EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0958

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/958 z dnia 31 maja 2021 r. ustanawiająca format zgłaszania danych i informacji dotyczących wprowadzonych do obrotu narzędzi połowowych oraz zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady w państwach członkowskich i format sprawozdania z kontroli jakości zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. d) i art. 13 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904

C/2021/3765

OJ L 211, 15.6.2021, p. 51–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/958/oj

15.6.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/51


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/958

z dnia 31 maja 2021 r.

ustanawiająca format zgłaszania danych i informacji dotyczących wprowadzonych do obrotu narzędzi połowowych oraz zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady w państwach członkowskich i format sprawozdania z kontroli jakości zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. d) i art. 13 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (1), w szczególności jej art. 13 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. d) dyrektywy (UE) 2019/904 państwa członkowskie przekazują w formacie określonym przez Komisję dane dotyczące wprowadzonych do obrotu narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne oraz zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady w danym państwie członkowskim .

(2)

Art. 13 ust. 2 dyrektywy (UE) 2019/904 stanowi, że do zgłaszanych danych i informacji państwa członkowskie dołączają sprawozdanie z kontroli jakości. Format sprawozdania z kontroli jakości powinien zapewniać, aby przekazywane informacje i dane stanowiły wystarczającą podstawę do weryfikacji dokładności, wiarygodności i porównywalności tych informacji i danych między państwami członkowskimi.

(3)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy (UE) 2019/904 państwa członkowskie zgłaszają te dane i informacje Komisji drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, dla którego zostały one zebrane.

(4)

Aby umożliwić państwom członkowskim wypełnienie obowiązków sprawozdawczych wynikających z dyrektywy (UE) 2019/904 oraz zapewnić dokładność i porównywalność zgłaszanych danych, format zgłaszania danych dotyczących wprowadzonych do obrotu narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne oraz zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady w danym państwie członkowskim należy ustalić zgodnie z art. 13 ust. 4 dyrektywy (UE) 2019/904.

(5)

Format określony w załączniku do niniejszej decyzji wymaga, aby ilości narzędzi połowowych wprowadzonych do obrotu i narzędzi połowowych stanowiących odpady były zgłaszane według masy. Państwa członkowskie powinny zatem podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia możliwości składania sprawozdań zgodnie z tym formatem.

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożenia Dyrektyw dotyczących Odpadów ustanowionego na podstawie art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Państwa członkowskie przekazują dane dotyczące wprowadzonych do obrotu narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne oraz zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady, o których mowa w art. 13 ust. 1 lit. d) dyrektywy (UE) 2019/904, w formacie zgłaszania danych określonym w załączniku 1 do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Państwa członkowskie sporządzają sprawozdanie z kontroli jakości, o którym mowa w art. 13 ust. 2 dyrektywy (UE) 2019/904, w formacie określonym w załączniku 2 do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 maja 2021 r.

W imieniu Komisji

Virginijus SINKEVIČIUS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 155 z 12.6.2019, s. 1.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).


ZAŁĄCZNIK 1

Format zgłaszania danych dotyczących wprowadzonych do obrotu narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne oraz zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady zgodnie z art. 13 ust. 1 lit d) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904

A.   Format zgłaszania danych dotyczących wprowadzonych do obrotu narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne (1)

 

 

Panele sieciowe wykonane z grubego szpagatu  (2)

(Ø >1mm)

Panele sieciowe wykonane z cienkiego szpagatu

(Ø≤ 1mm)

Pozostałe narzędzia połowowe z tworzyw sztucznych lub ich części

Części narzędzi połowowych niewykonane z tworzyw sztucznych  (3)

Boje, pływaki, liny

Ogółem (*1) =

(w tonach)

A+B+C+D+E

A

B

C

D = I+K

E = F+J+L

Tworzywa sztuczne ogółem =

A+B+C+F

A

B

C

 

F

Polipropylen (PP)

 

 

 

 

 

 

Polietylen (PE)

 

 

 

 

 

 

Polietylen o wysokim module (HMPE)

 

 

 

 

 

 

Nylon

 

 

 

 

 

 

Inne (PET, PVC, HDPE, EVA etc..)

