EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0173

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/173 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiająca Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Europejską Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP, Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury oraz uchylająca decyzje wykonawcze 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE i 2013/770/UE

C/2021/953

OJ L 50, 15.2.2021, p. 9–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/173/oj

15.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/9


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/173

z dnia 12 lutego 2021 r.

ustanawiająca Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji, Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych, Europejską Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP, Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury oraz uchylająca decyzje wykonawcze 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE i 2013/770/UE

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 58/2003 z dnia 19 grudnia 2002 r. ustanawiające statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi (1), w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Na podstawie art. 6 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Komisja może przekazać agencjom wykonawczym uprawnienia do wykonania całości lub części programu lub projektu unijnego w imieniu Komisji i na jej odpowiedzialność, a na podstawie art. 3 tego rozporządzenia Komisja może podjąć decyzję o ustanowieniu i, w stosownych przypadkach, likwidacji agencji wykonawczej.

(2)

W skierowanym do Komisji komunikacie w sprawie zarządzania w Komisji Europejskiej (2) zawarto dalsze szczegółowe informacje na temat pozycji agencji wykonawczych w ogólnej strukturze zarządzania w Komisji oraz na temat ich stosunków z Komisją.

(3)

Celem powierzenia agencjom wykonawczym zadań związanych z realizacją programów jest umożliwienie Komisji skupienia się na jej podstawowych działaniach i funkcjach, których wykonanie nie może być zlecone na zewnątrz, bez zrzekania się kontroli nad działaniami, którymi zarządzają te agencje, ani ostatecznej odpowiedzialności za te działania.

(4)

Przekazanie agencji wykonawczej zadań związanych z realizacją programu wymaga wyraźnego oddzielenia fazy formułowania programu, która wiąże się z koniecznością dysponowania szerokim zakresem uznania przy dokonywaniu wyborów w oparciu o względy polityczne i którą w związku z tym przeprowadza Komisja, od realizacji programu, którą Komisja może powierzyć agencji wykonawczej.

(5)

Komisja opracowała nowy zestaw programów unijnych na lata 2021–2027. Niektóre nowe programy unijne są następcami istniejących programów Unii, przy czym w ich strukturze wprowadzono pewne zmiany, inne zostały ze sobą połączone, a jeszcze inne są zupełnie nowe. Nowa sytuacja wiąże się z koniecznością dokonania przeglądu sposobu podziału portfeli między agencje wykonawcze.

(6)

Analiza kosztów i korzyści została przeprowadzona przez służby Komisji zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 i z uwzględnieniem między innymi możliwych oszczędności w ogólnych ramach budżetowych Unii Europejskiej. Analiza wykazała, że przekazywanie realizacji programów agencjom wykonawczym jest bardziej efektywne niż ich realizacja w ramach struktur Komisji zarówno jeżeli chodzi o oszczędność kosztową, jak i pod względem jakościowym. Agencje wykonawcze czerpią korzyści z faktu, że specjalizują się w realizacji programów. Po osiągnięciu wystarczającego rozmiaru mogą one osiągnąć znaczne korzyści skali. Ponadto spójność tematyczna portfeli może zapewnić synergie między programami w podobnych obszarach oraz wnieść wkład w propagowanie priorytetów Unii.

(7)

Dlatego też przy ustanawianiu nowych uprawnień powinno się w miarę możliwości grupować portfele według obszarów polityki, aby nadać agencjom wykonawczym spójną tożsamość.

(8)

Ponadto metoda podziału portfeli powinna w miarę możliwości gwarantować unikanie zbędnego przenoszenia programów, które zostały już przekazane, między agencjami, grupowanie różnych komponentów tego samego programu w tej samej agencji, grupowanie programów przekazującej dyrekcji generalnej w jednej agencji oraz grupowanie programów powiązanych z tą samą dziedziną w ramach jednej agencji. Taki sposób podziału portfeli powinien zapewnić każdej agencji wykonawczej możliwość osiągnięcia rozmiaru krytycznego bez konieczności zwiększania liczby agencji wykonawczych.

(9)

W związku z powyższym programy dotyczące klimatu i środowiska powinny zostać zgrupowane w jednej agencji, programy dotyczące obszaru polityki cyfrowej powinny zostać zgrupowane w innej agencji, programy dotyczące zdrowia powinny zostać zgrupowane w jeszcze innej agencji, a zadania Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności powinny zostać przeniesione do agencji z siedzibą w Brukseli prowadzących działalność o zbliżonym charakterze tematycznym lub programowym. Jeżeli chodzi o program „Horyzont Europa”, aby nie dopuścić do fragmentarycznego wdrażania i dublowania pracy, sposób podziału portfeli powinien zapewniać pogrupowanie każdego klastra w jednej agencji.

(10)

Nowe agencje powinny zastąpić istniejące agencje ustanowione, odpowiednio, na mocy decyzji wykonawczych Komisji 2013/801/UE (3), 2013/771/UE (4), 2013/778/UE (5), 2013/779/UE (6), 2013/776/UE (7) i 2013/770/UE (8) oraz pełnić funkcję ich następców. Aby wypracować ambitne i zintegrowane podejście do kwestii związanych ze zdrowiem i cyfryzacją, wszystkie programy dotyczące zdrowia i polityki cyfrowej zostaną zgrupowane w nowej Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji. Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy kosztów i korzyści i po uwzględnieniu komunikatu Komisji z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyszłego podziału programów między agencje wykonawcze (9) stwierdzono, że mająca swoją siedzibę w Luksemburgu Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności powinna zostać zlikwidowana, a programy, którymi zarządzała ona do tej pory, powinny zostać przejęte przez agencje wykonawcze z siedzibą w Brukseli, aby zagwarantować możliwie jak najefektywniejszą realizację programów unijnych. Przy dokonywaniu wspomnianego przejęcia programów wzięto pod uwagę istotny poziom synergii i poprawę wydajności, jakie można uzyskać dzięki powierzeniu realizacji podobnych programów tej samej agencji, jak również potwierdzone znaczenie bliskości organu wykonawczego do służb Komisji, co pozwala zwiększyć spójność portfeli agencji, przyczynia się do zapewnienia odpowiedniej wielkości wszystkich agencji, a także umożliwia wypracowywanie synergii między agencjami, zarówno jeżeli chodzi o funkcje związane z zarządzaniem programem, jak i o funkcje administracyjne. Należy wdrożyć szczególne środki na rzecz pracowników, na których wspomniana likwidacja wywarła wpływ.

(11)

W celu zapewnienia płynnego przeniesienia działań między agencjami wykonawczymi i szybkiego rozpoczęcia ich wdrażania Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji, która będzie nowo utworzoną agencją, należy ustanowić przed faktycznym przeniesieniem do niej personelu, programów i zasobów. Powinno to umożliwić terminowe przeprowadzenie niezbędnych prac przygotowawczych w celu utworzenia Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji, zanim przejmie ona działania wdrożeniowe.

(12)

Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska należy przydzielić portfel zapewniający jej wyraźną specjalizację jako agencji ds. klimatu i środowiska, tj. wdrażanie programu LIFE, funduszu innowacyjnego, działań w obszarze infrastruktury w ramach komponentów „Transport” i „Energia” instrumentu „Łącząc Europę”, klastra 5 programu „Horyzont Europa” związanego z klimatem, energią i mobilnością, instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji oraz Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury.

