EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021Q0618(02)

Regulamin Agencji Dostaw Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej określający sposób równoważenia popytu i podaży w odniesieniu do rud, materiałów wyjściowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych

C/2021/2893

OJ L 218, 18.6.2021, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2021/618/oj

18.6.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 218/58


REGULAMIN

Agencji Dostaw Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej określający sposób równoważenia popytu i podaży w odniesieniu do rud, materiałów wyjściowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych

ROZDZIAŁ 1

ZAKRES STOSOWANIA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

Artykuł 1

Zakres stosowania

Niniejszy regulamin określa sposób równoważenia popytu i podaży w odniesieniu do rud, materiałów wyjściowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego regulaminu zastosowanie mają następujące definicje:

1)

„Agencja” oznacza Agencję Dostaw Euratomu ustanowioną na mocy Traktatu;

2)

„Wspólnota” oznacza Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom);

3)

„produkcja wspólnotowa” oznacza materiały jądrowe produkowane we Wspólnocie, w tym między innymi:

a)

rudy wydobywane na terytorium Wspólnoty;

b)

materiały wyjściowe produkowane na terytorium Wspólnoty, w tym materiały pozyskane przez producenta jako produkt uboczny procesu wzbogacania;

c)

specjalne materiały rozszczepialne produkowane po napromieniowaniu paliwa jądrowego w reaktorach znajdujących się na terytorium Wspólnoty;

d)

specjalne materiały rozszczepialne produkowane na terytorium Wspólnoty poprzez wzbogacanie materiałów wyjściowych będących własnością producenta;

4)

„pośrednik” oznacza dowolną osobę lub dowolne przedsiębiorstwo, które nabywają materiały jądrowe w celu ich odsprzedaży jako takich;

5)

„materiały jądrowe” oznaczają wszelkie rudy, materiały wyjściowe lub specjalne materiały rozszczepialne zgodnie z definicją w art. 197 Traktatu;

6)

„rudy” mają znaczenie nadane w art. 197 pkt 4 Traktatu;

7)

„osoba” ma znaczenie nadane w art. 196 lit. a) Traktatu;

8)

„producent” oznacza dowolną osobę lub dowolne przedsiębiorstwo, które produkują, przetwarzają, przekształcają lub kształtują rudy, materiały wyjściowe lub specjalne materiały rozszczepialne;

9)

„formularze proforma” oznaczają kwestionariusze Agencji za zakończony rok, służące do zbierania danych bezpośrednio od użytkowników;

10)

„usługi powiązane” oznaczają jedną z następujących usług: konwersja, wzbogacenie, wytwarzanie paliwa, ponowne przetwarzanie lub przechowywanie specjalnych materiałów rozszczepialnych;

11)

„regulamin” oznacza niniejszy Regulamin Agencji Dostaw Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej określający sposób równoważenia popytu i podaży w odniesieniu do rud, materiałów wyjściowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych;

12)

„niewielkie ilości” oznaczają ilości określone w rozporządzeniu w sprawie niewielkich ilości;

13)

„rozporządzenie w sprawie niewielkich ilości” oznacza rozporządzenie Komisji (Euratom) nr 66/2006 z dnia 16 stycznia 2006 r.zwalniające z obowiązku stosowania zasad rozdziału dotyczącego zaopatrzenia w zakresie transferu niewielkich ilości rud, materiałów źródłowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych, a także jego wszelkie przyszłe wersje;

14)

„materiały wyjściowe” mają znaczenie nadane w art. 197 pkt 3 Traktatu;

15)

„specjalne materiały rozszczepialne” mają znaczenie nadane w art. 197 pkt 1 Traktatu;

16)

„umowa dostawy” oznacza:

1)

umowę kupna, sprzedaży, wypożyczenia lub dzierżawy rud bądź materiałów wyjściowych, w przypadku gdy co najmniej jedna ze stron jest użytkownikiem lub producentem, który produkuje, przetwarza, przekształca lub kształtuje rudy, materiały wyjściowe lub specjalne materiały rozszczepialne na terytorium Wspólnoty; oraz

2)

umowę kupna, sprzedaży, wymiany, wypożyczenia lub dzierżawy specjalnych materiałów rozszczepialnych, w przypadku gdy co najmniej jedna ze stron strona jest użytkownikiem, producentem lub pośrednikiem;

17)

„Traktat” oznacza Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej;

18)

„przedsiębiorstwo” ma znaczenie nadane w art. 196 lit. b) Traktatu;

19)

„użytkownik” oznacza dowolną osobę lub dowolne przedsiębiorstwo, które nabywają materiały jądrowe lub usługi powiązane do wykorzystania we własnych lub powiązanych elektrowniach jądrowych lub reaktorach badawczych we Wspólnocie lub do wykorzystania w dziedzinach wymienionych w załączniku 1 do Traktatu;

20)

„dzień roboczy” odnosi się do dni roboczych Agencji opublikowanych na stronie internetowej Agencji.

