EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0339

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2021/339 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykonania art. 8a rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

OJ L 68, 26.2.2021, p. 29–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/339/oj

26.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/29


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2021/339

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie wykonania art. 8a rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi (1), w szczególności jego art. 8a ust. 1 i 3,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 18 maja 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi.

(2)

Na podstawie przeglądu decyzji Rady 2012/642/WPZiB (2) Rada zdecydowała, że obowiązywanie przewidzianych w tej decyzji środków ograniczających należy przedłużyć do dnia 28 lutego 2022 r.

(3)

Należy zmienić uzasadnienie przyczyn dotyczących umieszczenia w wykazie dziewięciu osób fizycznych i trzech osób prawnych umieszczonych w wykazie osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi określonym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006. Należy dodać datę umieszczenia w wykazie w przypadku wszystkich osób fizycznych wymienionych w tym załączniku.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 765/2006 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2021 r.

W imieniu Rady

A.P. ZACARIAS

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1.

(2)  Decyzja Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi (Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK I

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2 ust. 1

A.   Osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1

 

Nazwisko i imię (transliteracja ang. z jęz. białoruskiego)

(transliteracja ang. z jęz. rosyjskiego)

Nazwisko i imię

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Uladzimir Uladzimiravich NAVUMAU

Vladimir Vladimirovich NAUMOV

Уладзiмiр Уладзiмiравiч НАВУМАЎ

Владимир Владимирович НАУМОВ

Stanowisko(a): były minister spraw wewnętrznych; były szef służby bezpieczeństwa prezydenta

Data urodzenia: 7.2.1956

Miejsce urodzenia: Smoleńsk, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Nie podjął działań w celu rozwiązania sprawy niewyjaśnionych zaginięć Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dzmitryja Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999–2000. Były minister spraw wewnętrznych, jak również były szef służby bezpieczeństwa prezydenta. Jako minister spraw wewnętrznych był odpowiedzialny za represje wobec pokojowych demonstracji aż do odejścia na emeryturę 6 kwietnia 2009 r. z powodów zdrowotnych. Otrzymał od administracji prezydenta rezydencję w mikrorejonie Mińska Drozdy, w której mieszka nomenklatura. W październiku 2014 r. otrzymał od prezydenta Łukaszenki order III stopnia „za zasługi”.

24.9.2004

2.

Dzmitry Valerievich PAULICHENKA

Dmitri Valerievich PAVLICHENKO (Dmitriy Valeriyevich PAVLICHENKO)

Дзмiтрый Валер'евiч ПАЎЛIЧЭНКА

Дмитрий Валериевич ПАВЛИЧЕНКО

Stanowisko(a): były dowódca jednostki specjalnej szybkiego reagowania (SOBR)

Data urodzenia: 1966

Miejsce urodzenia: Witebsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Adres: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Płeć: mężczyzna

Odegrał kluczową rolę w niewyjaśnionych zaginięciach Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dzmitryja Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999–2000. Były dowódca jednostki specjalnej szybkiego reagowania (SOBR) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW).

Biznesmen, przewodniczący „Honoru”, stowarzyszenia weteranów sił specjalnych MSW przy MSW.

24.9.2004

3.

Viktar Uladzimiravich SHEIMAN (Viktar Uladzimiravich SHEYMAN)

Viktor Vladimirovich SHEIMAN (Viktor Vladimirovich SHEYMAN)

Вiктар Уладзiмiравiч ШЭЙМАН

Виктор Владимирович ШЕЙМАН

Stanowisko(a): szef Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi; były minister spraw wewnętrznych

Data urodzenia: 26.5.1958

Miejsce urodzenia: Sołtaniszki, obwód grodzieński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Adres: Belarus President Property Management Directorate, 38 K. Marx St., Minsk 220016, Belarus

Płeć: mężczyzna

Szef Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi. Ponosi odpowiedzialność za niewyjaśnione zaginięcia Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dzmitryja Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999–2000. Były sekretarz Rady Bezpieczeństwa. Szejman pozostaje specjalnym doradcą prezydenta.

24.9.2004

4.

Iury Leanidavich SIVAKAU (Yuri Leanidavich SIVAKAU, SIVAKOU)

Iury (Yuri) Leonidovich SIVAKOV

Юрый Леанiдавiч СIВАКАЎ, СIВАКОЎ

Юрий Леонидович СИВАКОВ

Stanowisko(a): były minister spraw wewnętrznych; były zastępca szefa administracji prezydenta

Data urodzenia: 5.8.1946

Miejsce urodzenia: Onor, obwód sachaliński, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Adres: Belarusian Association of Veterans of Special Forces of the Ministry of Internal Affairs ‘Honour’, 111 Mayakovskogo St., Minsk 220028, Belarus

Płeć: mężczyzna

Ukartował niewyjaśnione zaginięcia Jurija Zacharenki, Wiktora Gonczara, Anatolija Krasowskiego i Dzmitryja Zawadzkiego na Białorusi w latach 1999–2000. Były minister turystyki i sportu, były minister spraw wewnętrznych i były zastępca szefa administracji prezydenta.

24.9.2004

5.

Yuri Khadzimuratavich KARAEU

Yuri Khadzimuratovich KARAEV

Юрый Хаджымуратавiч КАРАЕЎ

Юрий Хаджимуратович КАРАЕВ

Stanowisko(a): były minister spraw wewnętrznych; generał broni milicji (siły policyjne); doradca prezydenta Republiki Białorusi – inspektor w obwodzie grodzieńskim

Data urodzenia: 21.6.1966

Miejsce urodzenia: Ordżonikidze, były ZSRR (obecnie Władykaukaz, Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Jako były minister spraw wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako doradca prezydenta Białorusi – inspektor w obwodzie grodzieńskim.

2.10.2020

6.

Genadz Arkadzievich KAZAKEVICH

Gennadi Arkadievich KAZAKEVICH

Генадзь Аркадзьевiч КАЗАКЕВIЧ

Геннадий Аркадьевич КАЗАКЕВИЧ

Stanowisko(a): były pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych;

wiceminister spraw wewnętrznych – szef milicji kryminalnej, pułkownik milicji (siły policyjne)

Data urodzenia: 14.2.1975

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako wiceminister spraw wewnętrznych. Nadal sprawuje urząd szefa milicji kryminalnej.

2.10.2020

7.

Aliaksandr Piatrovich BARSUKOU

Alexander (Alexandr) Petrovich BARSUKOV

Аляксандр Пятровiч БАРСУКОЎ

Александр Петрович БАРСУКОВ

Stanowisko(a): były wiceminister spraw wewnętrznych; generał broni milicji (siły policyjne);

doradca prezydenta Republiki Białorusi – inspektor w obwodzie mińskim

Data urodzenia: 29.4.1965

Miejsce urodzenia: rejon wietecki (Wietka), były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były wiceminister spraw wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako doradca prezydenta Białorusi – inspektor w obwodzie mińskim.

2.10.2020

8.

Siarhei Mikalaevich KHAMENKA

Sergei Nikolaevich KHOMENKO

Сяргей Мiкалаевiч ХАМЕНКА

Сергей Николаевич ХОМЕНКО

Stanowisko(a): wiceminister spraw wewnętrznych, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Data urodzenia: 21.9.1966

Miejsce urodzenia: Jasynuwata, były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Jako wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

2.10.2020

9.

