EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1107

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/1107 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie uznania rozwiązań prawnych, nadzorczych i wykonawczych stosowanych w Hongkongu w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych nadzorowanych przez Hong Kong Monetary Authority za równoważne z niektórymi wymogami art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/4848

OJ L 238, 6.7.2021, p. 104–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1107/oj

6.7.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 238/104


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/1107

z dnia 5 lipca 2021 r.

w sprawie uznania rozwiązań prawnych, nadzorczych i wykonawczych stosowanych w Hongkongu w odniesieniu do transakcji na instrumentach pochodnych nadzorowanych przez Hong Kong Monetary Authority za równoważne z niektórymi wymogami art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W art. 13 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 przewidziano mechanizm, na podstawie którego Komisja jest uprawniona do przyjęcia decyzji o równoważności stwierdzających, że stosowane w państwie trzecim rozwiązania prawne, nadzorcze i wykonawcze są równoważne z wymogami określonymi w art. 4, 9, 10 i 11 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, a co za tym idzie pozwalających uznać, że kontrahenci zawierający transakcję objętą zakresem stosowania tego rozporządzenia, w przypadku gdy co najmniej jeden z kontrahentów ma siedzibę w tym państwie trzecim, spełnili wspomniane wymogi, jeżeli spełnili wymogi określone w systemie prawnym tego państwa trzeciego. Stwierdzenie równoważności przyczynia się do osiągnięcia nadrzędnego celu rozporządzenia (UE) nr 648/2012, jakim jest ograniczenie ryzyka systemowego i zwiększenie przejrzystości rynków instrumentów pochodnych poprzez zapewnienie spójnego stosowania na szczeblu międzynarodowym ustanowionych w tym rozporządzeniu zasad uzgodnionych z państwami trzecimi.

(2)

W art. 11 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, uzupełnionego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 149/2013 (2) i rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/2251 (3), ustanowiono unijne wymogi prawne dotyczące terminowego potwierdzenia warunków kontraktu pochodnego będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, przeprowadzenia kompresji portfela oraz rozwiązań, na podstawie których uzgadnia się portfele w odniesieniu do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego („CCP”). Ponadto w przepisach tych określono obowiązki w zakresie wyceny i rozstrzygania sporów mające zastosowanie do tych kontraktów („techniki ograniczania ryzyka operacyjnego”), a także obowiązki w zakresie wymiany zabezpieczeń („depozyty zabezpieczające”) między kontrahentami.

(3)

Aby system prawny, nadzorczy i wykonawczy państwa trzeciego można było uznać za równoważny z systemem Unii w odniesieniu do technik ograniczania ryzyka operacyjnego i wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego, istotne skutki mających zastosowanie rozwiązań prawnych, nadzorczych i wykonawczych muszą być równoważne ze skutkami wymogów unijnych określonych w art. 11 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, a także zapewniać ochronę tajemnicy zawodowej równoważną z ochroną przewidzianą w art. 83 tego rozporządzenia. Równoważne rozwiązania prawne, nadzorcze i wykonawcze muszą być ponadto skutecznie stosowane i egzekwowane w tym państwie trzecim w sposób sprawiedliwy i nieprowadzący do zakłóceń. Ocena równoważności obejmuje zatem sprawdzenie, czy stosowane w państwie trzecim rozwiązania prawne, nadzorcze i wykonawcze gwarantują, że kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP i których co najmniej jedną stroną jest kontrahent mający siedzibę w tym państwie trzecim, nie narażają rynków finansowych w Unii na wyższy poziom ryzyka, a co za tym idzie, nie stwarzają niedopuszczalnego poziomu ryzyka systemowego w Unii.

(4)

W dniu 1 października 2013 r. Komisja otrzymała opinię techniczną Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) w sprawie stosowanych w Hongkongu rozwiązań prawnych, nadzorczych i wykonawczych (4), w tym technik ograniczania ryzyka operacyjnego mających zastosowanie do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP. W swojej opinii technicznej ESMA stwierdził, że ze względu na fakt, że Hongkong jest nadal w trakcie opracowywania systemu regulacyjnego dotyczącego obowiązku rozliczania transakcji, kontrahentów niefinansowych oraz technik ograniczania ryzyka w odniesieniu do nierozliczonych kontraktów, ESMA nie był w stanie przeprowadzić rozstrzygającej i pełnej analizy i wydać opinii technicznej w tych kwestiach.

