EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0085

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/85 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczących kontrahentów centralnych, którzy działają za zezwoleniem i pod nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2021/379

OJ L 29, 28.1.2021, p. 27–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/85/oj

28.1.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 29/27


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2021/85

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie równoważności ram regulacyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczących kontrahentów centralnych, którzy działają za zezwoleniem i pod nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1), w szczególności jego art. 25 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Procedura uznawania kontrahentów centralnych (dalej „CCP”) z siedzibą w państwach trzecich określona w art. 25 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 ma umożliwić CCP mającym siedzibę i posiadającym zezwolenie w państwach trzecich, których standardy regulacyjne są równoważne standardom ustanowionym w tymże rozporządzeniu, świadczenie usług rozliczeniowych na rzecz członków rozliczających lub systemów obrotu mających siedzibę w Unii. Procedura uznawania kontrahentów centralnych oraz decyzje o równoważności ram regulacyjnych przewidziane we wspomnianym rozporządzeniu przyczyniają się do osiągnięcia nadrzędnego celu rozporządzenia (UE) nr 648/2012, jakim jest zmniejszenie ryzyka systemowego poprzez rozszerzenie zakresu wykorzystania bezpiecznych i solidnych CCP do rozliczania kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, w tym również wówczas, gdy CCP mają swoją siedzibę i uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w państwie trzecim.

(2)

Aby system prawny państwa trzeciego mógł zostać uznany za równoważny systemowi prawnemu Unii w odniesieniu do CCP, istotne skutki obowiązujących rozwiązań prawnych i nadzorczych powinny być równoważne z wymogami Unii pod względem osiąganych celów regulacyjnych. Celem takiej oceny równoważności jest zatem sprawdzenie, czy rozwiązania prawne i nadzorcze w danym państwie trzecim gwarantują, że CCP mający siedzibę i posiadający zezwolenie w tym państwie nie narażają członków rozliczających oraz systemów obrotu mających siedzibę w Unii na wyższy poziom ryzyka niż ten, na jaki mogliby oni być narażeni w przypadku korzystania z usług CCP posiadających zezwolenie w Unii, a co za tym idzie, że nie powodują niedopuszczalnego poziomu ryzyka systemowego w Unii.

(3)

Ocena równoważności rozwiązań prawnych i nadzorczych Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) z rozwiązaniami prawnymi i nadzorczymi Unii nie powinna zatem opierać się wyłącznie na analizie porównawczej prawnie wiążących wymogów mających zastosowanie do CCP w USA, lecz również na ocenie skutków tych wymogów i ich adekwatności jako środka służącego ograniczaniu ryzyka, na które mogą być narażeni członkowie rozliczający oraz systemy obrotu z siedzibą w Unii.

(4)

Zgodnie z art. 25 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, aby funkcjonujące w państwie trzecim rozwiązania prawne i nadzorcze dotyczące CCP, którzy uzyskali zezwolenie w tym państwie, zostały uznane za równoważne z rozwiązaniami ustanowionymi w tym rozporządzeniu, muszą być spełnione trzy warunki.

(5)

Po pierwsze CCP, którzy uzyskali zezwolenie w państwie trzecim, muszą spełniać prawnie wiążące wymogi równoważne wymogom ustanowionym w tytule IV rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