Yuri Genadzevich NAZARANKA

Yuri Gennadievich NAZARENKO

Юрый Генадзевiч НАЗАРАНКА

Юрий Геннадьевич НАЗАРЕНКО

Stanowisko(a): były wiceminister spraw wewnętrznych, były dowódca oddziałów wewnętrznych;

pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych, szef policji bezpieczeństwa publicznego, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Data urodzenia: 17.4.1976

Miejsce urodzenia: Słonim, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) i dowódca oddziałów wewnętrznych MSW jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW, w szczególności oddziały wewnętrzne pod jego dowództwem, po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako pierwszy wiceminister spraw wewnętrznych i szef policji bezpieczeństwa publicznego.

2.10.2020

10.

Khazalbek Baktibekavich ATABEKAU

Khazalbek Bakhtibekovich ATABEKOV

Хазалбек Бактiбекавiч АТАБЕКАЎ

Хазалбек Бахтибекович АТАБЕКОВ

Stanowisko(a): zastępca dowódcy oddziałów wewnętrznych

Data urodzenia: 18.3.1967

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca dowódcy oddziałów wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW) jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW, w szczególności oddziały wewnętrzne pod jego dowództwem, po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

2.10.2020

11.

Aliaksandr Valerievich BYKAU

Alexander (Alexandr) Valerievich BYKOV

Аляксандр Валер’евiч БЫКАЎ

Александр Валерьевич БЫКОВ

Stanowisko(a): dowódca jednostki specjalnej szybkiego reagowania (SOBR), podpułkownik

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca jednostki specjalnej szybkiego reagowania (SOBR) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły SOBR po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów.

2.10.2020

12.

Aliaksandr Sviataslavavich SHEPELEU

Alexander (Alexandr) Svyatoslavovich SHEPELEV

Аляксандр Святаслававiч ШЭПЕЛЕЎ

Александр Святославович ШЕПЕЛЕВ

Stanowisko(a): szef Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia: 14.10.1975

Miejsce urodzenia: miejscowość Rublewsk, rejon kruhelski, obwód mohylewski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako szef Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSW) jest zaangażowany w kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez służby MSW po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności w arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również w zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

2.10.2020

13.

Dzmitry Uladzimiravich BALABA

Dmitry Vladimirovich BALABA

Дзмiтрый Уладзiмiравiч БАЛАБА

Дмитрий Владимирович БАЛАБА

Stanowisko(a): szef OMON („oddział policji do zadań specjalnych”), Komitet Wykonawczy miasta Mińsk

Data urodzenia: 1.6.1972

Miejsce urodzenia: miejscowość Gorodiłowo, obwód miński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako szef sił OMON w Mińsku jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły OMON w Mińsku po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

2.10.2020

14.

Ivan Uladzimiravich KUBRAKOU

Ivan Vladimirovich KUBRAKOV

Iван Уладзiмiравiч КУБРАКОЎ

Иван Владимирович КУБРАКОВ

Stanowisko(a): były szef głównej dyrekcji spraw wewnętrznych w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk;

minister spraw wewnętrznych, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Data urodzenia: 5.5.1975

Miejsce urodzenia: miejscowość Malinowka, obwód mohylewski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były szef głównej dyrekcji spraw wewnętrznych w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez policję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako minister spraw wewnętrznych.

2.10.2020

15.

Maxim Aliaksandravich GAMOLA (HAMOLA)

Maxim Alexandrovich GAMOLA

Максiм Аляксандравiч ГАМОЛА

Максим Александрович ГАМОЛА

Stanowisko(a): były szef wydziału policji w rejonie Maskouskim, Mińsk;

zastępca szefa wydziału policji miasta Mińsk, szef policji kryminalnej

Płeć: mężczyzna

Jako były szef wydziału policji w rejonie Maskouskim w Mińsku jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym rejonie po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako zastępca szefa wydziału policji miasta Mińsk i szef policji kryminalnej.

2.10.2020

16.

Aliaksandr Mikhailavich ALIASHKEVICH

Alexander (Alexandr) Mikhailovich ALESHKEVICH

Аляксандр Мiхайлавiч АЛЯШКЕВIЧ

Александр Михайлович АЛЕШКЕВИЧ

Stanowisko(a): pierwszy zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku, szef policji kryminalnej

Płeć: mężczyzna

Jako pierwszy zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku i szef policji kryminalnej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym rejonie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

2.10.2020

17.

Andrei Vasilievich GALENKA

Andrey Vasilievich GALENKA

Андрэй Васiльевiч ГАЛЕНКА

Андрей Васильевич ГАЛЕНКА

Stanowisko(a): zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku, szef policji bezpieczeństwa publicznego

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca szefa rejonowego departamentu spraw wewnętrznych w rejonie Maskouskim w Mińsku i szef policji bezpieczeństwa publicznego jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym rejonie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

2.10.2020

18.

Aliaksandr Paulavich VASILIEU

Alexander (Alexandr) Pavlovich VASILIEV

Аляксандр Паўлавiч ВАСIЛЬЕЎ

Александр Павлович ВАСИЛЬЕВ

Stanowisko(a): szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego

Data urodzenia: 24.3.1975

Miejsce urodzenia: Mohylew, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

2.10.2020

19.

Aleh Mikalaevich SHULIAKOUSKI

Oleg Nikolaevich SHULIAKOVSKI

Алег Мiкалаевiч ШУЛЯКОЎСКI

Олег Николаевич ШУЛЯКОВСКИЙ

Stanowisko(a): pierwszy zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego, szef policji kryminalnej

Data urodzenia: 26.7.1977

Płeć: mężczyzna

Jako pierwszy zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego i szef policji kryminalnej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

2.10.2020

20.

Anatol Anatolievich VASILIEU

Anatoli Anatolievich VASILIEV

Анатоль Анатольевiч ВАСIЛЬЕЎ

Анатолий Анатольевич ВАСИЛЬЕВ

Stanowisko(a): zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego, szef policji bezpieczeństwa publicznego

Data urodzenia: 26.1.1972

Miejsce urodzenia: Homel, obwód homelski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca szefa departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu homelskiego i szef policji bezpieczeństwa publicznego jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

2.10.2020

21.

Aliaksandr Viachaslavavich ASTREIKA

Alexander (Alexandr) Viacheslavovich ASTREIKO

Аляксандр Вячаслававiч АСТРЭЙКА

Александр Вячеславович АСТРЕЙКО

Stanowisko(a): szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu brzeskiego, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Data urodzenia: 22.12.1971

Miejsce urodzenia: Kopyl, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako szef departamentu spraw wewnętrznych Komitetu Wykonawczego obwodu brzeskiego i generał dywizji milicji jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną w tym obwodzie wobec uczestników pokojowych protestów po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania, nadmierne stosowanie siły i brutalne traktowanie, w tym tortury.

2.10.2020

22.

Leanid ZHURAUSKI

Leonid ZHURAVSKI

Леанiд ЖУРАЎСКI

Леонид ЖУРАВСКИЙ

Stanowisko(a): szef OMON („oddział policji do zadań specjalnych”) w Witebsku

Data urodzenia: 20.9.1975

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca sił OMON w Witebsku jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły OMON w Witebsku po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów.

2.10.2020

23.

Mikhail DAMARNACKI

Mikhail DOMARNATSKY

Мiхаiл ДАМАРНАЦКI

Михаил ДОМАРНАЦКИЙ

Stanowisko(a): szef OMON („oddział policji do zadań specjalnych”) w Homlu

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca sił OMON w Homlu jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły OMON w Homlu po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów.