 

 

 

 

 

 

Mieszanina polimerowa

 

 

 

 

 

 

Metale (łącznie)

G = I + J

 

 

 

I

J

Stal

 

 

 

 

 

 

Aluminium

 

 

 

 

 

 

Ołów

 

 

 

 

 

 

Inne metale lub mieszaniny metali

 

 

 

 

 

 

Guma ogółem

H = K + L

 

 

 

K

L

B.   Format zgłaszania danych dotyczących zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady (4)

 

Ogółem

Panele sieciowe wykonane z grubego szpagatu  (5)

(Ø >1mm)

Panele sieciowe wykonane z cienkiego szpagatu

(Ø≤1mm)

Pozostałe narzędzia połowowe z tworzyw sztucznych lub ich części

Części narzędzi połowowych niewykonane z tworzyw sztucznych  (6)

Boje, pływaki, liny

Ogółem (*2) =

(w tonach)

A+B+C+D+E

A

B

C

D = I+K

E = F+J+L

Tworzywa sztuczne ogółem =

A+B+C+F

A

B

C

 

F

Polipropylen (PP)

 

 

 

 

 

 

Polietylen (PE)

 

 

 

 

 

 

Polietylen o wysokim module (HMPE)

 

 

 

 

 

 

Nylon

 

 

 

 

 

 

Inne (PET, PVC, HDPE, EVA etc..)

 

 

 

 

 

 

Mieszanina polimerowa

 

 

 

 

 

 

Metale (łącznie)

G = I + J

 

 

 

I

J

Stal

 

 

 

 

 

 

Aluminium

 

 

 

 

 

 

Ołów

 

 

 

 

 

 

Inne metale lub mieszaniny metali

 

 

 

 

 

 

Guma ogółem

H = K + L

 

 

 

K

L


(1)  Dane należy podawać według masy (w tonach) – w sprawozdaniu z kontroli jakości należy określić, czy zastosowano współczynniki przeliczeniowe (np. z objętości na masę).

(*1)  Należy obowiązkowo zgłaszać jedynie całkowite ilości (w białym polu) narzędzi połowowych i ich składników.

Pola zaznaczone kolorem czarnym nie wymagają uzupełnienia.

(2)  „Szpagat” obejmuje wszystkie szpagaty, sznurki, lekkie liny itp., niezależnie od tego, czy składają się one z jednego włókna (przędza jednowłóknowa) czy z wielu włókien, które są skręcone lub splecione razem w celu utworzenia jednego wielowłóknowego szpagatu.

(3)  Mogą do nich należeć obciążniki metalowe, gumowe wałki, urządzenia/sieci ewakuacyjne itp.

(4)  Dane należy podawać według masy (w tonach) – w sprawozdaniu z kontroli jakości należy określić, czy zastosowano współczynniki przeliczeniowe (np. z objętości na masę).

(*2)  Należy obowiązkowo zgłaszać jedynie całkowite ilości (w białym polu) narzędzi połowowych i ich składników. Obejmuje to wszelkie narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne, jak również wszelkie oddzielne składniki, substancje lub materiały, które były częścią takich narzędzi połowowych lub były do nich przymocowane w momencie ich wyrzucenia, w tym w przypadku ich porzucenia lub utraty. Pola zaznaczone kolorem czarnym nie wymagają uzupełnienia.

(5)  „Szpagat” obejmuje wszystkie szpagaty, sznurki, lekkie liny itp., niezależnie od tego, czy składają się one z jednego włókna (przędza jednowłóknowa) czy z wielu włókien, które są skręcone lub splecione razem w celu utworzenia jednego wielowłóknowego szpagatu.

(6)  Mogą do nich należeć obciążniki metalowe, gumowe wałki, urządzenia/sieci ewakuacyjne itp.


ZAŁĄCZNIK 2

Format sprawozdania z kontroli jakości dołączonego do danych, o których mowa w załączniku 1 zgodnie z art. 13 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904

I.   Cel sprawozdania

Sprawozdanie z kontroli jakości ma na celu zebranie informacji na temat metod zestawiania danych oraz jakości przedłożonych danych. Sprawozdanie ma umożliwić lepsze zrozumienie strategii gromadzenia danych przyjętych przez państwa członkowskie, a także umożliwić porównywanie danych między państwami członkowskimi. Towarzyszy ono Jest ono elementem sprawozdawczości państw członkowskich na temat wprowadzanych do obrotu narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne oraz zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady.

Celem sprawozdania z kontroli jakości jest ocena jakości procesów gromadzenia danych, w tym zakresu i zatwierdzania źródeł danych administracyjnych oraz statystycznej wiarygodności podejść opartych na badaniach.

Ponadto sprawozdanie z kontroli jakości ma uwzględniać powody istotnych zmian w przekazywanych danych i zapewniać zaufanie do ich dokładności.

