EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L1270

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2021/1270 z dnia 21 kwietnia 2021 r. zmieniająca dyrektywę 2010/43/UE w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i czynników zrównoważonego rozwoju, które należy uwzględniać w przypadku przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/2617

Dz.U. L 277 z 2.8.2021, p. 141–144 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/1270/oj

2.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/141


DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2021/1270

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

zmieniająca dyrektywę 2010/43/UE w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju i czynników zrównoważonego rozwoju, które należy uwzględniać w przypadku przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (1), w szczególności jej art. 12 ust. 3, art. 14 ust. 2 i art. 51 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przejście na niskoemisyjną, bardziej zrównoważoną i zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoterminowej konkurencyjności gospodarki Unii. W 2016 r. Unia zawarła porozumienie paryskie w sprawie zmian klimatu (2). W art. 2 ust. 1 lit. c) porozumienia paryskiego ustanowiono cel w postaci podjęcia bardziej zdecydowanych działań w związku ze zmianą klimatu, między innymi przez zapewnienie zgodności przepływów finansowych z dążeniem do niskiego poziomu emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odpornego na zmiany klimatu.

(2)

W odpowiedzi na to wyzwanie w grudniu 2019 r. Komisja przedstawiła koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu (3). Europejski Zielony Ład stanowi nową strategię na rzecz wzrostu gospodarczego, której celem jest przekształcenie Unii w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo o nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która począwszy od 2050 r. będzie odnotowywać zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy nie będzie już bezpośrednio sprzężony z wykorzystaniem zasobów naturalnych. Osiągnięcie tego celu wymaga zapewnienia jasnych sygnałów dla inwestorów, tak aby zapobiec powstawaniu aktywów osieroconych oraz pozyskiwać zrównoważone finansowanie.

(3)

W marcu 2018 r. Komisja opublikowała „Plan działania: finansowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego” (4), w którym określiła ambitną i kompleksową strategię w zakresie zrównoważonego finansowania. Jednym z celów ustanowionych w tym planie działania jest ukierunkowanie przepływów kapitału na zrównoważone inwestycje w celu osiągnięcia zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Opublikowana w maju 2018 r. ocena skutków (5), stanowiąca podstawę podjętych następnie inicjatyw ustawodawczych, wykazała konieczność doprecyzowania, że spółki zarządzające powinny uwzględniać czynniki zrównoważonego rozwoju w ramach swoich obowiązków wobec inwestorów. Spółki zarządzające powinny zatem na bieżąco oceniać nie tylko wszystkie istotne ryzyka finansowe, ale również wszystkie istotne ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 (6), które – w przypadku ich wystąpienia – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. W dyrektywie Komisji 2010/43/UE (7) nie ma bezpośrednio mowy o ryzykach dla zrównoważonego rozwoju. Z tego względu oraz w celu zapewnienia właściwego wdrożenia i stosowania wewnętrznych procedur i ustaleń organizacyjnych konieczne jest sprecyzowanie, że procesy, systemy i kontrole wewnętrzne spółek zarządzających muszą odzwierciedlać ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz że do analizy tych ryzyk niezbędne są zdolności techniczne i wiedza fachowa.

(4)

W celu uniknięcia nierównych warunków działania dla spółek zarządzających oraz spółek inwestycyjnych, które nie wyznaczyły spółki zarządzającej, a także w celu uniknięcia związanej z tym fragmentacji, niespójności i nieprzewidywalności w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, przepisy dotyczące uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju powinny mieć zastosowanie również do spółek inwestycyjnych, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.

(5)

W celu utrzymania wysokiego standardu ochrony inwestorów spółki zarządzające powinny – wykrywając typy konfliktów interesów, których istnienie mogłoby spowodować szkodę dla interesów UCITS – brać pod uwagę te konflikty interesów, które mogą powstać w wyniku uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ich procesach, systemach i kontrolach wewnętrznych. Konflikty te mogą obejmować konflikty wynikające z wynagrodzeń lub osobistych transakcji określonych pracowników, konflikty interesów, które mogłyby prowadzić do pseudoekologicznego marketingu, sprzedaży nieadekwatnych produktów lub wprowadzającego w błąd przedstawiania strategii inwestycyjnych, oraz konflikty interesów między różnymi UCITS zarządzanymi przez tę samą spółkę zarządzającą.