(13)

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji powinna koncentrować się na wszystkich działaniach związanych ze zdrowiem, w tym zajmować się nowym Programem UE dla zdrowia, komponentem programu „Horyzont Europa” dotyczącym badań w dziedzinie zdrowia oraz poświęconymi zdrowiu komponentami Programu na rzecz jednolitego rynku. W Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji należy również skoncentrować programy cyfrowe, aby zapewnić wprowadzenie Europy w epokę cyfrową, w tym programy dotyczące przemysłu i przestrzeni kosmicznej.

(14)

W Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych należy zgrupować różne części programu „Horyzont Europa”, aby zapewnić spójność tematyczną w ramach nowej struktury tego programu. Agencja powinna nadal koncentrować się na działalności badawczej, przy czym zakres jej odpowiedzialności został rozszerzony również na program działań dotyczących promocji rolnej.

(15)

Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP powinna koncentrować się wyłącznie na problematyce innowacyjności i jednolitego rynku. Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP powinna wypracować silne synergie służące wspieraniu procesu odbudowy europejskiej gospodarki poprzez zebranie w ramach jednej agencji wszystkich działań Europejskiej Rady ds. Innowacji oraz programów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw. Europejska Rada ds. Innowacji i międzyregionalne inwestycje innowacyjne zapewnią odpowiednią widoczność działań w obszarze innowacji, co ma kluczowe znaczenie dla wsparcia procesu modernizacji gospodarki UE i zapewnienia jej zrównoważonego charakteru.

(16)

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, która pełni funkcję specjalnej struktury Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych odpowiedzialnej za realizację, powinna nadal koncentrować się na realizacji działań Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych podejmowanych w ramach programu „Horyzont Europa”.

(17)

Działalność Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury powinna pozostać ukierunkowana tematycznie na działania edukacyjne i kreatywne, a także na projekty dotyczące kwestii bliskich obywatelom Unii.

(18)

Aby wypracowywać synergie i doprowadzić do wzrostu wydajności, każdej agencji należy zapewnić możliwość korzystania z finansowania pochodzącego z innych programów Unii lub z części takich programów w połączeniu z przydzielonymi jej środkami finansowymi, o ile w odpowiednich aktach podstawowych dotyczących programów Unii przewidziano możliwość korzystania z takiego dodatkowego finansowania. Podobnie każdej agencji należy zapewnić możliwość korzystania z finansowania przeniesionego z funduszy w ramach zarządzania dzielonego, jeżeli w akcie podstawowym przewidziano taką możliwość. Agencje powinny korzystać z takich funduszy zgodnie z odpowiednimi programami prac i z zastrzeżeniem warunków określonych w aktach o przekazaniu uprawnień.

(19)

Ponadto agencje powinny mieć możliwość wdrażania projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w rozumieniu art. 58 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 (10), z zastrzeżeniem warunków określonych w aktach o przekazaniu uprawnień.

(20)

Agencje zachęca się do dalszego sprzyjania powstawaniu synergii i zwiększaniu wydajności poprzez łączenie zasobów, zacieśnianie współpracy, szerokie korzystanie z umów o gwarantowanym poziomie usług oraz do stabilizacji wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami poprzez zmniejszenie kosztów dzięki wdrożeniu nowych metod pracy, takich jak telepraca.

(21)

Należy zapewnić możliwość łączenia konkretnych zadań związanych z realizacją dla kilku programów w określonych agencjach, które pełniłyby funkcję organów świadczących usługi wsparcia administracyjnego i logistycznego dla tych programów.

(22)

Aby zagwarantować ciągłość prac każdej z agencji do chwili rzeczywistego zakończenia przez tę agencję realizacji przekazanego jej programu lub przekazanych jej programów, okres działalności agencji wyznaczony w niniejszej decyzji powinien być o jeden rok dłuższy od okresu obowiązywania wieloletnich ram finansowych. W oparciu o oceny, o których mowa w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 58/2003, w tym analizę kosztów i korzyści porównującą wyniki analizy kosztów i korzyści ex ante przeprowadzonej zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 z faktycznym wykonaniem, Komisja może przedstawić wniosek w sprawie przedłużenia okresu działalności jednej lub większej liczby agencji o maksymalnie trzy lata, aby umożliwić zamknięcie przekazanych programów.

(23)

W celu zapewnienia jednolitego wykonania niniejszej decyzji i realizacji programów, których ona dotyczy, niezbędne jest zapewnienie wykonywania przez agencje ich zadań związanych z realizacją tych programów w zależności od i od dnia ich wejścia w życie.

(24)

Jeżeli chodzi o przejęcie programów jednej agencji przez drugą, agencja ustanowiona na mocy niniejszej decyzji powinna wstąpić w prawa i obowiązki agencji przekazującej dany program, w tym prawa i obowiązki umowne oraz prawa i obowiązki związane z wykonaniem budżetu tego programu. Pracownicy odpowiedzialni za dany program powinni zostać przeniesieni do agencji ustanowionej na mocy niniejszej decyzji bez jakiegokolwiek uszczerbku dla ich praw i obowiązków.

(25)

Ocena funkcjonowania każdej agencji, o której to ocenie mowa w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 58/2003, powinna odbywać się w sposób skoordynowany. Okres oceny w odniesieniu do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska, Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji, Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych, Europejskiej Rady ds. Innowacji i Agencji Wykonawczej ds. MŚP, Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych oraz Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury powinien rozpocząć się w dniu rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji. Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności, Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci, Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych, dawna Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego oraz Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw powinny być oceniane w sposób skoordynowany, jeżeli chodzi o pozostały okres mandatu tych agencji wykonawczych na lata 2014–2020, który nie został jeszcze poddany ocenie. W ocenach obejmujących mandaty na lata 2021–2027 należy przeanalizować, między innymi, osiągnięcie oszczędności i zwiększenie wydajności założone w analizie kosztów i korzyści przeprowadzonej zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 58/2003. Oceny te powinny być przedkładane komitetom sterującym agencji wykonawczych, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.

(26)

Zgodnie z zaleceniami Trybunału Obrachunkowego zawartymi w jego sprawozdaniu specjalnym nr 14/2014 (11) agencje wykonawcze powinny wdrażać przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 (12) oraz składać wnioski o rejestrację w ramach unijnego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). W ramach programu Komisji Zielony Ład (13) agencje wykonawcze zachęca się do wspierania Komisji w jej działaniach na rzecz zapewnienia neutralności klimatycznej do 2030 r.

(27)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Agencji Wykonawczych ustanowionego na mocy art. 24 rozporządzenia (WE) nr 58/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

SEKCJA I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejszą decyzją ustanawia się agencje wykonawcze odpowiedzialne za realizację programów Unii objętych wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) na lata 2021–2027, określa ich zadania, portfele i ogólne zasady funkcjonowania oraz wprowadza ramy prawne regulujące kwestie związane z przenoszeniem programów między agencjami oraz między Komisją a agencjami.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszej decyzji stosuje się następujące definicje:

a)

„ogólne usługi wsparcia administracyjnego i logistycznego” oznaczają usługi wsparcia na potrzeby realizacji kilku programów, które scentralizowano w jednej agencji wykonawczej lub w większej ich liczbie;

b)

„działania odziedziczone” oznaczają niezrealizowane działania wynikające z zobowiązań podjętych w związku z realizacją programów Unii objętych WRF na lata 2014–2020 oraz wcześniejszymi WRF.

