EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0587

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/587 z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 359/2011 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

ST/6741/2021/INIT

OJ L 125, 13.4.2021, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/587/oj

13.4.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/587

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie wykonania rozporządzenia (UE) nr 359/2011 dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 359/2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 12 kwietnia 2011 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 359/2011.

(2)

Na podstawie przeglądu decyzji Rady 2011/235/WPZiB (2) Rada zdecydowała, że należy przedłużyć obowiązywanie przewidzianych w tej decyzji środków ograniczających do dnia 13 kwietnia 2022 r.

(3)

Jedna osoba wskazana w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 359/2011 zmarła, a wpis jej dotyczący należy usunąć z załącznika. Rada stwierdziła również, że wpisy dotyczące 34 osób i jednego podmiotu zamieszczone w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 359/2011 należy zaktualizować.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 359/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 359/2011 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 kwietnia 2021 r.

W imieniu Rady

A.P. ZACARIAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 1.

(2)  Decyzja Rady 2011/235/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie (Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 51).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 359/2011 (Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2 ust. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1)

wpis 16 (dotyczący HADDADA Hassana (alias Hassan ZAREH DEHNAVI) skreśla się z wykazu zatytułowanego „Osoby”;

2)

wpisy dotyczące 34 osób i jednego podmiotu otrzymują brzmienie:

Osoby

 

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„1.

AHMADI- MOQADDAM Esmail

Miejsce urodzenia: Teheran (Iran)

Data urodzenia: 1961

Płeć: mężczyzna

Były starszy doradca dowódcy Sił Zbrojnych ds. bezpieczeństwa. Dowódca National Police (Irańskiej Policji Narodowej) od 2005 r. do pierwszych miesięcy 2015 r. Również dowódca irańskiej cyberpolicji (podmiot umieszczony w wykazie) od stycznia 2011 r. do pierwszych miesięcy 2015 r. Dowodzone przez niego siły przeprowadziły brutalne ataki na pokojowe protesty oraz brutalny nocny atak na domy studenckie uniwersytetu w Teheranie w dniu 15 czerwca 2009 r. Były szef irańskiej centrali zajmującej się wspieraniem narodu jemeńskiego.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Płeć: mężczyzna

Stopień: generał brygady

Były szef Imam Hossein Cadet College (Szkoły Kadetów im. Imama Husajna) (2018 – czerwiec 2020 r.). Były zastępca dowódcy sił Basidż (2009–2018), dowódca oddziałów IRGC Seyyed al-Shohada, prowincja Tehran (Teheran) (do lutego 2010 r.). Oddziały Seyyed al-Shohada odpowiadają za bezpieczeństwo w prowincji Tehran (Teheran) i odegrały kluczową rolę w stosowaniu brutalnych represji wobec demonstrantów w 2009 r.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Płeć: mężczyzna

Członek kadry nauczycielskiej Uniwersytetu im. Hosseina (strażników Rewolucji). Były szef dowództwa armii i Akademii Sztabu Generalnego (DAFOOS). Były dowódca oddziałów IRGC Seyyed al-Shohada, prowincja Tehran (Teheran). Oddziały Seyyed al-Shohada odegrały kluczową rolę w organizowaniu tłumienia protestów w 2009 r.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Płeć: mężczyzna

Dowódca Urban Order Headquarters (Komendy Głównej Straży Miejskiej) od 2014 r. Były szef Tehran Disaster Mitigation Organisation (Teherańskiej Organizacji na rzecz Łagodzenia Skutków Klęsk Żywiołowych) (2010–2013). Jako dowódca teherańskiej policji (do stycznia 2010 r.) był odpowiedzialny za brutalne ataki policji na demonstrantów i studentów. Jako dowódca organów ścigania w aglomeracji teherańskiej był najwyższym rangą oskarżonym w sprawie o nadużycia w ośrodku detencyjnym w Kahrizak w grudniu 2009 r.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Miejsce urodzenia: Nadżafabad (Iran)

Data urodzenia: 3.12.1950

Płeć: mężczyzna

Członek Assembly of Experts (Zgromadzenia Ekspertów) oraz przedstawiciel najwyższego przywódcy w prowincji Markazi („centralnej”) oraz prezes Supreme Administrative Court (Najwyższego Sądu Administracyjnego). Prokurator generalny Iranu do września 2009 r., jak również były minister ds. wywiadu za czasów prezydenta Chatamiego. Jako prokurator generalny Iranu nakazał po pierwszej fali protestów powyborczych przeprowadzenie procesów pokazowych, które następnie nadzorował i podczas których odmawiano oskarżonym możliwości korzystania z przysługujących im praw, w tym prawa dostępu do adwokata.