Artykuł 3

Poufność

Umowy, zgłoszenia i wszelkie inne informacje dotyczące umów, które są przekazywane Agencji, nie mogą być ujawniane żadnej osobie trzeciej bez pisemnej zgody umawiających się stron.

ROZDZIAŁ 2

PRZEDKŁADANIE INFORMACJI

Artykuł 4

Przedkładanie informacji przez użytkowników

1.   Na wniosek Agencji użytkownicy wypełniają i przedkładają formularz proforma za dany rok do dnia 31 stycznia następnego roku.

2.   Formularz proforma określa między innymi:

a)

oznaczenie produktu;

b)

dostawcę;

c)

rodzaj, formę chemiczną i inne odpowiednie specyfikacje materiałów jądrowych;

d)

ilości (w jednostkach systemu metrycznego);

e)

kraj pochodzenia uranu naturalnego (jeżeli znany);

f)

rzeczywiste lub zamierzone zastosowanie;

g)

daty dostawy;

h)

warunki cenowe;

i)

zapasy;

j)

szacowane przyszłe potrzeby.

Artykuł 5

Przedkładanie informacji przez producentów

1.   Na wniosek Agencji producenci informują Agencję o swojej bieżącej i szacowanej przyszłej produkcji oraz o produkcji wszystkich swoich jednostek zależnych, w których mają większościowy udział. Informują oni również Agencję o planowanych dostawach oraz o posiadanych lub przechowywanych przez nich zapasach, wynikających z podpisanych już umów.

2.   Informacje te obejmują:

a)

oznaczenie produktu;

b)

kontrahentów;

c)

rodzaj, formę chemiczną i inne odpowiednie specyfikacje materiałów jądrowych;

d)

ilości (w jednostkach systemu metrycznego);

e)

kraj pochodzenia uranu naturalnego (jeżeli znany);

f)

rok dostawy;

g)

warunki cenowe (jeżeli znane);

h)

zapasy uranu, w tym informacje o dostępności do sprzedaży;

i)

szacowaną przyszłą produkcję.

3.   Informacje przekazywane są Agencji w terminie 20 (dwudziestu) dni roboczych od daty otrzymania wniosku.

Artykuł 6

Przedkładanie informacji przez pośredników

1.   Pośrednicy przekazują Agencji informacje na temat wszelkich umów, innych niż umowy dostawy, dotyczących kupna, sprzedaży, wymiany, wypożyczenia lub dzierżawy rud bądź materiałów wyjściowych, podpisanych w poprzednim miesiącu. Dokonują tego każdego miesiąca.

2.   Przedmiotowe informacje obejmują między innymi:

a)

oznaczenie produktu;

b)

kontrahentów;

c)

rodzaj, formę chemiczną i inne odpowiednie specyfikacje materiałów jądrowych;

d)

ilości (w jednostkach systemu metrycznego);

e)

kraj pochodzenia uranu naturalnego (jeżeli znany);

f)

daty dostawy;

g)

warunki cenowe.

3.   Informacje przekazywane są Agencji w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od końca danego miesiąca.

Artykuł 7

Przedkładanie dodatkowych informacji

Na wniosek Agencji użytkownicy, producenci i pośrednicy przekazują jej wszelkie dodatkowe informacje, których Agencja potrzebuje, aby móc realizować zadania powierzone jej na mocy Traktatu. Informacje przekazuje się Agencji w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania wniosku lub w dłuższym terminie, na który Agencja wyraziła pisemną zgodę w odpowiedzi na uzasadniony wniosek.

Artykuł 8

Analiza na podstawie otrzymanych informacji

1.   Na podstawie informacji dostarczonych zgodnie z art. 4, 5, 6 i 7 regulaminu, a także na podstawie dodatkowych informacji przekazanych przez uczestników rynku, Agencja prowadzi analizę tendencji rynkowych i potencjału w zakresie dostaw. Agencja uwzględnia główne wyniki tej analizy w swoim raporcie rocznym, który publikuje na swojej stronie internetowej do dnia 30 czerwca każdego roku.

2.   Agencja publikuje również swoje wskaźniki cen uranu oraz dodatkowe sprawozdania na temat rynku materiałów jądrowych, w tym raporty sporządzone przez grupy robocze powołane przez Komitet Doradczy.

ROZDZIAŁ 3

UMOWY DOSTAWY

Artykuł 9

Zawieranie umów dostawy

1.   Umowy dostawy są nieważne, o ile nie zostały zawarte przez Agencję.

2.   Agencja zawiera umowę dostawy poprzez jej podpisanie.

Artykuł 10

Procedury stosowane przy zawieraniu umów dostawy

1.   Do umów dostawy zastosowanie mają następujące procedury:

a)

procedura uproszczona;

b)

procedura scentralizowana, wszczynana po podjęciu przez Agencję decyzji stwierdzającej, że regularne dostawy materiałów jądrowych są zagrożone.

