścieklizny (RABV), enzootycznej białaczki bydła (EBL), zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1–24) (zakażenie BTV), wirusowej biegunki bydła (BVD) lub zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa. Kilka państw członkowskich przedłożyło Komisji wnioski o zatwierdzenie programów likwidacji choroby w odniesieniu do tych chorób umieszczonych w wykazie. Ocena Komisji wykazała, że wnioski te spełniają kryteria określone w części II rozdziały 2 i 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, gdzie ustanowiono kryteria, które muszą być spełnione w przypadku zatwierdzania programów likwidacji chorób kategorii B i kategorii C odpowiednio zwierząt lądowych i wodnych. W związku z tym te programy likwidacji choroby powinny zostać zatwierdzone, a państwa członkowskie lub ich strefy i kompartmenty powinny zostać należycie wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(10)

W przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie Komisja nie otrzymała jeszcze wniosków państw członkowskich o przyznanie statusu obszaru wolnego od choroby lub o zatwierdzenie programów likwidacji choroby, lub ocena wniosków nie została jeszcze zakończona. Po otrzymaniu wniosków przez Komisję lub po zakończeniu ich oceny odpowiednie państwa członkowskie, strefy lub kompartmenty mogą zostać wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(11)

Ponadto w odniesieniu do zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis państwo członkowskie przedłożyło niedawno Komisji wniosek o przyznanie statusu obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis w odniesieniu do strefy. Ocena Komisji wykazała, że wniosek ten spełnia kryteria określone w art. 71 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689, gdzie ustanowiono przepisy dotyczące uznawania statusu obszaru wolnego od choroby na podstawie programów likwidacji choroby. Strefa ta powinna zatem otrzymać status obszaru wolnego od choroby i powinna zostać należycie wymieniona w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(12)

W odniesieniu do grypy ptaków rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2009 (10), przyjęte na podstawie dyrektywy 2005/94/WE, przewiduje zatwierdzanie przez państwa członkowskie grup (kompartmentów) drobiu i grup innych ptaków żyjących w niewoli. Wykaz zatwierdzonych kompartmentów jest publicznie dostępny, a na stronie internetowej Komisji znajdują się linki do informacyjnych stron internetowych państw członkowskich. Grupy (kompartmenty) drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli zatwierdzone w odniesieniu do grypy ptaków na podstawie rozporządzenia (WE) nr 616/2009 powinny zachować status obszaru wolnego od choroby zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/429 i powinny zostać należycie wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(13)

Decyzja Komisji 2003/467/WE (11) zawiera wykaz państw członkowskich i ich regionów posiadających status obszaru wolnego od gruźlicy, status obszaru wolnego od brucelozy i statusu obszaru wolnego od enzootycznej białaczki bydła zgodnie z dyrektywą 64/432/EWG. Te państwa członkowskie i ich regiony powinny zostać należycie wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(14)

Decyzją Komisji 93/52/EWG (12) ustanowiono wykaz państw członkowskich i ich regionów posiadających status oficjalnie wolnych od brucelozy (B. melitensis) zgodnie z dyrektywą 91/68/EWG. Te państwa członkowskie i ich regiony powinny zostać należycie wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(15)

Decyzją Wykonawczą Komisji 2013/503/UE (13) ustanowiono wykaz państw członkowskich lub ich terytoriów posiadających status oficjalnie wolnych od warrozy zgodnie z dyrektywą 92/65/EWG. Te państwa członkowskie lub ich terytoria powinny zostać należycie wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(16)

Decyzjami Komisji 94/963/WE (14) i 95/98/WE (15) ustanowiono status Finlandii i Szwecji jako obszarów nieobjętych szczepieniami w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu zgodnie z dyrektywą 2009/158/WE. Te państwa członkowskie powinny zostać należycie wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(17)

Decyzją Komisji 2004/558/WE (16) ustanowiono wykazy regionów państw członkowskich, które mają status obszaru wolnego od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła, oraz regionów państw członkowskich, które posiadają zatwierdzony program likwidacji zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła zgodnie z dyrektywą 64/432/EWG. Regiony o statusie obszaru wolnego od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła powinny zostać należycie wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, natomiast regiony posiadające zatwierdzone programy likwidacji zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła powinny utrzymać swoje programy przez określony okres zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/689 i powinny zostać wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(18)

Decyzją Komisji 2008/185/WE (17) ustanowiono wykazy państw członkowskich lub ich regionów, które mają status obszaru wolnego od choroby Aujeszkyego, oraz regionów państw członkowskich, które posiadają zatwierdzony program likwidacji choroby Aujeszkyego zgodnie z dyrektywą 64/432/EWG. Te państwa członkowskie lub ich regiony o statusie obszaru wolnego od choroby Aujeszkyego powinny zostać należycie wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, natomiast regiony posiadające zatwierdzone programy likwidacji choroby Aujeszkyego powinny utrzymać swoje programy przez określony okres zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2020/689 i powinny zostać należycie wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(19)

Decyzją Komisji 2009/177/WE (18) ustanowiono wykazy państw członkowskich oraz niektórych stref i enklaw (kompartmentów) o statusie obszaru wolnego od choroby lub objętych zatwierdzonymi programami nadzoru lub eliminowania umieszczonych w wykazie chorób zwierząt wodnych zgodnie z dyrektywą 2006/88/WE. Te państwa członkowskie, ich strefy i kompartmenty o statusie obszaru wolnego od choroby powinny zostać należycie wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, natomiast zatwierdzone programy powinny być utrzymane przez określony okres zgodnie z art. 85 rozporządzenia (UE) 2020/689 i powinny zostać należycie wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

(20)

W odniesieniu do chorób umieszczonych w wykazie zwierząt wodnych istnieją pewne strefy i kompartmenty wolne od choroby oraz zatwierdzone programy nadzoru, niewymienione w decyzji 2009/177/WE, ale których wykazy są publicznie dostępne na informacyjnych stronach internetowych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2006/88/WE. Te strefy i enklawy kompartmenty powinny zachować status obszaru wolnego od choroby, natomiast programy powinny być utrzymane przez określony okres zgodnie z art. 85 rozporządzenia (UE) 2020/689. Aktualne informacje dotyczące zakładów, które znajdują się w tych strefach i kompartmentach wolnych od choroby lub które są objęte tymi programami, są określone na ogólnodostępnej stronie internetowej, która została ustanowiona i jest prowadzona zgodnie z art. 185 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2016/429 oraz art. 21 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/691 (19).