12.4.2011

19.

JAFARI- DOLATABADI Abbas

Miejsce urodzenia: Yazd (Jazd) (Iran)

Data urodzenia: 1953

Płeć: mężczyzna

Doradca Supreme Disciplinary Court for Judges (Najwyższego Sądu Dyscyplinarnego dla Sędziów) (od 29 kwietnia 2019 r.). Były prokurator generalny Teheranu (sierpień 2009 r. – kwiecień 2019 r.). Urząd Dolatabadiego skazał dużą liczbę demonstrantów, w tym osoby, które brały udział w protestach podczas święta Aszura w grudniu 2009 r. Dolatabadi nakazał zamknięcie biura Karroubiego we wrześniu 2009 r. oraz aresztowanie kilku polityków – zwolenników reform, a w czerwcu 2010 r. zakazał działalności dwóch politycznych partii reformatorskich. Jego prokuratura stawiała demonstrantom zarzut Muharebeh, czyli nienawiści w stosunku do Boga, co pociąga za sobą wyrok śmierci, a także odmawiała należytego procesu osobom, którym groził wyrok śmierci. Namierzała również i aresztowała reformatorów, działaczy na rzecz praw człowieka, a także przedstawicieli mediów, co stanowiło jeden z elementów szeroko zakrojonej akcji tłumienia opozycji politycznej.

W październiku 2018 r. Dolatabadi ogłosił w mediach, że czterech zatrzymanych irańskich aktywistów działających na rzecz środowiska ma zostać oskarżonych o „sianie zepsucia na ziemi”, czyli przestępstwo, które zagrożone jest karą śmierci.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Miejsce urodzenia: Ejiyeh (Iran)

Data urodzenia: ok. 1956

Płeć: mężczyzna

Członek Expediency Council (Rady Doraźnej). Prokurator generalny Iranu od września 2009 r. do 2014 r. Były zastępca szefa i rzecznik prasowy wymiaru sprawiedliwości. Były minister ds. wywiadu podczas wyborów w 2009 r. W czasach sprawowania urzędu ministra ds. wywiadu podczas wyborów w 2009 r. agenci wywiadu pod jego dowództwem byli odpowiedzialni za zatrzymywanie i torturowanie setek działaczy, dziennikarzy, dysydentów i polityków – zwolenników reform oraz wymuszanie pod naciskiem fałszywego przyznania się przez nich do winy. Ponadto politycy byli zmuszani do składania fałszywych zeznań podczas niemożliwych do wytrzymania przesłuchań, które obejmowały tortury, nadużycia, szantaż oraz zastraszanie członków rodzin.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Miejsce urodzenia: Meybod, Yazd (Jazd) (Iran)

Data urodzenia: 1967

Płeć: mężczyzna

Szef systemu opieki społecznej w latach 2011–2013. Prokurator generalny Teheranu do sierpnia 2009 r. Jako prokurator generalny Teheranu wydał ogólny nakaz zatrzymania setek działaczy, dziennikarzy i studentów. W styczniu 2010 r. śledztwo parlamentarne wykazało, że był on bezpośrednio odpowiedzialny za zatrzymanie trzech więźniów, którzy następnie zmarli w areszcie. W sierpniu 2010 r. został zawieszony w sprawowaniu funkcji po przeprowadzeniu przez irański sąd dochodzeniu w sprawie jego odpowiedzialności za śmierć trzech mężczyzn zatrzymanych z jego polecenia po wyborach.