(5)

Komisja wzięła pod uwagę zmiany regulacyjne, jakie zaszły w Hongkongu od 2013 r. i przeprowadziła analizę porównawczą wymogów prawnych, nadzorczych i wykonawczych mających zastosowanie w Hongkongu. Stwierdziła również, że skutki tych wymogów i ich adekwatność pod względem ograniczania ryzyka wynikającego z kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP, można uznać za równoważne ze skutkami odpowiednich wymogów określonych w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012.

(6)

Rozwiązania prawne, nadzorcze i wykonawcze mające zastosowanie do „instytucji działających na podstawie zezwolenia” zdefiniowanych w sekcji 2 pkt 1 Banking Ordinance („ustawa o bankowości”), do których zaliczają się banki posiadające pełną licencję bankową, banki posiadające ograniczoną licencję bankową i przedsiębiorstwa przyjmujące depozyty) w Hongkongu w odniesieniu do transakcji na kontraktach pochodnych rozliczanych niecentralnie określone są w module CR-G-14 wytycznych dotyczących polityki nadzorczej zatytułowanym Non-centrally Cleared OTC Derivatives Transactions – Margin and Other Risk Mitigation Standards [„Transakcje na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane centralnie – depozyt zabezpieczający i inne normy ograniczania ryzyka”] („wytyczne dotyczące polityki”), które to wytyczne zostały wydane przez Hong Kong Monetary Authority (Urząd Monetarny Hongkongu, HKMA) jako ustawowe wytyczne na podstawie sekcji 7 pkt 3 ustawy o bankowości. Zgodnie z ustawą o bankowości główną funkcją HKMA jest propagowanie ogólnej stabilności oraz skutecznego działania systemu bankowego poprzez regulację działalności bankowej i działalności przyjmowania depozytów, a także nadzór nad instytucjami działającymi na podstawie zezwolenia i ich działalnością gospodarczą. Celem wytycznych dotyczących polityki jest określenie minimalnych norm w zakresie depozytu zabezpieczającego i innych technik ograniczania ryzyka dotyczących rozliczanych niecentralnie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, których przyjęcia przez instytucje działające na podstawie zezwolenia oczekuje HKMA. Wytyczne dotyczące polityki pierwotnie opublikowano w dniu 27 stycznia 2017 r., a następnie zaktualizowano w dniu 11 września 2020 r. Niektóre wymogi tej normy wprowadzane są stopniowo zgodnie z ramami międzynarodowymi oraz zostały dostosowywane do istniejącego trybu stopniowego wprowadzania wymogów na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/2251. Niezgodność z wytycznymi ustawowymi może prowadzić do wszczęcia przeglądu kryteriów udzielenia zezwolenia określonych w załączniku siódmym do ustawy o bankowości, w związku z czym skutek wytycznych ustawowych można uznać za równoważny z wymogiem prawnym w kontekście niniejszej decyzji.

(7)

Wytyczne dotyczące polityki mają zastosowanie do instrumentów pochodnych rozliczanych niecentralnie, z wyjątkiem rozliczanych fizycznie terminowych transakcji walutowych typu forward i swapów walutowych, transakcji walutowych wbudowanych w swapy walutowe związane z wymianą kapitału, rozliczanych fizycznie terminowych kontraktów towarowych typu forward oraz, do odwołania, rozliczanych niecentralnie opcji na akcje pojedynczych spółek, opcji na koszyk akcji oraz opcji indeksowych. Do celów wytycznych dotyczących polityki „instrument pochodny rozliczany niecentralnie” odnosi się do instrumentu pochodnego będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (zdefiniowanego w części 1 sekcja 1B załącznika 1 do Securities and Futures Ordinance („ustawa o papierach wartościowych i kontraktach terminowych”)), który nie jest rozliczany przez kontrahenta centralnego (zdefiniowanego w sekcji 2 pkt 1 Banking (Capital) Rules („rozporządzenie w sprawie kapitałów banków”)). Tę definicję „instrumentu pochodnego rozliczanego niecentralnie” należy uznać za równoważną z definicją instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym zawartą w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012. Niniejsza decyzja musi zatem dotyczyć rozwiązań mających zastosowanie do instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które podlegają depozytom zabezpieczającym na mocy wytycznych dotyczących polityki.

