EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2146

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/2146 z dnia 24 września 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku produkcji ekologicznej (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/2990

OJ L 428, 18.12.2020, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2146/oj

18.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 428/5


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/2146

z dnia 24 września 2020 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 w odniesieniu do wyjątkowych zasad produkcji w przypadku produkcji ekologicznej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (1), w szczególności jego art. 22 ust. 1 lit. b) i c),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozdziale III rozporządzenia (UE) 2018/848 ustanowiono ogólne przepisy dotyczące produkcji produktów ekologicznych.

(2)

Niektóre zdarzenia, takie jak ekstremalne zjawiska klimatyczne lub szeroko rozprzestrzenione choroby zwierząt lub roślin, mogą mieć poważne skutki dla produkcji ekologicznej w dotkniętych nimi gospodarstwach lub jednostkach produkcyjnych na terenie Unii. Aby umożliwić kontynuację lub przywrócenie produkcji ekologicznej, rozporządzenie (UE) 2018/848 przewiduje przyjęcie wyjątkowych zasad produkcji, pod warunkiem że są one ograniczone do sytuacji, które kwalifikują się jako okoliczności katastroficzne w Unii, z uwzględnieniem różnic w równowadze ekologicznej, w klimacie i warunkach lokalnych w regionach najbardziej oddalonych Unii.

(3)

Uwzględniając różnorodność przypadków i okoliczności, które mogą wystąpić w państwach członkowskich, oraz biorąc pod uwagę brak doświadczenia w stosowaniu art. 22 rozporządzenia (UE) 2018/848, na obecnym etapie nie jest możliwe ustalenie wspólnych kryteriów na poziomie Unii pozwalających określić, czy dana sytuacja może być zakwalifikowana jako okoliczności katastroficzne. Należy jednak należy ustanowić przepis mówiący, że państwo członkowskie, w którym taka sytuacja ma miejsce, powinno wydać formalną decyzję uznającą daną sytuację za okoliczności katastroficzne. Taka formalna decyzja powinna zostać wydana albo dla całego obszaru, albo dla konkretnego podmiotu.

(4)

Należy ograniczyć stosowanie wyjątkowych zasad produkcji w Unii do tego, co jest ściśle niezbędne do kontynuacji lub przywrócenia produkcji ekologicznej. Odstępstwa przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny być zatem ograniczone w czasie i powinny być przyznawane wyłącznie w odniesieniu do dotkniętych takimi okolicznościami rodzajów produkcji lub, w stosownych przypadkach, działek rolnych, oraz wszystkim zainteresowanym podmiotom na danym obszarze lub konkretnym podmiotom objętym formalną decyzją.

(5)

Konieczne jest ustanowienie w niniejszym rozporządzeniu wyjątkowych zasad produkcji, które mogą być stosowane w przypadku wystąpienia okoliczności katastroficznych w odniesieniu do produkcji roślinnej, zwierzęcej, akwakultury i produkcji wina, w postaci odstępstw i warunków tych odstępstw.

(6)

W przypadku, gdy podmioty dotknięte okolicznościami katastroficznymi nie mogą uzyskać dostępu do ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin lub materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji do ekologicznej produkcji roślin i produktów roślinnych innych niż materiał rozmnożeniowy roślin, konieczne jest zapewnienie tym podmiotom możliwości stosowania pod pewnymi warunkami nieekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin.

(7)

W przypadku gdy w gospodarstwie lub w jednostce produkcyjnej występuje duża śmiertelność zwierząt, w tym pszczół lub innych owadów, a podmioty nie mają dostępu do ekologicznych zwierząt, pszczół lub innych owadów w celu odnowienia lub odbudowania swojego stada, konieczne jest zapewnienie tym podmiotom możliwości stosowania w określonych warunkach zwierząt nieekologicznych.