2.10.2020

24.

Maxim MIKHOVICH

Maxim MIKHOVICH

Максiм МIХОВIЧ

Максим МИХОВИЧ

Stanowisko(a): szef OMON („oddział policji do zadań specjalnych”) w Brześciu, podpułkownik

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca sił OMON w Brześciu jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez siły OMON w Brześciu po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów.

2.10.2020

25.

Aleh Uladzimiravich MATKIN

Oleg Vladimirovitch MATKIN

Алег Уладзiмiравiч МАТКIН

Олег Владимирович МАТКИН

Stanowisko(a): szef Departamentu ds. Więziennictwa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, generał dywizji milicji (siły policyjne)

Płeć: mężczyzna

Jako szef Departamentu ds. Więziennictwa, który zarządza ośrodkami zatrzymania podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, obywateli przebywających w tych ośrodkach zatrzymania po wyborach prezydenckich w 2020 r. oraz za ogólne brutalne represjonowanie uczestników pokojowych protestów.

2.10.2020

26.

Ivan Yurievich SAKALOUSKI

Ivan Yurievich SOKOLOVSKI

Iван Юр’евiч САКАЛОЎСКI

Иван Юрьевич СОКОЛОВСКИЙ

Stanowisko(a): dyrektor ośrodka zatrzymania Akrestina w Mińsku

Płeć: mężczyzna

Jako dyrektor ośrodka zatrzymania Akrestina w Mińsku jest odpowiedzialny za nieludzkie i poniżające traktowanie, w tym tortury, obywateli przebywających w tym ośrodku zatrzymania po wyborach prezydenckich w 2020 r.

2.10.2020

27.

Valeri Paulavich VAKULCHYK

Valery Pavlovich VAKULCHIK

Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧЫК

Валерий Павлович ВАКУЛЬЧИК

Stanowisko(a): były przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB);

były sekretarz stanu w Radzie Bezpieczeństwa;

doradca prezydenta Republiki Białorusi – inspektor w obwodzie brzeskim

Data urodzenia: 19.6.1964

Miejsce urodzenia: Radostów, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) był odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako doradca prezydenta Białorusi – inspektor w obwodzie brzeskim.

2.10.2020

28.

Siarhei Yaugenavich TSERABAU

Sergey Evgenievich TEREBOV

Сяргей Яўгенавiч ЦЕРАБАЎ

Сергей Евгеньевич ТЕРЕБОВ

Stanowisko(a): pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)

Data urodzenia: 1972

Miejsce urodzenia: Borysów, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) jest odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

2.10.2020

29.

Dzmitry Vasilievich RAVUTSKI

Dmitry Vasilievich REUTSKY

Дзмiтрый Васiльевiч РАВУЦКI

Дмитрий Васильевич РЕУЦКИЙ

Stanowisko(a): wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)

Płeć: mężczyzna

Jako wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) jest odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

2.10.2020

30.

Uladzimir Viktaravich KALACH

Vladimir Viktorovich KALACH

Уладзiмiр Вiктаравiч КАЛАЧ

Владимир Викторович КАЛАЧ

Stanowisko(a): wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)

Płeć: mężczyzna

Jako wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) jest odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

2.10.2020

31.

Alieg Anatolevich CHARNYSHOU

Oleg Anatolievich CHERNYSHEV

Алег Анатольевiч ЧАРНЫШОЎ

Олег Анатольевич ЧЕРНЫШЁВ

Stanowisko(a): wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB)

Płeć: mężczyzna

Jako wiceprzewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) jest odpowiedzialny za udział KGB w kampanii represji i zastraszeń prowadzonej po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów i członków opozycji.

2.10.2020

32.

Aliaksandr Uladzimiravich KANYUK

Alexander (Alexandr) Vladimirovich KONYUK

Аляксандр Уладзiмiравiч КАНЮК

Александр Владимирович КОНЮК

Stanowisko(a): były prokurator generalny Republiki Białorusi;

ambasador Republiki Białorusi w Armenii

Data urodzenia: 11.7.1960

Miejsce urodzenia: Grodno, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były prokurator generalny był odpowiedzialny za częste wykorzystywanie postępowań karnych do dyskwalifikowania kandydatów opozycji przed wyborami prezydenckimi w 2020 r. i do uniemożliwiania przystępowania do Rady Koordynacyjnej, która została powołana do życia przez opozycję w celu zakwestionowania wyniku tych wyborów.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako ambasador Białorusi w Armenii.

2.10.2020

33.

Lidzia Mihailauna YARMOSHINA

Lidia Mikhailovna YERMOSHINA

Лiдзiя Мiхайлаўна ЯРМОШЫНА

Лидия Михайловна ЕРМОШИНА

Stanowisko(a): przewodnicząca Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 29.1.1953

Miejsce urodzenia: Słuck, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Jako przewodnicząca CKW jest odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kierownictwo ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

34.

Vadzim Dzmitryevich IPATAU

Vadim Dmitrievich IPATOV

Вадзiм Дзмiтрыевiч IПАТАЎ

Вадим Дмитриевич ИПАТОВ

Stanowisko(a): wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 30.10.1964

Miejsce urodzenia: Kołomyja, obwód iwanofrankiwski, były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Jako wiceprzewodniczący CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kierownictwo ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

35.

Alena Mikalaeuna DMUHAILA

Elena Nikolaevna DMUHAILO

Алена Мiкалаеўна ДМУХАЙЛА

Елена Николаевна ДМУХАЙЛО

Stanowisko(a): sekretarz Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 1.7.1971

Płeć: kobieta

Jako sekretarz CKW jest odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kierownictwo ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

36.

Andrei Anatolievich GURZHY

Andrey Anatolievich GURZHIY

Андрэй Анатольевiч ГУРЖЫ

Андрей Анатольевич ГУРЖИЙ

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 10.10.1975

Płeć: mężczyzna

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

37.

Volga Leanidauna DARASHENKA

Olga Leonidovna DOROSHENKO

Вольга Леанiдаўна ДАРАШЭНКА

Ольга Леонидовна ДОРОШЕНКО

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 1976

Płeć: kobieta

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

38.

Siarhei Aliakseevich KALINOUSKI

Sergey Alexeyevich KALINOVSKIY

Сяргей Аляксеевiч КАЛIНОЎСКI

Сергей Алексеевич КАЛИНОВСКИЙ

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 3.1.1969

Płeć: mężczyzna

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

39.

Sviatlana Piatrouna KATSUBA

Svetlana Petrovna KATSUBO

Святлана Пятроўна КАЦУБА

Светлана Петровна КАЦУБО

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 6.8.1959

Miejsce urodzenia: Podilśk, obwód odeski, były ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: kobieta

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

40.

Aliaksandr Mikhailavich LASYAKIN

Alexander (Alexandr) Mikhailovich LOSYAKIN

Аляксандр Мiхайлавiч ЛАСЯКIН

Александр Михайлович ЛОСЯКИН

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 21.7.1957

Płeć: mężczyzna

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

41.

Igar Anatolievich PLYSHEUSKI

Ihor Anatolievich PLYSHEVSKIY

Iгар Анатольевiч ПЛЫШЭЎСКI

Игорь Анатольевич ПЛЫШЕВСКИЙ

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 19.2.1979

Miejsce urodzenia: Lubań, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich, za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

42.

