EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L1927

Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2021/1927 z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy Rady 66/402/EWG w odniesieniu do wymogów dotyczących materiału siewnego mieszańców pszenicy produkowanego z zastosowaniem techniki cytoplazmatycznej męskiej sterylności (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/7844

OJ L 393, 8.11.2021, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2021/1927/oj

8.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 393/13


DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1927

z dnia 5 listopada 2021 r.

zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy Rady 66/402/EWG w odniesieniu do wymogów dotyczących materiału siewnego mieszańców pszenicy produkowanego z zastosowaniem techniki cytoplazmatycznej męskiej sterylności

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (1), w szczególności jej art. 21b,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywą 66/402/EWG ustanowiono przepisy dotyczące produkcji materiału siewnego roślin zbożowych i obrotu tym materiałem w Unii. W przypadku materiału siewnego pszenicy hybrydowej jedynymi technikami produkcji hybrydowego materiału siewnego przewidzianymi w tej dyrektywie są techniki bezpośredniego krzyżowania i chemicznej hybrydyzacji.

(2)

Jednakże w ostatnich latach technika cytoplazmatycznej męskiej sterylności (CMS) została przyjęta na całym świecie jako technika hodowlana do produkcji mieszańców odmian materiału siewnego zbóż. Odpowiednie przepisy dotyczące techniki produkcji CMS obowiązują już w przypadku jęczmienia, ponieważ produkcja materiału siewnego mieszańców z zastosowaniem CMS została wprowadzona kilka lat temu.

(3)

Jęczmień i pszenica są z natury samopylne i produkowane są w uprawie mieszanej. Biorąc pod uwagę podobieństwa techniczne między produkcją materiału siewnego mieszańców jęczmienia i pszenicy oraz potrzeby użytkowników materiału siewnego mieszańców, należy dla materiału siewnego mieszańców pszenicy określić warunki podobne do warunków mających zastosowanie do materiału siewnego mieszańców jęczmienia. Doświadczenie pokazuje, że ze względu na stosowany specjalny system mieszanej produkcji mieszańców pszenicy, takich jak Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, oraz ryzyko związane z pogodą w okresie kwitnienia, należy w przypadku stosowania techniki CMS obniżyć standardową czystość odmianową do 85 %, co umożliwi stabilną produkcję materiału siewnego w mniej sprzyjających warunkach pogodowych. Należy zatem zezwolić na niższy poziom czystości odmianowej materiału siewnego mieszańca pszenicy produkowanego z zastosowaniem techniki CMS niż poziom wymagany dla materiału siewnego innych mieszańców.

(4)

Doświadczenie z materiałem siewnym innych mieszańców produkowanych z zastosowaniem techniki CMS wskazuje, że przed rozpoczęciem nowego systemu produkcji ważne jest przetestowanie obowiązujących wymogów technicznych. Wymogi dotyczące odmian powinny być zatem stosowane tymczasowo do dnia 31 sierpnia 2029 r., aby umożliwić hodowcom dostosowanie produkcji mieszańców pszenicy w systemie mieszanym. Takie podejście jest konieczne, aby zminimalizować wszelkie zagrożenia związane z tym systemem produkcji i zapewnić rolnikom nowy rodzaj odmian pszenicy. Termin ten powinien być wystarczający, aby umożliwić hodowcom roślin i organom certyfikacyjnym zdobycie wiedzy niezbędnej do stosowania wymogów technicznych dotyczących produkcji materiału siewnego mieszańców pszenicy oraz aby dokonać przeglądu tych wymogów.

(5)

Aby Komisja i państwa członkowskie mogły uzyskać odpowiednią wiedzę na temat stosowania techniki CMS oraz aby umożliwić przegląd odpowiednich przepisów, odpowiedzialny organ certyfikacyjny powinien co roku, do dnia 28 lutego 2030 r., przekazywać Komisji i pozostałym państwom członkowskim, wyniki z poprzedniego roku dotyczące ilości produkowanego materiału siewnego mieszańców oraz odsetka partii materiału siewnego, które zostały odrzucone ze względu na niewystarczające parametry jakościowe.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do dyrektywy 66/402/EWG.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 66/402/EWG

W załącznikach I i II do dyrektywy 66/402/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2029 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. 125 z 11.7.1966, s. 2309.


ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do dyrektywy 66/402/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1)

w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Uprawy służące do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego mieszańców Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Oryza sativa i samopylnego xTriticosecale oraz uprawy służące do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego mieszańców Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum z zastosowaniem techniki innej niż cytoplazmatyczna męska sterylność (»CMS«);”;

b)

między pkt 5a i pkt 6 dodaje się punkt w brzmieniu:

„5b.

Uprawy służące do produkcji elitarnego materiału siewnego mieszańców Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivumsubsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum z zastosowaniem techniki CMS:

a)

uprawa spełnia następujące normy dotyczące odległości od sąsiednich źródeł pyłków, które mogą skutkować niepożądanym obcym zapyleniem:

Uprawa

Minimalna odległość

Dla żeńskiego składnika CMS do produkcji elitarnego materiału siewnego

300  m

Do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego

25  m

b)

uprawa posiada wystarczającą tożsamość i czystość odmianową w zakresie cech składników.

W szczególności uprawa spełnia następujące normy:

(i)

wyrażona procentowo liczba roślin wyraźnie niebędących danym typem nie przekracza:

w przypadku upraw służących do produkcji elitarnego materiału siewnego: 0,1 % dla linii podtrzymującej i przywracającej płodność oraz 0,3 % dla żeńskiego składnika CMS,

w przypadku upraw służących do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego: 0,3 % dla linii przywracającej płodność i 0,6 % dla żeńskiego składnika CMS oraz 1 %, jeżeli żeński składnik CMS jest mieszańcem pojedynczym;

(ii)

sterylność męska składnika żeńskiego jest co najmniej na poziomie:

99,7 % dla upraw służących do produkcji elitarnego materiału siewnego,

99 % dla upraw służących do produkcji kwalifikowanego materiału siewnego;

(iii)

zgodność z wymogami określonymi w ppkt (i) oraz (ii) jest sprawdzana w urzędowym badaniu kontrolnym a posteriori;

c)

kwalifikowany materiał siewny może być produkowany w uprawie mieszanej żeńskiego składnika męskosterylnego ze składnikiem męskim, który przywraca płodność.

Odpowiedzialny organ certyfikacyjny co roku, do dnia 28 lutego, przekazuje Komisji i pozostałym państwom członkowskim wyniki z poprzedniego roku dotyczące ilości produkowanego materiału siewnego mieszańców, zgodności inspekcji polowych z odpowiednimi wymogami, odsetka partii materiału siewnego, które zostały odrzucone ze względu na niewystarczające parametry jakościowe oraz wszelkie dodatkowe informacje uzasadniające to odrzucenie. Ten obowiązek sprawozdawczy ma zastosowanie do dnia 28 lutego 2030 r.”;

2)

w pkt 1 załącznika II wprowadza się następujące zmiany:

a)

sekcja C otrzymuje brzmienie:

„C.

Mieszańce Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum oraz samopylnego xTriticosecale

Minimalna czystość odmianowa materiału siewnego kategorii »kwalifikowany materiał siewny« wynosi 90 %.

W przypadku Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum produkowanych z zastosowaniem techniki CMS wynosi ona 85 %. Zanieczyszczenia inne niż składnik przywracający płodność nie przekraczają 2 %.

Minimalna czystość odmianowa jest sprawdzana w urzędowym badaniu kontrolnym a posteriori na właściwej liczbie próbek.

Odpowiedzialny organ certyfikacyjny co roku, do dnia 28 lutego, przekazuje Komisji i pozostałym państwom członkowskim wyniki z poprzedniego roku dotyczące ilości produkowanego materiału siewnego mieszańców Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta i Triticum turgidum subsp. durum oraz odsetka partii materiału siewnego, które zostały odrzucone ze względu na niewystarczające parametry jakościowe, wyniki badania kontrolnego a posteriori oraz wszelkie dodatkowe informacje uzasadniające to odrzucenie. Ten obowiązek sprawozdawczy ma zastosowanie do dnia 28 lutego 2030 r.”;

b)

tytuł sekcji E otrzymuje brzmienie:

„E.

Mieszańce Secale cereale i produkowane z zastosowaniem techniki CMS mieszańce Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum aestivum subsp. spelta, Triticum turgidum subsp. durum ”.


Top