(21)

Ponieważ wykazy zawarte w decyzjach 93/52/EWG, 94/963/WE, 95/98/WE, 2003/467/WE, 2004/558/WE, 2008/185/WE i 2009/177/WE, rozporządzeniu (WE) nr 616/2009 i decyzji wykonawczej 2013/503/UE zastępuje się wykazami zawartymi w załącznikach do niniejszego rozporządzenia, akty te należy uchylić i zastąpić niniejszym rozporządzeniem.

(22)

Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (umowa o wystąpieniu), w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, rozporządzenie (UE) 2016/429, jak również oparte na nim akty Komisji, mają zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do Irlandii Północnej po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w umowie o wystąpieniu. Z tego powodu Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna) w stosownych przypadkach powinno zostać wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do Irlandii Północnej.

(23)

Ze względu na to, że rozporządzenie (UE) 2016/429 stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r., niniejsze rozporządzenie powinno również stosować się od tej daty.

(24)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

1.   Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się przepisy wykonawcze dotyczące chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2016/429, w odniesieniu do statusu obszaru wolnego od choroby i statusu obszaru nieobjętego szczepieniami niektórych państw członkowskich (20) lub ich stref lub kompartmentów oraz do zatwierdzenia programów likwidacji tych chorób umieszczonych w wykazie.

2.   W załącznikach do niniejszego rozporządzenia wymieniono zarówno państwa członkowskie lub ich strefy lub kompartmenty, których status obszaru wolnego od choroby lub programy likwidacji choroby uznaje się za zatwierdzone na podstawie art. 280 rozporządzenia (UE) 2016/429, jak i te, których status obszaru wolnego od choroby i programy likwidacji choroby są należycie zatwierdzone niniejszym rozporządzeniem i należycie wymienione w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

3.   W załącznikach do niniejszego rozporządzenia znajdują się wykazy:

a)

państw członkowskich lub ich stref lub kompartmentów posiadających zatwierdzone obowiązkowe programy likwidacji chorób kategorii B i nieobowiązkowe programy likwidacji chorób kategorii C;

b)

państw członkowskich lub ich stref o zatwierdzonym statusie obszaru wolnego od choroby i statusie obszaru nieobjętego szczepieniami;

c)

kompartmentów państw członkowskich o uznanym statusie obszaru wolnego od choroby.

Artykuł 2

Zakażenie wywoływane przez Brucella abortus, B. melitensis i B. suis

1.   Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis w populacjach bydła są wymienione w załączniku I część I rozdział 1.

2.   Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis w populacjach owiec i kóz są wymienione w załączniku I część I rozdział 2.

3.   Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone obowiązkowe programy likwidacji zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis są wymienione w załączniku I część II.

Artykuł 3

Zakażenie kompleksem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. capraeM. tuberculosis) (MTBC)

1.   Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia kompleksem Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. capraeM. tuberculosis) (MTBC) są wymienione załączniku II część I.

2.   Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone obowiązkowe programy likwidacji zakażenia MTBC są wymienione w załączniku II część II.

Artykuł 4

Zakażenie wirusem wścieklizny (RABV)

1.   Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem wścieklizny (RABV) są wymienione w załączniku III część I.

2.   Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone obowiązkowe programy likwidacji zakażenia RABV są wymienione w załączniku III część II.

Artykuł 5

Enzootyczna białaczka bydła (EBL)

1.   Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od enzootycznej białaczki bydła (EBL) są wymienione w załączniku IV część I.

2.   Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone nieobowiązkowe programy likwidacji EBL są wymienione w załączniku IV część II.

Artykuł 6

Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła/otręt bydła (IBR/IPV)

1.   Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła/otrętu bydła (IBR/IPV) są wymienione w załączniku V część I.

2.   Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone nieobowiązkowe programy likwidacji IBR/IPV są wymienione w załączniku V część II.

Artykuł 7

Zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego (ADV)

1.   Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego (ADV) są wymienione w załączniku VI część I.

2.   Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone nieobowiązkowe programy likwidacji zakażenia ADV są wymienione w załączniku VI część II.

Artykuł 8

Wirusowa biegunka bydła (BVD)

1.   Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od wirusowej biegunki bydła (BVD) są wymienione w załączniku VII część I.

2.   Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone nieobowiązkowe programy likwidacji BVD są wymienione w załączniku VII część II.

Artykuł 9

Zakażenie wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1–24) (zakażenie BTV)

1.   Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem choroby niebieskiego języka (serotypy 1–24) (zakażenie BTV) są wymienione w załączniku VIII część I.

2.   Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone nieobowiązkowe programy likwidacji zakażenia BTV są wymienione w załączniku VIII część II.

Artykuł 10

Zarażenie pasożytem Varroa spp.

Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zarażenia pasożytem Varroa spp. są wymienione w załączniku IX.

Artykuł 11

Zakażenie wirusem rzekomego pomoru drobiu

Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu, nieobjętego szczepieniami są wymienione w załączniku X.

Artykuł 12

Zakażenie wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI)

Kompartmenty w państwach członkowskich wolne od HPAI są wymienione w załączniku XI.

Artykuł 13

Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS)

1.   W załączniku XII część I wymienia się:

a)

państwa członkowskie, których całe terytorium ma status obszaru wolnego od wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS);

b)

strefy lub kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego ma status obszaru wolnego od VHS; oraz

c)

strefy lub kompartmenty państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od VHS, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

2.   W załączniku XII część II wymienia się:

a)

państwa członkowskie, których całe terytorium posiada zatwierdzony program likwidacji VHS;

b)

strefy i kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego posiada zatwierdzony program likwidacji VHS; oraz

c)

strefy i kompartmenty państw członkowskich posiadające zatwierdzony program likwidacji VHS, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

Artykuł 14

Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN)

1.   W załączniku XIII część I wymienia się:

a)

państwa członkowskie, których całe terytorium ma status obszaru wolnego od zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN);

b)

strefy lub kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego ma status obszaru wolnego od IHN; oraz

c)

strefy lub kompartmenty państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od IHN, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

2.   W załączniku XIII część II wymienia się:

a)

państwa członkowskie, których całe terytorium posiada zatwierdzony program likwidacji IHN;

b)

strefy i kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego posiada zatwierdzony program likwidacji IHN; oraz

c)

strefy i kompartmenty państw członkowskich posiadające zatwierdzony program likwidacji IHN, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

Artykuł 15

Zakażenie wirusem zakaźnej anemii łososi z delecją w regionie polimorficznym (ISAV z delecją w regionie HPR)