Marina Yureuna RAKHMANAVA

Marina Yurievna RAKHMANOVA

Марына Юр’еўна РАХМАНАВА

Марина Юрьевна РАХМАНОВА

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 26.9.1970

Płeć: kobieta

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

43.

Aleh Leanidavich SLIZHEUSKI

Oleg Leonidovich SLIZHEVSKI

Алег Леанiдавiч СЛIЖЭЎСКI

Олег Леонидович СЛИЖЕВСКИЙ

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 16.8.1972

Miejsce urodzenia: Grodno, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialny za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

44.

Irina Aliaksandrauna TSELIKAVETS

Irina Alexandrovna TSELIKOVEC

Iрына Аляксандраўна ЦЭЛIКАВЕЦ

Ирина Александровна ЦЕЛИКОВЕЦ

Stanowisko(a): członek Centralnej Komisji Wyborczej (CKW)

Data urodzenia: 2.11.1976

Miejsce urodzenia: Żłobin, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Jako członek kolegium CKW jest odpowiedzialna za poważne nadużycia, których komisja ta dopuszczała się podczas wyborów prezydenckich w 2020 r., za nieprzestrzeganie przez CKW podstawowych standardów międzynarodowych w zakresie uczciwości i przejrzystości oraz za fałszowanie wyników wyborów.

CKW i jej kolegium ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim za bezpodstawne odrzucenie przez komisję niektórych kandydatów opozycji oraz za nałożenie nieproporcjonalnych ograniczeń na obserwatorów w lokalach wyborczych. CKW zadbała również o to, by członków nadzorowanych przez nią komisji wyborczych dobierano w sposób stronniczy.

2.10.2020

45.

Aliaksandr Ryhoravich LUKASHENKA

Alexander (Alexandr) Grigorievich LUKASHENKO

Аляксандр Рыгоравiч ЛУКАШЭНКА

Александр Григорьевич ЛУКАШЕНКО

Stanowisko(a): prezydent Republiki Białorusi

Data urodzenia: 30.8.1954

Miejsce urodzenia: osiedle Kopyś, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako prezydent Białorusi, któremu podlegają organy państwa, jest odpowiedzialny za brutalne represje dokonywane przez aparat państwowy przed wyborami prezydenckimi w 2020 r. i po nich, w szczególności za odrzucenie kluczowych kandydatów opozycji, arbitralne aresztowania oraz brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

6.11.2020

46.

Viktar Aliaksandravich LUKASHENKA

Viktor Alexandrovich LUKASHENKO

Вiктар Аляксандравiч ЛУКАШЭНКА

Виктор Александрович ЛУКАШЕНКО

Stanowisko(a): doradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa narodowego, członek rady bezpieczeństwa

Data urodzenia: 28.11.1975

Miejsce urodzenia: Mohylew, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako doradca prezydenta w sprawach bezpieczeństwa narodowego i członek Rady Bezpieczeństwa, a także jako osoba sprawująca nieformalny nadzór nad białoruskimi siłami bezpieczeństwa jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

6.11.2020

47.

Ihar Piatrovich SERGYAENKA

Igor Petrovich SERGEENKO

Iгар Пятровiч СЕРГЯЕНКА

Игорь Петрович СЕРГЕЕНКО

Stanowisko(a): szef administracji prezydenta

Data urodzenia: 14.1.1963

Miejsce urodzenia: miejscowość Stolica, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako szef administracji prezydenta ma bliskie powiązania z prezydentem i jest odpowiedzialny za zapewnienie wykonywania uprawnień prezydenta w dziedzinie polityki krajowej i zagranicznej. W związku z tym wspiera reżim Łukaszenki, w tym w ramach kampanii represji i zastraszania prowadzonej przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r.

6.11.2020

48.

Ivan Stanislavavich TERTEL

Ivan Stanislavovich TERTEL

Iван Станiслававiч ТЭРТЭЛЬ

Иван Станиславович ТЕРТЕЛЬ

Stanowisko(a): przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB), były przewodniczący Komitetu Kontroli Państwowej

Data urodzenia: 8.9.1966

Miejsce urodzenia: miejscowość Przewałka, obwód grodzieński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego (KGB) oraz jako osoba uprzednio piastująca stanowisko przewodniczącego Komitetu Kontroli Państwowej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

6.11.2020

49.

Raman Ivanavich MELNIK

Roman Ivanovich MELNIK

Раман Iванавiч МЕЛЬНIК

Роман Иванович МЕЛЬНИК

Stanowisko(a): szef Głównej Dyrekcji ds. Ochrony Prawa i Porządku oraz Prewencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia: 29.5.1964

Płeć: mężczyzna

Jako przewodniczący Głównej Dyrekcji ds. Ochrony Prawa i Porządku oraz Prewencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

6.11.2020

50.

Ivan Danilavich NASKEVICH

Ivan Danilovich NOSKEVICH

Iван Данiлавiч НАСКЕВIЧ

Иван Данилович НОСКЕВИЧ

Stanowisko(a): przewodniczący Komisji Śledczej

Data urodzenia: 25.3.1970

Miejsce urodzenia: miejscowość Tereblicze, obwód brzeski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako przewodniczący Komisji Śledczej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie śledztw przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciwko pokojowym demonstrantom.

6.11.2020

51.

Aliaksey Aliaksandravich VOLKAU

Alexei Alexandrovich VOLKOV

Аляксей Аляксандравiч ВОЛКАЎ

Алексей Александрович ВОЛКОВ

Stanowisko(a): były pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej; obecnie przewodniczący Państwowego Komitetu Ekspertyz Sądowych

Data urodzenia: 7.9.1973

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie śledztw przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciwko pokojowym demonstrantom.

6.11.2020

52.

Siarhei Yakaulevich AZEMSHA

Sergei Yakovlevich AZEMSHA

Сяргей Якаўлевiч АЗЕМША

Сергей Яковлевич АЗЕМША

Stanowisko(a): zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej

Data urodzenia: 17.7.1974

Miejsce urodzenia: Rzeczyca, obwód homelski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie śledztw przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciwko pokojowym demonstrantom.

6.11.2020

53.

Andrei Fiodaravich SMAL

Andrei Fyodorovich SMAL

Андрэй Фёдаравiч СМАЛЬ

Андрей Федорович СМАЛЬ

Stanowisko(a): zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej

Data urodzenia: 1.8.1973

Miejsce urodzenia: Brześć, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca przewodniczącego Komisji Śledczej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez tę komisję po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie śledztw przeciwko Radzie Koordynacyjnej oraz przeciwko pokojowym demonstrantom.

6.11.2020

54.

Andrei Yurevich PAULIUCHENKA

Andrei Yurevich PAVLYUCHENKO

Андрэй Юр’евiч ПАЎЛЮЧЕНКА

Андрей Юрьевич ПАВЛЮЧЕНКО

Stanowisko(a): szef Centrum Operacyjno-Analitycznego

Data urodzenia: 1.8.1971

Płeć: mężczyzna

Jako szef Centrum Operacyjno-Analitycznego ma bliskie powiązania z prezydentem i jest odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za stosowanie przerywania połączeń z sieciami telekomunikacyjnymi jako narzędzia represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, pokojowych demonstrantów i dziennikarzy.

6.11.2020

55.

