EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1273

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1273 z dnia 30 lipca 2021 r. ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez San Marino z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/5788

OJ L 277, 2.8.2021, p. 151–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1273/oj

2.8.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 277/151


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1273

z dnia 30 lipca 2021 r.

ustanawiająca równoważność, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez San Marino z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19 (1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2021/953 określa ramy wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 („unijne cyfrowe zaświadczenie COVID”) w celu ułatwienia ich posiadaczom korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19. Przyczynia się ono również do ułatwienia stopniowego znoszenia ograniczeń swobodnego przemieszczania się wprowadzonych przez państwa członkowskie, zgodnie z prawem Unii, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, w skoordynowany sposób.

(2)

Rozporządzenie (UE) 2021/953 umożliwia uznawanie zaświadczeń COVID-19 wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin przez państwa trzecie, jeżeli Komisja stwierdzi, że takie zaświadczenia COVID-19 są wydawane zgodnie z normami, które należy uznać za równoważne normom ustanowionym na podstawie tego rozporządzenia. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/954 (2) państwa członkowskie muszą stosować przepisy określone w rozporządzeniu (UE) 2021/953 do obywateli państw trzecich, którzy nie są objęci zakresem stosowania tego rozporządzenia, ale którzy legalnie przebywają lub zamieszkują na ich terytorium i są uprawnieni do podróżowania do innych państw członkowskich zgodnie z prawem Unii. W związku z tym wszelkie ustalenia dotyczące równoważności określone w niniejszej decyzji powinny mieć zastosowanie do zaświadczeń o szczepieniu przeciwko COVID-19 wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin przez San Marino. Podobnie na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/954 takie ustalenia dotyczące równoważności mają również zastosowanie do zaświadczeń COVID-19 wydawanych przez San Marino obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym lub zamieszkującym na terytoriach państw członkowskich na warunkach określonych w tym rozporządzeniu.

(3)

Na wniosek San Marino Komisja przeprowadziła w dniu 30 czerwca 2021 r. testy techniczne, które wykazały, że zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19, wydawane przez San Marino zgodnie z jego systemem cyfrowych zaświadczeń COVID („smdcc”), są interoperacyjne z ramami zaufania ustanowionymi rozporządzeniem (UE) 2021/953, co umożliwia weryfikację ich autentyczności, ważności i integralności. Komisja potwierdziła również, że zaświadczenia COVID-19 wydawane przez San Marino zgodnie z systemem „smdcc” zawierają niezbędne dane.

(4)

W dniu 14 lipca 2021 r. San Marino przekazało Komisji informacje na temat wydawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 zgodnie z systemem „smdcc”. San Marino poinformowało Komisję, że jego zdaniem zaświadczenia COVID-19 są przez nie wydawane zgodnie z normą i systemem technologicznym, które są interoperacyjne z ramami zaufania ustanowionymi rozporządzeniem (UE) 2021/953 i które umożliwiają weryfikację autentyczności, ważności i integralności zaświadczeń. W tym kontekście San Marino przekazało Komisji informacje, że zaświadczenia COVID-19 wydawane przez San Marino zgodnie z systemem „smdcc” zawierają dane, o których mowa w załączniku do rozporządzenia (UE) 2021/953.

(5)

Ponadto San Marino poinformowało Komisję, że wyda interoperacyjne zaświadczenia o szczepieniu dla szczepionek przeciwko COVID-19. Obecnie dotyczy to następujących szczepionek: Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen i Sputnik V.

(6)

San Marino poinformowało również Komisję, że będzie wydawać interoperacyjne zaświadczenia o wyniku testu wyłącznie w odniesieniu do testów z wykorzystaniem amplifikacji kwasów nukleinowych lub szybkich testów antygenowych wymienionych we wspólnym i zaktualizowanym wykazie szybkich testów antygenowych na COVID-19, uzgodnionym przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia ustanowiony przepisami art. 17 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE (3), na podstawie zalecenia Rady z dnia 21 stycznia 2021 r. (4).

(7)

San Marino powiadomiło również Komisję, że będzie uznawać zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia wydawane przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953. San Marino poinformowało Komisję, że będzie uznawać dowód szczepienia w przypadku szczepionek, dla których wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w całej UE (po uzyskaniu opinii Europejskiej Agencji Leków), szczepionek, w odniesieniu do których właściwy organ państwa członkowskiego UE wydał tymczasowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, oraz szczepionek, w odniesieniu do których przeprowadzono procedurę WHO dotyczącą nadzwyczajnego pozwolenia na stosowanie. Ponadto San Marino powiadomiło Komisję, że będzie uznawać zaświadczenia o wyniku testów NAAT (np. RT-PCR) i szybkich testów antygenowych znajdujących się w wykazie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia. San Marino będzie uznawać zaświadczenia o powrocie do zdrowia na podstawie testu NAAT (np. RT-PCR).

(8)

W dniu 22 lipca 2021 r. San Marino także poinformowało Komisję, że podczas weryfikacji zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia wydawanych przez państwa członkowskie zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953 dane osobowe zawarte w zaświadczeniach będą przetwarzane wyłącznie w celu sprawdzenia i potwierdzenia szczepienia, wyniku testu lub powrotu do zdrowia posiadacza zaświadczenia i nie będą następnie przechowywane.

(9)

Spełnione są zatem elementy niezbędne do stwierdzenia, że zaświadczenia COVID-19 wydawane przez San Marino zgodnie z systemem „smdcc” należy uznać za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953.

(10)

W związku z tym zaświadczenia COVID-19 wydawane przez San Marino zgodnie z systemem „smdcc” powinny być uznawane na warunkach, o których mowa w art. 5 ust. 5, art. 6 ust. 5 i art. 7 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2021/953.

(11)

Aby niniejsza decyzja mogła wejść w życie, San Marino powinno zostać włączone do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953.

(12)

W celu ochrony interesów Unii, w szczególności w dziedzinie zdrowia publicznego, Komisja może skorzystać ze swoich uprawnień do zawieszenia lub uchylenia niniejszej decyzji, jeżeli warunki określone w art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2021/953 nie są już spełniane.

(13)

W związku z potrzebą jak najszybszego włączenia San Marino do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID, ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(14)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 14 rozporządzenia (UE) 2021/953,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 wydawane przez San Marino zgodnie z systemem „smdcc” są, w celu ułatwienia korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się w Unii, traktowane jako równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2021/953.

Artykuł 2

San Marino zostaje włączone do ram zaufania unijnych cyfrowych zaświadczeń COVID ustanowionych rozporządzeniem (UE) 2021/953.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 211 z 15.6.2021, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/954 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie przebywającym lub zamieszkującym na terytoriach państw członkowskich w czasie pandemii COVID-19 interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID), oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń (Dz.U. L 211 z 15.6.2021, s. 24).

(3)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylająca decyzję nr 2119/98/WE (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 1).

(4)  Zalecenie Rady z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wspólnych ram stosowania i walidacji szybkich testów antygenowych oraz wzajemnego uznawania wyników testów na COVID-19 w UE (Dz.U. C 24 z 22.1.2021, s. 1).


Top