1.   W załączniku XIV część I wymienia się:

a)

państwa członkowskie, których całe terytorium ma status obszaru wolnego od zakażenia wirusem zakaźnej anemii łososi z delecją w regionie polimorficznym (ISAV z delecją w regionie HPR);

b)

strefy lub kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego ma status obszaru wolnego od zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR; oraz

c)

strefy lub kompartmenty państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

2.   W załączniku XIV część II wymienia się:

a)

państwa członkowskie, których całe terytorium posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR;

b)

strefy i kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR; oraz

c)

strefy i kompartmenty państw członkowskich posiadające zatwierdzony program likwidacji zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

Artykuł 16

Zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens

1.   W załączniku XV część I wymienia się:

a)

państwa członkowskie, których całe terytorium ma status obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens;

b)

strefy lub kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego ma status obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens; oraz

c)

strefy lub kompartmenty państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

2.   W załączniku XV część II wymienia się:

a)

państwa członkowskie, których całe terytorium posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens;

b)

strefy i kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens; oraz

c)

strefy i kompartmenty państw członkowskich posiadające zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

Artykuł 17

Zakażenie wywoływane przez Bonamia exitiosa

1.   W załączniku XVI część I wymienia się:

a)

państwa członkowskie, których całe terytorium ma status obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa;

b)

strefy lub kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego ma status obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa; oraz

c)

strefy lub kompartmenty państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

2.   W załączniku XVI część II wymienia się:

a)

państwa członkowskie, których całe terytorium posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa;

b)

strefy i kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa; oraz

c)

strefy i kompartmenty państw członkowskich posiadające zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

Artykuł 18

Zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae

1.   W załączniku XVII część I wymienia się:

a)

państwa członkowskie, których całe terytorium ma status obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae;

b)

strefy lub kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego ma status obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae; oraz

c)

strefy lub kompartmenty państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

2.   W załączniku XVII część II wymienia się:

a)

państwa członkowskie, których całe terytorium posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae;

b)

strefy i kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae; oraz

c)

strefy i kompartmenty państw członkowskich posiadające zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

Artykuł 19

Zakażenie wirusem WSS (WSSV)

1.   W załączniku XVIII część I wymienia się:

a)

państwa członkowskie, których całe terytorium ma status obszaru wolnego od zakażenia wirusem WSS (WSSV);

b)

strefy lub kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego ma status obszaru wolnego od zakażenia wirusem WSS; oraz

c)

strefy lub kompartmenty państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem WSS, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

2.   W załączniku XVIII część II wymienia się:

a)

państwa członkowskie, których całe terytorium posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wirusem WSS;

b)

strefy i kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wirusem WSS; oraz

c)

strefy i kompartmenty państw członkowskich posiadające zatwierdzony program likwidacji zakażenia wirusem WSS, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim.

Artykuł 20

Uchylenie

Następujące akty tracą moc:

decyzja 93/52/EWG,

decyzja 94/963/WE,

decyzja 95/98/WE,

decyzja 2003/467/WE,

decyzja 2004/558/WE,

decyzja 2008/185/WE,

decyzja 2009/177/WE,

rozporządzenie (WE) nr 616/2009,

decyzja wykonawcza 2013/503/UE.

Artykuł 21

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1882 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania niektórych przepisów dotyczących zapobiegania chorobom oraz ich zwalczania do kategorii chorób umieszczonych w wykazie oraz ustanawiające wykaz gatunków i grup gatunków, z którymi wiąże się znaczne ryzyko rozprzestrzeniania się chorób umieszczonych w tym wykazie (Dz.U. L 308 z 4.12.2018, s. 21).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 211).

(4)  Dyrektywa Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz.U. L 121 z 29.7.1964, s. 1977).

(5)  Dyrektywa Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrz Wspólnoty owcami i kozami (Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19).

(6)  Dyrektywa Rady 92/65/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt, nasienia, komórek jajowych i zarodków nieobjętych wymaganiami dotyczącymi zdrowia zwierząt ustanowionymi w szczególnych zasadach Wspólnoty określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 90/425/EWG (Dz.U. L 268 z 14.9.1992, s. 54).

(7)  Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).

(8)  Dyrektywa Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14).

(9)  Dyrektywa Rady 2009/158/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 74).

(10)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2005/94/WE w odniesieniu do zatwierdzania grup drobiu i grup innych ptaków żyjących w niewoli pod względem grypy ptaków oraz dodatkowych zapobiegawczych środków ochrony biologicznej w takich grupach (Dz.U. L 181 z 14.7.2009, s. 16).

(11)  Decyzja Komisji (2003/467/WE) z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiająca status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 74).

(12)  Decyzja Komisji 93/52/EWG z dnia 21 grudnia 1992 r. stwierdzająca stosowanie się państw członkowskich lub regionów do wymagań odnoszących się do brucelozy (B. melitensis) i przyznająca im status oficjalnie wolnych od choroby (Dz.U. L 13 z 21.1.1993, s. 14).

(13)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/503/UE z dnia 11 października 2013 r. uznająca część Unii za wolną od warrozy u pszczół i ustanawiająca dodatkowe gwarancje wymagane w handlu wewnątrzunijnym i przy przywozie w celu ochrony statusu obszaru wolnego od warrozy (Dz.U. L 273 z 15.10.2013, s. 38).

(14)  Decyzja Komisji 94/963/WE z dnia 28 grudnia 1994 r. ustanawiająca status Finlandii jako obszaru, na którym nie są przeprowadzane szczepienia przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu (Dz.U. L 371 z 31.12.1994, s. 29).

(15)  Decyzja Komisji 95/98/WE z dnia 13 marca 1995 r. ustanawiająca status Szwecji jako strefy nie objętej szczepieniem w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu (Dz.U. L 75 z 4.4.1995, s. 28).

(16)  Decyzja Komisji 2004/558/WE z dnia 15 lipca 2004 r. wdrażająca dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkowskie (Dz.U. L 249 z 23.7.2004, s. 20).

(17)  Decyzja Komisji 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (Dz.U. L 59 z 4.3.2008, s. 19).

(18)  Decyzja Komisji 2009/177/WE z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (Dz.U. L 63 z 7.3.2009, s. 15).

(19)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/691 z dnia 30 stycznia 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów akwakultury i przewoźników zwierząt wodnych (Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 345).

(20)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego rozporządzenia odniesienia do państw członkowskich obejmują „Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej”.