Ihar Ivanavich BUZOUSKI

Igor Ivanovich BUZOVSKI

Iгар Iванавiч БУЗОЎСКI

Игорь Иванович БУЗОВСКИЙ

Stanowisko(a): wiceminister informacji

Data urodzenia: 10.7.1972

Miejsce urodzenia: miejscowość Koszelewo, obwód grodzieński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako wiceminister informacji jest odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za decyzję Ministerstwa Informacji o odcięciu dostępu do niezależnych stron internetowych i ograniczeniu dostępu do internetu na Białorusi po wyborach prezydenckich w 2020 r., co stanowi narzędzie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, pokojowych demonstrantów i dziennikarzy.

6.11.2020

56.

Natallia Mikalaeuna EISMANT

Natalia Nikolayevna EISMONT

Наталля Мiкалаеўна ЭЙСМАНТ

Наталья Николаевна ЭЙСМОНТ

Stanowisko(a): sekretarz prasowy prezydenta Białorusi

Data urodzenia: 16.2.1984

Miejsce urodzenia: Mińsk, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Nazwisko panieńskie: Kirsanova (pisownia rosyjska: Кирсанова) lub Selyun (pisownia rosyjska: Селюн)

Płeć: kobieta

Jako sekretarz prasowy prezydenta Białorusi ma bliskie powiązania z prezydentem i jest odpowiedzialna za koordynowanie jego działalności w mediach, w tym redagowanie oświadczeń i organizowanie publicznych wystąpień. W związku z tym wspiera reżim Łukaszenki, w tym w ramach kampanii represji i zastraszania prowadzonej przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r. W szczególności przyczyniła się do poważnego naruszenia demokracji i praworządności na Białorusi poprzez wystosowane po wyborach prezydenckich w 2020 r. publiczne oświadczenia broniące prezydenta i krytykujące działaczy opozycyjnych oraz pokojowych demonstrantów.

6.11.2020

57.

Siarhei Yaugenavich ZUBKOU

Sergei Yevgenevich ZUBKOV

Сяргей Яўгенавiч ЗУБКОЎ

Сергей Евгеньевич ЗУБКОВ

Stanowisko(a): dowódca jednostki „Alfa”

Data urodzenia: 21.8.1975

Płeć: mężczyzna

Jako dowódca sił jednostki „Alfa” jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania przeprowadzoną przez te siły po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

6.11.2020

58.

Andrei Aliakseevich RAUKOU

Andrei Alexeyevich RAVKOV

Андрэй Аляксеевiч РАЎКОЎ

Андрей Алексеевич РАВКОВ

Stanowisko(a): były sekretarz stanu w Radzie Bezpieczeństwa

ambasador Republiki Białorusi w Azerbejdżanie

Data urodzenia: 25.6.1967

Miejsce urodzenia: miejscowość Rewiaki, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były sekretarz stanu w Radzie Bezpieczeństwa miał bliskie powiązania z prezydentem i był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania przeprowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Nadal odgrywa aktywną rolę w reżimie Łukaszenki jako ambasador Białorusi w Azerbejdżanie.

6.11.2020

59.

Pyotr Piatrovich MIKLASHEVICH

Petr Petrovich MIKLASHEVICH

Пётр Пятровiч МIКЛАШЭВIЧ

Петр Петрович МИКЛАШЕВИЧ

Stanowisko(a): prezes Trybunału Konstytucyjnego Republiki Białorusi

Data urodzenia: 18.10.1954

Miejsce urodzenia: obwód miński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako prezes Trybunału Konstytucyjnego jest odpowiedzialny za decyzję przyjętą przez ten trybunał 25 sierpnia 2020 r., na mocy której zalegalizowano nieuczciwe wybory. W związku z tym popierał on i ułatwiał działania w ramach kampanii represji i zastraszania prowadzonej przez aparat państwowy przeciwko pokojowym demonstrantom i dziennikarzom, jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenie demokracji i praworządności na Białorusi.

6.11.2020

60.

Anatol Aliaksandravich SIVAK

Anatoli Alexandrovich SIVAK

Анатоль Аляксандравiч СIВАК

Анатолий Александрович СИВАК

Stanowisko(a): wicepremier; były przewodniczący Komitetu Wykonawczego miasta Mińsk

Data urodzenia: 19.7.1962

Miejsce urodzenia: Zawojt, rejon narowelski, obwód homelski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako były przewodniczący Komitetu Wykonawczego miasta Mińsk był odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległy mu lokalny aparat władzy w Mińsku po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy. Wielokrotnie publicznie krytykował pokojowe protesty na Białorusi.

Obecnie jako wicepremier nadal popiera reżim Łukaszenki.

17.12.2020

61.

Ivan Mikhailavich EISMANT

Ivan Mikhailovich EISMONT

Iван Мiхайлавiч ЭЙСМАНТ

Иван Михайлович ЭЙСМОНТ

Stanowisko(a): prezes Państwowej Spółki Radiowo-Telewizyjnej Republiki Białorusi, szef Biełteleradyjokampaniji

Data urodzenia: 20.1.1977

Miejsce urodzenia: Grodno, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako prezes Państwowej Spółki Radiowo-Telewizyjnej Republiki Białorusi jest odpowiedzialny za rozpowszechnianie propagandy państwowej w mediach publicznych i nieustannie popiera reżim Łukaszenki. Obejmuje to wykorzystywanie kanałów radiowo-telewizyjnych do popierania utrzymania władzy przez prezydenta, pomimo nieuczciwych wyborów prezydenckich, które odbyły się 9 sierpnia 2020 r., a następnie wielokrotnego brutalnego tłumienia pokojowych i legalnych protestów.

Ejsmant publicznie krytykował pokojowe protesty i odmówił relacjonowania ich w mediach. Zwolnił także strajkujących pracowników Biełteleradyjokampaniji, którą zarządza, czyli jest odpowiedzialny za naruszenia praw człowieka.

17.12.2020

62.

Uladzimir Stsiapanavich KARANIK

Vladimir Stepanovich KARANIK

Уладзiмiр Сцяпанавiч КАРАНIК

Владимир Степанович КАРАНИК

Stanowisko(a): gubernator obwodu grodzieńskiego; były minister zdrowia

Data urodzenia: 30.11.1973

Miejsce urodzenia: Grodno (były ZSRR, obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

W związku z pełnioną wcześniej funkcją ministra zdrowia był odpowiedzialny za wykorzystywanie służby zdrowia do represji wobec pokojowych demonstrantów, w tym używanie karetek do transportowania demonstrantów potrzebujących opieki medycznej do izolatoriów zamiast do szpitali. Wielokrotnie publicznie krytykował pokojowe protesty na Białorusi, w jednym przypadku oskarżył demonstranta o znajdowanie się pod wpływem środka odurzającego.

Obecnie, zajmując wysokie stanowisko gubernatora obwodu grodzieńskiego, nadal popiera reżim Łukaszenki.

17.12.2020

63.

Natallia Ivanauna KACHANAVA

Natalia Ivanovna KOCHANOVA

Наталля Iванаўна КАЧАНАВА

Наталья Ивановна КОЧАНОВА

Stanowisko(a): przewodnicząca Rady Republiki w ramach Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi

Data urodzenia: 25.9.1960

Miejsce urodzenia: Połock, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: kobieta

Jako przewodnicząca Rady Republiki w ramach Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi odpowiedzialna jest za popieranie decyzji prezydenta w obszarze polityki wewnętrznej. Jest także odpowiedzialna za zorganizowanie nieuczciwych wyborów, które odbyły się 9 sierpnia 2020 r. Publicznie broniła brutalnego traktowania pokojowych demonstrantów przez aparat bezpieczeństwa.