(6)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd USA („Komisja Papierów Wartościowych i Giełd”) jest właściwym organem w sprawach udzielania zezwoleń CCP i sprawowania nad nimi nadzoru w związku z transakcjami w obrocie papierami wartościowymi i kontraktami pochodnymi opartymi na jednym papierze wartościowym, kredycie lub wąsko zdefiniowanym zbiorze lub indeksie papierów wartościowych („instrumenty pochodne oparte na papierach wartościowych”). Kontrakty pochodne, które wchodzą w zakres kompetencji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, odpowiadają zatem podzbiorowi kontraktów pochodnych objętych przepisami dotyczącymi CCP określonymi w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012. Inne kontrakty pochodne podlegają kompetencji Commodity Futures Trading Commission (CFTC) USA, w odniesieniu do których Komisja przyjęła już decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/377 (2). Bieżąca ocena dotyczy zatem wyłącznie równoważności rozwiązań prawnych i nadzorczych mających zastosowanie w USA do CCP działających pod nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, nie dotyczy natomiast rozwiązań prawnych i nadzorczych mających zastosowanie do CCP, którzy świadczą usługi rozliczeniowe wchodzące w zakres kompetencji CFTC. W przypadku gdy CCP znajduje się pod nadzorem zarówno Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, jak i CFTC, niniejsza decyzja powinna więc dotyczyć danego CCP wyłącznie w zakresie, w jakim świadczy on usługi rozliczeniowe wchodzące w zakres kompetencji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

(7)

Prawnie wiążące wymogi mające zastosowanie w USA do CCP znajdujących się pod nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd określono w przepisach mających zastosowanie do „agencji rozliczeniowych”, zawartych w ustawie o giełdach papierów wartościowych z 1934 r. („ustawa o giełdach”, ang. „the Exchange Act”) (3), ustawie o reformie Wall Street i ochronie konsumentów („ustawa Dodda-Franka”, ang. „the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”) (4) oraz w regulacjach przyjętych na jej mocy przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Ponadto wewnętrzne przepisy, strategie i procedury CCP zarejestrowanych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd są dla tych CCP prawnie wiążące. Dnia 1 października 2020 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd opublikowała sprawozdanie, w którym opisała obowiązujące przepisy oraz sposób, w jaki mają one zastosowanie do CCP znajdujących się pod nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (5).

(8)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd definiuje „CCP” jako agencje rozliczeniowe, które działają pomiędzy kontrahentami, stając się nabywcą dla każdego sprzedawcy i sprzedawcą dla każdego nabywcy. Termin „agencja rozliczeniowa” zdefiniowano w sekcji 23A ustawy o giełdach papierów wartościowych z 1934 r. jako każdą osobę, która działa jako pośrednik w dokonywaniu płatności lub dostaw, lub w obu tych przypadkach, w związku z transakcjami w obrocie papierami wartościowymi lub która dostarcza instrumenty do celów porównania danych dotyczących warunków rozliczenia transakcji w obrocie papierami wartościowymi, aby ograniczyć liczbę rozliczeń takich transakcji, lub do celów przydziału obowiązków związanych z rozliczeniem transakcji w obrocie papierami wartościowymi.

(9)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może wyznaczyć agencje rozliczeniowe jako agencje posiadające bardziej złożony profil ryzyka. Uznaje się, że CCP rozliczający swapy papierów wartościowych ma zawsze bardziej złożony profil ryzyka. Co więcej, zgodnie z ustawą Dodda-Franka Financial Stability Oversight Council może wyznaczyć CCP jako CCP o znaczeniu systemowym. CCP o bardziej złożonym profilu ryzyka lub CCP o znaczeniu systemowym uznaje się za „regulowane agencje rozliczeniowe” (ang. „covered clearing agencies”). Do takich CCP zastosowanie mają rozszerzone ramy prawne ustanowione w zasadzie 17Ad-22 lit. d) i e) Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie równoważności prawnie wiążących wymogów USA mających zastosowanie do CCP, którzy muszą przestrzegać tych rozszerzonych ram prawnych.

(10)

Zgodnie z ustawą o giełdach, ustawą Dodda-Franka i przepisami Komisji Papierów Wartościowych i Giełd CCP zajmujący się rozliczaniem papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych opartych na papierach wartościowych, nazywanych we wspomnianych aktach prawnych swapami papierów wartościowych, ma obowiązek zarejestrować się w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd lub zwrócić się o zwolnienie z rejestracji.