W listopadzie 2014 r. władze irańskie oficjalnie potwierdziły, że był współodpowiedzialny za śmierć tych więźniów. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uniewinniony przez irański sąd od zarzutów dotyczących torturowania i śmierci trzech młodych mężczyzn w Kahrizak Detention Centre (ośrodku detencyjnym w Kahrizak) w 2009 r. Skazany na karę pozbawienia wolności w 2017 r. i zwolniony we wrześniu 2019 r.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Płeć: mężczyzna

Sędzia Sądu Najwyższego i przewodniczący Sądu Rewolucyjnego w Teheranie. Szef Organization for the Preservation of Morality (Organizacji na rzecz Zachowania Moralności). Były sędzia 2. wydziału Special Economic Corruption Court (Specjalnego Trybunału ds. Walki z Korupcją Gospodarczą). Były sędzia 36. wydziału Tehran Appeals Court (Sądu Apelacyjnego w Teheranie).

Potwierdzał długoterminowe wyroki więzienia oraz wyroki śmierci wydane na demonstrantów.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud

Płeć: mężczyzna

Poseł do parlamentu od lutego 2020 r. Były doradca irańskiej High Council for Human Rights (Wysokiej Rady ds. Praw Człowieka) (do 2019 r.). Były sekretarz High Council for Human Rights (Wysokiej Rady ds. Praw Człowieka). Były gubernator prowincji Ilam. Były dyrektor polityczny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Jako szef komitetu powołanego na mocy art. 10 ustawy o działalności partii i grup politycznych odpowiadał za udzielanie zezwoleń na demonstracje i inne imprezy publiczne oraz za rejestrowanie partii politycznych.

W 2010 r. zawiesił działalność dwóch reformatorskich partii politycznych powiązanych z Musawim: Islamic Iran Participation Front (Front Udziału w Islamskim Iranie) i Islamic Revolution Mujahedeen Organization (Organizacja Mudżahedinów Islamskiej Rewolucji). Od 2009 r. konsekwentnie i stale zakazywał organizowania jakichkolwiek zgromadzeń pozarządowych, odmawiając tym samym konstytucyjnego prawa do protestów. Doprowadziło to do aresztowań wielu pokojowych demonstrantów z pogwałceniem prawa do wolności zgromadzania się.

W 2009 r. nie wydał również zezwolenia na zorganizowanie przez opozycję ceremonii żałobnej upamiętniającej osoby, które zginęły podczas protestów dotyczących wyborów prezydenckich.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Płeć: mężczyzna

Były dyrektor generalny irańskiego sztabu ds. zwalczania narkotyków (również: Anti-Narcotics Headquarters (Sztab Antynarkotykowy)). Były dowódca teherańskiej policji. Dowodzone przez niego siły policyjne były odpowiedzialne za stosowanie bezprawnej przemocy wobec podejrzanych podczas zatrzymań i tymczasowych aresztowań. Teherańska policja uczestniczyła również w atakach na domy studenckie uniwersytetu teherańskiego w czerwcu 2009 r., kiedy to według komisji irańskiego parlamentu (Majlis) ponad 100 studentów odniosło rany z rąk policji i sił Basidż. Do 2018 r. szef policji kolejowej.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias: AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE Alireza)

Miejsce urodzenia: Dezful (Iran)

Data urodzenia: 20.5.1956

Płeć: mężczyzna

Minister sprawiedliwości. Były dyrektor specjalnego biura śledczego. Do lipca 2016 r. wiceminister spraw wewnętrznych i przewodniczący rejestru publicznego. Doradca Sądu Dyscyplinarnego dla sędziów od kwietnia 2014 r. Były prezes sądu w Teheranie. Jako prezes sądu w Teheranie był odpowiedzialny za naruszenia praw człowieka, niesłuszne aresztowania, pozbawienie więźniów przysługujących im praw i dużą liczbę egzekucji.