17.12.2020

64.

Pavel Mikalaevich LIOHKI

Pavel Nikolaevich LIOHKI

Павел Мiкалаевiч ЛЁГКI

Павел Николаевич ЛЁГКИЙ

Stanowisko(a): pierwszy wiceminister informacji

Data urodzenia: 30.5.1972

Miejsce urodzenia: Baranowicze, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako pierwszy wiceminister informacji jest odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za decyzję Ministerstwa Informacji o odcięciu dostępu do niezależnych stron internetowych i ograniczeniu dostępu do internetu na Białorusi po wyborach prezydenckich w 2020 r., co stanowi narzędzie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, pokojowych demonstrantów i dziennikarzy.

17.12.2020

65.

Ihar Uladzimiravich LUTSKY

Igor Vladimirovich LUTSKY

Iгар Уладзiмiравiч ЛУЦКI

Игорь Владимирович ЛУЦКИЙ

Stanowisko(a): minister informacji

Data urodzenia: 31.10.1972

Miejsce urodzenia: Stolin, obwód brzeski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako minister informacji jest odpowiedzialny za represje wobec społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności za decyzję Ministerstwa Informacji o odcięciu dostępu do niezależnych stron internetowych i ograniczeniu dostępu do internetu na Białorusi po wyborach prezydenckich w 2020 r., co stanowi narzędzie represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, pokojowych demonstrantów i dziennikarzy.

17.12.2020

66.

Andrei Ivanavich SHVED

Andrei Ivanovich SHVED

Андрэй Iванавiч ШВЕД

Андрей Иванович ШВЕД

Stanowisko(a): prokurator generalny Republiki Białorusi

Data urodzenia: 21.4.1973

Miejsce urodzenia: Hłuszkawicze, obwód homelski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako prokurator generalny jest odpowiedzialny za trwające represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji, a w szczególności za wszczęcie szeregu postępowań karnych przeciwko pokojowym demonstrantom, liderom opozycji i dziennikarzom po wyborach prezydenckich w 2020 r. Publicznie groził także karami uczestnikom „nielegalnych zgromadzeń”.

17.12.2020

67.

Genadz Andreevich BOGDAN

Gennady Andreievich BOGDAN

Генадзь Андрэевiч БОГДАН

Геннадий Андреевич БОГДАН

Stanowisko(a): zastępca szefa Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi

Data urodzenia: 8.1.1977

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca szefa Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi nadzoruje działanie wielu przedsiębiorstw. Podlegająca mu jednostka zapewnia wsparcie finansowe, rzeczowe, techniczne, społeczne, gospodarskie i medyczne aparatowi państwowemu i władzom republiki. Ma bliskie powiązania z prezydentem i nadal popiera reżim Łukaszenki.

17.12.2020

68.

Ihar Paulavich BURMISTRAU

Igor Pavlovich BURMISTROV

Iгар Паўлавiч БУРМIСТРАЎ

Игорь Павлович БУРМИСТРОВ

Stanowisko(a): szef sztabu i pierwszy zastępca dowódcy oddziałów wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia: 30.9.1968

Płeć: mężczyzna

Jako pierwszy zastępca dowódcy oddziałów wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu oddziały wewnętrzne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

17.12.2020

69.

Arciom Kanstantinavich DUNKA

Artem Konstantinovich DUNKO

Арцём Канстанцiнавiч ДУНЬКА

Артем Константинович ДУНЬКО

Stanowisko(a): starszy inspektor do spraw specjalnych w Departamencie Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej

Data urodzenia: 8.6.1990

Płeć: mężczyzna

Jako starszy inspektor do spraw specjalnych w Departamencie Dochodzeń Finansowych Komitetu Kontroli Państwowej jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez aparat państwowy po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za wszczęcie dochodzeń przeciwko liderom i działaczom opozycji.

17.12.2020

70.

Aleh Heorhievich KARAZIEI

Oleg Georgevich KARAZEI

Алег Георгiевiч КАРАЗЕЙ

Олег Георгиевич КАРАЗЕЙ

Stanowisko(a): szef Departamentu Prewencji w Głównym Departamencie ds. Ścigania i Prewencji Policji Bezpieczeństwa Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia: 1.1.1979

Miejsce urodzenia: obwód miński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako szef Departamentu Prewencji w Głównym Departamencie ds. Ścigania i Prewencji Policji Bezpieczeństwa Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

17.12.2020

71.

Dzmitry Aliaksandravich KURYAN

Dmitry Alexandrovich KURYAN

Дзмiтрый Аляксандравiч КУРЬЯН

Дмитрий Александрович КУРЬЯН

Stanowisko(a): pułkownik policji, zastępca szefa Departamentu Głównego i szef Departamentu Ścigania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

Data urodzenia: 3.10.1974

Płeć: mężczyzna

Jako pułkownik policji i zastępca szefa Departamentu Głównego i szef Departamentu Ścigania w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszania prowadzoną przez siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

17.12.2020

72.

Aliaksandr Henrykavich TURCHIN

Alexander (Alexandr) Henrihovich TURCHIN

Аляксандр Генрыхавiч ТУРЧЫН

Александр Генрихович ТУРЧИН

Stanowisko(a): przewodniczący Obwodowego Mińskiego Komitetu Wykonawczego

Data urodzenia: 2.7.1975

Miejsce urodzenia: Nowogródek, obwód grodzieński, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako przewodniczący Obwodowego Mińskiego Komitetu Wykonawczego jest odpowiedzialny za nadzór nad lokalną administracją, w tym nad szeregiem komitetów. Wspiera zatem reżim Łukaszenki.

17.12.2020

73.

Dzmitry Mikalaevich SHUMILIN

Dmitry Nikolayevich SHUMILIN

Дзмiтрый Мiкалаевiч ШУМIЛIН

Дмитрий Николаевич ШУМИЛИН

Stanowisko(a): zastępca szefa Departamentu ds. Wydarzeń Masowych GUVD (Główny Departament Spraw Wewnętrznych) w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk

Data urodzenia: 26.7.1977

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca szefa Departamentu ds. Wydarzeń Masowych GUVD w Komitecie Wykonawczym miasta Mińsk jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez lokalny aparat po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie pokojowych demonstrantów, w tym tortury, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Udokumentowano, że osobiście uczestniczył w bezprawnym zatrzymywaniu pokojowych demonstrantów.

17.12.2020

74.

Vital Ivanavich STASIUKEVICH

Vitalyi Ivanovich STASIUKEVICH

Вiталь Iванавiч СТАСЮКЕВIЧ

Виталий Иванович СТАСЮКЕВИЧ

Stanowisko(a): zastępca szefa policji bezpieczeństwa publicznego w Grodnie

Data urodzenia: 5.3.1976

Miejsce urodzenia: Grodno, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca szefa policji bezpieczeństwa publicznego w Grodnie jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu lokalne siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Według świadków osobiście nadzorował bezprawne zatrzymania pokojowych demonstrantów.

17.12.2020

75.

Siarhei Leanidavich KALINNIK

Sergei Leonidovich KALINNIK

Сяргей Леанiдавiч КАЛИННИК

Сергей Леонидович КАЛИННИК

Stanowisko(a): pułkownik policji, szef wydziału policji w rejonie Sawieckim w Mińsku

Data urodzenia: 23.7.1979

Płeć: mężczyzna

Jako szef wydziału policji w rejonie Sawieckim w Mińsku jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu lokalne siły policyjne, po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Według świadków osobiście nadzorował torturowanie bezprawnie zatrzymanych demonstrantów i brał w nim udział.