ZAŁĄCZNIK I

ZAKAŻENIE BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSISB. SUIS

CZĘŚĆ I

Status obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis

ROZDZIAŁ 1

Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis w populacjach bydła

Państwo członkowskie  (*1)

Terytorium

Belgia

całe terytorium

Czechy

całe terytorium

Dania

całe terytorium

Niemcy

całe terytorium

Estonia

całe terytorium

Irlandia

całe terytorium

Hiszpania

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura: provincia de Badajoz

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia

Francja

całe terytorium

Włochy

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Campania: Province di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Cypr

całe terytorium

Łotwa

całe terytorium

Litwa

całe terytorium

Luksemburg

całe terytorium

Malta

całe terytorium

Niderlandy

całe terytorium

Austria

całe terytorium

Polska

całe terytorium

Portugalia

Região Algarve: all distritos

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, Santa Maria

Região Centro: distritos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Castelo Branco

Rumunia

całe terytorium

Słowenia

całe terytorium

Słowacja

całe terytorium

Finlandia

całe terytorium

Szwecja

całe terytorium

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

Irlandia Północna

ROZDZIAŁ 2

Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis w populacjach owiec i kóz

Państwo członkowskie  (*2)

Terytorium

Belgia

całe terytorium

Czechy

całe terytorium

Dania

całe terytorium

Niemcy

całe terytorium

Estonia

całe terytorium

Irlandia

całe terytorium

Hiszpania

całe terytorium

Francja

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Włochy

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi i Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Cypr

całe terytorium

Łotwa

całe terytorium

Litwa

całe terytorium

Luksemburg

całe terytorium

Węgry

całe terytorium

Niderlandy

całe terytorium

Austria

całe terytorium

Polska

całe terytorium

Portugalia

Região Autónoma dos Açores

Rumunia

całe terytorium

Słowenia

całe terytorium

Słowacja

całe terytorium

Finlandia

całe terytorium

Szwecja

całe terytorium

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

Irlandia Północna

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone programy likwidacji zakażenia wywoływanego przez Brucella abortus, B. melitensisB. suis

Obecnie brak.


(*1)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.

(*2)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.


ZAŁĄCZNIK II

ZAKAŻENIE KOMPLEKSEM MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAEM. TUBERCULOSIS) (MTBC)

CZĘŚĆ I

Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia MTBC

Państwo członkowskie:

Terytorium

Belgia

całe terytorium

Czechy

całe terytorium

Dania

całe terytorium

Niemcy

całe terytorium

Estonia

całe terytorium

Hiszpania

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Galicia: provincia de Pontevedra

Francja

całe terytorium

Włochy

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Province di Frosinone, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sardegna: Citta metropolitana di Cagliari, Provincia di Oristano, Provincia del Sud Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

Łotwa

całe terytorium

Litwa

całe terytorium

Luksemburg

całe terytorium

Węgry

całe terytorium

Niderlandy

całe terytorium

Austria

całe terytorium

Polska

całe terytorium

Portugalia

Região Algarve: all distritos

Região Autónoma dos Açores except Ilha de São Miguel

Słowenia

całe terytorium

Słowacja

całe terytorium

Finlandia

całe terytorium

Szwecja

całe terytorium

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone programy likwidacji zakażenia MTBC

Obecnie brak.


ZAŁĄCZNIK III

ZAKAŻENIE WIRUSEM WŚCIEKLIZNY (RABV)

CZĘŚĆ I

Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem RABV

Państwo członkowskie  (*1)

Terytorium

Belgia

całe terytorium

Bułgaria

całe terytorium

Czechy

całe terytorium

Dania

całe terytorium

Niemcy

całe terytorium

Estonia

całe terytorium

Irlandia

całe terytorium

Grecja

całe terytorium

Hiszpania

Całe terytorium kontynentalne

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Francja

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région La Réunion

Région Martinique

Région Mayotte

Chorwacja

całe terytorium

Włochy

całe terytorium

Cypr

całe terytorium

Łotwa

całe terytorium

Litwa

całe terytorium

Luksemburg

całe terytorium

Węgry

całe terytorium

Malta

całe terytorium

Niderlandy

całe terytorium

Austria

całe terytorium

Polska

województwo dolnośląskie: wszystkie powiaty

województwo kujawsko-pomorskie: wszystkie powiaty

następujące powiaty województwa lubelskiego: lubartowski, lubelski, m. Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki

województwo lubuskie: wszystkie powiaty

województwo łódzkie: wszystkie powiaty

województwo małopolskie: wszystkie powiaty

następujące powiaty województwa mazowieckiego: ciechanowski, gostyniński, lipski, makowski, mławski, ostrołęcki, m. Ostrołęka, płocki, m. Płock, płoński, przasnyski, przysuski, radomski, m. Radom, sierpecki, sochaczewski, szydłowiecki, zwoleński, żuromiński, żyrardowski

województwo opolskie: wszystkie powiaty

województwo podlaskie: wszystkie powiaty

województwo pomorskie: wszystkie powiaty

województwo śląskie: wszystkie powiaty

województwo świętokrzyskie: wszystkie powiaty

województwo warmińsko-mazurskie: wszystkie powiaty

województwo wielkopolskie: wszystkie powiaty

województwo zachodniopomorskie: wszystkie powiaty

Portugalia

całe terytorium

Słowenia

całe terytorium

Słowacja

całe terytorium

Finlandia

całe terytorium

Szwecja

całe terytorium

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

Irlandia Północna

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone programy likwidacji zakażenia wirusem RABV

Obecnie brak.


(*1)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.


ZAŁĄCZNIK IV

ENZOOTYCZNA BIAŁACZKA BYDŁA (EBL)

CZĘŚĆ I

Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od EBL

Państwo członkowskie  (*1)

Terytorium

Belgia

całe terytorium

Czechy

całe terytorium

Dania

całe terytorium

Niemcy

całe terytorium

Estonia

całe terytorium

Irlandia

całe terytorium

Hiszpania

całe terytorium

Francja

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région Guyane

Région Martinique

Région Mayotte

Włochy

całe terytorium

Cypr

całe terytorium

Łotwa

całe terytorium

Litwa

całe terytorium

Luksemburg

całe terytorium

Niderlandy

całe terytorium

Austria

całe terytorium

Polska

całe terytorium

Portugalia

Região Algarve: all distritos

Região Alentejo: all distritos

Região Centro: all distritos

Região Lisboa e Vale do Tejo: all distritos

Região Norte: distritos: Braga, Bragança, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma dos Açores

Słowenia

całe terytorium

Słowacja

całe terytorium

Finlandia

całe terytorium

Szwecja

całe terytorium

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

Irlandia Północna

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone programy likwidacji EBL

Obecnie brak.