(8)

Zasadniczo wytyczne dotyczące polityki mają zastosowanie do transakcji na instrumentach pochodnych rozliczanych niecentralnie przeprowadzanych między instytucjami działającymi na podstawie zezwolenia a „regulowanymi podmiotami”. Do celów wytycznych dotyczących polityki „regulowane podmioty” oznaczają kontrahentów finansowych, istotnych kontrahentów niefinansowych lub inne podmioty wyznaczone przez HKMA, lecz nie obejmują państw, banków centralnych, podmiotów sektora publicznego, wielostronnych banków rozwoju i Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi polityki za „kontrahenta finansowego” uznaje się każdy podmiot w okresie jednego roku od dnia 1 września każdego roku do dnia 31 sierpnia kolejnego roku, jeżeli sam podmiot lub grupa, do której należy, posiada średnią łączną kwotę referencyjną instrumentów pochodnych rozliczanych niecentralnie przekraczającą 15 mld HKD i jego główną działalność stanowi którykolwiek z rodzajów działalności wymienionych poniżej: bankowość, obrót papierami wartościowymi, zarządzanie programami funduszy emerytalnych, działalność ubezpieczeniowa, prowadzenie usług w zakresie przekazów pieniężnych lub wymiany walut, udzielanie kredytów, sekurytyzacja (z wyjątkiem przypadku i w zakresie, w jakim powiązana jednostka specjalnego przeznaczenia zawiera transakcje na instrumentach pochodnych rozliczanych niecentralnie wyłącznie jako zabezpieczenie), zarządzanie portfelem (w tym zarządzanie aktywami i zarządzanie funduszami) oraz działania pomocnicze w związku z prowadzeniem tych rodzajów działalności. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi polityki za „znaczącego kontrahenta niefinansowego” uznaje się każdy podmiot niebędący kontrahentem finansowym w okresie jednego roku od dnia 1 września każdego roku do dnia 31 sierpnia kolejnego roku, jeżeli sam podmiot lub grupa, do której należy, posiada średnią łączną kwotę referencyjną instrumentów pochodnych rozliczanych niecentralnie przekraczającą 60 mld HKD. Definicja „regulowanych podmiotów” odpowiada zasadniczo definicji „kontrahenta finansowego” zawartej w art. 2 pkt 8 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, wyłączając w analogiczny sposób spółki celowe w przypadku, gdy transakcja zawierana jest wyłącznie w celu zabezpieczenia.

(9)

Wytyczne dotyczące polityki określają obowiązki podobne do tych przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 art. 11 ust. 1 i 2 oraz w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 149/2013. W szczególności rozdział 4 wytycznych dotyczących polityki („Normy ograniczania ryzyka”) zawiera szczegółowe wymogi dotyczące potwierdzenia w odpowiednim czasie, kompresji portfela, uzgadniania portfela, wyceny transakcji i rozstrzygania sporów mające zastosowanie do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP, które to wymogi można uznać za równoważne z wymogami określonymi w prawie Unii.

(10)

Jeżeli chodzi o instrumenty pochodne rozliczane niecentralnie objęte wytycznymi dotyczącymi polityki, mające zastosowanie rozwiązania prawne, nadzorcze i wykonawcze należy zatem uznać za równoważne z wymogami określonymi w art. 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w zakresie potwierdzenia w odpowiednim czasie, kompresji i uzgadniania portfela, wyceny i rozstrzygania sporów mającymi zastosowanie do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP.