17.12.2020

76.

Vadzim Siarhaevich PRYGARA

Vadim Sergeyevich PRIGARA

Вадзiм Сяргеевiч ПРЫГАРА

Вадим Сергеевич ПРИГАРА

Stanowisko(a): podpułkownik policji, szef rejonowego wydziału policji w Mołodecznie

Data urodzenia: 31.10.1980

Płeć: mężczyzna

Jako szef rejonowego wydziału policji w Mołodecznie jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu lokalne siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Według świadków osobiście nadzorował bicie bezprawnie zatrzymanych demonstrantów. Wiele razy wypowiadał się obraźliwe o demonstrantach w środkach masowego przekazu.

17.12.2020

77.

Viktar Ivanavich STANISLAUCHYK

Viktor Ivanovich STANISLAVCHIK

Вiктар Iванавiч СТАНIСЛАЎЧЫК

Виктор Иванович СТАНИСЛАВЧИК

Stanowisko(a): zastępca szefa wydziału policji w rejonie Sawieckim w Mińsku, szef policji bezpieczeństwa publicznego

Data urodzenia: 27.1.1971

Płeć: mężczyzna

Jako zastępca szefa wydziału policji w rejonie Sawieckim w Mińsku i szef policji bezpieczeństwa publicznego jest odpowiedzialny za kampanię represji i zastraszeń prowadzoną przez podległe mu lokalne siły policyjne po wyborach prezydenckich w 2020 r., w szczególności za arbitralne aresztowania i brutalne traktowanie, w tym tortury, pokojowych demonstrantów, jak również za zastraszanie dziennikarzy i stosowanie wobec nich przemocy.

Według świadków osobiście nadzorował zatrzymania pokojowych demonstrantów oraz bicie bezprawnie zatrzymanych osób.

17.12.2020

78.

Aliaksandr Aliaksandravich PIETRASH

Alexander (Alexandr) Alexandrovich PETRASH

Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ

Александр Александрович ПЕТРАШ

Stanowisko(a): prezes sądu dla rejonu Maskouskiego w Mińsku

Data urodzenia: 16.5.1988

Płeć: mężczyzna

Jako prezes sądu dla rejonu Maskouskiego w Mińsku jest odpowiedzialny za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony i opieranie się na oświadczeniach fałszywych świadków.

Odegrał zasadniczą rolę w nakładaniu grzywien oraz zatrzymywaniu demonstrantów, dziennikarzy i przywódców opozycji po wyborach prezydenckich w 2020 r.

Jest zatem odpowiedzialny za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

79.

Andrei Aliaksandravich LAHUNOVICH

Andrei Alexandrovich LAHUNOVICH

Андрэй Аляксандравiч ЛАГУНОВIЧ

Андрей Александрович ЛАГУНОВИЧ

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Homlu

Płeć: mężczyzna

Jako sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Homlu jest odpowiedzialny za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez niego procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialny za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

80.

Alena Vasileuna LITVINA

Elena Vasilevna LITVINA

Алена Васiльеўна ЛIТВIНА

Елена Васильевна ЛИТВИНА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Lenińskiego w Mohylewie

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Lenińskiego w Mohylewie jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie Siarhieja Cichanouskiego – działacza opozycyjnego i męża kandydatki na prezydenta Swiatłany Cichanouskiej. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

81.

Victoria Valeryeuna SHABUNYA

Victoria Valerevna SHABUNYA

Вiкторыя Валер’еўна ШАБУНЯ

Виктория Валерьевна ШАБУНЯ

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Centralnego w Mińsku

Data urodzenia: 27.2.1974

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Centralnego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie Siarhieja Dyleuskiego – członka Rady Koordynacyjnej i przywódcy komitetu strajkowego. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

82.

Alena Aliaksandravna ZHYVITSA

Elena Alexandrovna ZHYVITSA

Алена Аляксандравна ЖЫВIЦА

Елена Александровна ЖИВИЦА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku

Data urodzenia: 9.4.1990

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Kastrycznickiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

83.

Natallia Anatolievna DZIADKOVA

Natalia Anatolievna DEDKOVA

Наталля Анатольеўна ДЗЯДКОВА

Наталья Анатольевна ДЕДКОВА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Partyzanskiego w Mińsku

Data urodzenia: 2.12.1979

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Partyzanskiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie przywódcy Rady Koordynacyjnej Maryji Kalesnikawej. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

84.

Maryna Arkadzeuna FIODARAVA

Marina Arkadievna FEDOROVA

Марына Аркадзьеўна ФЁДАРАВА

Марина Аркадьевна ФЕДОРОВА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku

Data urodzenia: 11.9.1965

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Sawieckiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

85.

Yulia Chaslavauna HUSTYR

Yulia Cheslavovna HUSTYR

Юлiя Чаславаўна ГУСТЫР

Юлия Чеславовна ГУСТЫР

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Centralnego w Mińsku

Data urodzenia: 14.1.1984

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Centralnego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów, w szczególności za skazanie Wiktara Babaryki – kandydata opozycji na prezydenta. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

86.

Alena Tsimafeeuna NYAKRASAVA

Elena Timofeyevna NEKRASOVA

Алена Цiмафееўна НЯКРАСАВА

Елена Тимофеевна НЕКРАСОВА

Stanowisko(a): sędzia sądu dla rejonu Zawodzkiego w Mińsku

Data urodzenia: 26.11.1974

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Zawodzkiego w Mińsku jest odpowiedzialna za wydawanie licznych politycznie motywowanych wyroków w sprawie dziennikarzy, przywódców opozycji, działaczy i demonstrantów. Podczas nadzorowanych przez nią procesów zgłaszano naruszenia prawa do obrony.

Jest zatem odpowiedzialna za naruszenia praw człowieka i praworządności, a także za przyczynianie się do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

87.

Aliaksandr Vasilevich SHAKUTSIN

Alexander (Alexandr) Vasilevich SHAKUTIN

Аляксандр Васiльевiч ШАКУЦIН

Александр Васильевич ШАКУТИН

Stanowisko(a): biznesmen, właściciel Amkodor Holding

Data urodzenia: 12.1.1959

Miejsce urodzenia: Bolszoje Babino, rejon orszański, obwód witebski, były ZSRR (obecnie Białoruś)

Płeć: mężczyzna

Jest w związku z tym jednym z czołowych biznesmenów działających na Białorusi; jego działalność obejmuje budownictwo, budowę maszyn, rolnictwo i inne sektory.

Uważany jest za jedną z osób, które odniosły największe korzyści z prywatyzacji podczas prezydentury Łukaszenki. Jest także członkiem prezydium prołukaszenkowskiego stowarzyszenia publicznego pod nazwą „Biełaja Ruś” i członkiem Rady Rozwoju Przedsiębiorczości w Republice Białorusi.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

W lipcu 2020 r. publicznie potępił protesty opozycji na Białorusi, przyczyniając się tym samym do represjonowania społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

88.

Mikalai Mikalaevich VARABEI/VERABEI

Nikolay Nikolaevich VOROBEY

Мiкалай Мiкалаевiч ВАРАБЕЙ/ВЕРАБЕЙ

Николай Николаевич ВОРОБЕЙ

Stanowisko(a): biznesmen, współwłaściciel Bremino Group

Data urodzenia: 4.5.1963

Miejsce urodzenia: była ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Jest jednym z czołowych biznesmenów działających na Białorusi; jego działalność obejmuje ropę naftową, transport węgla, bankowość i inne sektory.