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Płeć: mężczyzna

Dyrektor generalny ds. inspekcji, nadzoru i oceny funkcjonowania sądów od czerwca 2020 r. Były prokurator generalny w Qom (Kom) (w latach 2008–2017) i były szef Directorate General for Prisons (Dyrekcji Generalnej ds. Więziennictwa). Był odpowiedzialny za arbitralne zatrzymania i maltretowanie kilkudziesięciu sprawców przestępstw w Qom (Kom). Uczestniczył w poważnym naruszeniu prawa do rzetelnego procesu sądowego, co przyczyniło się do nadmiernego i zwiększonego stosowania kary śmierci oraz gwałtownego wzrostu liczby egzekucji w latach 2009/2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza

Płeć: mężczyzna

Prezes Sądu w Isfahanie. Były prokurator generalny w Isfahanie. Były szef biura Ministerstwa Sprawiedliwości w Yazd (Jazd). Były zastępca prokuratora w Isfahanie. Uczestniczył w procesach, odmawiając oskarżonym prawa do sprawiedliwego procesu – jak w przypadku Abdollaha Fathiego, który został stracony w maju 2011 r., po tym jak podczas procesu w marcu 2010 r. Habibi nie dał mu prawa do bycia wysłuchanym i nie uwzględnił jego problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Oznacza to, że uczestniczył on w poważnym naruszeniu prawa do rzetelnego procesu, przyczyniając się do gwałtownego wzrostu liczby egzekucji w 2011 r.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Miejsce urodzenia: Ispahan (Iran)

Data urodzenia: 1956

Płeć: mężczyzna

Zastępca dowódcy sił Quds w IRGC od 2020 r. w wyniku reorganizacji struktury dowodzenia po zabójstwie generała Qasema Soleimaniego. Jako generał IRGC odgrywał kluczową rolę w zastraszaniu „wrogów” Iranu i stosowaniu wobec nich gróźb. Były szef oddziałów Sarollah w IRGC w Teheranie i były szef sił Basidż, odgrywał zasadniczą rolę w represjonowaniu uczestników protestów po wyborach w 2009 r.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud

Płeć: mężczyzna

Stopień: generał brygady

Doradca ds. kultury szefa połączonych sztabów Irańskich Sił Zbrojnych od kwietnia 2018 r. W połączonych sztabach irańskich Sił Zbrojnych generał brygady Massoud Jazayeri był zastępcą dyrektora ds. kultury i mediów (stanowisko znane również jako State Defence Publicity HQ (Państwowa Dyrekcja Informacyjna ds. Obronności)). Jako zastępca szefa sztabu aktywnie uczestniczył w tłumieniu protestów w 2009 r. W wywiadzie dla dziennika Kayhan ostrzegł, że udało się zidentyfikować wielu demonstrantów w Iranie i poza nim i że odpowiednie siły zajmą się nimi w stosownym czasie.

Otwarcie wzywał do represjonowania ośrodków mediów zagranicznych i irańskiej opozycji. W 2010 roku zwrócił się do rządu o uchwalenie surowszych przepisów wobec Irańczyków, którzy współpracują z zagranicznymi mediami.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Miejsce urodzenia: Yazd (Jazd) (Iran)

Data urodzenia: 1957

Płeć: mężczyzna

Poseł do parlamentu prowincji Yazd (Jazd). Były przedstawiciel Strażników Rewolucji ds. parlamentarnych. W latach 2011–2016 deputowany z prowincji Yazd (Jazd) i członek parlamentarnej Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej. Były dowódca studenckich sił Basidż. Pełniąc tę funkcję, aktywnie uczestniczył w tłumieniu protestów oraz indoktrynowaniu dzieci i młodzieży w celu dalszego ograniczania wolności słowa i swobody wypowiadania odmiennych opinii. Jako członek parlamentarnej Committee for National Security (Komisji ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej) publicznie popierał represjonowanie osób sprzeciwiających się działaniom rządu.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (alias: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Miejsce urodzenia: Teheran (Iran)

Data urodzenia: 1983

Płeć: mężczyzna

Szef cybergrupy „Ashiyaneh” powiązanej z irańskim reżimem. Zajmująca się bezpieczeństwem cyfrowym grupa „Ashiyaneh”, założona przez Behrouza Kamaliana, jest odpowiedzialna za liczne cyberataki wymierzone zarówno w krajowych przeciwników i w krajowych zwolenników reform, jak i w instytucje zagraniczne. Reżim korzystał z pomocy tej grupy przy przeprowadzaniu działań wymierzonych w opozycję, podczas których dochodziło w 2009 r. do wielu poważnych naruszeń praw człowieka. Zarówno Kamalian, jak i cybergrupa „Ashiyaneh” prowadzili działania co najmniej do stycznia 2020 r.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Miejsce urodzenia: Tabriz (Iran)