(*1)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.


ZAŁĄCZNIK V

ZAKAŹNE ZAPALENIE NOSA I TCHAWICY BYDŁA/OTRĘT BYDŁA (IBR/IPV)

CZĘŚĆ I

Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od IBR/IPV

Państwo członkowskie:

Terytorium

Czechy

całe terytorium

Dania

całe terytorium

Niemcy

całe terytorium

Włochy

Regione Valle d’Aosta

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Austria

całe terytorium

Finlandia

całe terytorium

Szwecja

całe terytorium

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone programy likwidacji IBR/IPV

Państwo członkowskie:

Terytorium

Data początkowego zatwierdzenia, o której mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689

Belgia

całe terytorium

21 kwietnia 2021 r.

Francja

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Grande Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

21 kwietnia 2021 r.

Włochy

Region Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

21 kwietnia 2021 r.

Luksemburg

całe terytorium

21 kwietnia 2021 r.


ZAŁĄCZNIK VI

WIRUS CHOROBY AUJESZKYEGO (ADV)

CZĘŚĆ I

Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia ADV

Państwo członkowskie  (*1)

Terytorium

Belgia

całe terytorium

Czechy

całe terytorium

Dania

całe terytorium

Niemcy

całe terytorium

Estonia

całe terytorium

Irlandia

całe terytorium

Francja

departamenty Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

Włochy

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Cypr

całe terytorium

Luksemburg

całe terytorium

Węgry

całe terytorium

Niderlandy

całe terytorium

Austria

całe terytorium

Polska

następujące powiaty województwa podlaskiego: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki

Słowenia

całe terytorium

Słowacja

całe terytorium

Finlandia

całe terytorium

Szwecja

całe terytorium

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

Irlandia Północna

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone programy likwidacji zakażenia ADV

Państwo członkowskie:

Terytorium

Data początkowego zatwierdzenia, o której mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689

Hiszpania

całe terytorium

21 kwietnia 2021 r.

Włochy

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

Regione Veneto

21 kwietnia 2021 r.

Litwa

całe terytorium

21 kwietnia 2021 r.

Polska

województwo dolnośląskie: wszystkie powiaty

województwo kujawsko-pomorskie: wszystkie powiaty

województwo lubelskie: wszystkie powiaty

województwo lubuskie: wszystkie powiaty

województwo łódzkie: wszystkie powiaty

województwo małopolskie: wszystkie powiaty

województwo mazowieckie: wszystkie powiaty

województwo opolskie: wszystkie powiaty

województwo podkarpackie: wszystkie powiaty

następujące powiaty województwa podlaskiego: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski

województwo pomorskie: wszystkie powiaty

województwo śląskie: wszystkie powiaty

województwo świętokrzyskie: wszystkie powiaty

województwo warmińsko-mazurskie: wszystkie powiaty

województwo wielkopolskie: wszystkie powiaty

województwo zachodniopomorskie: wszystkie powiaty

21 kwietnia 2021 r.

Portugalia

Całe terytorium kontynentalne

21 kwietnia 2021 r.


(*1)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.


ZAŁĄCZNIK VII

WIRUSOWA BIEGUNKA BYDŁA (BVD)

CZĘŚĆ I

Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od BVD

Obecnie brak.

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone programy likwidacji BVD

Obecnie brak.


ZAŁĄCZNIK VIII

ZAKAŻENIE WIRUSEM CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA (BTV)

CZĘŚĆ I

Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia BTV

Państwo członkowskie  (*1)

Terytorium

Czechy

całe terytorium

Dania

całe terytorium

Niemcy

Bundesland Bayern:

Stadt München,

Stadt Rosenheim,

Landkreis Altötting,

Landkreis Berchtesgadener Land,

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen,

Landkreis Ebersberg,

Landkreis Erding,

Landkreis Freising,

Landkreis Garmisch-Partenkirchen,

Landkreis Miesbach,

Landkreis Mühldorf a. Inn,

Landkreis München, Landkreis Rosenheim,

Landkreis Starnberg,

Landkreis Traunstein,

Landkreis Weilheim-Schongau,

Gemeinden im Landkreis Dachau: Bergkirchen, Dachau, Haimhausen, Hebertshausen, Karlsfeld, Petershausen, Röhrmoos, Schwabhausen, Vierkirchen, Weichs,

Gemeinden im Landkreis Eichstätt: Altmannstein, Großmehring, Mindelstetten, Oberdolling, Pförring,

Gemeinden im Landkreis Fürstenfeldbruck: Eichenau, Emmering, Germering, Gröbenzell, Olching, Puchheim,

Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm: Baar-Ebenhausen, Ernsgaden, Geisenfeld, Hettenshausen, Ilmmünster, Jetzendorf, Manching, Münchsmünster, Pfaffenhofen a.d. Ilm, Pörnbach, Reichertshausen, Reichertshofen, Rohrbach, Scheyern, Schweitenkirchen, Vohburg a. d. Donau, Wolnzach,

Stadt Landshut,

Stadt Passau,

Stadt Straubing,

Landkreis Deggendorf,

Landkreis Freyung-Grafenau,

Landkreis Kelheim,

Landkreis Landshut,

Landkreis Passau,

Landkreis Regen,

Landkreis Rottal-Inn,

Landkreis Straubing-Bogen,

Landkreis Dingolfing-Landau,

Stadt Amberg,

Stadt Regensburg,

Stadt Weiden i. d. Oberpfalz,

Landkreis Amberg-Sulzbach,

Landkreis Cham,

Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab,

Landkreis Regensburg,

Landkreis Schwandorf,

Landkreis Tirschenreuth,

Gemeinden im Landkreis Neumarkt i.d. Oberpfalz: Berg b. Neumarkt i.d. Opf., Breitenbrunn, Deining, Dietfurt a.d. Altmühl, Hohenfels, Lauterhofen, Lupburg, Neumarkt i.d. Opf., Parsberg, Pilsach, Seubersdorf i.d. Opf., Velburg,