(11)

W ustawie o giełdach nie przewidziano szczególnych narzędzi ani rozwiązań służących zapewnieniu przestrzegania ustanowionych w niej wymogów. Mimo iż przy ustanawianiu własnych przepisów i procedur CCP może uwzględnić swoje indywidualne cechy i okoliczności, np. swoją strukturę własności i zarządzania, skutki dla bezpośrednich i pośrednich uczestników, swoich członków, obsługiwane rynki oraz ryzyko związane z rozliczanymi produktami, CCP musi zawrzeć w swoich wewnętrznych przepisach i procedurach szczegółowe uregulowania dotyczące sposobu, w jaki dany CCP spełni wymogi ustanowione w ustawie o giełdach. Po zarejestrowaniu się przez CCP w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdzone przez nią przepisy, strategie i procedury stają się prawnie wiążące dla danego CCP.

(12)

Po rejestracji w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd CCP staje się „organizacją objętą samoregulacją” na mocy sekcji 3 lit. a) pkt 26 ustawy o giełdach, w związku z czym wszelkie zmiany w swoich przepisach musi przedkładać do zatwierdzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd sprawdza, czy proponowane zmiany w przepisach są zgodne z normami ustanowionymi w ustawie o giełdach i regulacjach Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

(13)

W USA prawnie wiążące wymogi dotyczące CCP uznanych za regulowane agencje rozliczeniowe mają strukturę dwupoziomową. Poziom pierwszy obejmuje zasady naczelne oraz wymogi ustanowione w sekcji 3 lit. a) pkt 23 i sekcji 17A ustawy o giełdach, tytułach VII i VIII ustawy Dodda-Franka oraz w regulacjach Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w szczególności w zasadzie 17Ad-22 („zasady naczelne”). Z kolei poziom drugi obejmuje wewnętrzne przepisy i procedury takich CCP, które są dla nich prawnie wiążące po rejestracji w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i co za tym idzie wchodzą w skład przepisów, których przestrzeganie podlega nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Oceniając, czy CCP uznani za regulowane agencje rozliczeniowe przestrzegają prawnie wiążących wymogów równoważnych wymogom ustanowionym w tytule IV rozporządzenia (UE) nr 648/2012, Komisja musi uwzględnić prawnie wiążące wymogi ustanowione w wewnętrznych przepisach i procedurach tych CCP wraz z wymogami ustanowionymi w ustawie o giełdach i ustawie Dodda-Franka oraz w regulacjach Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

(14)

Aby CCP uznany za regulowaną agencję rozliczeniową mógł zostać zarejestrowany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, musi on (a także jego przepisy wewnętrzne) spełnić standardy wysokiego poziomu określone w zasadach naczelnych. Istotne skutki tych wymogów, uzupełnione wewnętrznymi przepisami i procedurami CCP, są równoważne skutkom przepisów ustanowionych w tytule IV rozporządzenia (UE) nr 648/2012. W szczególności CCP uznany za regulowaną agencję rozliczeniową musi spełniać wymogi dotyczące jego struktury organizacyjnej oraz przestrzegać zasad zapewniających szybkie i dokładne rozliczanie i rozrachunek, a także ochronę papierów wartościowych i funduszy, nad którymi sprawuje kontrolę, jak również ochronę inwestorów i interesu publicznego, w tym wymogi dotyczące np. kadry kierowniczej wyższego szczebla, zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontroli wewnętrznej, prowadzenia ewidencji, znacznych pakietów akcji, informacji przekazywanych właściwym organom, konfliktów interesów, ciągłości działania, outsourcingu, prowadzenia działalności gospodarczej i wyodrębniania, jak również ryzyka płynności, zabezpieczeń, polityki inwestycyjnej oraz ryzyka rozliczenia. Inne wymogi dotyczą warunków udziału i opłat, a także przepisów dotyczących podejmowania środków dyscyplinujących za naruszenia przepisów CCP przez uczestników.

