EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1732

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1732 z dnia 18 września 2020 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów sekurytyzacji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/6281

OJ L 390, 20.11.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1732/oj

20.11.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 390/1


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2020/1732

z dnia 18 września 2020 r.

uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów sekurytyzacji

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 16 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 16 rozporządzenia (UE) 2017/2402 Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) pobiera od repozytoriów sekurytyzacji opłaty, które w pełni pokrywają niezbędne wydatki ESMA związane z rejestracją repozytoriów sekurytyzacji oraz nadzorem nad tymi repozytoriami. ESMA będzie ponosić wyższe koszty przy rozpatrywaniu wniosków o rejestrację złożonych przez repozytoria sekurytyzacji, które zamierzają świadczyć usługi pomocnicze. Takie koszty będą jednak niższe, w przypadku gdy repozytorium sekurytyzacji jest już zarejestrowane jako repozytorium transakcji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (2) albo rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (3). Opłata rejestracyjna pobierana od podmiotów składających wniosek o rejestrację powinna zatem w szczególności uwzględniać rodzaj usług, które mają być świadczone przez repozytorium sekurytyzacji, oraz fakt, czy dany podmiot jest już zarejestrowany jako repozytorium transakcji. Z uwagi na fakt, że wydatki ponoszone przez ESMA w związku z oceną wniosku o rejestrację są takie same niezależnie od wielkości wnioskodawcy i zależą wyłącznie od rodzaju usług, które mają być świadczone, właściwe jest, by opłata rejestracyjna miała charakter ryczałtowy.

(2)

W przypadku gdy podmiot, który nie jest jeszcze zarejestrowany jako repozytorium transakcji, składa w tym samym czasie wnioski o rejestrację jako repozytorium transakcji oraz jako repozytorium sekurytyzacji, koszty poniesione przez ESMA w związku z jednoczesnym rozpatrywaniem tych wniosków byłyby również niższe ze względu na efekty synergii. W przypadku gdy takie wnioski składa się jednocześnie, repozytorium sekurytyzacji powinno uiścić pełną opłatę za rejestrację jako repozytorium transakcji odpowiednio zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012 lub rozporządzeniem (UE) 2015/2365, natomiast z tytułu rejestracji jako repozytorium sekurytyzacji powinno uiścić obniżoną opłatę za rozszerzenie rejestracji.

(3)

Opłata rejestracyjna lub opłata za rozszerzenie rejestracji uiszczana przez repozytorium sekurytyzacji, które po rejestracji będzie oferować usługi pomocnicze, powinna uwzględniać te usługi pomocnicze. Z kolei repozytorium sekurytyzacji, które po rejestracji przestaje świadczyć usługi pomocnicze, nie powinno otrzymywać zwrotu opłaty rejestracyjnej ani opłaty za rozszerzenie rejestracji, ponieważ ESMA poniósł już koszt związany z oceną wniosku.

(4)

Aby zniechęcić do składania nieprzemyślanych wniosków, opłaty rejestracyjne lub opłaty za rozszerzenie rejestracji nie powinny podlegać zwrotowi w przypadku odmowy rejestracji przez ESMA, a w przypadku wycofania wniosku przez wnioskodawcę w trakcie procedury rejestracji powinny podlegać zwrotowi tylko częściowo.

(5)

W celu zapewnienia sprawiedliwej alokacji opłat nadzorczych, a także zapewnienia, aby nałożone opłaty odzwierciedlały faktyczny koszt poniesiony przez ESMA w odniesieniu do każdego nadzorowanego podmiotu, roczną opłatę nadzorczą należy obliczać na podstawie obrotu osiąganego przez każde repozytorium sekurytyzacji. W przypadku gdy dane historyczne dotyczące obrotu zarejestrowanego repozytorium sekurytyzacji są niedostępne, roczna opłata nadzorcza powinna opierać się na oczekiwanym obrocie repozytorium sekurytyzacji.

(6)

Roczne opłaty nadzorcze pobierane od każdego repozytorium sekurytyzacji powinny być proporcjonalne do obrotu uzyskanego przez to repozytorium w danym roku obrachunkowym w porównaniu z łącznym obrotem uzyskanym przez wszystkie zarejestrowane i nadzorowane repozytoria sekurytyzacji w tym samym roku obrachunkowym. Na każde repozytorium sekurytyzacji należy również nałożyć minimalną roczną opłatę nadzorczą, biorąc pod uwagę fakt, że przy nadzorze nad wszystkimi repozytoriami sekurytyzacji występują określone stałe koszty administracyjne, niezależnie od wysokości uzyskiwanych przez nie obrotów.