SEKCJA II

USTANOWIENIE, ZADANIA I PORTFELE

Artykuł 3

Ustanowienie i kadencja

1.   Ustanawia się następujące agencje, których kadencja trwa od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2028 r.:

a)

Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska;

b)

Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych;

c)

Europejską Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP;

d)

Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury;

e)

Agencję Wykonawczą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

2.   Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji zostaje ustanowiona na okres od dnia 16 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2028 r.

Artykuł 4

Lokalizacja

Siedzibą agencji jest Bruksela.

Artykuł 5

Zadania

Agencje odpowiadają za następujące zadania związane z realizacją części przekazanych im programów unijnych oraz działań:

a)

zarządzanie niektórymi lub wszystkimi etapami realizacji programu i niektórymi lub wszystkimi etapami w cyklu życia konkretnych projektów na podstawie programów prac przyjętych przez Komisję;

b)

zarządzanie projektami pilotażowymi i działaniami przygotowawczymi w rozumieniu art. 58 ust. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, w stosownych przypadkach;

c)

świadczenie ogólnych usług wsparcia administracyjnego i logistycznego, w stosownych przypadkach;

d)

przyjmowanie wykonawczych aktów budżetowych w zakresie dochodów i wydatków oraz przeprowadzanie wszystkich operacji niezbędnych do zarządzania programami i działaniami;

e)

przekazywanie informacji na temat realizacji programu w celu wsparcia Komisji w wykonywaniu powierzonych jej zadań w zakresie wyznaczania kierunków polityki;

f)

wdrażanie środków finansowych:

pochodzących z innych programów Unii lub ich części, jeżeli w akcie ustanawiającym program, którego realizację powierzono już danej agencji, przewidziano możliwość zwiększenia finansowania tego programu lub jego części w oparciu o stosowny program prac lub stosowne programy prac i na warunkach określonych w akcie o przekazaniu uprawnień,

przeniesionych z funduszy objętych zarządzaniem dzielonym, jeżeli w akcie ustanawiającym program, którego realizację powierzono już danej agencji, przewidziano możliwość takiego przeniesienia środków finansowych do programu lub jego części w oparciu o stosowny program prac lub stosowne programy prac i na warunkach określonych w akcie o przekazaniu uprawnień.

Artykuł 6

Przekazane programy unijne objęte WRF na lata 2021–2027

1.   Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska jest odpowiedzialna za realizację następujących programów unijnych (lub ich części):

a)

funduszu innowacyjnego (14);

b)

instrumentu „Łącząc Europę”: komponent „Transport” (obejmujący mobilność wojskową i wkład Funduszu Spójności) i komponent „Energia”;

c)

programu „Horyzont Europa”: filar II, klaster 5: „Klimat, energetyka i mobilność”;

d)

programu LIFE: „Przyroda i różnorodność biologiczna”; „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”; „Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej”; „Przejście na czystą energię”;

e)

mechanizmu finansowania energii ze źródeł odnawialnych (15);

f)

instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach mechanizmu sprawiedliwej transformacji;

g)

Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (zarządzanie bezpośrednie) oraz obowiązkowych składek na rzecz regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem (RFMO) oraz innych organizacji międzynarodowych.

2.   Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji jest odpowiedzialna za realizację następujących programów unijnych (lub ich części):

a)

Programu UE dla zdrowia;

b)

programu „Horyzont Europa”: filar II, klaster 1: „Zdrowie”;

c)

Programu na rzecz jednolitego rynku: Bezpieczeństwo żywności: zdrowie ludzi, zwierząt i roślin na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego oraz lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności;

d)

programu „Cyfrowa Europa”;

e)

instrumentu „Łącząc Europę”: komponent „Technologie cyfrowe”;

f)

programu „Horyzont Europa”: filar II, klaster 4: „Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna”.

3.   Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych jest odpowiedzialna za realizację następujących programów unijnych (lub ich części):

a)

programu „Horyzont Europa”: filar I: działania „Maria Skłodowska-Curie” (MSCA) i infrastruktury badawcze;

b)

programu „Horyzont Europa”: filar II, klaster 2: „Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne”; klaster 3: „Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa”; i klaster 6: „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko”;

c)

programu „Horyzont Europa”: część „Rozszerzanie uczestnictwa i wzmacnianie europejskiej przestrzeni badawczej”; „Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa”; „Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji”;

d)

działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych (16);

e)

Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (17).

4.   Ponadto Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych jest odpowiedzialna za świadczenie ogólnych usług wsparcia administracyjnego i logistycznego, w szczególności:

a)

Centralny Dział ds. Zatwierdzeń (SEDIA);

b)

planowanie zaproszeń do składania wniosków w odniesieniu do wszystkich programów i służb uczestniczących w programie eGrants (e-dotacje);

c)

zarządzanie ekspertami.

5.   Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP jest odpowiedzialna za realizację następujących programów unijnych (lub ich części):

a)

programu „Horyzont Europa”, filar III: Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) i europejskie ekosystemy innowacji;

b)

międzyregionalnych inwestycji innowacyjnych;

c)

Programu na rzecz jednolitego rynku: COSME; rynek wewnętrzny; wsparcie normalizacji oraz konsumenci.

6.   Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury jest odpowiedzialna za realizację następujących programów unijnych (lub ich części):

a)

programu „Kreatywna Europa”;

b)

programu „Erasmus”;

c)

programu „Europejski Korpus Solidarności”;

d)

programu „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości”;

e)

Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR);

f)

Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III).

7.   Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych jest odpowiedzialna za realizację następującej części programu „Horyzont Europa”: program „Horyzont Europa”, filar I: Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN).

8.   Ust. 1–7 stosuje się pod warunkiem wejścia w życie każdego z tych programów oraz począwszy od daty ich wejścia w życie.

