EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1684

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/1684 z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/7725

OJ L 379, 13.11.2020, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1684/oj

13.11.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 379/42


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/1684

z dnia 12 listopada 2020 r.

zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W opinii z dnia 13 grudnia 2019 r. (2) Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) stwierdził, że stosowanie Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate jako substancji promieniochronnej w produktach kosmetycznych w maksymalnym stężeniu 3 % jest bezpieczne. W opinii SCCS nie oceniono toksyczności inhalacyjnej, ponieważ nie dostarczono żadnych danych. W związku z tym opinia SCCS nie ma zastosowania do produktów kosmetycznych w postaci aerozolu, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie.

(2)

W swojej opinii SCCS stwierdził również, że Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate jest aminą drugorzędową, a tym samym jest podatny na nitrozowanie i powstawanie nitrozoaminy. Nie należy go stosować w połączeniu z substancjami nitrozującymi. Zawartość nitrozoaminy powinna być mniejsza niż 50 ppb.

(3)

W świetle opinii SCCS oraz w celu uwzględnienia postępu naukowo-technicznego stosowanie Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate jako substancji promieniochronnej w produktach kosmetycznych należy dopuścić w maksymalnym stężeniu 3 %, z wyjątkiem zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie.

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59.

(2)  SCCS/1605/19.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dodaje się pozycję w brzmieniu:

Numer porządkowy

Określenie substancji

Warunki

Określenie warunków stosowania i ostrzeżeń

Nazwa chemiczna/INN/XAN

Nazwa w glosariuszu wspólnych nazw składników

Nr CAS

Nr WE

Rodzaj produktu, części ciała

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

Inne

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„32

(2Z)-2-cyjano-2-[3-(3-metoksypropyloamino)cykloheks-2-eno-1-ylideno]octan 2-etoksyetylu

Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate

1419401-88-9

700-860-3

 

3 %

Nie do zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na kontakt poprzez wdychanie

Nie używać z czynnikami nitrozującymi – maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 μg/kg

Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów”

 


Top