(7)

Ze względu na jedynie ograniczoną ilość dostępnych danych dotyczących działalności danego repozytorium sekurytyzacji w roku obrachunkowym następującym po rejestracji roczna opłata nadzorcza za ten rok powinna być obliczana na podstawie opłaty rejestracyjnej oraz nakładu pracy ESMA w związku z nadzorem nad tym repozytorium sekurytyzacji w ciągu roku. Nakład pracy w związku z nadzorem w pierwszych miesiącach po rejestracji jest podobny do nakładu pracy związanego z oceną złożonego przez wnioskodawcę wniosku o rejestrację. W związku z tym w pierwszym roku działalności repozytorium sekurytyzacji opłata nadzorcza powinna opierać się na opłacie rejestracyjnej uiszczonej przez wnioskodawcę, skorygowanej o stosowny współczynnik.

(8)

Ze względu na roczną procedurę budżetową ESMA oraz czas potrzebny na oszacowanie kosztów nadzoru nie będzie możliwe uwzględnienie repozytoriów sekurytyzacji zarejestrowanych w dniu 1 października danego roku obrachunkowego lub po tej dacie do celów obliczenia całkowitych rocznych kosztów nadzoru na następny rok. W związku z tym roczna opłata nadzorcza uiszczana przez repozytorium sekurytyzacji zarejestrowane w dniu lub po dniu 1 października roku poprzedniego powinna być równa jego opłacie rejestracyjnej.

(9)

Właściwe organy krajowe ponoszą koszty podczas realizacji działań zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/2402, a w szczególności podczas wykonywania zadań przekazanych zgodnie z art. 14 ust. 1 tego rozporządzenia. Opłaty pobierane przez ESMA od repozytoriów sekurytyzacji powinny również pokrywać te koszty. W celu zapewnienia, aby właściwe organy nie ponosiły straty lub nie osiągały zysku podczas wykonywania przekazanych im zadań lub udzielania pomocy ESMA, ESMA powinien dokonywać zwrotu jedynie faktycznych kosztów poniesionych w tym zakresie przez właściwy organ krajowy,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Pokrycie pełnych kosztów nadzoru

Opłaty pobierane od repozytoriów sekurytyzacji pokrywają:

a)

wszystkie koszty związane z rejestracją repozytoriów sekurytyzacji przez ESMA i nadzorem prowadzonym nad nimi przez ten urząd zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/2402, w tym koszty wynikające z rozszerzenia rejestracji repozytoriów sekurytyzacji, które zostały już zarejestrowane na podstawie tytułu VI rozdział 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 lub rozdziału III rozporządzenia (UE) 2015/2365;

b)

wszystkie koszty podlegające zwrotowi właściwym organom, które przeprowadziły prace na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/2402, oraz powstałe w wyniku przekazania zadań na podstawie art. 14 ust. 1 tego rozporządzenia.

Artykuł 2

Właściwy obrót

1.   Do celów niniejszego rozporządzenia repozytoria sekurytyzacji zarejestrowane wyłącznie na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/2402 sporządzają podlegające badaniu sprawozdania finansowe, w których rozróżnia się przychody uzyskiwane z następujących źródeł:

a)

podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji zgodnie z definicją zawartą w art. 1 pkt 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1230 (4);

b)

pomocniczych usług w zakresie sekurytyzacji zgodnie z definicją zawartą w art. 1 pkt 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1230;

c)

wszelkich innych świadczonych usług.

2.   Do celów niniejszego rozporządzenia repozytorium sekurytyzacji zarejestrowane na podstawie rozporządzenia (UE) 2017/2402, które jest również zarejestrowane jako repozytorium transakcji na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012 albo rozporządzenia (UE) 2015/2365, sporządza podlegające badaniu sprawozdania finansowe, w których rozróżnia się przychody uzyskiwane:

a)

ze świadczenia podstawowych usług w zakresie sekurytyzacji;

b)

ze świadczenia pomocniczych usług w zakresie sekurytyzacji;

c)

z realizacji podstawowych funkcji polegających na gromadzeniu i przechowywaniu na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012;

d)

ze świadczenia usług pomocniczych, które są bezpośrednio związane z gromadzeniem i przechowywaniem na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 648/2012;

e)

z realizacji podstawowych funkcji polegających na gromadzeniu i przechowywaniu na szczeblu centralnym danych dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2365;

f)

ze świadczenia usług pomocniczych, które są bezpośrednio związane z gromadzeniem i przechowywaniem na szczeblu centralnym danych dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/2365;

g)

ze świadczenia połączonych usług pomocniczych, które są bezpośrednio związane z:

(i)

działalnością, o której mowa w lit. a) i c);

(ii)

działalnością, o której mowa w lit. a) i e);

(iii)

działalnością, o której mowa w lit. c) i e);

h)

z wszelkich innych świadczonych usług.