(11)

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi polityki w przypadku wszystkich nowych transakcji na instrumentach pochodnych rozliczanych niecentralnie należy dokonać wymiany zmiennego depozytu zabezpieczającego, a także wnieść i pobrać początkowy depozyt zabezpieczający; wyjątki stanowią rozliczane fizycznie terminowe transakcje walutowe typu forward i swapy walutowe, transakcje walutowe wbudowane w swapy walutowe z wymianą kapitału, rozliczane fizycznie terminowe kontrakty towarowe typu forward, oraz, do odwołania, nierozliczane centralnie opcje na akcje pojedynczych spółek, opcje na koszyk akcji oraz opcje indeksowe zawierane między instytucją działającą na podstawie zezwolenia a regulowanym podmiotem, zgodnie z uzgodnionym na szczeblu międzynarodowym stopniowym wprowadzaniem wymogów, które to progi wyrażone w HKD należy uznać za równoważne z progami stosowanymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/2251. Podobne zwolnienia dotyczące rozliczanych fizycznie terminowych transakcji walutowych typu forward i swapów walutowych oraz opcji na akcje pojedynczych spółek lub opcji indeksowych przewidziano w art. 37 i 38 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/2251. Niniejsza decyzja powinna zatem mieć zastosowanie wyłącznie do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które podlegają wymogom dotyczącym depozytu zabezpieczającego na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012 oraz wytycznym dotyczącym polityki.

(12)

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi polityki wezwania do uzupełnienia zmiennego depozytu zabezpieczającego należy dokonywać nie później niż na koniec następnego dnia roboczego i należy go pobrać nie później niż dwa dni robocze po wezwaniu do jego uzupełnienia. Przypis 64 do wytycznych dotyczących polityki stanowi, że jeżeli wymiany zmiennego depozytu zabezpieczającego dokonuje się rzadziej niż codziennie, liczbę dni odstępu między kolejnymi pobraniami zmiennego depozytu zabezpieczającego należy dodać do 10-dniowego horyzontu czasowego stosowanego do obliczania początkowego depozytu zabezpieczającego zgodnie z podejściem opartym na modelu wewnętrznym. Jeżeli wymiany zmiennego depozytu zabezpieczającego dokonuje się ze zmienną częstotliwością między obliczeniami kwot początkowego depozytu zabezpieczającego, do 10-dniowego horyzontu czasowego należy dodać liczbę dni odpowiadającą maksymalnej liczbie dni pomiędzy poszczególnymi pobraniami początkowego depozytu zabezpieczającego w tym okresie.

(13)

W wytycznych dotyczących polityki przewidziano łączną minimalną kwotę transferu początkowego i zmiennego depozytu zabezpieczającego w wysokości 3,75 mln HKD, podczas gdy w art. 25 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/2251 przewidziano kwotę 500 000 EUR. Biorąc pod uwagę niewielką różnicę między wartością tych kwot, a także wspólny cel wytycznych dotyczących polityki i rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/2251, kwoty te należy uznać za równoważne.

(14)

Wymogi określone w wytycznych dotyczących polityki dotyczące obliczania początkowego depozytu zabezpieczającego należy uznać za równoważne z wymogami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/2251. W wytycznych dotyczących polityki dopuszcza się korzystanie z metody standardowej równoważnej z metodą standardową określoną w załączniku IV do rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/2251 w sposób, który jest podobny do standardowej metody obliczania początkowego depozytu zabezpieczającego określonej w tym załączniku. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi polityki do obliczania początkowego depozytu zabezpieczającego można alternatywnie wykorzystywać modele wewnętrzne lub modele opracowane przez strony trzecie, jeśli zawierają one określone szczególne parametry równoważne z parametrami określonymi w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/2251, takie jak minimalne przedziały ufności i okresy ryzyka w związku z uzupełnieniem zabezpieczenia, oraz niektóre dane historyczne, w tym okresy występowania warunków skrajnych. Instytucje działające na podstawie zezwolenia muszą wystąpić o formalną zgodę HKMA przed zastosowaniem modelu wewnętrznego lub modelu opracowanego przez stronę trzecią (z wyjątkiem branżowego standardowego modelu obliczania początkowego depozytu zabezpieczającego, który instytucje działające na podstawie zezwolenia mogą stosować po powiadomieniu HKMA o tym, że zamierzają zastosować ten model, co jest następnie przedmiotem przeglądu powdrożeniowego przeprowadzanego przez HKMA).