Data urodzenia: 1963

Płeć: mężczyzna

Prokurator w Tabrizie w latach 2010–2019. Uczestniczył w sprawie Sakineh Mohammadi-Ashtiani, brał także udział w poważnych naruszeniach prawa do rzetelnego procesu sądowego.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias: MAHSULI, Sadeq)

Miejsce urodzenia: Oroumieh (Urmia) (Iran)

Data urodzenia: 1959/1960

Płeć: mężczyzna

Zastępca sekretarza generalnego Paydari Front (Front Paydariego) (Front of Islamic Stability). Były doradca byłego prezydenta Mahmuda Ahmadineżada, były członek Expediency Council (Rady Doraźnej) oraz były zastępca dowódcy Perseverance Front (Frontu Stabilności Rewolucji Islamskiej). Minister ds. opieki społecznej i zabezpieczenia społecznego w latach 2009–2011. Minister spraw wewnętrznych (do sierpnia 2009 r.). Jako minister spraw wewnętrznych Mahsouli sprawował dowództwo nad wszystkimi siłami policyjnymi, agentami sił bezpieczeństwa i tajnymi agentami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Kierowane przez niego siły dopuściły się ataków na domy studenckie uniwersytetu teherańskiego w dniu 14 czerwca 2009 r. i stosowały tortury wobec studentów w piwnicach ministerstwa (niesławne piwnice na poziomie 4). Wobec innych protestantów dopuszczono się poważnych nadużyć w Kahrizak Detention Centre (ośrodku detencyjnym w Kahrizak), prowadzonym przez policję podlegającą Mahsouliemu.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias: TALA Hosseyn)

Miejsce urodzenia: Teheran (Iran)

Data urodzenia: 1969

Płeć: mężczyzna

Burmistrz Eslamshahru (Eslamszahr). Były parlamentarzysta irański. Były gubernator generalny („Farmandar”) prowincji Tehran (Teheran) do września 2010 r., odpowiedzialny głównie za interwencję sił policji, a więc za tłumienie demonstracji. W grudniu 2010 r. otrzymał nagrodę w uznaniu roli, jaką pełnił podczas represji, które miały miejsce po wyborach.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias: TAMADON Morteza)

Miejsce urodzenia: Shahr Kord-Isfahan (Iran)

Data urodzenia: 1959

Płeć: mężczyzna

Były szef Public Security Council (Rady Bezpieczeństwa Publicznego) prowincji Tehran (Teheran). Były gubernator generalny prowincji Tehran (Teheran) z ramienia IRGC. Jako gubernator i szef Rady Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Teheran ponosił ogólną odpowiedzialność za wszystkie działania represyjne podejmowane przez IRGC w prowincji Teheran, w tym tłumienie protestów politycznych od czerwca 2009 r. Obecnie członek zarządu Khajeh Nasireddin Tusi University of Technology (Politechniki imienia Chadżego Nasreddina Tusiego).

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (alias HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed i Sayyid)

Miejsce urodzenia: Rafsanjan, Kerman (Iran)

Data urodzenia: 23.7. 1961

Płeć: mężczyzna

Doradca byłego prezydenta Mahmuda Ahmadineżada i rzecznik radykalnego ugrupowania politycznego YEKTA. Minister Kultury i Nauk Islamskich (w latach 2009–2013). Były członek IRGC, uczestniczył w represjonowaniu dziennikarzy.

10.10.2011

63.

TAGHIPOUR Reza

Miejsce urodzenia: Maragheh (Iran);

Data urodzenia: 1957

Płeć: mężczyzna

Poseł do 11. parlamentu irańskiego (w okręgu wyborczym w Teheranie). Członek Supreme Cyberspace Council (Najwyższej Rady ds. Cyberprzestrzeni). Były członek rady miasta Teheranu. Były minister informacji i łączności (2009–2012).

