EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0157

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/157 z dnia 9 lutego 2021 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1616 w odniesieniu do armatury przemysłowej, procedur zgrzewania, urządzeń w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła, kotłów płomienicowo-płomieniówkowych, rurociągów przemysłowych metalowych, miedzi i stopów miedzi, wyposażenia i osprzętu do LPG oraz urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

C/2021/857

OJ L 46, 10.2.2021, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/157/oj

10.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/40


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/157

z dnia 9 lutego 2021 r.

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1616 w odniesieniu do armatury przemysłowej, procedur zgrzewania, urządzeń w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła, kotłów płomienicowo-płomieniówkowych, rurociągów przemysłowych metalowych, miedzi i stopów miedzi, wyposażenia i osprzętu do LPG oraz urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (1), w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 12 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE (2) w przypadku urządzeń ciśnieniowych lub zespołów, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2 tej dyrektywy, zgodnych z normami zharmonizowanymi (lub ich częściami), do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają one zasadnicze wymagania bezpieczeństwa objęte tymi normami lub ich częściami, określone w załączniku I do tej dyrektywy.

(2)

Pismem M/071 z dnia 1 sierpnia 1994 r. Komisja zwróciła się do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) z wnioskiem o opracowanie, w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych, norm związanych z produktami oraz norm o charakterze horyzontalnym na potrzeby dyrektywy 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3). Dyrektywa ta została zastąpiona dyrektywą 2014/68/UE bez zmiany zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku I do dyrektywy 97/23/WE.

(3)

Na podstawie wniosku M/071 w celu odzwierciedlenia aktualnego stanu techniki CEN poddał przeglądowi i zmienił niektóre z obowiązujących norm zharmonizowanych. W szczególności CEN dokonał przeglądu norm zharmonizowanych EN ISO 4126-3:2006, EN 12542:2010 i EN 13175:2014, w wyniku czego przyjęto normy zharmonizowane EN ISO 4126-3:2020 w sprawie urządzeń zabezpieczających, EN 12542:2020 i EN 13175:2019+A1:2020 w sprawie wyposażenia i osprzętu do LPG; normy zharmonizowanej EN 12735-1:2016, w wyniku czego przyjęto normę zharmonizowaną EN 12735-1:2020 dotyczącą miedzi i stopów miedzi; oraz normy zharmonizowanej EN 12953-5:2002, w wyniku czego przyjęto normę zharmonizowaną EN 12953-5:2020 dotyczącą kotłów płomienicowo-płomieniówkowych. CEN dokonał również przeglądu norm zharmonizowanych EN 14276-1:2006+A1:2011 i EN 14276-2:2007+A1:2011, w wyniku czego przyjęto normy zharmonizowane EN 14276-1:2020 i EN 14276-2:2020 dotyczące urządzeń ciśnieniowych w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła, a także normy zharmonizowanej EN ISO 15620:2000, w wyniku czego przyjęto normę zharmonizowaną EN ISO 15620:2019 dotyczącą zgrzewania.

(4)

CEN dokonał ponadto przeglądu i zmiany szeregu norm zharmonizowanych dotyczących armatury przemysłowej. Mianowicie CEN zmienił normy zharmonizowane EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006 i EN ISO 21787:2006. CEN dokonał także przeglądu normy zharmonizowanej EN 16767:2016, w wyniku czego przyjęto normę zharmonizowaną EN 16767:2020 dotyczącą armatury przemysłowej.

(5)

CEN zmienił również normy zharmonizowane EN 13480-2:2017 i EN 13480-3:2017 dotyczące rurociągów przemysłowych metalowych.

(6)

Komisja wraz z CEN oceniła, czy te normy dotyczące urządzeń ciśnieniowych, zmienione lub poddane przeglądowi przez CEN, są zgodne z wnioskiem M/071.

(7)

Normy dotyczące urządzeń ciśnieniowych zmienione lub poddane przeglądowi przez CEN spełniają wymagania, które mają uwzględniać i o których mowa w załączniku I do dyrektywy 2014/68/UE. Odniesienia do tych norm należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(8)

Odniesienia do zmienionych lub poddanych przeglądowi wersji norm mają zostać opublikowane dla norm: EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 oraz EN ISO 4126-3:2006. Należy zatem wycofać z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (4) odniesienia do norm EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 oraz EN ISO 4126-3:2006.