Jest współwłaścicielem Bremino Group – spółki, która korzystała z ulg podatkowych i innych form wsparcia ze strony białoruskiej administracji.

Osiąga zatem korzyści z reżimu Łukaszenki i wspiera ten reżim.

17.12.2020

B.   Osoby prawne, podmioty i organy, o których mowa w art. 2 ust. 1

 

Nazwa

(transliteracja ang. z jęz. białoruskiego)

(transliteracja ang. z jęz. rosyjskiego)

Nazwa

(pisownia białoruska)

(pisownia rosyjska)

Informacje umożliwiające identyfikację

Przyczyny umieszczenia w wykazie

Data umieszczenia w wykazie

1.

Beltechexport

Белтехэкспорт

Adres: Nezavisimosti ave. 86-B, Minsk, Belarus

Strona internetowa: https://bte.by/

Adres e-mail: mail@bte.by

Beltechexport jest podmiotem prywatnym, który eksportuje broń i sprzęt wojskowy produkowany przez białoruskie spółki państwowe do państw w Afryce, Ameryce Południowej, Azji i na Bliskim Wschodzie. Beltechexport ma bliskie powiązania z białoruskim Ministerstwem Obrony.

Beltechexport osiąga zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu, przynosząc korzyści administracji prezydenckiej.

17.12.2020

2.

Dana Holdings / Dana Astra

Дана Холдингз / Дана Астра

Adres: P. Mstislavtsa 9 (1st floor), Minsk, Belarus

Numer rejestracji: Dana Astra - 191295361

Strona internetowa: https://en.dana-holdings.com; https://dana-holdings.com/

Adres e-mail: PR@bir.by

Nr tel.: +375 17 26-93-290; +375 17 39-39-465

Dana Holdings / Dana Astra jest jednym z głównych deweloperów nieruchomości oraz przedsiębiorstw budowlanych na Białorusi. Spółka otrzymała nieruchomości gruntowe w celu wybudowania kilku dużych osiedli mieszkaniowych i centrów biznesu.

Właściciele spółki Dana Holdings / Dana Astra utrzymują ścisłe powiązania z prezydentem Łukaszenką. Synowa prezydenta, Lilija Łukaszenka, piastuje wysokie stanowisko w tej spółce.

Dana Holdings / Dana Astra osiąga zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

17.12.2020

3.

GHU – Główny Urząd Gospodarczy Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi

Главное хозяйственное управление

Adres: Miasnikova str. 37, Minsk, Belarus

Strona internetowa: http://ghu.by

Adres e-mail: ghu@ghu.by

Główny Urząd Gospodarczy (GHU) Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi jest największym podmiotem na rynku nieruchomości innych niż mieszkaniowe na Białorusi i organem nadzorczym wielu spółek.

Szef GHU Wiktar Szejman, który jako szef Dyrekcji ds. Zarządzania Mieniem Prezydenta Białorusi sprawuje bezpośrednią kontrolę nad GHU, został poproszony przez prezydenta Łukaszenkę o nadzorowanie bezpieczeństwa wyborów prezydenckich w 2020 r.

GHU osiąga zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

17.12.2020

4.

LLC SYNESIS

ООО "Синезис"

Adres: Platonova 20B, 220005 Minsk, Belarus; Mantulinskaya 24, Moscow 123100, Russia

Numer rejestracji: (УНН/ИНН): 90950894 (Białoruś); 7704734000/770301001 (Rosja)

Strona internetowa: https://synesis.partners; https://synesis-group.com/

Nr tel.: +375 17 240-36-50

Adres e-mail: s@synesis.by

LLC Synesis zapewnia władzom Białorusi platformę monitoringu, która umożliwia przeszukiwanie i analizę nagrań wideo i wykorzystywanie oprogramowania do rozpoznawania twarzy, co czyni tę spółkę odpowiedzialną za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji przez aparat państwowy na Białorusi.

Pracownikom Synesis nie wolno porozumiewać się w języku białoruskim – zakaz ten oznacza wspieranie stosowanej przez reżim Łukaszenki polityki dyskryminowania ze względu na język.

Białoruski Państwowy Komitet Bezpieczeństwa (KGB) i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych są wymieniane jako użytkownicy systemu stworzonego przez spółkę Synesis. Spółka ta osiąga zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Dyrektor generalny Synesis Aleksander Szatrow publicznie krytykował osoby protestujące przeciw reżimowi Łukaszenki i relatywizował brak demokracji na Białorusi.

17.12.2020

5.

AGAT electromechanical Plant OJSC (zakłady elektromechaniczne AGAT OJSC)

Агат-электромеханический завод

Adres: Nezavisimosti ave. 115, 220114 Minsk, Belarus

Nr tel.:

+375 17 272-01-32

+375 17 570-41-45

Adres e-mail: marketing@agat-emz.by

Strona internetowa: https://agat-emz.by/

Zakłady elektromechaniczne AGAT OJSC są częścią białoruskiego Państwowego Urzędu Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi (inna nazwa: SAMI lub Państwowym Komitetem Przemysłu Wojskowego), który odpowiada za realizację wojskowo-technicznej polityki państwa i podlega Radzie Ministrów i prezydentowi Białorusi. Zakłady elektromechaniczne AGAT OJSC osiągają zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Zakłady te produkują »Rubież«, system barier przeznaczonych do tłumienia zamieszek. Rubież został użyty przeciwko pokojowym demonstracjom, które odbyły się po wyborach prezydenckich z dnia 9 sierpnia 2020 r., co czyni tę spółkę odpowiedzialną za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

6.

140 Repair Plant (Zakłady naprawcze 140)

140 ремонтный завод

Strona internetowa: 140zavod.org

Zakłady naprawcze 140 są częścią białoruskiego Państwowego Urzędu Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi (inna nazwa: SAMI lub Państwowym Komitetem Przemysłu Wojskowego), który odpowiada za realizację wojskowo-technicznej polityki państwa i podlega Radzie Ministrów i prezydentowi Białorusi. Zakłady naprawcze 140 osiągają zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Zakłady te produkują pojazdy transportowe i opancerzone, których użyto przeciwko pokojowym demonstracjom, które odbyły się po wyborach prezydenckich z dnia 9 sierpnia 2020 r., co czyni tę spółkę odpowiedzialną za represjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznej opozycji.

17.12.2020

7.

MZKT (inna nazwa: VOLAT)

МЗКТ - Минский завод колёсных тягачей

Strona internetowa: www.mzkt.by

MZKT (inna nazwa: VOLAT) są częścią białoruskiego Państwowego Urzędu Przemysłu Wojskowego Republiki Białorusi (inna nazwa: SAMI lub Państwowym Komitetem Przemysłu Wojskowego), który odpowiada za realizację wojskowo-technicznej polityki państwa i podlega Radzie Ministrów i prezydentowi Białorusi. MZKT (inna nazwa: VOLAT) osiągają zatem korzyści ze związków z reżimem Łukaszenki i ze wspierania tego reżimu.

Pracownicy MZKT, którzy protestowali w trakcie wizyty prezydenta Łukaszenki w fabryce i którzy strajkowali po wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 r., zostali zwolnieni, co czyni tę spółkę odpowiedzialną za naruszanie praw człowieka.

17.12.2020


Top