3.   Właściwy obrót repozytorium sekurytyzacji za dany rok n jest równy sumie:

a)

przychodów repozytorium lub oczekiwanych przychodów, w przypadku gdy zastosowanie ma ust. 5, uzyskanych z działalności, o której mowa w ust. 2 lit. a), wykazanych w zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok n-2;

b)

przychodów repozytorium uzyskanych z działalności, o której mowa w ust. 2 lit. b), i odpowiedniej części przychodów uzyskanych z działalności, o której mowa w ust. 2 lit. g) ppkt (i) oraz (ii), wykazanych w zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok n-2.

4.   Odpowiednia część przychodów, o której mowa w ust. 3 lit. b), jest równa przychodom uzyskanym z działalności, o której mowa w ust. 2 lit. a), podzielonym przez sumę przychodów uzyskanych z działalności, o której mowa w:

a)

ust. 2 lit. a);

b)

ust. 2 lit. c);

c)

ust. 2 lit. e).

5.   W przypadku gdy zbadane sprawozdanie finansowe za rok n-2 jest niedostępne, ESMA wykorzystuje oczekiwane przychody za rok n przedstawione w biznesplanach przedłożonych ESMA zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1230. Na te oczekiwane przychody składają się następujące elementy:

a)

przychody, które planuje się uzyskać z działalności, o której mowa w ust. 2 lit. a);

b)

przychody, które planuje się uzyskać z działalności, o której mowa w ust. 2 lit. b);

c)

przychody, które planuje się uzyskać z działalności, o której mowa w ust. 2 lit. g) ppkt (i) oraz (ii).

Repozytorium sekurytyzacji, które decyduje się przekazać ESMA aktualizację oczekiwanych przychodów za rok n, dokonuje tego do dnia 30 września roku n-1.

Artykuł 3

Opłata rejestracyjna i opłata za rozszerzenie rejestracji

1.   Jeżeli wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako repozytorium transakcji na podstawie tytułu VI rozdział 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 albo rozdziału III rozporządzenia (UE) 2015/2365, opłata rejestracyjna wynosi:

a)

100 000 EUR, w przypadku gdy repozytorium zamierza świadczyć usługi pomocnicze, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), lit. g) ppkt (i) lub ppkt (ii);

b)

65 000 EUR, w przypadku gdy lit. a) nie ma zastosowania.

2.   Jeżeli wnioskodawca jest zarejestrowany jako repozytorium transakcji na podstawie tytułu VI rozdział 1 rozporządzenia (UE) nr 648/2012 albo rozdziału III rozporządzenia (UE) 2015/2365, opłata za rozszerzenie rejestracji wynosi:

a)

50 000 EUR, w przypadku gdy repozytorium zamierza świadczyć usługi pomocnicze, o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), lit. g) ppkt (i) lub ppkt (ii);

b)

32 500 EUR, w przypadku gdy lit. a) nie ma zastosowania.

3.   Jeżeli wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako repozytorium transakcji na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012 albo rozporządzenia (UE) 2015/2365 i składa wnioski o jednoczesną rejestrację na podstawie zarówno rozporządzenia (UE) 2017/2402, jak i rozporządzenia (UE) nr 648/2012 albo rozporządzenia (UE) 2015/2365, wnioskodawca uiszcza pełną opłatę rejestracyjną należną, stosownie do przypadku, zgodnie z art. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1003/2013 (5) albo art. 5 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/360 (6) oraz opłatę za rozszerzenie rejestracji należną zgodnie z ust. 3.

4.   W przypadku gdy wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako repozytorium transakcji na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012 ani na podstawie rozporządzenia (UE) 2015/2365 i składa wnioski o jednoczesną rejestrację na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012, rozporządzenia (UE) 2015/2365 i rozporządzenia (UE) 2017/2402, wnioskodawca uiszcza pełną opłatę rejestracyjną należną zgodnie z art. 6 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1003/2013, opłatę za rozszerzenie rejestracji należną zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/360 oraz opłatę za rozszerzenie rejestracji należną zgodnie z ust. 3.

5.   Repozytorium sekurytyzacji, które po rejestracji świadczy usługi pomocnicze i w związku z tym jest zobowiązane do uiszczenia wyższej opłaty rejestracyjnej lub wyższej opłaty za rozszerzenie rejestracji niż pierwotnie uiszczona opłata rejestracyjna lub opłata za rozszerzenie rejestracji, uiszcza różnicę między pierwotnie uiszczoną opłatą rejestracyjną lub opłatą za rozszerzenie rejestracji a wyższą obowiązującą opłatą rejestracyjną lub opłatą za rozszerzenie rejestracji.

