EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1641

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1641 z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/7538

OJ L 370, 6.11.2020, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1641/oj

6.11.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 370/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1641

z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie przywozu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 129 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono ogólne zasady przeprowadzania kontroli urzędowych służących sprawdzeniu zgodności z przepisami mającymi na celu zapobieganie zagrożeniom dla ludzi i zwierząt, eliminowanie tych zagrożeń lub ich ograniczanie do dopuszczalnych poziomów, bezpośrednio lub przez środowisko naturalne.

(2)

W szczególności w rozporządzeniu (UE) 2017/625 ustanowiono ogólne warunki wprowadzania do Unii z państw trzecich lub ich regionów zwierząt i towarów, w tym żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W art. 129 rozporządzenia (UE) 2017/625 uprawniono Komisję do uznawania, że środki stosowane przez państwa trzecie lub ich regiony są równoważne wymogom określonym w niektórych przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia, jeżeli państwa trzecie wykażą to za pomocą obiektywnych dowodów. W rozporządzeniu tym uprawniono również Komisję do określenia warunków regulujących wprowadzanie do Unii takich zwierząt i towarów z takich państw trzecich lub ich regionów, w szczególności jeśli chodzi o rodzaj i treść świadectw lub poświadczeń urzędowych, które mają towarzyszyć tym towarom.

(3)

Decyzją Rady 98/258/WE (2) zatwierdzono Umowę między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi w celu ułatwienia handlu między innymi poprzez ustanowienie mechanizmu uznawania równoważności środków sanitarnych. Żywe, schłodzone, zamrożone lub przetworzone małże, szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie przeznaczone do spożycia przez ludzi wchodzą w zakres tej umowy (załącznik I „Produkty objęte Umową”).

(4)

W dniach 17–27 marca 2015 r. przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych kontrole unijne w celu oceny obowiązującego systemu kontroli regulującego produkcję małży i produktów rybołówstwa otrzymanych z małży, przeznaczonych do wywozu do Unii (kontrole unijne). W ramach tych kontroli władze Stanów Zjednoczonych przedstawiły informacje na temat przepisów sanitarnych mających zastosowanie do małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich na ich terytorium, procedur oceny ryzyka i czynników branych pod uwagę przy ocenie ryzyka oraz w celu określenia odpowiedniego poziomu ochrony sanitarnej w odniesieniu do tych towarów i kontroli, procedur inspekcji oraz mechanizmów certyfikacji urzędowej.

(5)

Szkarłupnie, osłonice i ślimaki morskie podlegają przepisom dotyczącym higieny mającym zastosowanie do żywych, schłodzonych i zamrożonych małży określonym w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (3) zgodnie z jego załącznikiem III sekcja VII pkt 1. W związku z tym ustalenie dotyczące żywych małży w kontekście unijnych kontroli ma zastosowanie do szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich.

(6)

W rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2019/626 (4) ustanowiono wykazy państw trzecich lub ich regionów, z których zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi z perspektywy bezpieczeństwa żywności, zgodnie z art. 126 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625, który wymaga zgodności z odpowiednimi wymogami ustanowionymi w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 tego rozporządzenia, lub z wymogami uznanymi za co najmniej równoważne tym wymogom. Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/626 stanowi, że zezwala się na wprowadzanie do Unii przesyłek żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi wyłącznie wówczas, gdy pochodzą one z państw trzecich lub ich regionów wymienionych w załączniku I. W wykazie tym znajdują się stany Massachusetts i Waszyngton w Stanach Zjednoczonych.

(7)

Kontrole unijne, późniejsze zapewnienia przedstawione przez Stany Zjednoczone oraz rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/626 dają podstawy do stwierdzenia, że środki stosowane w stanach Massachusetts i Waszyngton w Stanach Zjednoczonych w celu ochrony zdrowia publicznego w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi są równoważne wymogom określonym w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

(8)

Aby umożliwić wprowadzanie do Unii żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, należy ustanowić urzędowy wzór świadectwa na potrzeby przywozu żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, co wymaga poświadczenia, że środki stosowane do produkcji i wprowadzania do obrotu tych towarów są równoważne wymogom określonym w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.

(9)

Ustanawiając wymogi dotyczące wprowadzania do Unii przesyłek niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, należy odnieść się do kodów Nomenklatury scalonej zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 (5), w którym ustanowiono kody żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

(10)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu wykonawczym są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot i zakres stosowania

Niniejszym rozporządzeniem ustanawia się przepisy dotyczące wprowadzania do Unii przesyłek żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, pochodzących ze stanów Massachusetts i Waszyngton w Stanach Zjednoczonych.

Artykuł 2

Definicja

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następującą definicję:

„małże” oznaczają żywe małże w rozumieniu definicji w pkt 2.1 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł 3

Równoważność

Środki stosowane w stanach Massachusetts i Waszyngton w Stanach Zjednoczonych w celu ochrony zdrowia publicznego w odniesieniu do produkcji i wprowadzania do obrotu żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, których kody Nomenklatury scalonej zostały określone w części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, są równoważne wymogom określonym w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/625.