Artykuł 7

Działania odziedziczone

1.   Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska jest odpowiedzialna za realizację działań odziedziczonych w ramach następujących programów unijnych (lub ich części):

a)

instrumentu „Łącząc Europę”: komponenty „Energia” i „Transport” (w tym wkład Funduszu Spójności) (18), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała agencja wykonawcza ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji 2013/801/UE („Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci”);

b)

programu „Horyzont 2020”: część III: 3. wyzwanie społeczne: „Bezpieczna, czysta i efektywna energia” (19), za realizację którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci, agencja wykonawcza ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji 2013/771/UE („Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw”) oraz Komisja;

c)

programu „Horyzont 2020”: część III: 4. wyzwanie społeczne: „Inteligentny, zielony i zintegrowany transport”, za realizację którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci oraz Komisja;

d)

programu „Horyzont 2020”: część III: 5. wyzwanie społeczne: „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce”, za realizację którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Komisja;

e)

programu LIFE: działania na rzecz środowiska i klimatu (20), za wykonanie których w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

f)

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (21), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

2.   Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji jest odpowiedzialna za realizację działań odziedziczonych w ramach następujących programów unijnych (lub ich części):

a)

programu „Horyzont 2020”: część III: 1. wyzwanie społeczne: „Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan”, za realizację którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Komisja;

b)

instrumentu „Łącząc Europę”: komponent „Telekomunikacja” (22), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci oraz Komisja;

c)

programu „Horyzont 2020”: część II: cel szczegółowy „Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych” – technologie informacyjno-komunikacyjne, Nanotechnologie, Materiały, Biotechnologie, Procesy Produkcji (NMBP), przestrzeń kosmiczna (23), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, agencja wykonawcza ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji 2013/778/UE („Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych”) oraz Komisja;

d)

programu „Horyzont 2020”: część III: 5. wyzwanie społeczne: „Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce”, za realizację którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Komisja;

e)

7PR: obszar tematyczny „przestrzeń kosmiczna” programu szczegółowego „Współpraca” w ramach siódmego programu ramowego (24), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych;

f)

wspólnych ram finansowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności i pasz, w tym programu „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” (25), za wykonanie których w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała agencja wykonawcza ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji 2013/770/UE (26) (Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności);

g)

trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) (27), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności oraz Komisja.

3.   Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych jest odpowiedzialna za realizację działań odziedziczonych w ramach następujących programów unijnych (lub ich części):

a)

programu „Horyzont 2020”: część I: działania „Maria Skłodowska-Curie” i infrastruktura badawcza (28), za wdrażanie których w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych i Komisja;

b)

programu „Horyzont 2020”: część III: 2. wyzwanie społeczne: Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka; 5. wyzwanie społeczne: Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce; 6. wyzwanie społeczne: Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa; 7. wyzwanie społeczne: Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli, za wdrażanie których w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych i Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Komisja;

c)

programu „Horyzont 2020”: część IV: Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa, za wdrażanie której w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych i Komisja;

d)

programu „Horyzont 2020”: część V: Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa, za wdrażanie której w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych i Komisja;

e)

7PR: działania „badania na rzecz MŚP” i „badania na rzecz stowarzyszeń MŚP” w ramach programu szczegółowego „Możliwości” (29), za wdrażanie których w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych;

f)

7PR: obszar tematyczny „bezpieczeństwo” programu szczegółowego „Współpraca” w ramach siódmego programu ramowego (30), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych;

g)

programu szczegółowego „Ludzie” w ramach siódmego programu ramowego (31), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych;

h)

działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych (32), za wdrażanie których w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności;

i)

Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali (33), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Komisja.

4.   Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP jest odpowiedzialna za realizację działań odziedziczonych w ramach następujących programów unijnych (lub ich części):

a)

programu „Horyzont 2020”: część I: Przyszłe i powstające technologie FET – inicjatywy otwarte i FET – inicjatywy proaktywne (w tym działania oznaczone jako procedura pilotażowa Europejskiej Rady ds. Innowacji) (34), za wdrażanie których w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych i Komisja;

b)

programu „Horyzont 2020”: część II: Dostęp do finansowania ryzyka (w tym nagrody motywacyjne Europejskiej Rady ds. Innowacji) oraz Innowacje w MŚP, za wdrażanie których w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Komisja;

c)

programu „Horyzont 2020”: części II i III: Szybka ścieżka do innowacji, za wdrażanie której w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Komisja;

d)

programu „Horyzont 2020”: części II i III: instrument przeznaczony dla MŚP, za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Komisja;

e)

innych nagród związanych z Europejską Radą ds. Innowacji, takich jak iCapital (program prac SC6 w ramach programu „Horyzont 2020”) oraz nagroda dla innowatorek (program prac SWAFs w ramach programu „Horyzont 2020”), za wdrażanie których w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Komisja;

f)

wszelkich innych działań uwzględnionych od 2018 r. jako element wdrażanej przez Europejską Radę ds. Innowacji pilotażowej części programu prac w ramach programu „Horyzont 2020” dotyczącego innowacyjnych MŚP, za wdrażanie których w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych i Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Komisja;

g)

programu COSME i Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (35), za wdrażanie których w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

h)

działań w zakresie rynku wewnętrznego i wsparcia normalizacji (36), za wdrażanie których w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Komisja;

i)

programu na rzecz konsumentów (37), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności.

5.   Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury jest odpowiedzialna za realizację działań odziedziczonych w ramach następujących programów unijnych (lub ich części):

a)

programu „Kreatywna Europa” (38), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała agencja wykonawcza ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji 2013/776/UE („Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego”);

b)

programu „Erasmus+” (39), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego;

c)

Europejskiego Korpusu Solidarności (40), za realizację którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego;

d)

programu „Europa dla Obywateli” (41), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego;

e)

inicjatywy „Wolontariusze pomocy UE” (42), za wdrażanie której w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadały Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i Komisja;

f)

Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (43) ,, z którego wkład w Erasmus+ w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 był realizowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i przez Komisję;

g)

Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (44), z którego wkład w Erasmus+ w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 był realizowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i przez Komisję;

h)

Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (45), z którego wkład w Erasmus+ w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 był realizowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i przez Komisję;

i)

Instrumentu Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (46), z którego wkład w Erasmus+ w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 był realizowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i przez Komisję;

j)

10. i 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (47), z których wkład w Erasmus+ w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 był realizowany przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego;

k)

następujących programów, za realizację których wcześniej odpowiadała Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w latach 2000–2013:

(i)

programu współpracy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (2006–2013) (48);

(ii)

umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży (2006–2013) (49);

(iii)

programu działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013) (50);

(iv)

programu Kultura (2007–2013) (51);

(v)

programu „Europa dla Obywateli” na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego (2007–2013) (52);

(vi)

programu „Młodzież w działaniu” (2007–2013) (53);

(vii)

programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) (2007–2013) (54);

(viii)

programu działań Erasmus Mundus (II) na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (55);

(ix)

programu w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus) (na lata 2011–2013) (56);

(x)

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego kwalifikujących się do finansowania na podstawie przepisów dotyczących pomocy na rzecz współpracy gospodarczej z rozwijającymi się krajami Azji (57);

(xi)

projektów w dziedzinach szkolnictwa wyższego i młodzieży kwalifikujących się do finansowania na podstawie przepisów w zakresie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) (58);

(xii)

projektów w dziedzinie szkolnictwa podstawowego, kształcenia średniego i szkolnictwa wyższego oraz młodzieży kwalifikujących się do finansowania na podstawie przepisów w zakresie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (59);

(xiii)

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego kwalifikujących się do finansowania na podstawie przepisów w zakresie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (60);

(xiv)

projektów w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży kwalifikujących się do finansowania na podstawie przepisów w zakresie Instrumentu Finansowania Współpracy z Państwami i Terytoriami Uprzemysłowionymi oraz Innymi Państwami i Terytoriami o Wysokim Dochodzie (61).