(8)

Ponieważ niektóre ekstremalne zjawiska klimatyczne, takie jak poważne susze lub powodzie, mogą drastycznie ograniczyć dostępność paszy ekologicznej lub paszy w okresie konwersji, konieczne jest zapewnienie podmiotom, których to dotyczy, możliwości żywienia zwierząt gospodarskich paszą nieekologiczną.

(9)

Z uwagi na fakt, że niektóre zdarzenia, takie jak trzęsienia ziemi lub powódź, mogą częściowo zniszczyć pastwiska lub budynki inwentarskie w gospodarstwie lub w jednostce produkcyjnej, konieczne jest zapewnienie podmiotom, których to dotyczy, odstępstwa od obowiązku wypasu zwierząt gospodarskich lub utrzymywania ich zgodnie z maksymalną gęstością obsady w budynkach oraz minimalną powierzchnią pomieszczeń i przestrzeni otwartych, jak określono w akcie wykonawczym przyjętym zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2018/848.

(10)

Ponieważ niektóre ekstremalne zjawiska klimatyczne, takie jak susze lub powodzie, mogą drastycznie ograniczyć dostępność ekologicznej paszy objętościowej, paszy zielonej, suszu paszowego lub kiszonki, konieczne jest zapewnienie podmiotom, których to dotyczy, możliwości zmniejszenia udziału procentowego suchej masy w dziennej dawce pokarmowej bydła, owiec, kóz i zwierząt koniowatych, pod warunkiem że zaspokojone są potrzeby żywieniowe zwierząt na poszczególnych etapach ich rozwoju.

(11)

Ponieważ niektóre zdarzenia inne niż warunki klimatyczne, takie jak pożary lub trzęsienia ziemi, mogą drastycznie zmniejszyć dostępność nektaru i pyłku kwiatowego dla pszczół, jeśli przetrwanie uli jest zagrożone, należy przewidzieć możliwość dokarmiania rodzin pszczelich ekologicznym miodem lub pyłkiem, ekologicznymi syropami cukrowymi lub ekologicznym cukrem.

(12)

Z uwagi na to, że niektóre zdarzenia, takie jak ekstremalne warunki klimatyczne, pożary lub trzęsienia ziemi, mogą drastycznie ograniczyć źródła nektaru i pyłku kwiatowego na niektórych obszarach, w przypadku gdy przetrwanie uli jest zagrożone, konieczne jest zapewnienie podmiotom, których to dotyczy, możliwości przenoszenia rodzin pszczelich na obszary porośnięte roślinnością, na którą nie składają się zasadniczo rośliny uprawiane ekologicznie lub roślinność naturalna lub lasy zarządzane zgodnie z przepisami dotyczącymi produkcji ekologicznej, lub uprawy poddawane jedynie działaniu metod o niewielkim oddziaływaniu na środowisko.

(13)

W przypadku gdy w gospodarstwie lub w jednostce produkcyjnej występuje duża śmiertelność zwierząt akwakultury, a podmioty nie mają dostępu do ekologicznych zwierząt akwakultury w celu odnowienia lub odbudowy swoich zasobów, konieczne jest zapewnienie tym podmiotom możliwości stosowania w określonych warunkach nieekologicznych zwierząt akwakultury.

(14)

W przypadku gdy niektóre okoliczności katastroficzne mają negatywny wpływ na stan sanitarny winogron ekologicznych, konieczne jest zapewnienie możliwości użycia przez producentów wina większej ilości dwutlenku siarki niż maksymalna ilość określona w akcie wykonawczym przyjętym na podstawie art. 24 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2018/848, lecz w żadnym przypadku nie większej niż maksymalna ilość określona w części B załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/934 (2) w celu otrzymania porównywalnego produktu końcowego.

(15)

W celu zapewnienia przejrzystości i na potrzeby kontroli konieczne jest, aby informacje dotyczące przyznanych odstępstw były udostępniane w sposób zharmonizowany między państwami członkowskimi a Komisją za pośrednictwem systemu komputerowego.