Stadt Bamberg,

Stadt Bayreuth,

Stadt Coburg,

Stadt Hof,

Landkreis Bayreuth,

Landkreis Coburg,

Landkreis Hof,

Landkreis Kronach,

Landkreis Kulmbach,

Landkreis Lichtenfels,

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge,

Gemeinden im Landkreis Bamberg: Altendorf, Baunach, Bischberg, Breitengüßbach, Buttenheim, Gerach, Gundelsheim, Hallstadt, Heiligenstadt i. Ofr., Hirschaid, Kemmern, Königsfeld, Lauter, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Pettstadt, Rattelsdorf, Reckendorf, Scheßlitz, Stadelhofen, Strullendorf, Viereth-Trunstadt, Wattendorf, Zapfendorf, Eichwald, Geisberger Forst, Hauptsmoor, Semberg, Zückshuter Forst,

Gemeinden im Landkreis Forchheim: Ebermannstadt, Eggolsheim, Egloffstein, Gößweinstein, Gräfenberg, Hiltpoltstein, Igensdorf, Kirchehrenbach, Kunreuth, Leutenbach, Obertrubach, Pinzberg, Pretzfeld, Unterleinleiter, Weilersbach, Weißenohe, Wiesenthau, Wiesenttal,

Gemeinden im Landkreis Nürnberger Land: Alfeld, Engelthal, Happurg, Hartenstein, Henfenfeld, Hersbruck, Kirchensittenbach, Neuhaus a.d. Pegnitz, Neunkirchen a. Sand, Offenhausen, Ottensoos, Pommelsbrunn, Reichenschwand, Schnaittach, Simmelsdorf, Velden, Vorra, Engelthaler Forst,

Landkreis Rhön-Grabfeld,

Gemeinden im Landkreis Haßberge: Aidhausen, Breitbrunn, Bundorf, Burgpreppach, Ebelsbach, Ebern, Haßfurt, Hofheim i. Ufr., Riedbach, Kirchlauter, Königsberg i. Bay., Maroldsweisach, Pfarrweisach, Rentweinsdorf, Stettfeld, Untermerzbach, Zeil a. Main, Ermershausen,

Gemeinden im Landkreis Ostallgäu: Eisenberg, Füssen, Hopferau, Lechbruck am See, Lengenwang, Nesselwang, Pfronten, Rieden am Forggensee, Roßhaupten, Rückholz, Schwangau, Seeg, Stötten a. Auerberg, Halblech, Rettenbach a. Auerberg.

Bundesland Berlin

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen:

Stadt Kassel,

Werra-Meißner-Kreis,

Landkreis Kassel,

Landkreis Hersfeld-Rotenburg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Waldeck-Frankenberg: Twistetal, Edertal, Diemelstadt, Volkmarsen, Waldeck, Willingen (Upland), Bad Arolsen, Bad Wildungen, Diemelsee, Frankenau, Korbach, Lichtenfels, Vöhl,

Folgende Gemeinden des Schwalm-Eder-Kreises: Wabern, Borken (Hessen), Felsberg, Homberg (Efze), Malsfeld, Edermünde, Oberaula, Ottrau, Bad Zwesten, Frielendorf, Fritzlar, Gudensberg, Guxhagen, Jesberg, Knüllwald, Körle, Melsungen, Morschen, Neuental, Neukirchen, Niedenstein, Schwarzenborn, Spangenberg,

Folgende Gemeinden des Landkreises Fulda: Dipperz, Petersberg, Künzell, Poppenhausen (Wasserkuppe), Ebersburg, Ehrenberg (Rhön), Eichenzell, Eiterfeld, Hilders, Fulda, Gersfeld (Rhön), Nüsttal, Burghaun, Hofbieber, Hünfeld, Rasdorf, Tann (Rhön),

Folgende Gemeinden des Vogelsbergkreises: Schlitz, Grebenau, Alsfeld nur die Gemarkungen Berfa und Lingelbach,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Landkreis Borken,

Landkreis Coesfeld,

Landkreis Gütersloh,

Landkreis Herford,

Landkreis Höxter,

Folgende Gemeinde und Städte im Landkreis Kleve: Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Uedem, Weeze,

Landkreis Lippe,

Landkreis Minden-Lübbecke,

Landkreis Paderborn,

Landkreis Recklinghausen,

Landkreis Soest,

Landkreis Steinfurt,

Landkreis Unna,

Landkreis Warendorf,

Landkreis Wesel,

Stadt Bielefeld,

Stadt Bochum,

Stadt Bottrop,

Stadt Dortmund,

Stadt Duisburg,

Stadt Essen,

Stadt Gelsenkirchen,

Stadt Hamm,

Stadt Herne,

Stadt Mülheim an der Ruhr,

Stadt Münster (Westfalen),

Stadt Oberhausen,

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Schleswig-Holstein

Bundesland Thüringen

Estonia

całe terytorium

Irlandia

całe terytorium

Hiszpania

Comunidad Autónoma de Andalucía:

prowincja Almería

następujące gminy w prowincji Córdoba: Baena, Guadajoz y Campiña Este, Hinojosa del Duque (Pedroches II), Lucena (Subbética), Montilla (Campiña Sur), Montoro (Alto del Guadalquivir), Peñarroya-Pueblonuevo (Valle del Guadiato), Pozoblanco (Pedroches I), Villanueva de Córdoba (Pedroches III)

następujące gminy w prowincji Granada: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

następujące gminy w prowincji Huelva: Aracena (Sierra Oriental) i Cortegana (Sierra Occidental)

prowincja Jaén

następująca gmina w prowincji Sevilla: Cazalla de la Sierra (Sierra Norte)

Comunidad Autonoma de Aragón

następujące gminy w prowincji Huesca: Binéfar, Fraga, Grañén, Monzón, Sariñena, Tamarite de Litera i Bujaraloz; następujące gminy w Ayerbe: Agüero, Ayerbe, Biscarrués, Loarre, Loscorrales, Lupiñén-Ortilla i La Sotonera; następujące gminy w Barbastro: Azara, Azlor, Barbastro, Barbuñales, Berbegal, Castejón del Puente, Castillazuelo, Estada, Estadilla, El Grado, Hoz y Costean, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas-Ponzano, Olvena, Peralta de Alcofea, Peraltilla, Pozán de Vero, Salas Altas, Salas Bajas, Santa María de Dulcis i Torres de Alcanadre; następujące gminy w Castejón de Sos: Benasque, Bisauri, Bonansa, Laspaúles i Montanuy; następujące gminy w Graus: Arén, Benabarre, Beranuy, Capella, Castigaleu, Estopiñán del Castillo, Graus, Isábena, Lascuarre, Monesma y Cajigar, Perarrúa, La Puebla de Castro, Puente de Montañana, Santaliestra y San Quílez, Secastilla, Sopeira, Tolva, Torre La Ribera, Valle de Lierp i Viacamp y Litera; następujące gminy w Huesca: Albero Alto, Alcalá de Gurrea, Alcalá del Obispo, Alerre, Almudévar, Angüés, Antillón, Argavieso, Banastás, Blecua y Torres, Chimillas, Gurrea de Gállego, Huesca, Monflorite-Lascasas, Novales, Pertusa, Piracés, Quicena, Salillas, Sesa, Tierz, Tramaced i Vicién

prowincja Teruel

następujące gminy w prowincji Zaragoza: Alagón, La Almunia de Doña Godina, Ariza, Belchite, Borja, Bujaraloz, Calatayud, Cariñena, Caspe, Daroca, Ejea de los caballeros, Épila, Fraga, Illueca, Quinto, Sos del Rey Católico, Tarazona, Tauste, Zaragoza i Zuera regions; następujące gminy w Ayerbe: Murillo de Gállego i Santa Eulalia de Gállego