(15)

Prawnie wiążące wymogi mające zastosowanie do CCP uznanych za regulowane agencje rozliczeniowe różnią się jednak pod pewnymi względami od przepisów zawartych w tytule IV rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

(16)

Po pierwsze, zgodnie z zasadami naczelnymi dotyczącymi ryzyka płynności nie wymaga się, aby CCP uznani za regulowane agencje rozliczeniowe utrzymywali kwalifikowalne zasoby płynności na potrzeby spełnienia zasady „pokrycia dwóch” ustanowionej w art. 44 rozporządzenie (UE) nr 648/2012, tj. zasoby płynności wystarczające co najmniej na wypadek niewykonania zobowiązania przez dwóch członków rozliczających, w odniesieniu do których ekspozycje są największe. CCP uznani za regulowane agencje rozliczeniowe w USA są jednak zobowiązani do ustanowienia procedur służących pokryciu wszelkich niezabezpieczonych niedoborów płynności, zapewniając w ten sposób, by w przypadku gdy straty przekraczają niewykonane zobowiązania członka rozliczającego, wobec którego posiadają oni największą ekspozycję, dostępne były zarezerwowane na ten cel zasoby. Ponadto zgodnie z zasadami naczelnymi wymaga się, aby CCP uznani za regulowane agencje rozliczeniowe stosowali zasadę „pokrycia dwóch” w przypadku, gdy rozliczają instrumenty pochodne oparte na papierach wartościowych. Mimo iż jest to inne podejście do zasady „pokrycia dwóch” ustanowionej w art. 42, 43 i 44 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, zasady naczelne wraz z wewnętrznymi przepisami i procedurami CCP prowadzą do istotnych skutków równoważnych skutkom zasady „pokrycia dwóch” ustanowionej w przepisach unijnych.

(17)

Po drugie, w zasadach naczelnych nie przewiduje się minimalnego okresu likwidacji. Wszyscy CCP uznani za regulowane agencje rozliczeniowe stosują jednak minimalny okres likwidacji wynoszący od dwóch do pięciu dni zgodnie ze swoimi wewnętrznymi przepisami i procedurami. Przepisy unijne określają minimalne okresy likwidacji wynoszące dwa dni w przypadku kontraktów pochodnych niebędących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym oraz pięć dni w przypadku kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, przy czym depozyt zabezpieczający jest zasadniczo pobierany na zasadzie netto. Dlatego też wewnętrzne przepisy i procedury CCP wywołują istotne skutki równoważne skutkom przepisów unijnych dotyczących okresów likwidacji.

(18)

Po trzecie, prawo Unii wymaga ponadto stosowania co najmniej jednego z trzech środków antycyklicznych w celu zapewnienia, by początkowe depozyty zabezpieczające nie uległy zbyt dużemu obniżeniu w okresach stabilnej koniunktury gospodarczej ani nie odnotowały nagłego wzrostu w okresach warunków skrajnych. W ten sposób te antycykliczne środki prowadzą do stabilnych i ostrożnie szacowanych depozytów zabezpieczających. Zasady naczelne nie zawierają żadnych takich szczególnych wymogów. CCP uznani za regulowane agencje rozliczeniowe mają jednak wewnętrzne przepisy i procedury wywołujące skutki antycykliczne. Dlatego też wewnętrzne przepisy i procedury CCP wywołują istotne skutki równoważne skutkom przepisów unijnych dotyczących antycykliczności.