Jako minister informacji był jednym z najwyższych rangą urzędników odpowiedzialnych za cenzurę i kontrolę działalności w internecie, a także wszelkich rodzajów komunikowania się (w szczególności telefonii komórkowej). Podczas przesłuchań osób zatrzymanych z powodów politycznych prowadzący przesłuchania wykorzystują dane osobowe zatrzymanych, ich prywatną pocztę i wiadomości. Kilkakrotnie od wyborów prezydenckich w 2009 r. oraz podczas ulicznych demonstracji blokowano rozmowy oraz wysyłanie wiadomości tekstowych przez telefony komórkowe, zagłuszano sygnały telewizji satelitarnej, a miejscami uniemożliwiano lub przynajmniej spowalniano łączność internetową.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Miejsce urodzenia: Najaf (Nadżaf) (Irak)

Data urodzenia: 1960 r. lub sierpień 1961 r.

Płeć: mężczyzna

Mianowany szefem Expediency Council (Rady Doraźnej) 29 grudnia 2018 r. Były szef wymiaru sprawiedliwości w latach 2009–2019. Zgoda i podpis szefa sądownictwa wymagane są w przypadku każdej kary qisas (polegającej na odwecie), hodoud (za przestępstwa przeciwko Bogu) oraz ta’zirat (za przestępstwa przeciwko państwu). Obejmuje to wyroki pociągające za sobą karę śmierci, chłosty oraz amputacji. W związku z tym Sadeq Larijani osobiście podpisał liczne wyroki śmierci stojące w sprzeczności z normami międzynarodowymi, w tym wyroki śmierci przez ukamienowanie, egzekucje przez powieszenie, egzekucje nieletnich oraz publiczne egzekucje, np. przez powieszenie więźniów na moście w obecności wielotysięcznego tłumu. Oznacza to, że przyczynił się do dużej liczby egzekucji. Ponadto wyrażał zgodę na kary cielesne, takie jak amputacje czy wypalenie skazanym oczu kwasem. Od czasu objęcia urzędu przez Sadeqa Larijaniego wyraźnie wzrosła liczba arbitralnych aresztowań działaczy politycznych, obrońców praw człowieka i przedstawicieli mniejszości. Sadeq Larijani ponosi również odpowiedzialność za to, że podczas postępowania sądowego w Iranie systemowo łamane jest prawo do rzetelnego procesu.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Płeć: mężczyzna

Należy do najbliższych współpracowników najwyższego przywódcy, jest jedną z osób odpowiedzialnych za opracowanie sposobu tłumienia protestów stosowanego od 2009 r.; jest także powiązany z osobami odpowiadającymi za tłumienie protestów.

Odpowiadał również za opracowanie sposobu tłumienia protestów społecznych stosowanego w grudniu 2017/2018 i w listopadzie 2019 r.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Płeć: mężczyzna

Szef biura ideologii politycznej najwyższego przywódcy. Były przedstawiciel najwyższego przywódcy w Korpusie Strażników Rewolucji Islamskiej (Pasdaran) (1995–2020); wcześniej cała jego kariera związana była z instytucjami wojskowymi, a dokładnie z wywiadem Pasdaran. Ta oficjalna funkcja sprawiła, że jest on ważnym funkcjonariuszem przekazującym aparatowi represji Pasdaranu rozkazy z biura najwyższego przywódcy.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Miejsce urodzenia: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Południe) – (Iran)

Data urodzenia: 1967

Płeć: mężczyzna

Od 16 września 2019 r. szef oddziału Fundacji Mostazafan zajmującego się nieruchomościami, zarządzanego bezpośrednio przez najwyższego przywódcę Chameneiego. Do listopada 2019 r. dyrektor teherańskiego oddziału fundacji Astan Qods Razavi. Były burmistrz Mashhadu (Meszhedu), drugiego co do wielkości miasta Iranu, w którym regularnie odbywają się egzekucje publiczne. Były wiceminister spraw wewnętrznych odpowiedzialny za sprawy polityczne, mianowany w 2009 r. Pełniąc tę funkcję, odpowiadał za kierowanie represjami w stosunku do osób wypowiadających się w obronie swoich uzasadnionych praw, w tym wolności słowa. Został później mianowany szefem Iranian Election Committee (Irańskiej Komisji Wyborczej) podczas wyborów parlamentarnych w 2012 r. i wyborów prezydenckich w 2013 r.