(9)

Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na dostosowanie swoich produktów do zmienionych lub poddanych przeglądowi wersji zharmonizowanych norm dotyczących armatury przemysłowej, procedur zgrzewania, urządzeń w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła, kotłów płomienicowo-płomieniówkowych, rurociągów przemysłowych metalowych, miedzi i stopów miedzi, wyposażenia i osprzętu do LPG oraz urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, należy odroczyć wycofanie odniesień do tych norm.

(10)

Załącznik I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1616 (5) zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/68/UE. Odniesienia do norm zharmonizowanych EN ISO 4126-3:2020, EN 12542:2020, EN 12735-1:2020, EN 12953-5:2020, EN 13175:2019+A1:2020, EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 14276-1:2020, EN 14276-2:2020, EN ISO 15620:2019, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16135:2006/A1:2019, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16136:2006/A1:2019, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16137:2006/A1:2019, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16138:2006/A1:2019, EN ISO 16139:2006, EN ISO 16139:2006/A1:2019, EN 16767:2020, EN ISO 21787:2006 oraz EN ISO 21787:2006/A1:2019 należy włączyć do tego załącznika.

(11)

Załącznik II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1616 zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/68/UE, które wycofuje się z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Odniesienia do norm zharmonizowanych: EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 oraz EN ISO 4126-3:2006 należy włączyć do tego załącznika.

(12)

Odniesienie do normy zharmonizowanej EN 13480-2:2017 i odniesienia do zmian do niej EN 13480-2:2017/A1:2018, EN 13480-2:2017/A2:2018 oraz EN 13480-2:2017/A3:2018 są zawarte w załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1616. Wprowadzono dodatkową zmianę do normy EN 13480-2:2017. Należy zastąpić odpowiednią pozycję w tym załączniku, dodając odniesienia do zmiany EN 13480-2:2017/A7:2020.

(13)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2019/1616.

(14)

Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie w dniu jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1616 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

W załączniku II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1616 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 lutego 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, s. 164).

(3)  Dyrektywa 97/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. L 181 z 9.7.1997, s. 1).

(4)  Dz.U. C 326 z 14.9.2018, s. 94.

(5)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1616 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących urządzeń ciśnieniowych, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE (Dz.U. L 250 z 30.9.2019, s. 95).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1616 wprowadza się następujące zmiany:

1)

pozycja 11 otrzymuje brzmienie:

Nr

Odniesienie do normy

„11.

EN 13480-2:2017

Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 2: Materiały

EN 13480-2:2017/A1:2018

EN 13480-2:2017/A2:2018

EN 13480-2:2017/A3:2018

EN 13480-2:2017/A7:2020”

2)

dodaje się pozycje w brzmieniu:

Nr

Odniesienie do normy

„24.

EN ISO 4126-3:2020

Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia – Część 3: Kombinacja zaworu bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczającego z płytką bezpieczeństwa (ISO 4126-3:2020)

25.

EN 12542:2020

Wyposażenie i osprzęt do LPG – Stalowe spawane stacjonarne zbiorniki walcowe, produkowane seryjnie, do magazynowania skroplonego gazu węglowodorowego (LPG), o pojemności nie większej niż 13 m3 – Projektowanie i wytwarzanie

26.

EN 12735–1:2020

Miedź i stopy miedzi – Rury okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych – Część 1: Rury do instalacji rurowych

27.

EN 12953-5:2020

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów

28.

EN 13175:2019 +A1:2020

Wyposażenie i osprzęt do LPG – Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)

29.

EN 13480-3:2017

Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3: Projektowanie i obliczenia

EN 13480-3:2017/A2:2020

EN 13480-3:2017/A3:2020

30.

EN 14276–1:2020

Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła – Część 1: Zbiorniki – Wymagania ogólne

31.

EN 14276-2:2020

Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach chłodniczych i pompach ciepła – Część 2: Przewody rurowe – Wymagania ogólne

32.

EN ISO 15620:2019

Zgrzewanie – Zgrzewanie tarciowe metali (ISO 15620:2019)

33.

EN ISO 16135:2006

Armatura przemysłowa – Kurki kulowe z tworzyw termoplastycznych (ISO 16135:2006)

EN ISO 16135:2006/A1:2019

34.