2.   Realizacja procedury uproszczonej nie pozbawia Agencji wyłącznych praw przyznanych jej na mocy Traktatu.

Artykuł 11

Procedura uproszczona

1.   Użytkownicy są uprawnieni do pozyskiwania ofert bezpośrednio od producentów, pośredników lub innych wybranych przez nich użytkowników oraz do swobodnego negocjowania umowy dostawy.

2.   Umowa dostawy musi zawierać co najmniej następujące informacje:

a)

oznaczenie umawiających się stron, w tym Agencji;

b)

ilości materiałów, które mają zostać dostarczone, lub metodykę zastosowaną do określenia takich ilości;

c)

formę chemiczną materiałów, które mają zostać dostarczone;

d)

kraj pochodzenia materiałów jądrowych, które mają zostać dostarczone; jeżeli informacja ta nie jest znana w momencie podpisywania umowy dostawy, użytkownik musi przekazać ją Agencji na piśmie tak szybko, jak będzie to możliwe;

e)

harmonogram dostaw (jeżeli jest znany w momencie podpisywania umowy dostawy);

f)

miejsce dostawy;

g)

sposób dostawy (transfer fizyczny lub przeksięgowanie);

h)

cenę i warunki płatności, w tym – w stosownych przypadkach – metodę zastosowaną do obliczenia ceny;

i)

okres obowiązywania umowy dostawy;

j)

datę(-y) podpisania umowy dostawy przez strony.

3.   Wszystkie oryginały umowy dostawy przekazuje się Agencji w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty podpisania umowy przez wszystkie strony, z wyjątkiem Agencji, lub w dłuższym terminie, na który Agencja wyraziła pisemną zgodę w odpowiedzi na uzasadniony wniosek.

4.   Do oryginałów umowy dostawy dołącza się wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Agencji.

5.   Z wyjątkiem przypadków, w których zastosowanie ma art. 15 niniejszego regulaminu, Agencja podejmuje decyzję w sprawie zawarcia umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty jej otrzymania, pod warunkiem że wszystkie wymagane informacje zostały przekazane Agencji. Jeżeli Agencja zwróci się o dodatkowe informacje, bieg tego terminu rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez Agencję wszystkich informacji niezbędnych do umożliwienia jej realizacji zadania polegającego na nadzorowaniu źródeł zaopatrzenia.

6.   Jeżeli Agencja zawiera umowę dostawy, zachowuje jeden oryginał na potrzeby ewidencji i zwraca pozostałe oryginały stronie, która je przesłała, informując ją o nadanym numerze referencyjnym.

7.   Jeżeli Agencja stwierdzi, że regularne i sprawiedliwe dostawy materiałów jądrowych dla użytkowników wspólnotowych są zagrożone, może podjąć decyzję o zawieszeniu stosowania tej uproszczonej procedury i przejść do procedury scentralizowanej przewidzianej w art. 12 regulaminu.

Artykuł 12

Procedura scentralizowana

1.   Procedura ta ma zastosowanie, jeżeli Agencja stwierdzi, że regularne dostawy materiałów jądrowych dla użytkowników są zagrożone, w tym między innymi w sytuacjach, gdy materiały jądrowe nie są dostępne dla użytkowników w rozsądnym terminie lub są dostępne jedynie po nadmiernie wysokich cenach.

2.   Decyzja Agencji zawieszająca stosowanie procedury uproszczonej i określająca zakres stosowania procedury scentralizowanej staje się skuteczna z chwilą jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3.   W takich sytuacjach materiały jądrowe mogą być dostarczane klientom spoza Wspólnoty lub wymieniane z nimi dopiero po spełnieniu wymagań użytkowników wspólnotowych.

4.   W odniesieniu do umowy dostawy podpisanej przez strony przed opublikowaniem decyzji Agencji na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu postępuje się zgodnie z procedurą mającą zastosowanie w dniu podpisania umowy przez strony.

Artykuł 13

Modyfikacje wprowadzane w umowach dostawy

1.   Wszelkie modyfikacje umowy dostawy (zmiany, uzupełnienia, listy uzupełniające, porozumienia dotyczące cesji, wzajemnie uzgodnione wypowiedzenia) muszą zostać sfinalizowane przez Agencję zgodnie z procedurą zastosowaną do pierwotnej umowy.

2.   W przypadku jednostronnego powiadomienia o rozwiązaniu umowy dostawy Agencja jest informowana w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty wysłania lub otrzymania, stosownie do przypadku, jednostronnego powiadomienia o rozwiązaniu.