6.   Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych jest odpowiedzialna za realizację działań odziedziczonych w ramach następujących programów unijnych (lub ich części):

a)

programu „Horyzont 2020”: część I: wzmocnienie badań pionierskich poprzez działalność Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (62), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała agencja wykonawcza ustanowiona decyzją wykonawczą Komisji 2013/779/UE („dawna Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych”);

b)

7PR: programu szczegółowego „Pomysły” (63), za wdrażanie którego w czasie obowiązywania WRF na lata 2014–2020 odpowiadała dawna Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

SEKCJA III

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Artykuł 8

Członkowie Komitetu Sterującego i dyrektor

1.   Członków Komitetu Sterującego każdej agencji mianuje się zasadniczo na okres dwóch lat.

2.   Dyrektora każdej agencji mianuje się zasadniczo na okres czterech lat.

Artykuł 9

Oddelegowania urzędników

1.   Urzędnicy są oddelegowywani do agencji po objęciu lustrzanego stanowiska w Komisji albo w następstwie publikacji ogłoszenia o naborze na powiązane stanowiska i rekrutacji, albo przeniesienia w interesie służby, o którym mowa w art. 7 ust. 1 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej („regulamin pracowniczy”) i warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej („warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej”) (64).

2.   Jeżeli agencja zatwierdzi oddelegowanie, urzędnik otrzymuje możliwość bycia oddelegowanym w interesie służby na określone stanowisko odpowiedzialności w tej agencji zgodnie z art. 37 lit. a) i art. 38 regulaminu pracowniczego (65). Urzędnik zostaje wysłuchany na podstawie art. 38 lit. a) regulaminu pracowniczego.

3.   Zgodnie z art. 2a warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej urzędnikowi proponuje się umowę.

4.   Z zastrzeżeniem limitów stanowisk dostępnych w planie zatrudnienia agencji proponuje ona oddelegowanemu urzędnikowi umowę w ramach tej samej grupy zaszeregowania, tego samego stopnia i stażu pracy w obrębie grupy zaszeregowania i stopnia, które urzędnik posiadał w Komisji. Umowę taką zmienia się w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w karierze urzędnika w Komisji.

Artykuł 10

Pracownicy zatrudnieni na czas określony i pracownicy kontraktowi

Agencja bezpośrednio zatrudnia pracowników zatrudnionych na czas określony na podstawie art. 2f warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej i pracowników kontraktowych na podstawie art. 3a warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Artykuł 11

Wymagania w zakresie nadzoru i sprawozdawczości

Agencje podlegają nadzorowi ze strony Komisji i regularnie składają sprawozdania na temat postępów w realizacji programów unijnych lub części tych programów, za które odpowiadają, zgodnie z uzgodnieniami i z częstotliwością określoną w decyzjach o przekazaniu uprawnień agencjom ustanowionym niniejszą decyzją i przyjętych zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 58/2003.

Artykuł 12

Oceny

1.   Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności, Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci, Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych, dawna Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego oraz Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oceniane są w sposób skoordynowany na podstawie art. 25 rozporządzenia (WE) nr 58/2003. Oceny te obejmują pozostały okres mandatu tych agencji wykonawczych na lata 2014–2020, który nie został jeszcze poddany ocenie. Okres poddany ocenie kończy się w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji.

2.   Oceny, o których mowa w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 58/2003, dla agencji ustanowionych na mocy decyzji, rozpoczynają się z dniem rozpoczęcia stosowania niniejszej decyzji. Agencje oceniane są w sposób skoordynowany.

3.   Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 oceny obejmujące mandaty agencji na lata 2021–2027 są przedkładane komitetom sterującym agencji wykonawczych, Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Trybunałowi Obrachunkowemu.

Artykuł 13

Uczestnictwo w systemie EMAS Komisji

1.   Agencje wdrażają system ekozarządzania i audytu (EMAS) i rejestrują się w nim. Mogą zdecydować się na uczestnictwo w rejestracji zbiorowej w EMAS Komisji, jeżeli ich siedziby znajdują się w budynkach, którymi zarządza Komisja.

2.   Rejestracja agencji w systemie EMAS Komisji jest przedmiotem pisemnego zobowiązania zawieranego między przewodniczącym Komitetu sterującego ds. EMAS Komisji, o którym mowa w decyzji Komisji C(2013) 7708 (66), a agencjami oraz podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ EMAS w Belgii.

Artykuł 14

Wykonywanie budżetu operacyjnego

Agencje wykonują swoje odnośne budżety operacyjne zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1653/2004 (67).

SEKCJA IV

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Artykuł 15

Sukcesja ogólna

1.   Nie naruszając przepisów art. 16–20, agencje ustanowione w drodze niniejszej decyzji są prawnymi i ogólnymi następcami – w szczególności w odniesieniu do wszelkiej odpowiedzialności umownej i odpowiedzialności wynikającej z umów o udzielenie dotacji oraz nabytych nieruchomości – odnośnych agencji, których stają się następcami i które zastępują na mocy niniejszej decyzji.

2.   Do celów ust. 1:

a)

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska staje się następcą Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci i ją zastępuje;

b)

Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP staje się następcą Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw i ją zastępuje;

c)

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych staje się następcą Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych i ją zastępuje;

d)

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury staje się następcą Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego i ją zastępuje;

e)

Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych staje się następcą dawnej Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i ją zastępuje.

Artykuł 16

Przeniesienie działań odziedziczonych pomiędzy agencjami oraz między Komisją i agencjami

1.   W przypadku przeniesienia działań odziedziczonych pomiędzy agencjami lub z Komisji do agencji na podstawie art. 7 agencja ustanowiona w drodze niniejszej decyzji automatycznie przejmuje na mocy niniejszej decyzji wszystkie akta i zobowiązania prawne. Agencja ta wstępuje we wszystkie odpowiednie prawa i obowiązki.

2.   Jeżeli na podstawie art. 7 unijne programy zostaną przekazane przez Komisję agencji ustanowionej w drodze niniejszej decyzji, Komisja zachowuje następujące prawa:

a)

do zatwierdzania certyfikatu metodyki;

b)

do przeprowadzania kontroli, przeglądów lub audytów;

c)

do dokonywania śródokresowych i końcowych ocen dotyczących wpływu działania mierzonego względem celów programów;

d)

do udostępniania informacji na temat wyników innym unijnym instytucjom, organom, urzędom lub agencjom, a także państwom członkowskim lub państwom stowarzyszonym;

e)

do korzystania z materiałów, dokumentów lub informacji beneficjentów zgodnie z postanowieniami umowy o udzielenie dotacji;

f)

do potrącenia zgodnie z art. 102 ust. 1 rozporządzenia finansowego;

g)

do przyjęcia na podstawie art. 299 Traktatu decyzji stanowiącej tytuł egzekucyjny w odniesieniu do roszczeń agencji.

Artykuł 17

Przeniesienie oddelegowanych urzędników między agencjami

1.   Jeżeli agencja staje się następcą dawnej agencji i ją zastępuje na podstawie art. 15, urzędnicy Komisji, którzy zostali oddelegowani w interesie służby do agencji, która przestała istnieć, pozostają oddelegowani w interesie służby na odpowiednim stanowisku odpowiedzialności w agencji przejmującej jej zadania zgodnie z art. 38 regulaminu pracowniczego.