(6)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/2088 spółki zarządzające i spółki inwestycyjne, które są zobowiązane do brania pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju lub biorą pod uwagę takie niekorzystne skutki dobrowolnie, są zobowiązane do ujawniania, w jaki sposób ich strategia w zakresie należytej staranności uwzględnia te główne niekorzystne skutki. Aby zapewnić spójność między rozporządzeniem (UE) 2019/2088 i dyrektywą 2010/43/UE, obowiązek ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w dyrektywie 2010/43/UE.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę 2010/43/UE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Zmiany w dyrektywie 2010/43/UE

W dyrektywie 2010/43/UE wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 3 dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

„11)

»ryzyko dla zrównoważonego rozwoju« oznacza ryzyko dla zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 (*1);

12)

»czynniki zrównoważonego rozwoju« oznaczają czynniki zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia (UE) 2019/2088.

(*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 1).”;"

2)

w art. 4 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Państwa członkowskie zapewniają, aby spółki zarządzające brały pod uwagę ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy spełnianiu wymogów określonych w akapicie pierwszym.”;

3)

w art. 5 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5.   Państwa członkowskie zapewniają, aby do celów określonych w ust. 1, 2 i 3 spółki zarządzające utrzymywały niezbędne zasoby i wiedzę fachową w celu skutecznego uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.”;

4)

dodaje się art. 5a w brzmieniu:

„Artykuł 5a

Obowiązek uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu UCITS przez spółki inwestycyjne

Państwa członkowskie zapewniają, by spółki inwestycyjne uwzględniały ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu UCITS, biorąc pod uwagę charakter, skalę i stopień złożoności działalności prowadzonej przez te spółki inwestycyjne.”;

5)

w art. 9 ust. 2 dodaje się lit. g) w brzmieniu:

„g)

były odpowiedzialne za uwzględnianie ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w działaniach, o których mowa w lit. a)–f).”;

6)

w art. 17 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3.   Państwa członkowskie zapewniają, aby – w przypadku gdy spółki zarządzające wykryją typy konfliktów interesów, których istnienie może spowodować szkodę dla interesów UCITS – te spółki zarządzające uwzględniały te typy konfliktów interesów, które mogą powstać w wyniku uwzględniania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w ich procesach, systemach i kontrolach wewnętrznych.”;

7)

w art. 23 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5.   Państwa członkowskie wprowadzają wymóg, aby spółki zarządzające uwzględniały ryzyka dla zrównoważonego rozwoju przy spełnianiu wymogów określonych w ust. 1–4.

6.   Państwa członkowskie zapewniają, aby – w przypadku gdy spółki zarządzające lub, w stosownych przypadkach, spółki inwestycyjne biorą pod uwagę główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, jak określono w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2019/2088 lub zgodnie z wymogami określonymi w art. 4 ust. 3 lub 4 tego rozporządzenia – te spółki zarządzające lub spółki inwestycyjne uwzględniały takie główne niekorzystne skutki przy spełnianiu wymogów określonych w ust. 1–4 niniejszego artykułu.”;

8)

art. 38 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Polityka zarządzania ryzykiem obejmuje procedury niezbędne do umożliwienia spółce zarządzającej dokonania dla każdego UCITS, którym zarządza, oceny narażenia tego UCITS na ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju oraz ryzyko kontrahenta, a także narażenia UCITS na wszelkie inne rodzaje ryzyka, w tym ryzyko operacyjne, które mogą być istotne dla każdego UCITS, którym zarządza.”.

Artykuł 2

Transpozycja

1.   Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 lipca 2022 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te środki od dnia 1 sierpnia 2022 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.   Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 kwietnia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32.

(2)  Decyzja Rady (UE) 2016/1841 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz.U. L 317 z 9.12.2019, s. 1).

(7)  Dyrektywa Komisji 2010/43/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie wymogów organizacyjnych, konfliktów interesów, prowadzenia działalności, zarządzania ryzykiem i treści umowy pomiędzy depozytariuszem a spółką zarządzającą (Dz.U. L 176 z 10.7.2010, s. 42).


Top