Artykuł 4

Świadectwo urzędowe

 

Każda przesyłka żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi, o której mowa w art. 1, jest wprowadzana do Unii wyłącznie wówczas, gdy towarzyszy jej świadectwo urzędowe należycie wypełnione zgodnie ze wzorem określonym w załączniku.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 listopada 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Decyzja Rady 98/258/WE z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie sanitarnych środków ochrony zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt w handlu żywymi zwierzętami i produktami zwierzęcymi (Dz.U. L 118 z 21.4.1998, s. 1).

(3)  Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/626 z dnia 5 marca 2019 r. dotyczące wykazów państw trzecich lub ich regionów, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej niektórych zwierząt i towarów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/759 w odniesieniu do tych wykazów (Dz.U. L 131 z 17.5.2019, s. 31).

(5)  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

URZĘDOWY WZÓR ŚWIADECTWA DO CELÓW PRZYWOZU ŻYWYCH, ZAMROŻONYCH, SCHŁODZONYCH LUB PRZETWORZONYCH MAŁŻY, SZKARŁUPNI, OSŁONIC I ŚLIMAKÓW MORSKICH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

Image 1

Stany Zjednoczone (US)

Świadectwo weterynaryjne dla UE


Część II: Zaświadczenie

II. Informacje zdrowotne

II.a. Numer referencyjny świadectwa

II.b.

II.1.

Poświadczenie zdrowia publicznego dotyczące żywych, schłodzonych, zamrożonych lub przetworzonych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że:

Opisane tu produkty są zgodne z odpowiednimi normami i wymogami amerykańskiego programu regulacyjnej kontroli mięczaków i skorupiaków oraz zostały wyprodukowane zgodnie z tymi normami i wymogami.

Opisane tu produkty są oznakowane jako nieprzeznaczone do zanurzenia w wodzie ani do kontaktu z wodą w żadnym zbiorniku wodnym w UE.

Wszystkie pozyskane za zagranicą surowce z mięczaków i skorupiaków wykorzystywane w tych produktach pochodzą z państw trzecich/zakładów/obszarów hodowli zatwierdzonych do wywozu żywych małży do UE.

II.2.

Wymogi dotyczące transportu i etykietowania

Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor, niniejszym zaświadczam, że:

II.2.2.1

zwierzęta akwakultury, o których mowa powyżej, zostały umieszczone w warunkach, w tym w wodzie odpowiedniej jakości, które nie mają wpływu na ich status zdrowotny;

II.2.2.2

pojemnik transportowy lub statek z sadzem przed załadunkiem jest czysty i zdezynfekowany lub uprzednio nieużywany; oraz

II.2.2.3

przesyłka jest opatrzona czytelną etykietą znajdującą się na zewnątrz pojemnika lub w razie przewozu na pokładzie statku z sadzem, w manifeście ładunkowym, zawierającą stosowne informacje, o których mowa w rubrykach I.7–I.11 w części I niniejszego świadectwa.

Uwagi

*

To samo świadectwo nie może towarzyszyć partiom żywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich oraz nieżywych małży, szkarłupni, osłonic i ślimaków morskich. Należy wydać oddzielne świadectwa dla produktów żywych i nieżywych.

Część I:

Rubryka I.8: Region pochodzenia: stan w USA, gdzie przeprowadzono odłów i kod zatwierdzonego obszaru produkcyjnego.

Rubryka I.11: Miejsce pochodzenia: nazwa i adres zakładu wysyłki.

Rubryka I.15: podać numer rejestracyjny (wagony kolejowe lub kontener i samochody ciężarowe), numer lotu (samolot) albo nazwę (statek). W przypadku rozładunku i ponownego załadunku należy podać oddzielne informacje.

Rubryka I.19: Wpisać właściwe kody HS.

Rubryka I.23: Oznakowanie kontenera/nr plomby: jedynie w stosownych przypadkach.

Rubryka I.28: Rodzaj towaru: określić, czy pochodzi z akwakultury czy z dzikich zwierząt. Rodzaj obróbki: żywe, schłodzone, zamrożone, przetworzone. Nazwa zakładu produkcyjnego i numer zatwierdzenia: np. statek przetwórnia, statek chłodnia, chłodnia, zakład przetwórczy. Miejsce odłowu wskazuje obszar produkcyjny, który należy podać w odniesieniu do wszystkich produktów.

Kolor pieczęci i podpisu musi różnić się od koloru pozostałych adnotacji na świadectwie.

Urzędowy inspektor:

Nazwisko (drukowanymi literami ......................................................

Kwalifikacje i tytuł .............................................................................

Data .................................................................................................

Podpis ..............................................................................................

Pieczęć


Top