Artykuł 14

Odmowa zawarcia umowy dostawy

1.   W ramach obu procedur, o których mowa w art. 10 regulaminu, Agencja ma prawo zgłosić sprzeciw wobec umowy, która mogłaby zaszkodzić osiągnięciu celów Traktatu.

2.   Jeżeli Agencja podejmie decyzję o niezawieraniu umowy dostawy, informuje o tym zainteresowane strony w uzasadnionej decyzji i zwraca wszystkie przedłożone dokumenty stronie, która je przedłożyła.

3.   Agencja może podjąć decyzję o niezawieraniu umowy dostawy, w szczególności jeżeli w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania stosownego wniosku nie przedstawiono wyjaśnień, o których udzielenie zwróciła się Agencja.

4.   Sprawę tej decyzji lub braku decyzji można zgłosić Komisji zgodnie z przepisami art. 5 ust. 5 statutu Agencji.

Artykuł 15

Zgoda Komisji

1.   Wywóz produkcji wspólnotowej (art. 59 lit. b) i art. 62 ust. 1 lit. c) Traktatu) oraz zawarcie umów dostawy o okresie obowiązywania dłuższym niż 10 lat (art. 60 Traktatu) wymaga uprzedniej zgody Komisji.

2.   W takich przypadkach Agencja wszczyna procedurę uzyskania zgody Komisji.

ROZDZIAŁ 4

ZGŁASZANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG POWIĄZANYCH ORAZ UMÓW NA NIEWIELKIE ILOŚCI

Artykuł 16

Umowy o świadczenie usług powiązanych

1.   Umowy o świadczenie usług powiązanych na podstawie art. 75 Traktatu zgłasza się Agencji w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty ich podpisania lub w dłuższym terminie, na który Agencja wyraziła pisemną zgodę w odpowiedzi na uzasadniony wniosek.

2.   Zgłoszenie zawiera co najmniej następujące informacje:

a)

oznaczenie umawiających się stron;

b)

znane lub szacowane ilości przedmiotowych materiałów;

c)

formę chemiczną przedmiotowych materiałów;

d)

kraj pochodzenia przedmiotowych materiałów; jeżeli informacja ta nie jest znana w momencie podpisywania umowy, musi zostać przekazana Agencji tak szybko, jak będzie to możliwe;

e)

harmonogram dostaw;

f)

miejsce dostawy;

g)

okres obowiązywania umowy;

h)

datę(-y) podpisania umowy przez strony.

3.   Zgłoszenia umowy dokonuje się za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Agencji.

4.   Agencja potwierdza odbiór zgłoszenia i przekazuje numer referencyjny nadany umowie w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od daty jej otrzymania, pod warunkiem że wszystkie wymagane informacje zostały przekazane Agencji.

5.   Jeżeli Agencja zwróci się o dodatkowe informacje, bieg terminu określonego w ust. 4 niniejszego artykułu zostaje wstrzymany na skutek tego wniosku i rozpoczyna się na nowo w momencie otrzymania informacji.

6.   Wszelkie modyfikacje pierwotnej umowy dotyczące jednej z pozycji, o których mowa w ust. 2 powyżej, włącznie z rozwiązaniem umowy, zgłasza się Agencji zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule.

7.   Jeżeli umowa o świadczenie usług powiązanych zawiera postanowienia dotyczące dostawy materiałów jądrowych, jest ona traktowana jako umowa dostawy i przedkładana Agencji celem zawarcia.

Artykuł 17

Umowy na niewielkie ilości

1.   Każdy transfer, przywóz lub wywóz niewielkich ilości rud, materiałów wyjściowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych musi zostać zgłoszony Agencji.

2.   Każda osoba dokonująca przywozu lub wywozu niewielkich ilości oraz każdy dostawca, który dokonuje transferu niewielkich ilości w obrębie Wspólnoty, przedkłada Agencji kwartalne zestawienie tego rodzaju transakcji.

3.   Kwartalne zestawienia przedkładane są Agencji w terminie jednego miesiąca od końca kwartału, w którym transakcje miały miejsce, i zawierają informacje przewidziane w art. 3 rozporządzenia w sprawie niewielkich ilości.

4.   Agencja potwierdza odbiór kwartalnych zestawień i przekazuje numery referencyjne nadane umowom, w miarę możliwości w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od daty ich odbioru, pod warunkiem że wszystkie wymagane informacje zostały jej przekazane.

ROZDZIAŁ 5

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 18

Wejście w życie

1.   Niniejszy regulamin wchodzi w życie z datą określoną w decyzji Agencji, na mocy której zostaje przyjęty.

2.   Umowy dostawy podpisane przez strony przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu są traktowane zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w dniu ich podpisania.


Top