23.3.2012

73.

FARHADI Ali

Płeć: mężczyzna

Wiceprzewodniczący Inspectorate of Legal Affairs and Public Inspection (Inspektoratu do Spraw Prawnych i Inspekcji Publicznej) Ministerstwa Sprawiedliwości w Teheranie. Były prokurator w Karaju (Karadżu). Odpowiedzialny za przypadki poważnych naruszeń praw człowieka, w tym również był prokuratorem w procesach, w których wydawano wyrok kary śmierci. W czasie gdy wykonywał obowiązki prokuratora, przeprowadzono w regionie Karaju (Karadż) dużą liczbę egzekucji.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

Płeć: mężczyzna

Były szef więzienia w Evin (2012–2015). Pod jego kierownictwem warunki w więzieniu pogorszyły się i pojawiły się doniesienia o coraz częstszym złym traktowaniu więźniów. W październiku 2012 r. dziewięć więźniarek rozpoczęło strajk głodowy, protestując przeciwko naruszaniu ich praw i brutalnemu traktowaniu ich przez strażników.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr) (alias: Haj-agha Sarafraz)

Miejsce urodzenia: Teheran (Iran)

Data urodzenia: w przybliż. 1963

Miejsce zamieszkania: Teheran

Płeć: mężczyzna

Były członek Supreme Cyberspace Council (Najwyższej Rady ds. Cyberprzestrzeni). Były szef Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) (Radia i Telewizji Islamskiej Republiki Iranu) (2014–2016). Były prezes irańskiego państwowego przedsiębiorstwa medialnego IRIB World Service oraz Press TV odpowiedzialny za wszystkie decyzje programowe. Blisko związany z państwowym aparatem bezpieczeństwa. Pod jego kierownictwem Press TV oraz IRIB współpracowały z irańskimi służbami bezpieczeństwa i prokuratorami, nadając wymuszone wyznania zatrzymanych, również zeznanie kanadyjskiego dziennikarza i reżysera pochodzenia irańskiego, Maziara Bahariego, w cotygodniowym programie „Iran Today”. Niezależny organ nadzoru mediów OFCOM nałożył na Press TV grzywnę w wysokości 100 000  GBP za wyemitowanie w 2011 r. wymuszonego zeznania Bahariego, które sfilmowano w więzieniu. Sarafraz powiązany jest zatem z naruszaniem prawa do rzetelnego i sprawiedliwego procesu sądowego.

12.3.2013

84.

EMADI, Hamid Reza (alias: Hamidreza Emadi)

Miejsce urodzenia: Hamedan (Iran)

Data urodzenia: w przybliż. 1973

Miejsce zamieszkania: Teheran

Miejsce pracy: centrala Press TV, Teheran

Płeć: mężczyzna

Dyrektor redakcji informacyjnej Press TV. Były starszy producent w Press TV.

Odpowiedzialny za produkcję i emisję wymuszonych zeznań zatrzymanych, również dziennikarzy, działaczy politycznych oraz przedstawicieli mniejszości kurdyjskiej i arabskiej, a także za naruszanie uznanych na całym świecie praw do rzetelnego i sprawiedliwego procesu sądowego. Niezależny organ nadzoru nad mediami OFCOM nałożył na Press TV grzywnę w wysokości 100 000  GBP za wyemitowanie w 2011 r. wymuszonego zeznania kanadyjskiego dziennikarza i reżysera pochodzenia irańskiego, Maziara Bahariego, które sfilmowano w więzieniu. Organizacje pozarządowe donoszą o innych przypadkach wymuszonych zeznań transmitowanych przez Press TV. Emadi powiązany jest zatem z naruszeniami prawa do rzetelnego i sprawiedliwego procesu sądowego.