(16)

Należy zapewnić, aby podmioty, którym przyznano odstępstwa, spełniały warunki przyznanych odstępstw. Na potrzeby kontroli podmioty powinny przechowywać dokumenty potwierdzające, że przyznano im pewne odstępstwa mające znaczenie dla ich działalności i że spełniają warunki z nimi związane.

(17)

W celu zapewnienia jasności i pewności prawa niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (UE) 2018/848,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Uznawanie okoliczności katastroficznych

1.   Do celów wyjątkowych zasad produkcji, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/848, aby sytuacja została zakwalifikowana jako okoliczności katastroficzne wynikające z „niekorzystnego zjawiska klimatycznego”, „chorób zwierząt”, „incydentu środowiskowego”, „klęski żywiołowej” lub „katastrofy”, a także każdej porównywalnej sytuacji, uznaje się ją za okoliczności katastroficzne na mocy formalnej decyzji wydanej przez państwo członkowskie, w którym ma miejsce dana sytuacja.

2.   W zależności od tego, czy okoliczności katastroficzne mają wpływ na określony obszar, czy na konkretny podmiot, formalna decyzja wydana na podstawie ust. 1 odnosi się do danego obszaru lub podmiotu.

Artykuł 2

Warunki stosowania odstępstw

1.   Po otrzymaniu formalnej decyzji, o której mowa w art. 1, właściwe organy mogą, po identyfikacji podmiotów, których to dotyczy, lub na wniosek danego konkretnego podmiotu, przyznać odpowiednie odstępstwa określone w art. 3 i powiązane z nimi warunki, o ile odstępstwa te i warunki mają zastosowanie:

a)

przez ograniczony okres i nie dłużej niż jest to konieczne, a w żadnym przypadku nie dłużej niż 12 miesięcy, do kontynuowania lub przywrócenia produkcji ekologicznej, którą prowadzono przed datą rozpoczęcia stosowania tych odstępstw;

b)

w odniesieniu do dotkniętych konkretnych rodzajów produkcji lub, w stosownych przypadkach, działek rolnych; oraz

c)

w odniesieniu do wszystkich zainteresowanych podmiotów ekologicznych dotkniętych na danym obszarze lub wyłącznie w odniesieniu do konkretnego podmiotu, w zależności od przypadku.

2.   Stosowanie odstępstw, o których mowa w ust. 1, pozostaje bez uszczerbku dla ważności certyfikatów, o których mowa w art. 35 rozporządzenia (UE) 2018/848, w okresie, w którym mają zastosowanie odstępstwa, pod warunkiem że dany podmiot lub dane podmioty spełniają warunki, na podstawie których przyznano odstępstwa.

Artykuł 3

Odstępstwa szczegółowe od rozporządzenia (UE) 2018/848

1.   Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.8.1 części I załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848, jeżeli stosowanie ekologicznego materiału rozmnożeniowego roślin lub materiału rozmnożeniowego roślin w okresie konwersji jest niemożliwe, do produkcji roślin i produktów roślinnych innych niż materiał rozmnożeniowy roślin można stosować nieekologiczny materiał rozmnożeniowy roślin, o ile spełnione są wymogi określone w części I pkt 1.8.5.3 tego załącznika oraz, w stosownych przypadkach, wymogi określone w części I pkt 1.7 tego załącznika.

2.   Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.3.1 części II załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848, w przypadku wysokiej śmiertelności zwierząt i gdy zwierzęta pochodzące z chowu ekologicznego nie są dostępne, stado może być odnowione lub odbudowane przy użyciu zwierząt nieekologicznych, pod warunkiem że spełnione są odpowiednie okresy konwersji określone w części II pkt 1.2.2 tego załącznika II.

Akapit pierwszy stosuje się odpowiednio do produkcji pszczół i innych owadów.

3.   Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.4.1 lit. b) części II załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 zwierzęta mogą być żywione paszą nieekologiczną zamiast paszą ekologiczną lub w okresie konwersji, jeśli doszło do utraty produkcji paszy lub nałożono na nią ograniczenia.