II.   Format sprawozdania z kontroli jakości: Wprowadzane do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne

1.   INFORMACJE OGÓLNE

Państwo członkowskie:

 

Organizacja odpowiedzialna za przekazywanie danych:

 

E-mail:

 

Nr tel.:

 

Rok referencyjny:

 

Data złożenia/wersja:

 

Link do danych opublikowanych przez państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

 

2.   OPIS STRON ZAANGAŻOWANYCH W GROMADZENIE DANYCH

Nazwa instytucji

Kluczowe obowiązki

 

 

W razie potrzeby należy dodać wiersze.

3.   OPIS ZASTOSOWANYCH METOD

3.1.   Specyfikacja metod i źródeł

Metody zbierania danych/źródła danych

Dane obowiązkowe

(metoda/źródło: tak/nie

Dane dobrowolne (nieobowiązkowe)

(metoda/źródło: tak/nie

Sprawozdawczość administracyjna (spis)

 

 

Badania (spis lub pobieranie próbek)

 

 

Statystyki handlowe (np. z wykorzystaniem danych Prodcom lub Comext)

 

 

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR)

 

 

Producenci/sprzedawcy narzędzi

 

 

Inne (wyszczególnić)

 

 

Należy wskazać numer źródła odniesienia w nawiasach w polach, na które udzielono odpowiedzi „tak”, np. tak (1).

W poniższej tabeli należy dodać szczegółowe wyjaśnienia dla pól, w których udzielono odpowiedzi „tak”, używając numerów referencyjnych. Proszę podać częstotliwość gromadzenia danych (np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie, w sposób ciągły), jeżeli jest dostępna.

Nr ref.

Dalsze wyjaśnienia/opis

 

 

W razie potrzeby należy dodać wiersze.

3.2.   Specyfikacja współczynników przeliczeniowych

Jeżeli do oszacowania danych dobrowolnych zastosowano współczynniki przeliczeniowe (1), należy je podać w poniższej tabeli.

 

Ogółem narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne (w tonach)

Panele sieciowe wykonane z grubego szpagatu

(Ø >1mm)

Panele sieciowe i liny wykonane z cienkiego szpagatu

(Ø≤1mm)

Pozostałe narzędzia połowowe z tworzyw sztucznych lub ich części

Części narzędzi połowowych niewykonane z tworzyw sztucznych

Boje, pływaki, liny

Ogółem według rodzaju materiału

Ogółem  (*1) (w tonach)

Wartość obowiązkowa

 

 

 

 

 

 

Tworzywa sztuczne ogółem

 

 

 

 

 

 

 

Polipropylen (PP)

 

 

 

 

 

 

 

Polietylen (PE)

 

 

 

 

 

 

 

Polietylen o wysokim module (HMPE)

 

 

 

 

 

 

 

Nylon

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

Mieszany

 

 

 

 

 

 

 

Metale (łącznie)

 

 

 

 

 

 

 

Stal

 

 

 

 

 

 

 

Aluminium

 

 

 

 

 

 

 

Ołów

 

 

 

 

 

 

 

Inne metale lub mieszaniny metali

 

 

 

 

 

 

 

Guma ogółem

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem na element narzędzia połowowego

 

 

 

 

 

 

 

4.   DOKŁADNOŚĆ DANYCH

4.1.   Badania statystyczne dotyczące ilości narzędzi połowowych wprowadzonych do obrotu

Zakres badania

Rok

Jednostki statystyczne

Odsetek populacji objętej badaniem

Dane (t)

Poziom ufności

Margines błędu

Korekty pomiędzy rokiem badania a rokiem bieżącym

Inne szczegóły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy dodać wiersze dla każdego przeprowadzonego badania.

Należy dodać szczegółowe wyjaśnienia w poniższej tabeli poprzez numerację/odniesienie do powyższych pól.

Nr

Dalsze wyjaśnienia/opis

 

 

W razie potrzeby należy dodać wiersze.

4.2.   Główne problemy dotyczące dokładności

Opis głównych kwestii mających wpływ na dokładność danych, w tym błędów związanych z doborem próbki, zakresem, pomiarem, przetwarzaniem i brakiem odpowiedzi. Opis zastosowanych szacunków.

Nr

Kwestia dotycząca dokładności

Dalsze wyjaśnienia/opis

1

Pobieranie próbek

 

2

Zasięg

 

3

Pomiar

 

4

Przetwarzanie

 

5

Brak odpowiedzi

 

6

Szacunki

 

7

Inne (wyszczególnić)

 

W razie potrzeby należy dodać wiersze.

4.3.   Różnice w stosunku do danych z poprzedniego roku

Istotne zmiany metodologiczne w metodzie obliczania dla bieżącego roku referencyjnego, o ile występują (proszę uwzględnić w szczególności korekty retrospektywne, ich charakter oraz to, czy dla jakiegoś roku wymagane jest oznaczenie przerwy).