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Murcia

następujące gminy w Comunidad Autónoma de Navarra: Tafalla i Tudela; następujące gminy w Estella región: Abáigar, Aberin, Aguilar de Codés, Allo, Ancín/Antzin, Aras, Los Arcos, Arellano, Armañanzas, Arróniz, Ayegui/Aiegi, Azuelo, Barbarin, Bargota, El Busto, Cabredo, Desojo, Dicastillo, Espronceda, Estella-Lizarra, Etayo, Genevilla, Igúzquiza, Lana, Lapoblación, Lazagurría, Legaria, Lerín, Luquin, Marañón, Mendavia, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mues, Murieta, Nazar, Oco, Olejua, Oteiza, Piedramillera, Sansol, Sesma, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Viana, Villamayor de Monjardín, Villatuerta i Zuñiga; następujące gminy w Sangüesa región: Aibar/Oibar, Cáseda, Eslava, Ezprogui, Gallipienzo/Galipentzu, Javier, Leache/Leatxe, Lerga, Liédena, Petilla de Aragón, Sada, Sangüesa/Zangoza i Yesa.

Comunidad Autónoma de País Vasco

następujące gminy w prowincji Álava: Agurain/Salvatierra, Alegría-Dulantzi, Amurrio, Añana, Armiñón, Arraia-Maeztu, Arratzua-Ubarrundia, Artziniega, Asparrena, Ayala/Aiara, Baños de Ebro/Mañueta, Barrundia, Berantevilla, Bernedo, Campezo/Kanpezu, Elburgo/Burgelu, Elciego, Elvillar/Bilar, Erriberabeitia, Erriberagoitia/Ribera Alta, Harana/Valle de Arana, Iruña Oka/Iruña de Oca, Iruraiz-Gauna, Kripan, Kuartango, Labastida/Bastida, Lagrán, Laguardia, Lanciego/Lantziego, Lantarón, Lapuebla de Labarca, Laudio/Llodio, Legutio, Leza, Moreda de Álava/Moreda Araba, Navaridas, Okondo, Oyón-Oion, Peñacerrada-Urizaharra, Samaniego, San Millán/Donemiliaga, Urkabustaiz, Valdegovia/Gaubea, Villabuena de Álava/Eskuernaga, Vitoria-Gasteiz, Yécora/Iekora, Zalduondo, Zambrana, Zigoitia i Zuia.

Comunidad Autónoma de Valencia

Włochy

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Łotwa

całe terytorium

Węgry

całe terytorium

Niderlandy

całe terytorium

Austria

całe terytorium

Polska

całe terytorium

Słowenia

całe terytorium

Słowacja

całe terytorium

Finlandia

całe terytorium

Szwecja

całe terytorium

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

Irlandia Północna

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie lub ich strefy posiadające zatwierdzone programy likwidacji zakażenia BTV

Obecnie brak.


(*1)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.


ZAŁĄCZNIK IX

ZARAŻENIE PASOŻYTEM VARROA SPP.

Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zarażenia pasożytem Varroa spp.

Państwo członkowskie:

Terytorium

Portugalia

Wyspa Corvo

Wyspa Graciosa

Wyspa São Jorge

Wyspa Santa Maria

Wyspa São Miguel

Wyspa Terceira

Finlandia

Wyspy Alandzkie


ZAŁĄCZNIK X

ZAKAŻENIE WIRUSEM RZEKOMEGO POMORU DROBIU

Państwa członkowskie lub ich strefy o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu, nieobjętego szczepieniami

Państwo członkowskie

Terytorium

Finlandia

całe terytorium

Szwecja

całe terytorium


ZAŁĄCZNIK XI

WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW (HPAI)

Kompartmenty wolne od HPAI

Państwo członkowskie

Nazwa

Francja

Kompartment ISA Bretagne obejmujący zakłady o kodach EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 i 22295000

Kompartment SASSO Sabres obejmujący zakład o kodzie EDE 40246082

Kompartment SASSO Soulitré obejmujący zakład o kodzie EDE 72341105

Niderlandy

Verbeek’s poultry international B.V o numerze zatwierdzenia 1122

Institut de selection animale B.V o numerze zatwierdzenia 2338

Cobb Europe B.V. o numerze zatwierdzenia 2951


ZAŁĄCZNIK XII

WIRUSOWA POSOCZNICA KRWOTOCZNA (VHS)

CZĘŚĆ I

Państwa członkowskie, których całe terytorium ma status obszaru wolnego od VHS;

strefy lub kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego ma status obszaru wolnego od IHN; oraz

strefy lub kompartmenty państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od IHN, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim

Państwo członkowskie  (*1)

Terytorium

Dania

całe terytorium kontynentalne

Irlandia

całe terytorium

Cypr

całe terytorium lądowe

Finlandia

całe terytorium, z wyjątkiem regionu Åland

Szwecja

całe terytorium

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

Irlandia Północna

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie, których całe terytorium posiada zatwierdzony program likwidacji VHS;

strefy i kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego posiada zatwierdzony program likwidacji IHN; oraz

strefy i kompartmenty państw członkowskich posiadające zatwierdzony program likwidacji IHN, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim

Państwo członkowskie

Terytorium

Data początkowego zatwierdzenia, o której mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689

Estonia

całe terytorium

21 kwietnia 2021 r.


(*1)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.