(19)

Ponadto, jeżeli chodzi o wyodrębnianie i przenoszenie pozycji i zabezpieczenia klientów członków rozliczających, zgodnie z zasadą 17Ad-22 lit. e) pkt 14 wymaga się, aby przepisy, strategie i procedury CCP uznanych za regulowane agencje rozliczeniowe umożliwiały wyodrębnianie i przenoszenie pozycji klienta członka rozliczającego oraz powiązanego zabezpieczenia oraz skuteczną ochronę takich pozycji i zabezpieczenia przed niewykonaniem zobowiązania lub niewypłacalnością danego członka rozliczającego w przypadku, gdy wspomniani CCP rozliczają instrumenty pochodne oparte na papierach wartościowych lub mają bardziej złożony profil ryzyka, która to zasada opiera się tym samym na podobnych założeniach co przepisy zawarte w tytule IV rozporządzenia (UE) nr 648/2012. W przypadku zabezpieczeń pieniężnych i opcji notowanych na giełdzie zasady naczelne opierają się jednak na zasadach mających zastosowanie do członków rozliczających. Na takich rynkach zasady mające zastosowanie do członków rozliczających zapewniają już odpowiedni poziom wyodrębniania i przenoszenia, a co za tym idzie zapewniają odpowiednią ochronę pozycji i zabezpieczenia klienta. Obydwa podejścia mają podobne skutki, jeżeli chodzi o ochronę klienta, mimo że charakteryzują się innym podejściem do wyodrębniania i przenoszenia na poziomie członków rozliczających, a nie na poziomie CCP.

(20)

Rozwiązania prawne i nadzorcze USA mające zastosowanie do CCP uznanych za regulowane agencje rozliczeniowe należy zatem uznać za równoważne, pod warunkiem że wewnętrzne przepisy i procedury CCP ubiegających się o uznanie spełniają określone wymogi w zakresie zarządzania ryzykiem. W szczególności CCP powinien stosować dwudniowy okres likwidacji w odniesieniu do kontraktów pochodnych niebędących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i pięciodniowy okres likwidacji w odniesieniu do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, w obydwu przypadkach na zasadzie netto. Ponadto CCP powinien stosować środki służące ograniczeniu procykliczności, które pod względem zapewniania stabilnych i ostrożnie szacowanych depozytów zabezpieczających są równoważne dowolnemu z trzech środków określonych w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012.

(21)

Komisja stwierdza zatem, że rozwiązania prawne i nadzorcze Komisji Papierów Wartościowych i Giełd mające zastosowanie do CCP uznanych za regulowane agencje rozliczeniowe i obejmujące wymogi ustanowione w ustawie o giełdach, ustawie Dodda-Franka i regulacjach Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a także w wewnętrznych przepisach i procedurach zarejestrowanych CCP uznanych za regulowane agencje rozliczeniowe, należy uznać za prawnie wiążące wymogi równoważne wymogom ustanowionym w tytule IV rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w zakresie, w jakim spełniają one określone w niniejszej decyzji standardy dotyczące zarządzania ryzykiem.

(22)

Wyłącznie CCP, którzy przestrzegają zasad mających zastosowanie do regulowanych agencji rozliczeniowych oraz prawnie wiążących wymogów spełniających standardy zarządzania ryzykiem określone w niniejszej decyzji, mogą kwalifikować się do uznania przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). ESMA powinien zweryfikować, zgodnie z art. 25 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 648/2012, że wspomniane standardy zarządzania ryzykiem stanowią część wewnętrznych przepisów i procedur CCP podlegającego nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i ubiegającego się o uznanie w Unii. W szczególności ESMA powinien sprawdzić, czy CCP stosuje dwudniowy okres likwidacji w odniesieniu do kontraktów pochodnych niebędących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i pięciodniowy okres likwidacji w odniesieniu do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, w obydwu przypadkach na zasadzie netto, oraz czy CCP stosuje środki służące ograniczeniu procykliczności, które pod względem zapewniania stabilnych i ostrożnie szacowanych depozytów zabezpieczających są równoważne dowolnemu z trzech środków określonych w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012.

(23)

Zgodnie z art. 25 ust. 6 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 648/2012 rozwiązania prawne i nadzorcze dotyczące CCP mających siedzibę w państwie trzecim muszą także przewidywać prowadzony na bieżąco skuteczny nadzór i egzekwowanie prawa w odniesieniu do CCP w tym państwie trzecim.