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza

Miejsce urodzenia: Jahrom (Iran)

Data urodzenia: 1964

Płeć: mężczyzna

Były naczelnik Revolutionary Prosecution of Shiraz (Prokuratury Rewolucyjnej w Szirazie). Odpowiedzialny za bezprawne aresztowania i złe traktowanie działaczy politycznych, dziennikarzy, obrońców praw człowieka, bahaitów i więźniów sumienia, których nękano, torturowano, przesłuchiwano i którym odmawiano dostępu do adwokatów i rzetelnego procesu sądowego. Musavi-Tabar podpisywał nakazy sądowe w niesławnym Ośrodku Detencyjnym nr 100 (więzienie dla mężczyzn), w tym nakaz zatrzymania bahaitki Rahy Sabet i przetrzymywania jej przez trzy lata w izolacji.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Płeć: mężczyzna

Zastępca dyrektora ds. nadzoru sądowego (od 13 października 2018 r.). Były przewodniczący Commission to Determine the Instances of Criminal Content (Komisji Wyjaśniającej Przypadki Szerzenia Kryminalnych Treści), organizacji rządowej zajmującej się cenzurą internetu i cyberprzestępczością. Pod jego kierownictwem komisja stworzyła definicję „cyberprzestępstwa” na podstawie kilku niejasnych przesłanek, zgodnie z którymi nielegalne są tworzenie i publikowanie treści uznawanych przez reżim za niewłaściwe. Odpowiadał za represjonowanie i blokowanie od września 2012 r. licznych witryn internetowych opozycji, gazet elektronicznych, blogów, witryn internetowych organizacji pozarządowych broniących praw człowieka, a także Google’a i Gmaila. Wraz z komisją aktywnie przyczynił się do śmierci blogera Sattara Beheshtiego, który zmarł w więzieniu w listopadzie 2012 roku. Komisja, której przewodniczył, jest zatem bezpośrednio odpowiedzialna za systemowe naruszenia praw człowieka, szczególnie poprzez zakazywanie działalności poszczególnych witryn internetowych i blokowanie obywatelom dostępu do nich oraz niekiedy przez blokowanie dostępu do całego internetu.

12.3.2013”

Podmioty

 

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„1.

Cyberpolicja

Siedziba: Teheran (Iran)

Strona internetowa:http://www. cyberpolice.ir

Irańska cyberpolicja, założona w styczniu 2011 r., jest wydziałem Policji Islamskiej Republiki Iranu, a jej komendantem jest Vahid Majid. Jej komendantem od momentu założenia do początku 2015 r. był Esmail Ahmadi-Moqaddam (umieszczony w wykazie). Ahmadi-Moqaddam podkreślał, że cyberpolicja będzie zwalczać ugrupowania antyrewolucyjne i dysydenckie, które w 2009 r. korzystały z internetowych sieci społecznościowych w celu wywołania protestów przeciwko reelekcji prezydenta Mahmuda Ahmadineżada. W styczniu 2012 r. cyberpolicja wydała nowe wytyczne dla kafejek internetowych, zgodnie z którymi ich użytkownicy muszą podawać dane osobowe, a właściciele kafejki zobowiązani są je przechowywać przez sześć miesięcy, wraz z wykazem odwiedzonych przez danego użytkownika stron. Zgodnie z przepisami właściciele kafejek muszą też zainstalować kamery telewizji przemysłowej i przechowywać nagrania z nich przez sześć miesięcy. Te nowe przepisy mogą przyczynić się do stworzenia rejestru, dzięki któremu władze będą mogły tropić działaczy lub inne osoby uznane za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

W czerwcu 2012 r. irańskie media podały, że cyberpolicja przeprowadzi akcję wymierzoną w wirtualne sieci prywatne (VPN). W dniu 30 października 2012 r. cyberpolicja aresztowała – bez nakazu – blogera Sattara Beheshtiego za „działalność wymierzoną w bezpieczeństwo narodowe, prowadzoną w sieciach społecznościowych i na Facebooku”. Beheshti krytykował na swoim blogu irański rząd. Został znaleziony martwy w swojej celi w dniu 3 listopada 2012 r.; podejrzewa się, że jego śmierć jest wynikiem torturowania przez cyberpolicję. Cyberpolicja jest odpowiedzialna za liczne aresztowania administratorów Telegram Group w związku z ogólnokrajowymi protestami z listopada 2019 r.

12.3.2013”


Top