2.   W przypadku przeniesienia działań odziedziczonych pomiędzy agencjami na podstawie art. 16 urzędnicy, którzy zostali oddelegowani do agencji, która przestała istnieć i której zadania przejmuje agencja ustanowiona w drodze niniejszej decyzji, zostają oddelegowani w interesie służby na odpowiednie stanowisko odpowiedzialności w agencji ustanowionej w drodze niniejszej decyzji zgodnie z art. 37 lit. a) i art. 38 regulaminu pracowniczego. Urzędnik zostaje wysłuchany na podstawie art. 38 lit. a) regulaminu pracowniczego.

3.   Agencja ustanowiona w drodze niniejszej decyzji zatwierdza oddelegowanie bez przeprowadzania procedury publikacji ogłoszenia o naborze i procedury rekrutacyjnej.

4.   Zgodnie z art. 2a warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej danemu urzędnikowi proponuje się umowę.

5.   Z zastrzeżeniem limitów stanowisk dostępnych w planie zatrudnienia agencji ustanowionej w drodze niniejszej decyzji agencja ta proponuje umowę, o której mowa w ust. 4, w ramach tej samej grupy zaszeregowania, tego samego stopnia i stażu pracy w obrębie grupy zaszeregowania i stopnia jak te, które urzędnik posiadał w Komisji. W stosownych przypadkach taką umowę zmienia się w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w karierze urzędnika w Komisji.

6.   Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2, w wyjątkowych okolicznościach, jeżeli przeniesienie zadań zgodnie z art. 15 i 16 skutkowałoby oddelegowaniem co najmniej dwóch urzędników na to samo odpowiednie stanowisko odpowiedzialności w agencji ustanowionej w drodze niniejszej decyzji, Komisja na wniosek macierzystej dyrekcji generalnej lub – w przypadku gdy istnieje więcej macierzystych dyrekcji generalnych – głównej macierzystej dyrekcji generalnej tej agencji, podejmuje decyzję o tym, który z urzędników, o których mowa w ust. 1 i 2, ma zostać oddelegowany do tej agencji. Komisja może zakończyć oddelegowanie innych odnośnych urzędników.

7.   Dyrektor Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności zostaje przywrócony do Komisji.

Artykuł 18

Przeniesienie pracowników zatrudnionych na czas określony na podstawie art. 2f warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej i pracowników kontraktowych na podstawie art. 3a warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej

1.   Jeżeli agencja staje się następcą dawnej agencji i ją zastępuje na podstawie art. 15, umowy pracowników zatrudnionych na czas określony na podstawie art. 2f warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej i umowy pracowników kontraktowych na podstawie art. 3a warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej nadal obowiązują w agencji ustanowionej w drodze niniejszej decyzji i nie wprowadza się do nich żadnych zmian.

2.   W przypadku przeniesienia działań odziedziczonych pomiędzy agencjami oraz między Komisją i agencjami na podstawie art. 16 pracownicy zatrudnieni na czas określony zgodnie z art. 2f warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej i pracownicy kontraktowi zgodnie z art. 3a warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, zatrudnieni przez agencję, która przestała istnieć, i zidentyfikowani jako wykonujący zadania związane z realizacją programów przejętych przez agencję ustanowioną w drodze niniejszej decyzji, której przydzielono ich zadania, zostają przeniesieni do tej agencji.

3.   W umowach pracowników, o których mowa w ust. 2, przeniesionych do agencji ustanowionej w drodze niniejszej decyzji nie wprowadza się żadnych zmian. Zmiany agencji nie uznaje się za nowe rozpoczęcie służby, a kontynuację kariery zapewnia się we wszystkich aspektach.

4.   Do pracowników, o których mowa w ust. 2, zwraca się o podjęcie decyzji w terminie 15 dni roboczych od formalnego powiadomienia o przeniesieniu, czy chcą zostać przeniesieni do agencji ustanowionej w drodze niniejszej decyzji w celu dalszego wykonywania zadań związanych z realizacją programu przejętego przez tę agencję. Jeżeli taki pracownik złoży w tym terminie odmowę na piśmie, agencja rozwiązuje umowę z tym pracownikiem na warunkach, o których mowa w art. 47 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej

5.   W przypadku pracowników Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności okres, o którym mowa w ust. 4, wynosi dwa miesiące.

Artykuł 19

Przeniesienie pomiędzy agencjami pracowników pomocniczych, którzy nie są przydzieleni do konkretnego programu

1.   Art. 17 ust. 2–6 i art. 18 ust. 2–5 mają zastosowanie do pracowników pomocniczych Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności, którzy nie są przydzieleni do konkretnego programu. Zostają oni przeniesieni do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji, Europejskiej Rady ds. Innowacji i Agencji Wykonawczej ds. MŚP lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na podstawie swojego wyboru i z zastrzeżeniem liczby stanowisk przydzielonych tym agencjom.

2.   Z zastrzeżeniem liczby stanowisk przydzielonych Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji art. 17 ust. 2–6 i art. 18 ust. 2–4 mają zastosowanie do pracowników Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz dawnej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych zidentyfikowanych jako wykonujący zadania pomocnicze dotyczące programów przejętych przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji.

3.   Z zastrzeżeniem liczby stanowisk przydzielonych Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska art. 17 ust. 2–6 i art. 18 ust. 2–4 mają zastosowanie do pracowników Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw zidentyfikowanych jako wykonujący zadania pomocnicze dotyczące programów przejętych przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska.

Artykuł 20

Przeniesienie oddelegowanych urzędników, pracowników kontraktowych i pracowników zatrudnionych na czas określony z Komisji do agencji

1.   W przypadku przeniesienia działań odziedziczonych z Komisji do agencji na podstawie art. 16 Komisja może zaoferować urzędnikom Komisji, których zadania przeniesiono do agencji ustanowionej w drodze niniejszej decyzji, możliwość oddelegowania w interesie służby, w ramach ich odnośnego rodzaju stanowiska, na stanowisko odpowiedzialności w tej agencji zgodnie z art. 38 regulaminu pracowniczego.

2.   Do celów ust. 1 niniejszego artykułu stosuje się art. 17 ust. 3–5.

3.   W przypadku przeniesienia działań odziedziczonych z Komisji do agencji na podstawie art. 16 agencja ustanowiona w drodze niniejszej decyzji oferuje pracownikom kontraktowym Komisji możliwość zawarcia nowej umowy w ramach tej samej grupy funkcyjnej zgodnie z art. 3a warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej bez przechodzenia procedury publikacji ogłoszenia o naborze i procedury rekrutacyjnej w celu zapewnienia ciągłości zadań, jeżeli:

a)

ich zadania zostają przeniesione na mocy niniejszej decyzji z Komisji do agencji ustanowionej w drodze niniejszej decyzji;

b)

przeszli całą procedurę rekrutacji pracowników kontraktowych przeprowadzoną przez Europejski Urząd Doboru Kadr lub wchodzącą w zakres jego odpowiedzialności.

4.   Warunki zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 3, określa się zgodnie z odpowiednimi zasadami stosowanymi przez agencję ustanowioną w drodze niniejszej decyzji. Przyjęcie nowej umowy na podstawie ust. 3 powoduje rozwiązanie umowy z Komisją i prowadzi do rozpoczęcia nowego okresu próbnego.