(24)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd regularnie monitoruje CCP znajdujących się pod jej nadzorem. Oprócz uprawnień do dokonywania przeglądu i zatwierdzania zmian przepisów wewnętrznych, o które wnioskuje zarejestrowany CCP, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ma szerokie uprawnienia do zażądania przedłożenia kopii ksiąg rachunkowych i ewidencji CCP oraz do prowadzenia badań i kontroli na miejscu na potrzeby oceny istniejącego i nowego ryzyka, a także do monitorowania przestrzegania przez CCP obowiązujących go zasad oraz sprawowanego przez CCP nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników danego CCP jego wewnętrznych przepisów i procedur. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd jest uprawniona do wnioskowania o wprowadzenie zmian w przepisach i procedurach oraz może wszczynać postępowanie cywilne o nałożenie nakazu sądowego lub innego środka lub postępowania administracyjne w przypadku naruszenia mających zastosowanie zasad. Badanie przeprowadzone przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd może skutkować cofnięciem rejestracji, jeżeli nie zostaną podjęte działania w celu zaradzenia stwierdzonym brakom. Uprawnienia te mają zastosowanie także do CCP uznanych za regulowane agencje rozliczeniowe.

(25)

Komisja stwierdza zatem, że rozwiązania prawne i nadzorcze dotyczące CCP, w tym CCP uznanych za regulowane agencje rozliczeniowe, przewidują skuteczny bieżący nadzór i egzekwowanie prawa.

(26)

Zgodnie z art. 25 ust. 6 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 648/2012 rozwiązania prawne i nadzorcze państwa trzeciego muszą przewidywać skuteczny równoważny system uznawania CCP, którzy uzyskali zezwolenie w ramach systemów prawnych państw trzecich („CCP z państw trzecich”).

(27)

CCP spoza USA mogą zwrócić się do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z wnioskiem o rejestrację jako „agencja rozliczeniowa”. Jak dotąd Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wymagała takiej rejestracji, lub zwolnienia z niej, w przypadku usług rozliczania amerykańskich papierów wartościowych świadczonych obywatelom USA lub w przypadku swapów papierów wartościowych.

(28)

CCP spoza USA zarejestrowani w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd muszą przestrzegać odpowiednich wymogów USA, w tym regulacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd mających zastosowanie do zarejestrowanych agencji rozliczeniowych uznanych za regulowane agencje rozliczeniowe. Ustawa o giełdach przewiduje jednak szerokie kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w zakresie wyłączeń. Zgodnie z sekcją 17A lit. b) pkt 1 ustawy o giełdach Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może udzielić zwolnienia ze stosowania wymogów regulacyjnych, jeżeli jest to zgodne z interesem publicznym, ochroną inwestorów oraz celami sekcji 17A ustawy o giełdach, w tym w przypadku gdy takie zwolnienie służy szybkiemu i dokładnemu rozliczeniu i rozrachunkowi transakcji w obrocie papierami wartościowymi oraz zabezpieczeniu papierów wartościowych i funduszy. Zgodnie z sekcją 36 tej ustawy Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może, warunkowo lub bezwarunkowo, zwolnić każdą osobę, papier wartościowy lub transakcję, jak również klasę lub klasy osób, papierów wartościowych lub transakcji z podlegania przepisom ustawy o giełdach lub ustanowionym na jej mocy zasadom lub regulacjom w zakresie, w jakim takie zwolnienie jest konieczne lub odpowiednie z punktu widzenia interesu publicznego i jest zgodne z ochroną inwestorów. Ponadto zgodnie z sekcją 17A lit. k) ustawy o giełdach Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może udzielić zwolnienia, warunkowo lub bezwarunkowo, z rejestracji agencji rozliczeniowej w zakresie rozliczania swapów papierów wartościowych, jeżeli Komisja ta stwierdzi, że dana agencja rozliczeniowa podlega porównywalnemu, kompleksowemu nadzorowi sprawowanemu przez odpowiednie organy rządowe i ich regulacjom w kraju pochodzenia agencji rozliczeniowej.

