EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2057

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2057 z dnia 24 listopada 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Singapuru z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/8631

OJ L 420, 25.11.2021, p. 129–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/2057/oj

25.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 420/129


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/2057

z dnia 24 listopada 2021 r.

ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez Republikę Singapuru z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2021/953 określa ramy wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 („unijne cyfrowe zaświadczenie COVID”) w celu ułatwienia ich posiadaczom korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19. Przyczynia się ono również do ułatwienia stopniowego znoszenia ograniczeń swobodnego przemieszczania się wprowadzonych przez państwa członkowskie, zgodnie z prawem Unii, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, w skoordynowany sposób.

(2)

Rozporządzenie (UE) 2021/953 umożliwia uznawanie zaświadczeń COVID-19 wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin przez państwa trzecie, jeżeli Komisja stwierdzi, że takie zaświadczenia COVID-19 są wydawane zgodnie z normami, które należy uznać za równoważne normom ustanowionym na podstawie tego rozporządzenia. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/954 (2) państwa członkowskie muszą stosować przepisy określone w rozporządzeniu (UE) 2021/953 do obywateli państw trzecich, którzy nie są objęci zakresem stosowania tego rozporządzenia, ale którzy legalnie przebywają lub zamieszkują na ich terytorium i są uprawnieni do podróżowania do innych państw członkowskich zgodnie z prawem Unii. W związku z tym wszelkie ustalenia dotyczące równoważności określone w niniejszej decyzji powinny mieć zastosowanie do zaświadczeń o szczepieniu i o wyniku testu w związku z COVID-19 wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin przez Republikę Singapuru. Podobnie na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/954 takie ustalenia dotyczące równoważności powinny mieć również zastosowanie do zaświadczeń o szczepieniu i o wyniku testu w związku z COVID-19 wydawanych przez Republikę Singapuru obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym lub zamieszkującym na terytorium państw członkowskich na warunkach określonych w tym rozporządzeniu.

(3)

W dniu 26 lipca 2021 r. Republika Singapuru przekazała Komisji szczegółowe informacje na temat wydawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu i o wyniku testu w związku z COVID-19 w ramach systemu o nazwie „HealthCerts”. Republika Singapuru poinformowała Komisję, że jej zdaniem zaświadczenia COVID-19 są przez nią wydawane zgodnie z normą i systemem technologicznym, które są interoperacyjne z ramami zaufania ustanowionymi rozporządzeniem (UE) 2021/953 i które umożliwiają weryfikację autentyczności, ważności i integralności zaświadczeń. W tym kontekście Republika Singapuru przekazała Komisji informacje, że zaświadczenia COVID-19 wydawane przez Republikę Singapuru zgodnie z systemem „HealthCerts” zawierają dane, o których mowa w załączniku do rozporządzenia (UE) 2021/953.

(4)

Republika Singapuru poinformowała również Komisję, że uznaje zaświadczenia o szczepieniu i o wyniku testu wydane przez państwa członkowskie i kraje EOG zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953. Republika Singapuru poinformowała ponadto Komisję, że będzie traktować posiadaczy unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID o szczepieniu i wyniku testu na równi z posiadaczami zaświadczeń o szczepieniu i wyniku testu wydanych przez Republikę Singapuru. W szczególności Republika Singapuru potwierdziła, że unijne cyfrowe zaświadczenia COVID o wyniku testu będą traktowane jako wiążący dowód ujemnego wyniku testu poprzedzającego rozpoczęcie podróży. Republika Singapuru wskazała, że w następstwie przyjęcia tej decyzji posiadacze unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID o szczepieniu będą kwalifikować się przez 30 dni do stosowanych w Singapurze zróżnicowanych ze względu na szczepienie środków bezpiecznego zarządzania skierowanych do osób zaszczepionych, bez konieczności posiadania dodatkowego zaświadczenia o szczepieniu.