5.   Jeżeli pracownik, o którym mowa w ust. 3, odmówi zawarcia umowy z agencją ustanowioną w drodze niniejszej decyzji, Komisja może rozwiązać z nim umowę zgodnie z art. 47 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

6.   W przypadku przeniesienia działań odziedziczonych z Komisji do agencji na podstawie art. 16 Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP oferuje pracownikom zatrudnionym na czas określony pracującym dla Komisji na podstawie decyzji kolegium z dnia 10 kwietnia 2019 r. (68) jako zarządzający programem w ramach udoskonalonego projektu pilotażowego Europejskiej Rady ds. Innowacji możliwość zawarcia umów zgodnie z art. 2f warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej w obrębie tej samej grupy funkcyjnej i grupy zaszeregowania bez przechodzenia procedury publikacji ogłoszenia o naborze i procedury rekrutacyjnej w celu zapewnienia ciągłości zadań, jeżeli z zastrzeżeniem przepisów art. 53 akapit drugi warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej:

a)

ich zadania zostają przeniesione z Komisji do Europejskiej Rady ds. Innowacji i Agencji Wykonawczej ds. MŚP;

b)

koszty przedmiotowych stanowisk mogą zostać pokryte z budżetu Europejskiej Rady ds. Innowacji i Agencji Wykonawczej ds. MŚP.

7.   Warunki zatrudnienia pracowników zatrudnionych na czas określony, o których mowa w ust. 6, określa się zgodnie z odpowiednimi zasadami stosowanymi przez Europejską Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP. Przyjęcie nowej umowy na podstawie ust. 6 powoduje rozwiązanie umowy z Komisją i prowadzi do rozpoczęcia nowego okresu próbnego.

8.   Jeżeli pracownik, o którym mowa w ust. 6, odmówi zawarcia umowy z agencją ustanowioną w drodze niniejszej decyzji, Komisja może rozwiązać z nim umowę zgodnie z art. 47 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Artykuł 21

Likwidacja Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności i środki przejściowe

1.   Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności przestaje istnieć z dniem 1 kwietnia 2021 r., a następnie zostaje zlikwidowana zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 i ust. 2–5 niniejszego artykułu.

2.   Pracownicy Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności zostają przeniesieni zgodnie z art. 17 ust. 2–7 i art. 18 ust. 2–5 oraz art. 19. Pracownicy ci są uprawnieni do wykonywania telepracy w pełnym wymiarze czasu pracy w swoim miejscu zamieszkania od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. Pracownicy, którzy odmówią przeniesienia się do agencji ustanowionej w drodze niniejszej decyzji i kontynuują wykonywanie swoich zadań przejętych przez tę agencję w celu odbycia okresu wypowiedzenia, o którym mowa w art. 47 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, są uprawnieni do wykonywania telepracy w pełnym wymiarze czasu pracy w swoim miejscu zamieszkania od dnia 1 kwietnia 2021 r. do końca okresu wypowiedzenia.

3.   Niezależnie od przepisów art. 19 ust. 1 Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji przejmuje od Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności wszelkie działania pomocnicze, które nie są przydzielone do konkretnego programu.

4.   Europejska Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Cyfryzacji, Europejska Rada ds. Innowacji i Agencja Wykonawcza ds. MŚP i Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych przejmują wszystkie aktywa i zobowiązania związane z działaniami przejętymi od Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności oraz wszystkie aktywa i zobowiązania związane z działaniami pomocniczymi, o których mowa w ust. 3.

5.   Dwaj likwidatorzy wyznaczeni przez Komisję zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 58/2003 weryfikują i potwierdzają, czy wszystkie działania Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności zostały albo zakończone, albo przejęte i czy wszystkie pozostałe aktywa i zobowiązania zostały przejęte przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji, Europejską Radę ds. Innowacji i Agencję Wykonawczą ds. MŚP oraz Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych. Likwidatorzy ustalają wszelkie wyniki netto Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności po likwidacji. Następnie potwierdzają jej likwidację.

Artykuł 22

Okres przejściowy dotyczący Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Cyfryzacji

1.   Komisja zarządza Europejską Agencją Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji do czasu uzyskania przez agencję zdolności operacyjnej do wykonywania własnego budżetu.

2.   Do celów ust. 1 dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności pełni funkcję dyrektora tymczasowego i wykonuje wszystkie obowiązki powierzone dyrektorowi.

Artykuł 23

Termin mobilności pracowników

1.   Pracownicy, o których mowa w art. 17–21, zostają przeniesieni do odpowiedniej agencji ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021 r.

2.   Do celów odbycia okresu wypowiedzenia, o którym mowa w art. 47 warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, pracownicy kontraktowi i pracownicy zatrudnieni na czas określony, o których mowa w art. 18, 19 i 21, którzy odmówią przeniesienia się do odpowiedniej agencji ustanowionej w drodze niniejszej decyzji, zostają przeniesieni do tej agencji i kontynuują wykonywanie swoich zadań do końca okresu wypowiedzenia.

SEKCJA V

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 24

Uchylenie

1.   Decyzje wykonawcze Komisji 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE i 2013/770/UE tracą moc ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2021 r.

2.   Odesłania do uchylonych decyzji należy traktować jako odesłania do niniejszej decyzji.

Artykuł 25

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 kwietnia 2021 r. Art. 3 ust. 2 i art. 22 stosuje się jednak od dnia 16 lutego 2021 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 11 z 16.1.2003, s. 1.

(2)  C(2020) 4240 final.

(3)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/801/UE z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci oraz uchylenia decyzji 2007/60/WE zmienionej decyzją 2008/593/WE (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 65).

(4)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/771/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz uchylenia decyzji 2004/20/WE i 2007/372/WE (Dz.U. L 341 z 18.12.2013, s. 73).

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/778/UE z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych i uchylenia decyzji 2008/46/WE (Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 54).

(6)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/779/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych i uchylenia decyzji 2008/37/WE (Dz.U. L 346 z 20.12.2013, s. 58).

(7)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/776/UE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia „Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego” i uchylenia decyzji 2009/336/WE (Dz.U. L 343 z 19.12.2013, s. 46).

(8)  Decyzja wykonawcza Komisji 2013/770/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności oraz uchylenia decyzji 2004/858/WE (Dz.U. L 341 z 18.12.2013, s. 69), zmieniona decyzją wykonawczą Komisji 2014/927/UE z dnia 17 grudnia 2014 r. w celu przekształcenia Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności w Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności. (Dz.U. L 363 z 18.12.2014, s. 183).

(9)  C(2020) 2880 final.

(10)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).

(11)  Sprawozdanie specjalne nr 14/2014 – W jaki sposób instytucje i organy UE obliczają, ograniczają i kompensują własną emisję gazów cieplarnianych?, Europejski Trybunał Obrachunkowy.

(12)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE.

(13)  Komunikat COM(2019) 640 Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.

(14)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/856 z dnia 26 lutego 2019 r. uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do działania funduszu innowacyjnego (Dz.U. L 140 z 28.5.2019, s. 6).

(15)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1294 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie unijnego mechanizmu finansowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz.U. L 303 z 17.9.2020, s. 1).