(29)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd opublikowała oświadczenie o polityce i wytyczne (6) skierowane do CCP, którym udzielono zezwolenia w Unii. Wspomniane oświadczenie o polityce zawiera ogólne podsumowanie ram prawnych mających zastosowanie do CCP zarejestrowanych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz objaśnienie procesu ubiegania się o rejestrację i zwolnienia. Zawiera ono również przykłady stosowania przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd jej uprawnień w zakresie udzielania zwolnień w celu uniknięcia nakładania niepotrzebnych lub dublujących się wymogów lub wymogów niespójnych z wymogami mającymi zastosowanie do CCP w jurysdykcji jego kraju pochodzenia, w przypadku gdy ramy prawne danej jurysdykcji są zasadniczo spójne z zasadami dotyczącymi infrastruktur rynku finansowego publikowanymi przez Komitet ds. Systemów Płatności i Rozrachunku i Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych. Ponadto we wspomnianym oświadczeniu o polityce i wspomnianych wytycznych określono czynniki, jakie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd bierze pod uwagę, oceniając wnioski o przyznanie zwolnienia, oraz wyjaśniono, że Komisja Papierów Wartościowych i Giełd uwzględnia zakres, w jakim CCP podlega odpowiedniemu nadzorowi i egzekwowaniu prawa ze strony właściwego organu krajowego sprawującego nadzór nad danym CCP lub ze strony innych stosownych organów w jurysdykcji kraju pochodzenia. Na tej podstawie oraz z zastrzeżeniem przeprowadzenia przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oceny i wydania przez nią oświadczenia, że dane zwolnienie jest zgodne z ustawą o giełdach, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może udzielić zwolnienia CCP z siedzibą poza USA w celu uniknięcia nakładania niepotrzebnego lub dublującego się wymogu tej Komisji lub wymogu tej Komisji niespójnego z wymogami ustanowionymi w przepisach i regulacjach mających zastosowanie do CCP w jurysdykcji jego kraju pochodzenia w sposób porównywalny z równoważnym systemem uznawania CCP z państw trzecich ustanowionym w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012.

(30)

Komisja stwierdza zatem, że rozwiązania prawne i nadzorcze Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przewidują skuteczny równoważny system uznawania CCP z państw trzecich.

(31)

Uznaje się zatem, że rozwiązania prawne i nadzorcze mające zastosowanie do CCP w USA są zgodne z warunkami ustanowionymi w art. 25 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 w przypadku tych CCP, którzy muszą przestrzegać przepisów mających zastosowanie do regulowanych agencji rozliczeniowych i którzy są zarejestrowani i nadzorowani przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, przy czym wspomniane rozwiązania prawne i nadzorcze należy uznać za równoważne wymogom ustanowionym w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012.

(32)

Podstawę niniejszej decyzji stanowią obowiązujące w USA prawnie wiążące wymogi dotyczące CCP, którzy muszą przestrzegać przepisów mających zastosowanie do regulowanych agencji rozliczeniowych na dzień przyjęcia niniejszej decyzji. Komisja powinna, we współpracy z ESMA, regularnie monitorować zmiany ram prawnych i nadzorczych mających zastosowanie w USA do takich CCP oraz spełnianie warunków, na podstawie których podjęto niniejszą decyzję.