Artykuł 4

Roczne opłaty nadzorcze pobierane od zarejestrowanych repozytoriów sekurytyzacji i repozytoriów transakcji, które rozszerzyły swoją rejestrację

1.   Roczna opłata nadzorcza uiszczana przez wszystkie zarejestrowane repozytoria sekurytyzacji za rok n jest równa szacunkowym kosztom nadzoru nad działalnością tych repozytoriów sekurytyzacji, uwzględnionym w budżecie ESMA na ten rok.

2.   Roczna opłata nadzorcza uiszczana przez repozytorium sekurytyzacji za rok, w którym repozytorium sekurytyzacji zostało zarejestrowane, jest równa opłacie rejestracyjnej należnej zgodnie z art. 5, pomnożonej przez liczbę dni roboczych w okresie od daty rejestracji repozytorium sekurytyzacji do końca tego roku i podzielonej przez 250.

3.   Roczna opłata nadzorcza za dany rok n uiszczana przez repozytorium sekurytyzacji zarejestrowane w dniu lub po dniu 1 października poprzedniego roku jest równa opłacie rejestracyjnej należnej zgodnie z art. 5.

4.   Roczna opłata nadzorcza za dany rok n uiszczana przez repozytorium sekurytyzacji zarejestrowane przed dniem 1 października poprzedniego roku jest równa rocznej opłacie nadzorczej, o której mowa w ust. 1, podzielonej między wszystkie repozytoria sekurytyzacji zarejestrowane przed dniem 1 października tego poprzedniego roku, proporcjonalnie do właściwego obrotu każdego repozytorium sekurytyzacji obliczonego zgodnie z art. 2 ust. 3.

5.   Z wyjątkiem rocznej opłaty nadzorczej należnej zgodnie z ust. 2 roczna opłata nadzorcza nie może nigdy wynosić mniej niż 30 000 EUR.

Artykuł 5

Ogólne zasady dokonywania płatności

1.   Wszystkie opłaty uiszcza się w euro. Opłaty uiszcza się w sposób określony w art. 6, 7 i 8.

2.   Od wszelkich opóźnionych płatności naliczane są odsetki za zwłokę w dziennej wysokości 0,1 % należnej kwoty.

Artykuł 6

Uiszczanie opłat rejestracyjnych i zwroty

1.   Opłatę rejestracyjną oraz opłatę za rozszerzenie rejestracji, o których mowa w art. 3, uiszcza się w pełnej wysokości w momencie składania przez repozytorium sekurytyzacji wniosku o rejestrację lub rozszerzenie rejestracji.

2.   Połowa opłaty rejestracyjnej lub opłaty za rozszerzenie rejestracji uiszczonych przez repozytorium sekurytyzacji podlega zwrotowi, w przypadku gdy repozytorium sekurytyzacji wycofa swój wniosek o rejestrację lub rozszerzenie rejestracji, zanim ESMA powiadomi repozytorium sekurytyzacji o kompletności wniosku zgodnie z art. 10 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

3.   Opłata rejestracyjna i opłata za rozszerzenie rejestracji nie podlegają zwrotowi po powiadomieniu repozytorium sekurytyzacji przez ESMA o kompletności wniosku zgodnie z art. 10 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Artykuł 7

Uiszczanie rocznych opłat nadzorczych

Roczną opłatę nadzorczą, o której mowa w art. 4, uiszcza się w jednej racie, która jest należna nie później niż do końca marca roku, do którego się odnosi, z wyjątkiem rocznej opłaty nadzorczej, o której mowa w ust. 2 i 3 tego artykułu.

Na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed terminem płatności opłat rocznych ESMA wysyła do wszystkich zarejestrowanych repozytoriów sekurytyzacji noty debetowe, w których określono kwotę opłaty rocznej.

Artykuł 8

Zwrot kosztów poniesionych przez właściwe organy

1.   Opłatę rejestracyjną, opłatę za rozszerzenie rejestracji i roczną opłatę nadzorczą pobiera wyłącznie ESMA.

2.   Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2365 i zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402 ESMA zwraca właściwemu organowi faktyczne koszty poniesione w związku z wykonywaniem zadań zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/2402 oraz powstałe w wyniku przekazania zadań na podstawie art. 74 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 września 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

(3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1230 z dnia 29 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających szczegółowe informacje dotyczące wniosku o rejestrację repozytorium sekurytyzacji oraz szczegółowe informacje dotyczące uproszczonego wniosku o rozszerzenie rejestracji repozytorium transakcji (Dz.U. L 289 z 3.9.2020, s. 345).

(5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1003/2013 z dnia 12 lipca 2013 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji (Dz.U. L 279 z 19.10.2013, s. 4).

(6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/360 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do opłat pobieranych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych od repozytoriów transakcji (Dz.U. L 81 z 22.3.2019, s. 58).


Top