(5)

W szczególności Republika Singapuru poinformowała Komisję, że uznaje wszystkie szczepionki, które uzyskały wydane przez Światową Organizację Zdrowia nadzwyczajne pozwolenie na stosowanie, a także te, które zostały dopuszczone do obrotu na specjalnych zasadach dostępu w związku z pandemią, obowiązujących w Singapurze. Singapur będzie akceptować również szczepionki dopuszczone do obrotu na specjalnych zasadach dostępu w związku z pandemią. Jeżeli chodzi o testy, Singapur poinformował Komisję, że akceptuje zaświadczenie o wyniku testu jako potwierdzenie statusu zakażenia lub braku zakażenia, jednak fakt ten nie przekłada się obecnie na zniesienie ograniczeń związanych z podróżą. Zniesienie ograniczeń jest objęte polityką zdrowia obowiązującą przy przekraczaniu granicy Singapuru. Co więcej, Singapur obecnie nie przewiduje złagodzenia wymogów związanych z przekraczaniem granicy przez podróżnych, którzy wyzdrowieli.

(6)

W dniu 30 września 2021 r. na wniosek Republiki Singapuru Komisja przeprowadziła testy techniczne, które wykazały, że zaświadczenia o szczepieniu i o wyniku testu w związku z COVID-19 są wydawane przez Republikę Singapuru zgodnie z systemem „HealthCerts”, który jest interoperacyjny z ramami zaufania ustanowionymi rozporządzeniem (UE) 2021/953 i umożliwia weryfikację autentyczności, ważności i integralności tych zaświadczeń. Komisja potwierdziła również, że zaświadczenia o szczepieniu i o wyniku testu w związku z COVID-19 wydawane przez Republikę Singapuru zgodnie z systemem „HealthCerts” zawierają niezbędne dane.

(7)

Ponadto Republika Singapuru poinformowała Komisję, że będzie wydawać interoperacyjne zaświadczenia o szczepieniu w odniesieniu do szczepionek przeciwko COVID-19. Obecnie dotyczy to szczepionek Comirnaty i Spikevax.

(8)

Republika Singapuru poinformowała również Komisję, że będzie wydawać interoperacyjne zaświadczenia o wyniku testu wyłącznie w odniesieniu do testów z wykorzystaniem amplifikacji kwasów nukleinowych oraz szybkich testów antygenowych wymienionych we wspólnym i zaktualizowanym wykazie szybkich testów antygenowych na COVID-19, uzgodnionym przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia ustanowiony przepisami art. 17 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE (3), na podstawie zalecenia Rady z dnia 21 stycznia 2021 r. (4)

(9)

Ponadto Republika Singapuru poinformowała Komisję, że nie wydaje interoperacyjnych zaświadczeń o powrocie do zdrowia.

(10)

Republika Singapuru poinformowała również Komisję, że podczas weryfikacji zaświadczeń w Singapurze zawarte w tych zaświadczeniach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu sprawdzenia i potwierdzenia szczepienia, wyniku testu lub powrotu do zdrowia posiadacza zaświadczenia i nie będą następnie przechowywane.

(11)

Spełnione są zatem elementy niezbędne do stwierdzenia, że zaświadczenia o szczepieniu i o wyniku testu w związku z COVID-19 wydawane przez Republikę Singapuru zgodnie z systemem „HealthCerts” należy uznać za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953.

(12)

W związku z tym zaświadczenia COVID-19 wydawane przez Republikę Singapuru zgodnie z systemem „HealthCerts” powinny być uznawane na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 5 i art. 6 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2021/953.

(13)

Aby niniejsza decyzja mogła wejść w życie, Republika Singapuru powinna zostać włączona do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953.

(14)

W celu ochrony interesów Unii, w szczególności w dziedzinie zdrowia publicznego, Komisja może skorzystać ze swoich uprawnień do zawieszenia lub uchylenia niniejszej decyzji, jeżeli warunki określone w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/953 nie są już spełniane.

(15)

W związku z potrzebą jak najszybszego włączenia Republiki Singapuru do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(16)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 14 rozporządzenia (UE) 2021/953,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zaświadczenia o szczepieniu i o wyniku testu w związku z COVID-19 wydawane przez Republikę Singapuru zgodnie z systemem „HealthCerts” są, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, uznawane za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953.

Artykuł 2

Republika Singapuru zostaje włączona do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 listopada 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 211 z 15.6.2021, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/954 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym lub zamieszkującym na terytoriach państw członkowskich w czasie pandemii COVID-19 interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID), oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń (Dz.U. L 211 z 15.6.2021, s. 24).

(3)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).

(4)  Zalecenie Rady z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wspólnych ram stosowania i walidacji szybkich testów antygenowych oraz wzajemnego uznawania wyników testów na COVID-19 w UE (Dz.U. C 24 z 22.1.2021, s. 1).


Top