ZAŁĄCZNIK XIII

ZAKAŹNA MARTWICA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO RYB ŁOSOSIOWATYCH (IHN)

CZĘŚĆ I

Państwa członkowskie, których całe terytorium ma status obszaru wolnego od VHS;

strefy lub kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego ma status obszaru wolnego od IHN; oraz

strefy lub kompartmenty państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od IHN, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim

Państwo członkowskie  (*1)

Terytorium

Dania

całe terytorium

Irlandia

całe terytorium

Cypr

całe terytorium lądowe

Finlandia

Całe terytorium z wyjątkiem przybrzeżnego kompartmentu w Ii, Kuivaniemi oraz następujących obszarów zlewni: 14.72 Virmasvesi, 14.73 Nilakka, 4.74 obszar Saarijärvi i 4.41 obszar Pielinen

Szwecja

całe terytorium

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

Irlandia Północna

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie, których całe terytorium posiada zatwierdzony program likwidacji IHN;

strefy i kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego posiada zatwierdzony program likwidacji IHN; oraz

strefy i kompartmenty państw członkowskich posiadające zatwierdzony program likwidacji IHN, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim

Państwo członkowskie

Terytorium

Data początkowego zatwierdzenia, o której mowa w art. 49 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/689

Estonia

całe terytorium

21 kwietnia 2021 r.


(*1)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.


ZAŁĄCZNIK XIV

ZAKAŻENIE WIRUSEM ZAKAŹNEJ ANEMII ŁOSOSI Z DELECJĄ W REGIONIE POLIMORFICZNYM (ISAV Z DELECJĄ W REGIONIE HPR)

CZĘŚĆ I

Państwa członkowskie, których całe terytorium ma status obszaru wolnego od zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR;

strefy lub kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego ma status obszaru wolnego od zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR; oraz

strefy lub kompartmenty państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim

Państwo członkowskie  (*1)

Terytorium

Belgia

całe terytorium

Bułgaria

całe terytorium

Czechy

całe terytorium

Dania

całe terytorium

Niemcy

całe terytorium

Estonia

całe terytorium

Irlandia

całe terytorium

Grecja

całe terytorium

Hiszpania

całe terytorium

Francja

całe terytorium

Chorwacja

całe terytorium

Włochy

całe terytorium

Cypr

całe terytorium

Łotwa

całe terytorium

Litwa

całe terytorium

Luksemburg

całe terytorium

Węgry

całe terytorium

Malta

całe terytorium

Niderlandy

całe terytorium

Austria

całe terytorium

Polska

całe terytorium

Portugalia

całe terytorium

Rumunia

całe terytorium

Słowenia

całe terytorium

Słowacja

całe terytorium

Finlandia

całe terytorium

Szwecja

całe terytorium

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

Irlandia Północna

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie, których całe terytorium posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR;

strefy i kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR;

oraz strefy i kompartmenty państw członkowskich posiadające zatwierdzony program likwidacji zakażenia ISAV z delecją w regionie HPR, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim

Obecnie brak.


(*1)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.


ZAŁĄCZNIK XV

ZAKAŻENIE WYWOŁYWANE PRZEZ MARTEILIA REFRINGENS

CZĘŚĆ I

Państwa członkowskie, których całe terytorium ma status obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens;

strefy lub kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego ma status obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens; oraz

strefy lub kompartmenty państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim

Państwo członkowskie  (*1)

Terytorium

Irlandia

całe terytorium

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

cała linia brzegowa Irlandii Północnej z wyjątkiem Belfast Lough i zatoki Dundrum

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie, których całe terytorium posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens;

strefy i kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens; oraz

strefy i kompartmenty państw członkowskich posiadające zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Marteilia refringens, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim

Obecnie brak.


(*1)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.


ZAŁĄCZNIK XVI

ZAKAŻENIE WYWOŁYWANE PRZEZ BONAMIA EXITIOSA

CZĘŚĆ I

Państwa członkowskie, których całe terytorium ma status obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa;

strefy lub kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego ma status obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa; oraz

strefy lub kompartmenty państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim

Państwo członkowskie

Terytorium

Estonia

całe terytorium

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie, których całe terytorium posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa;

strefy i kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa; oraz

strefy i kompartmenty państw członkowskich posiadające zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Bonamia exitiosa, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim

Obecnie brak.


ZAŁĄCZNIK XVII

ZAKAŻENIE WYWOŁYWANE PRZEZ BONAMIA OSTREAE

CZĘŚĆ I

Państwa członkowskie, których całe terytorium ma status obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae;

strefy lub kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego ma status obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae; oraz

strefy lub kompartmenty państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim

Państwo członkowskie  (*1)

Terytorium

Estonia

całe terytorium

Irlandia

cała linia brzegowa Irlandii z wyjątkiem: Cork Harbour; Galway Bay; Ballinakill Harbour; Clew Bay; Achill Sound; Loughmore, Blacksod Bay; Lough Foyle; Lough Swilly; i Kilkieran Bay.

Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna)

cała linia brzegowa Irlandii Północnej z wyjątkiem: Lough Foyle i Strangford Lough

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie, których całe terytorium posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae;

strefy i kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae; oraz

strefy i kompartmenty państw członkowskich posiadające zatwierdzony program likwidacji zakażenia wywoływanego przez Bonamia ostreae, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim

Obecnie brak.


(*1)  Zgodnie z Umową o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, w szczególności z art. 5 ust. 4 Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej w związku z załącznikiem 2 do tego protokołu, do celów niniejszego załącznika odniesienia do państw członkowskich obejmują Zjednoczone Królestwo w odniesieniu do Irlandii Północnej.


ZAŁĄCZNIK XVIII

ZAKAŻENIE WIRUSEM WSS (WSSV)

CZĘŚĆ I

Państwa członkowskie, których całe terytorium ma status obszaru wolnego od zakażenia wirusem WSS;

strefy lub kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego ma status obszaru wolnego od zakażenia wirusem WSS; oraz

strefy lub kompartmenty państw członkowskich o statusie obszaru wolnego od zakażenia wirusem WSS, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim

Obecnie brak.

CZĘŚĆ II

Państwa członkowskie, których całe terytorium posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wirusem WSS;

strefy i kompartmenty państw członkowskich, w których więcej niż 75 % terytorium państwa członkowskiego posiada zatwierdzony program likwidacji zakażenia wirusem WSS; oraz

strefy i kompartmenty państw członkowskich posiadające zatwierdzony program likwidacji zakażenia wirusem WSS, w przypadku gdy zlewnia zaopatrująca w wodę te strefy lub kompartmenty państwa członkowskiego jest dzielona z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim

Obecnie brak.


Top