EN ISO 16136:2006

Armatura przemysłowa – Przepustnice z tworzyw termoplastycznych (ISO 16136:2006)

EN ISO 16136:2006/A1:2019

35.

EN ISO 16137:2006

Armatura przemysłowa – Zawory zwrotne z tworzyw termoplastycznych (ISO 16137:2006)

EN ISO 16137:2006/A1:2019

36.

EN ISO 16138:2006

Armatura przemysłowa – Zawory membranowe z tworzyw termoplastycznych (ISO 16138:2006)

EN ISO 16138:2006/A1:2019

37.

EN ISO 16139:2006

Armatura przemysłowa – Zasuwy z tworzyw termoplastycznych (ISO 16139:2006)

EN ISO 16139:2006/A1:2019

38.

EN 16767:2020

Armatura przemysłowa – Armatura zwrotna metalowa

39.

EN ISO 21787:2006

Armatura przemysłowa – Zawory z tworzyw termoplastycznych (ISO 21787:2006)

EN ISO 21787:2006/A1:2019”


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1616 dodaje się pozycje w brzmieniu:

Nr

Odniesienie do normy

Data wycofania

„22.

EN 12542:2010

Sprzęt do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG) i wyposażenie dodatkowe – Stacjonarne spawane stalowe zbiorniki walcowe, produkowane seryjnie, do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG), o pojemności nie większej niż 13 m3 – Projektowanie i wytwarzanie

10 sierpnia 2022 r.

23.

EN 12735–1:2016

Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych – Część 1: Rury do instalacji rurowych

10 sierpnia 2022 r.

24.

EN 12953-5:2002

Kotły płomienicowo-płomieniówkowe – Część 5: Badania podczas wytwarzania, sporządzanie dokumentacji i znakowanie części ciśnieniowych kotłów

10 sierpnia 2022 r.

25.

EN 13175:2014

Wyposażenie i osprzęt do LPG – Specyfikacja i badania zaworów i osprzętu zbiorników ciśnieniowych do skroplonego gazu węglowodorowego (LPG)

10 sierpnia 2022 r.

26.

EN 13480-3:2017

Rurociągi przemysłowe metalowe – Część 3: Projektowanie i obliczenia

10 sierpnia 2022 r.

27.

EN 14276-1:2006 +A1:2011

Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła – Część 1: Zbiorniki – Wymagania ogólne

10 sierpnia 2022 r.

28.

EN 14276-2:2007 +A1:2011

Urządzenia ciśnieniowe w instalacjach ziębniczych i pompach ciepła – Część 2: Przewody rurowe – Wymagania ogólne

10 sierpnia 2022 r.

29.

EN 16767:2016

Armatura przemysłowa – Armatura zwrotna stalowa i żeliwna

10 sierpnia 2022 r.

30.

EN ISO 15620:2000

Zgrzewanie – Zgrzewanie tarciowe metali (ISO 15620:2000)

10 sierpnia 2022 r.

31.

EN ISO 16135:2006

Armatura przemysłowa – Kurki kulowe z tworzyw termoplastycznych (ISO 16135:2006)

10 sierpnia 2022 r.

32.

EN ISO 16136:2006

Armatura przemysłowa – Przepustnice z tworzyw termoplastycznych (ISO 16136:2006)

10 sierpnia 2022 r.

33.

EN ISO 16137:2006

Armatura przemysłowa – Zawory zwrotne z tworzyw termoplastycznych (ISO 16137:2006)

10 sierpnia 2022 r.

34.

EN ISO 16138:2006

Armatura przemysłowa – Zawory membranowe z tworzyw termoplastycznych (ISO 16138:2006)

10 sierpnia 2022 r.

35.

EN ISO 16139:2006

Armatura przemysłowa – Zasuwy z tworzyw termoplastycznych (ISO 16139:2006)

10 sierpnia 2022 r.

36.

EN ISO 21787:2006

Armatura przemysłowa – Zawory z tworzyw termoplastycznych (ISO 21787:2006)

10 sierpnia 2022 r.

37.

EN ISO 4126-3:2006

Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia – Część 3: Kombinacja zaworu bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczającego z płytką bezpieczeństwa (ISO 4126-3:2006)

10 sierpnia 2022 r.”


Top