Nr

Dalsze wyjaśnienia/opis

 

 

W razie potrzeby należy dodać wiersze.

4.4.   Weryfikacja danych

 

Kontrola krzyżowa

(tak/nie)

Kontrola szeregów czasowych

(tak/nie)

Audyt

(tak/nie)

Proces weryfikacji

(tak/nie)

Dane obowiązkowe

 

 

 

 

Dane dobrowolne

 

 

 

 

Dodatkowe informacje na temat metod, w tym kombinacji zastosowanych metod.

 

Szczegółowy opis metod weryfikacji

Dane obowiązkowe

 

Dane dobrowolne (nieobowiązkowe)

 

5.   POUFNOŚĆ

5.1.   Określić, dla każdego ponumerowanego elementu, w jaki sposób zapewniono poufność (np. środki lub procedury zapobiegające nieuprawnionemu ujawnieniu danych itp.).

Nr

Opis

 

 

W razie potrzeby należy dodać wiersze.

5.2.   Kwestie poufności związane z publikacją danych

Nr

Opis

 

 

W razie potrzeby należy dodać wiersze.

6.   ROZPOWSZECHNIANIE: GŁÓWNE KRAJOWE STRONY INTERNETOWE I PUBLIKACJE

Tematy, które należy wymienić poniżej, są związane z rozpowszechnianiem danych.

Nr

Wykaz stron internetowych, dokumentów, publikacji

 

 

7.   METADANE

Wykaz dokumentów związanych z metodologią gromadzenia danych, przetwarzaniem danych i kontrolą jakości.

Temat

Dokument istnieje (tak/nie)

Odniesienie do dokumentu (tytuł, rok, link do strony internetowej, jeśli dotyczy)

Gromadzenie danych

 

 

Przetwarzanie danych

 

 

Kontrola jakości

 

 

III.   Format sprawozdania z kontroli jakości: Zebrane narzędzia połowowe stanowiące odpady

1.   INFORMACJE OGÓLNE

Państwo członkowskie:

 

Organizacja odpowiedzialna za przekazywanie danych:

 

E-mail:

 

Nr tel.:

 

Rok referencyjny:

 

Data złożenia/wersja:

 

Link do danych opublikowanych przez państwo członkowskie (jeżeli dotyczy):

 

2.   OPIS STRON ZAANGAŻOWANYCH W GROMADZENIE DANYCH

Nazwa instytucji

Kluczowe obowiązki

 

 

W razie potrzeby należy dodać wiersze.

3.   OPIS ZASTOSOWANYCH METOD

3.1.   Specyfikacja metod i źródeł

Metody zbierania danych/źródła danych

Dane obowiązkowe

(metoda/źródło: tak/nie

Dane dobrowolne (nieobowiązkowe)

(metoda/źródło: tak/nie

Sprawozdawczość administracyjna (spis)

 

 

Badania (spis lub pobieranie próbek)

 

 

Porty

 

 

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR)

 

 

Producenci/sprzedawcy narzędzi

 

 

Podmioty gospodarujące odpadami

 

 

Inne (wyszczególnić)

 

 

Należy wskazać numer źródła odniesienia w nawiasach w polach, na które udzielono odpowiedzi „tak”, np. tak (1).

W poniższej tabeli należy dodać szczegółowe wyjaśnienia dla pól, w których udzielono odpowiedzi „tak”, używając numerów referencyjnych. Proszę podać częstotliwość gromadzenia danych (np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie, w sposób ciągły), jeżeli jest dostępna.

Nr ref.

Dalsze wyjaśnienia/opis

 

 

W razie potrzeby należy dodać wiersze.

3.2.   Specyfikacja współczynników przeliczeniowych

Jeżeli do oszacowania danych dobrowolnych zastosowano współczynniki przeliczeniowe (2), należy je podać w poniższej tabeli.

 

Ogółem narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne (w tonach)

Panele sieciowe wykonane z grubego szpagatu

(Ø >1mm)

Panele sieciowe i liny wykonane z cienkiego szpagatu

(Ø≤1mm)

Pozostałe narzędzia połowowe z tworzyw sztucznych lub ich części

Części narzędzi połowowych niewykonane z tworzyw sztucznych

Boje, pływaki, liny

Ogółem według rodzaju materiału

Ogółem  (*2) (w tonach)

Wartość obowiązkowa

 

 

 

 

 

 

Tworzywa sztuczne ogółem

 

 

 

 

 

 

 

Polipropylen (PP)

 

 

 

 

 

 

 

Polietylen (PE)

 

 

 

 

 

 

 

Polietylen o wysokim module (HMPE)

 

 

 

 

 

 