(15)

Zawarte w wytycznych dotyczących polityki wymogi dotyczące uznanego zabezpieczenia oraz sposobu jego utrzymywania i wyodrębniania należy uznać za równoważne z wymogami określonymi w art. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/2251. Wytyczne dotyczące polityki zawierają równoważny wykaz uznanych zabezpieczeń, a instytucje działające na podstawie zezwolenia muszą mieć wdrożone odpowiednie mechanizmy kontroli zapewniające, aby pobrane zabezpieczenie nie wykazywało istotnego ryzyka korelacji lub ryzyka koncentracji. Koncentrację należy oceniać pod względem poszczególnych emitentów, rodzajów emitentów oraz rodzajów aktywów. Zasady dotyczące depozytów zabezpieczających w odniesieniu do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP, zawarte w wytycznych dotyczących polityki należy zatem uznać za równoważne z wymogami określonymi w art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

(16)

Jeżeli chodzi o poziom ochrony tajemnicy służbowej, dyrektor generalny i pracownicy HKMA muszą przestrzegać sekcji 120 pkt 1 ustawy o bankowości w celu zachowywania i wspierania zachowywania tajemnicy w odniesieniu do wszystkich kwestii związanych ze sprawami wszelkich osób, o których mogą dowiedzieć się podczas sprawowania jakiejkolwiek funkcji podlegającej ustawie o bankowości. Z zastrzeżeniem dozwolonych wyjątków dyrektorowi generalnemu ani pracownikom HKMA nie wolno przekazywać informacji dotyczących wszelkich takich kwestii innej osobie (niebędącej osobą, do której odnosi się dana kwestia) i nie wolno im tolerować ani pozwalać, aby inna osoba miała dostęp do jakichkolwiek zapisów będących w ich posiadaniu lub nad którymi sprawują pieczę lub znajdujących się pod ich kontrolą. Osoba naruszająca którykolwiek z tych wymogów podlega karze grzywny i pozbawienia wolności. W sekcji 120 pkt 1 ustawy o bankowości przewiduje się zatem zachowanie tajemnicy służbowej, w tym ochronę informacji poufnych udostępnianych przez HKMA (zgodnie z mającymi zastosowanie drogami legalnego ujawniania) osobom trzecim, co należy uznać za równoważne z wymogami określonymi w tytule VIII rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

(17)

Jeżeli chodzi o skuteczny nadzór nad rozwiązaniami prawnymi i ich egzekwowanie w przypadku transakcji na kontraktach pochodnych rozliczanych niecentralnie w Hongkongu, HKMA ponosi zasadniczą odpowiedzialność za monitorowanie i egzekwowanie zgodności z wytycznymi dotyczącymi polityki w ramach bieżącego opartego na analizie ryzyka podejścia do nadzoru nad instytucjami działającymi na podstawie zezwolenia. Do środków nadzorczych, które może wprowadzić HKMA, należy zobowiązanie odnośnej instytucji działającej na podstawie zezwolenia do przedłożenia sprawozdania, zgodnie z sekcją 59 pkt 2 ustawy o bankowości, aby zidentyfikować przyczyny źródłowe wszelkich braków w zakresie praktyk związanych z depozytem zabezpieczającym lub ograniczaniem ryzyka w celu ich skorygowania w przyszłości, oraz wydawanie wytycznych skierowanych do instytucji działającej na podstawie zezwolenia, zgodnie z sekcją 52 ustawy o bankowości, zawierających wymóg wzmocnienia przez tę instytucję systemów kontroli wewnętrznej. Ponadto przestrzeganie wytycznych dotyczących polityki będzie uwzględniane w ocenie instytucji działającej na podstawie zezwolenia w systemie CAMEL lub w procesie przeglądu i oceny nadzorczej. Istotna niezgodność z wytycznymi dotyczącymi polityki może spowodować przeprowadzenie przez HKMA przeglądu badającego, czy instytucja działająca na podstawie zezwolenia nadal spełnia kryteria zezwolenia określone w załączniku siódmym do ustawy o bankowości oraz czy jej kierownictwo nadal spełnia wymogi kompetencji i reputacji związane z pełnioną funkcją. HKMA posiada również uprawnienia do wycofania lub zawieszenia zezwolenia udzielonego instytucji działającej na podstawie zezwolenia, chociaż nie korzysta z nich często. Uprawnienia te określono w sekcji 22 pkt 1, sekcji 24 pkt 1 i sekcji 25 pkt 1 ustawy o bankowości. Przepisy te należy uznać za umożliwiające skuteczne stosowanie odpowiednich rozwiązań prawnych, regulacyjnych i wykonawczych określonych w wytycznych dotyczących polityki w sposób sprawiedliwy i nieprowadzący do zakłóceń oraz za zapewniające skuteczny nadzór i egzekwowanie równoważne z rozwiązaniami nadzorczymi i wykonawczymi dostępnymi w obrębie ram prawnych Unii.