(33)

Co najmniej raz na trzy lata Komisja powinna przeprowadzić przegląd powodów, na podstawie których przyjęto niniejszą decyzję, w tym rozwiązań prawnych i nadzorczych mających zastosowanie w USA do CCP, którzy muszą przestrzegać przepisów mających zastosowanie do regulowanych agencji rozliczeniowych i którzy są zarejestrowani i nadzorowani przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Takie regularne przeglądy pozostają bez uszczerbku dla uprawnienia Komisji do przeprowadzenia szczegółowego przeglądu w dowolnym momencie, w przypadku gdy zmiany sytuacji sprawiają, że konieczne jest, by Komisja dokonała ponownej oceny rozstrzygnięcia dokonanego w niniejszej decyzji. Na podstawie ustaleń wynikających z regularnego lub szczegółowego przeglądu Komisja może podjąć decyzję o zmianie lub uchyleniu niniejszej decyzji w dowolnym momencie, w szczególności w przypadku gdy zmiany sytuacji wpływają na warunki, na podstawie których przyjęto niniejszą decyzję.

(34)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Papierów Wartościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Do celów art. 25 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 rozwiązania prawne i nadzorcze Stanów Zjednoczonych Ameryki odnoszące się do kontrahentów centralnych (CCP), którzy muszą przestrzegać przepisów mających zastosowanie do regulowanych agencji rozliczeniowych, ustanowionych w sekcji 3 lit. a) pkt 23 i sekcji 17A ustawy o giełdach papierów wartościowych z 1934 r., w tytułach VII i VIII ustawy o reformie Wall Street i ochronie konsumentów oraz w regulacjach przyjętych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych Ameryki na mocy wspomnianych ustaw, uznaje się za równoważne wymogom ustanowionym w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012 w przypadku gdy wewnętrzne przepisy i procedury takiego CCP obejmują szczegółowe środki zarządzania ryzykiem zapewniające obliczanie i pobieranie początkowych depozytów zabezpieczających na podstawie następujących parametrów:

a)

w przypadku kontraktów pochodnych realizowanych na rynkach regulowanych – dwudniowego okresu likwidacji obliczanego na zasadzie netto;

b)

w przypadku kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – pięciodniowego okresu likwidacji obliczanego na zasadzie netto;

c)

w przypadku wszystkich kontraktów pochodnych – środków służących ograniczeniu procykliczności równoważnych co najmniej jednemu z poniższych środków:

(i)

stosowaniu bufora depozytowego wynoszącego co najmniej 25 % kwoty wyliczonych depozytów zabezpieczających, do którego czasowego wyczerpania kontrahent centralny dopuszcza w okresach, w których wysokość wyliczonych wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego znacznie wzrasta;

(ii)

przypisaniu przynajmniej 25 % wagi obserwacjom w warunkach skrajnych w okresie retrospekcji;

(iii)

zapewnieniu wysokości wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego na poziomie nie niższym niż poziom, który wynikałby z obliczeń dokonanych w oparciu o zmienność oszacowaną w historycznym okresie retrospekcji wynoszącym 10 lat.

Artykuł 2

Nie później niż 3 lata po dacie wejścia w życie niniejszej decyzji, a następnie nie później niż co 3 lata po każdym poprzednim przeglądzie na mocy niniejszego artykułu, Komisja przeprowadza przegląd podstaw, w oparciu o które dokonano uznania, o którym mowa w art. 1.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 stycznia 2021 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.

(2)  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/377 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie równoważności ram regulacyjnych Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczących kontrahentów centralnych, którzy działają za zezwoleniem i pod nadzorem Commodity Futures Trading Commission, z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 70 z 16.3.2016, s. 32).

(3)  Sekcja 3 lit. a) pkt 23 oraz sekcja 17A.

(4)  Tytuły VII i VIII.

(5)  Staff Report on the Regulation of Clearing Agencies by Division of Trading and Markets Office of Compliance Inspections and Examinations, https://www.sec.gov/files/regulation-clearing-agencies-100120.pdf.

(6)  Oświadczenie dotyczące kontrahentów centralnych, którym udzielono zezwolenia na mocy rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego i którzy ubiegają się o rejestrację jako agencja rozliczeniowa lub o zwolnienie ze stosowania określonych wymogów określonych w ustawie o giełdach papierów wartościowych z 1934 r. [wersja nr 34-90492], opublikowane dnia 30 listopada 2020 r.


Top