 

Nylon

 

 

 

 

 

 

 

Inne

 

 

 

 

 

 

 

Mieszany

 

 

 

 

 

 

 

Metale (łącznie)

 

 

 

 

 

 

 

Stal

 

 

 

 

 

 

 

Aluminium

 

 

 

 

 

 

 

Ołów

 

 

 

 

 

 

 

Inne metale lub mieszaniny metali

 

 

 

 

 

 

 

Guma ogółem

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem na element narzędzia połowowego

 

 

 

 

 

 

 

4.   DOKŁADNOŚĆ DANYCH

4.1.   Badania statystyczne dotyczące ilości zebranych narzędzi połowowych stanowiących odpady

Zakres badania

Rok

Jednostki statystyczne

Odsetek populacji objętej badaniem

Dane (t)

Poziom ufności

Margines błędu

Korekty pomiędzy rokiem badania a rokiem bieżącym

Inne szczegóły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy dodać wiersze dla każdego przeprowadzonego badania.

Należy dodać szczegółowe wyjaśnienia w poniższej tabeli poprzez numerację/odniesienie do powyższych pól.

Nr

Dalsze wyjaśnienia/opis

 

 

W razie potrzeby należy dodać wiersze.

4.2.   Główne problemy dotyczące dokładności

Opis głównych kwestii mających wpływ na dokładność danych, w tym błędów związanych z doborem próbki, zakresem, pomiarem, przetwarzaniem i brakiem odpowiedzi. Opis zastosowanych szacunków.

Nr

Kwestia dotycząca dokładności

Dalsze wyjaśnienia/opis

1

Pobieranie próbek

 

2

Zasięg

 

3

Pomiar

 

4

Przetwarzanie

 

5

Brak odpowiedzi

 

6

Szacunki

 

7

Inne (wyszczególnić)

 

W razie potrzeby należy dodać wiersze.

4.3.   Różnice w stosunku do danych z poprzedniego roku

Istotne zmiany metodologiczne w metodzie obliczania dla bieżącego roku referencyjnego, o ile występują (proszę uwzględnić w szczególności korekty retrospektywne, ich charakter oraz to, czy dla jakiegoś roku wymagane jest oznaczenie przerwy).

Nr

Dalsze wyjaśnienia/opis

 

 

W razie potrzeby należy dodać wiersze.

4.4.   Weryfikacja danych

 

Kontrola krzyżowa

(tak/nie)

Kontrola szeregów czasowych

(tak/nie)

Audyt

(tak/nie)

Proces weryfikacji

(tak/nie)

Dane obowiązkowe

 

 

 

 

Dane dobrowolne

 

 

 

 

Dodatkowe informacje na temat metod, w tym kombinacji zastosowanych metod.

 

Szczegółowy opis metod weryfikacji

Dane obowiązkowe

 

Dane dobrowolne (nieobowiązkowe)

 

5.   POUFNOŚĆ

5.1.   Określić, dla każdego ponumerowanego elementu, w jaki sposób zapewniono poufność (np. środki lub procedury zapobiegające nieuprawnionemu ujawnieniu danych itp.).

Nr

Opis

 

 

W razie potrzeby należy dodać wiersze.

5.2.   Kwestie poufności związane z publikacją danych

Nr

Opis

 

 

W razie potrzeby należy dodać wiersze.

6.   ROZPOWSZECHNIANIE: GŁÓWNE KRAJOWE STRONY INTERNETOWE I PUBLIKACJE

Tematy, które należy wymienić poniżej, są związane z rozpowszechnianiem danych.

Nr

Wykaz stron internetowych, dokumentów, publikacji

 

 

7.   METADANE

Wykaz dokumentów związanych z metodologią gromadzenia danych, przetwarzaniem danych i kontrolą jakości.

Temat

Dokument istnieje (tak/nie)

Odniesienie do dokumentu (tytuł, rok, link do strony internetowej, jeśli dotyczy)

Gromadzenie danych

 

 

Przetwarzanie danych

 

 

Kontrola jakości

 

 


(1)  Współczynnik przeliczeniowy jest arytmetycznym mnożnikiem służącym do przeliczenia ilości wyrażonej w jednym zestawie jednostek na ekwiwalent wyrażony w innej jednostce.

(*1)  Pola zaznaczone kolorem czarnym nie wymagają uzupełnienia.

(2)  Współczynnik przeliczeniowy jest arytmetycznym mnożnikiem służącym do przeliczenia ilości wyrażonej w jednym zestawie jednostek na ekwiwalent wyrażony w innej jednostce.

(*2)  * Pola zaznaczone kolorem czarnym nie wymagają uzupełnienia.


Top