4.   Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.4.2.1, 1.6.3 i 1.6.4 części II załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848, jeżeli dotknięta została jednostka produkcji zwierząt gospodarskich, można dostosować wymogi dotyczące wypasu na gruntach ekologicznych, gęstości obsady w budynkach oraz minimalnych powierzchni pomieszczeń i przestrzeni otwartych, określone w akcie wykonawczym przyjętym na podstawie art. 14 ust. 3 tego rozporządzenia.

5.   Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.9.1.1 lit. f) części II załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w przypadku utraty produkcji paszy lub nałożenia na nią ograniczeń odsetek suchej masy składający się z paszy objętościowej, paszy zielonej lub suszu paszowego lub kiszonki w dziennej dawce pokarmowej może zostać zmniejszony, pod warunkiem że zaspokojone są potrzeby żywieniowe zwierząt na poszczególnych etapach ich rozwoju.

6.   Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.9.6.2 lit. b) części II załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848, w przypadku gdy przetrwanie uli jest zagrożone z przyczyn innych niż warunki klimatyczne, rodziny pszczele mogą być dokarmiane ekologicznym miodem lub pyłkiem, ekologicznymi syropami cukrowymi lub ekologicznym cukrem.

7.   Na zasadzie odstępstwa od pkt 1.9.6.5 lit. a) i c) części II załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848, w przypadku gdy przetrwanie uli jest zagrożone, rodziny pszczele można przenieść na obszary, które nie spełniają przepisów dotyczących umieszczania pasiek.

8.   Na zasadzie odstępstwa od pkt 3.1.2.1 lit. a) części III załącznika II do rozporządzenia (UE) 2018/848 w przypadku wysokiej śmiertelności zwierząt akwakultury i gdy zwierzęta pochodzące z chowu ekologicznego nie są dostępne, zasoby zwierząt akwakultury mogą być odnowione lub odbudowane przy użyciu nieekologicznych zwierząt akwakultury, pod warunkiem że ostatnie dwie trzecie trwania cyklu produkcyjnego są zarządzane ekologicznie.

9.   Na zasadzie odstępstwa od aktu wykonawczego przyjętego na podstawie art. 24 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2018/848 i określającego w szczególności warunki stosowania produktów i substancji dozwolonych w produkcji ekologicznej, do wytwarzania produktów sektora wina można stosować dwutlenek siarki do maksymalnej zawartości określonej w części B załącznika I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/934, jeżeli stan sanitarny winogron ekologicznych zobowiązuje producenta wina do stosowania większej ilości dwutlenku siarki niż w poprzednich latach w celu otrzymania porównywalnego produktu końcowego.

Artykuł 4

Monitorowanie i sprawozdawczość

1.   Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję i pozostałe państwa członkowskie o odstępstwach przyznanych na mocy niniejszego rozporządzenia przez ich właściwe organy, za pośrednictwem udostępnionego przez Komisję systemu komputerowego, który umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów i informacji.

2.   Każdy podmiot, do którego mają zastosowanie przyznane odstępstwa, przechowuje dokumentację dotyczącą przyznanych odstępstw oraz dokumentację na temat stosowania tych odstępstw w okresie, w którym mają one zastosowanie.

3.   Właściwe organy lub, w stosownych przypadkach, organy kontrolne lub jednostki certyfikujące państw członkowskich sprawdzają przestrzeganie przez podmioty warunków przyznanych im odstępstw.

Artykuł 5

Wejście w życie i rozpoczęcie stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/934 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do obszarów uprawy winorośli, w przypadku których zawartość alkoholu może być zwiększona, dozwolonych praktyk enologicznych i ograniczeń mających zastosowanie do produkcji i konserwowania produktów sektora win, minimalnej zawartości alkoholu w odniesieniu do produktów ubocznych oraz ich usuwania, a także publikacji dokumentów OIV (Dz.U. L 149 z 7.6.2019, s. 1).


Top