(16)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 56).

(17)  Decyzja Rady 2008/376/WE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu (Dz.U. L 130 z 20.5.2008, s. 7).

(18)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

(19)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104); decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).

(20)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 185).

(21)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).

(22)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1953/2017 z dnia 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 i (UE) nr 283/2014 w odniesieniu do propagowania łączności internetowej w społecznościach lokalnych (Dz.U. L 286 z 1.11.2017, s. 1); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

(23)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104); decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).

(24)  Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Współpraca, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 86).

(25)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt oraz dotyczącymi zdrowia roślin i materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, zmieniające dyrektywy Rady 98/56/WE, 2000/29/WE i 2008/90/WE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002, (WE) nr 882/2004 i (WE) nr 396/2005, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające decyzje Rady 66/399/EWG, 76/894/EWG i 2009/470/WE (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 1).

(26)  Zmienioną decyzją wykonawczą Komisji 2014/927/UE z dnia 17 grudnia 2014 r. w celu przekształcenia Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności w Agencję Wykonawczą ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności (Dz.U. L 363 z 18.12.2014, s. 183).

(27)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1350/2007/WE (Dz.U. L 86 z 21.3.2014, s. 1).

(28)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104); decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).

(29)  Decyzja Rady 2006/974/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Możliwości, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 299).

(30)  Decyzja Rady 2006/971/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego Współpraca, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 86).

(31)  Decyzja Rady 2006/973/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Ludzie”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 270).

(32)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 56).

(33)  Decyzja Rady 2008/376/WE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu badawczego Funduszu Badawczego Węgla i Stali i wieloletnich wytycznych technicznych dotyczących tego programu (Dz.U. L 130 z 20.5.2008, s. 7).

(34)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104); decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).

(35)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1287/2013 ustanawiające program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) (2014–2020) i uchylające decyzję nr 1639/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 33).

(36)  Realizacja tych działań jest objęta następującymi decyzjami w sprawie finansowania: C(2019) 8928 z dnia 17.12.2019 na rok 2020, C(2019) 76 z dnia 16.1.2019 na rok 2019, C(2017) 7379 z dnia 9.11.2017 na rok 2018, C(2017) 204 z dnia 23.1.2017 na rok 2017, C(2015) 8547 z dnia 7.12.2015 na rok 2016.

(37)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 254/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wieloletniego programu na rzecz konsumentów na lata 2014–2020 oraz uchylające decyzję nr 1926/2006/WE (Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 42).

(38)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylające decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 221).

(39)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50).

(40)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1475 z dnia 2 października 2018 r. ustanawiające ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1288/2013, rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 i decyzję nr 1313/2013/UE (Dz.U. L 250 z 4.10.2018, s. 1).

(41)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiające program „Europa dla obywateli” na lata 2014–2020 (Dz.U. L 115 z 17.4.2014, s. 3).

(42)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 375/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. ustanawiające Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej („inicjatywa »Wolontariusze pomocy UE«”) (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 1).

(43)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 447/2014 z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 231/2014 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II) (Dz.U. L 132 z 3.5.2014, s. 32).

(44)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 232/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Europejski Instrument Sąsiedztwa (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 27).

(45)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 233/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju na lata 2014-2020 (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 44).

(46)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 234/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanawiające Instrument Partnerstwa na rzecz Współpracy z Państwami Trzecimi (Dz.U. L 77 z 15.3.2014, s. 77).

(47)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 617/2007 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie realizacji 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju na mocy umowy o partnerstwie AKP-WE (Dz.U. L 152 z 13.6.2007, s. 1); rozporządzenie Rady (UE) 2015/322 z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie realizacji 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju (Dz.U. L 58 z 3.3.2015, s. 1).

(48)  Decyzja Rady 2006/910/WE ustanawiająca projekty kwalifikujące się do finansowania na podstawie Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki odnawiającej program współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego (2006–2013) (Dz.U. L 346 z 9.12.2006, s. 33).

(49)  Decyzja Rady 2006/964/WE ustanawiająca projekty kwalifikujące się do finansowania na podstawie przepisów Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Kanady ustanawiającej ramy współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia oraz młodzieży (2006–2013) (Dz.U. L 397 z 30.12.2006, s. 14).

(50)  Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie (2007–2013) (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 45).

(51)  Decyzja nr 1855/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca Program Kultura (2007–2013) (Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 1).

(52)  Decyzja nr 1904/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program Europa dla Obywateli na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007–2013 (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 32).

(53)  Decyzja nr 1719/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program „Młodzież w działaniu” na okres 2007–2013 (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 30).

(54)  Decyzja nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program wspierający europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007) (2007–2013) (Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 12).

(55)  Decyzja nr 1298/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca program Erasmus Mundus (II) na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi (Dz.U. L 340 z 19.12.2008, s. 83).

(56)  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1041/2009/WE ustanawiająca program w zakresie współpracy audiowizualnej ze specjalistami z krajów trzecich (MEDIA Mundus) (na lata 2011–2013) (Dz.U. L 288 z 4.11.2009, s. 10).

(57)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 443/92 ustanawiające projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego kwalifikujące się do finansowania na podstawie przepisów dotyczących pomocy na rzecz współpracy gospodarczej z rozwijającymi się krajami Azji (Dz.U. L 52 z 27.2.1992, s. 1).

(58)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 ustanawiające projekty w dziedzinach szkolnictwa wyższego i młodzieży kwalifikujące się do finansowania na podstawie przepisów w zakresie Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) (Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82).

(59)  Rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające projekty w dziedzinie szkolnictwa podstawowego, kształcenia średniego i szkolnictwa wyższego oraz młodzieży kwalifikujące się do finansowania na podstawie przepisów w zakresie Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1).

(60)  Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego kwalifikujące się do finansowania na podstawie przepisów w zakresie Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41).

(61)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 ustanawiające projekty w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży kwalifikujące się do finansowania na podstawie przepisów w zakresie Instrumentu Finansowania Współpracy z Państwami i Terytoriami Uprzemysłowionymi oraz Innymi Państwami i Terytoriami o Wysokim Dochodzie (Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 41).

(62)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1291/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) oraz uchylające decyzję nr 1982/2006/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 104); decyzja Rady 2013/743/UE z dnia 3 grudnia 2013 r. ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) i uchylająca decyzje 2006/971/WE, 2006/972/WE, 2006/973/WE, 2006/974/WE i 2006/975/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 965).

(63)  Decyzja Rady 2006/972/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotycząca programu szczegółowego „Pomysły”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 243).

(64)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

(65)  Rozporządzenie Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 z dnia 29 lutego 1968 r. ustanawiające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1).

(66)  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie stosowania przez służby Komisji systemu ekozarządzania i audytu (EMAS).

(67)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1653/2004 z dnia 21 września 2004 r. w sprawie typowego rozporządzenia finansowego dla agencji wykonawczych odpowiedzialnych za niektóre czynności dotyczące obsługi programów wspólnotowych (Dz.U. L 297 z 22.9.2004, s. 6).

(68)  Decyzje administracyjne i budżetowe podjęte na 2291. posiedzeniu z dnia 10 kwietnia 2019 r.


Top