(18)

Niniejsza decyzja uznaje równoważność wymogów regulacyjnych określonych w wytycznych dotyczących polityki mających zastosowanie do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym w momencie przyjęcia niniejszej decyzji. Komisja, we współpracy z ESMA, będzie regularnie monitorować zmiany oraz skuteczne wdrażanie rozwiązań prawnych, nadzorczych i wykonawczych stanowiących przedmiot niniejszej decyzji i mających zastosowanie do wspomnianych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, z uwzględnieniem wymogów w zakresie terminowego potwierdzania, kompresji i uzgadniania portfela, wyceny, rozstrzygania sporów i wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego mających zastosowanie do tych kontraktów, nierozliczanych przez CCP. W ramach działań w zakresie monitorowania Komisja może zwrócić się do HKMA o udzielenie informacji dotyczących zmian w zakresie regulacji i nadzoru. Komisja może dokonać szczegółowego przeglądu w dowolnym momencie, w przypadku gdy na skutek istotnych zmian konieczne będzie przeprowadzenie przez nią ponownej oceny równoważności stwierdzonej niniejszą decyzją. Taka ponowna ocena może prowadzić do uchylenia niniejszej decyzji, co w konsekwencji spowoduje, że automatycznie kontrahenci ponownie będą podlegać wszystkim wymogom określonym w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012.

(19)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów art. 13 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 rozwiązania prawne, nadzorcze i wykonawcze Hongkongu dotyczące potwierdzenia w odpowiednim czasie, kompresji i uzgadniania portfela, wyceny i rozstrzygania sporów, które mają zastosowanie do transakcji na instrumentach pochodnych rozliczanych niecentralnie regulowanych przez Hong Kong Monetary Authority („HKMA”), uznaje się za równoważne z wymogami określonymi w art. 11 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia, w przypadku gdy co najmniej jeden z kontrahentów będących stronami takiej transakcji jest instytucją działającą na podstawie zezwolenia zdefiniowaną w sekcji 2 pkt 1 ustawy o bankowości i podlega wymogom w zakresie ograniczania ryzyka określonym w module CR-G-14 wytycznych dotyczących polityki nadzorczej HKMA zatytułowanym Non-centrally Cleared OTC Derivatives Transactions – Margin and Other Risk Mitigation Standards [„Transakcje na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane centralnie – depozyt zabezpieczający i inne normy ograniczania ryzyka”].

Artykuł 2

Do celów art. 13 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 rozwiązania prawne, nadzorcze i wykonawcze Hongkongu dotyczące wymiany zabezpieczeń, które mają zastosowanie do transakcji na instrumentach pochodnych rozliczanych niecentralnie regulowanych przez HKMA, uznaje się za równoważne z wymogami określonymi w art. 11 ust. 3 tego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lipca 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych, obowiązku rozliczania, rejestru publicznego, dostępu do systemu obrotu, kontrahentów niefinansowych, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dz.U. L 52 z 23.2.2013, s. 11).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/2251 z dnia 4 października 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego (Dz.U. L 340 z 15.12.2016, s. 9).

(4)  ESMA/2013/1369, Opinia techniczna w sprawie równoważności regulacji państw trzecich na podstawie EMIR – Hongkong, sprawozdanie końcowe, Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, 1 października 2013 r.


Top