EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1292

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1292 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrainy oraz zmiany załącznika XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072

C/2020/6192

OJ L 302, 16.9.2020, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1292/oj

16.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/20


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1292

z dnia 15 września 2020 r.

w sprawie środków mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrainy oraz zmiany załącznika XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Uwzględniając rozporządzenie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylające dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (1), w szczególności jego art. 41 ust. 2 i art. 72 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Agrilus planipennis Fairmaire („określony agrofag”) jest wymieniony w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/2072 jako agrofag kwarantannowy dla Unii (2). W rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/1702 (3) wymieniono go również jako agrofaga priorytetowego.

(2)

Wymogi dotyczące przywozu niektórych rodzajów roślin, drewna i odseparowanej kory w odniesieniu do określonego agrofaga zostały określone w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 dla państw trzecich, w których występuje ten agrofag. Zgodnie z częścią A załącznika XI do tego rozporządzenia do celów wprowadzania do Unii takich roślin lub produktów roślinnych z odpowiednich państw trzecich pochodzenia wymagane są świadectwa fitosanitarne.

(3)

W listopadzie 2019 r. Ukraina potwierdziła pierwsze oficjalne stwierdzenia obecności określonego agrofaga na swoim terytorium.

(4)

Państwo to nie jest wymienione wśród państw trzecich, z których przywóz na terytorium Unii jest dozwolony zgodnie z załącznikiem VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072. Należy zatem przyjąć szczególne środki w celu zapobieżenia ewentualnemu wprowadzaniu do Unii określonego agrofaga występującego na niektórych rodzajach roślin, drewna i odseparowanej kory z Ukrainy.

(5)

Uwzględniając ryzyko fitosanitarne stwarzane przez określonego agrofaga, odpowiednim roślinom, drewnu i korze, o których wiadomo, że są jego żywicielami i pochodzą z Ukrainy, przy wprowadzaniu ich do Unii powinno towarzyszyć świadectwo fitosanitarne zawierające deklarację dodatkową, w której stwierdza się, że pochodzą one z obszaru wolnego od określonego organizmu. Taka deklaracja dodatkowa powinna zostać sporządzona zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych i przekazana Komisji z wyprzedzeniem. Niektóre rodzaje drewna powinny być przywożone tylko po poddaniu odpowiednim zabiegom lub po usunięciu kory oraz części zewnętrznego drewna bielastego, w celu zapewnienia wyższego poziomu ochrony fitosanitarnej.

(6)

Ze względu na konieczność dodatkowego potwierdzenia statusu określonego agrofaga na Ukrainie należy uzyskać dodatkowe dowody techniczne i naukowe, aby ocenić ryzyko fitosanitarne, jakie stwarza on dla Unii. Takie dowody należy również uzyskać w odniesieniu do jego obecności w innych państwach trzecich w celu zaktualizowania odpowiednich środków wymienionych w załączniku VII do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072. Środki określone w niniejszym rozporządzeniu należy zatem jak najszybciej poddać przeglądowi.

(7)

Należy również zmienić załącznik XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w celu wprowadzenia wymogu, aby odpowiednie rośliny i produkty roślinne były wprowadzane z Ukrainy do Unii wraz ze świadectwem fitosanitarnym.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

W niniejszym rozporządzeniu określa się środki mające na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrainy.

Artykuł 2

Wprowadzanie do Unii roślin, drewna i odseparowanej kory pochodzących z Ukrainy

Rośliny, drewno i odseparowana kora pochodzące z Ukrainy są wprowadzane do Unii wyłącznie wtedy, gdy są zgodne z odpowiednimi środkami wymienionymi w załączniku.

Artykuł 3

Zmiany w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072

W części A załącznika XI do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 3, w pozycji „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth i Ulmus davidiana Planch.”, tekst w kolumnie trzeciej zastępuje się tekstem: „Chiny, Japonia, Kanada, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Mongolia, Republika Korei, Rosja, Stany Zjednoczone, Tajwan i Ukraina”;

b)

w pkt 11, w pozycji „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth i Ulmus davidiana Planch.”, tekst w kolumnie trzeciej zastępuje się tekstem: „Chiny, Japonia, Kanada, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Mongolia, Republika Korei, Rosja, Stany Zjednoczone, Tajwan i Ukraina”;

c)

w pkt 12, w pozycji „Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth i Ulmus davidiana Planch., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni”, tekst w kolumnie trzeciej zastępuje się tekstem: „Chiny, Japonia, Kanada, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Mongolia, Republika Korei, Rosja, Stany Zjednoczone, Tajwan i Ukraina”.

Artykuł 4

Przegląd środków tymczasowych

Środki określone w niniejszym rozporządzeniu mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniom fitosanitarnym, które nie zostały poddane pełnej ocenie i mają charakter tymczasowy.

Środki te są poddawane przeglądowi tak szybko, jak to możliwe, i nie później niż rok po dniu przyjęcia niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 września 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 317 z 23.11.2016, s. 4.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 z dnia 28 listopada 2019 r. ustanawiające jednolite warunki wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin i uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 690/2008 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2019 (Dz.U. L 319 z 10.12.2019, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1702 z dnia 1 sierpnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 przez ustanowienie wykazu agrofagów priorytetowych (Dz.U. L 260 z 11.10.2019, s. 8).


ZAŁĄCZNIK

Wykaz roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z Ukrainy oraz odpowiednich środków służących ich wprowadzeniu na terytorium Unii, o których mowa w art. 2

Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty

Kod CN

Środki

1.

Rośliny gatunków Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inne niż owoce i nasiona

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Rośliny muszą spełniać oba z następujących warunków:

a)

towarzyszy im świadectwo fitosanitarne, w którym w rubryce „Deklaracja dodatkowa” stwierdza się, że rośliny pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin na Ukrainie zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, i znajdującego się w odległości co najmniej 100 km od najbliższego znanego obszaru, na którym oficjalnie potwierdzono występowanie określonego agrofaga;

b)

informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin Ukrainy.

2.1.

Drewno Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., inne niż w postaci:

wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków uzyskanych w całości lub w części z tych drzew,

drewnianych materiałów opakowaniowych w formie skrzyń, pudeł, klatek, beczek oraz podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych i innych platform załadunkowych, nadstawek do palet płaskich, drewna sztauerskiego, bez względu na to, czy są obecnie używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków, z wyjątkiem drewna sztauerskiego używanego do zabezpieczenia przesyłek drewna, które jest zbudowane z drewna tego samego typu i tej samej jakości, co drewno w przesyłkach, i które spełnia te same unijne wymogi fitosanitarne, co drewno w przesyłce,

ale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, oraz meblami i innymi przedmiotami wykonanymi z drewna niepoddanego obróbce.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Drewno spełnia jeden z następujących warunków:

a)

towarzyszy mu świadectwo fitosanitarne, w którym w rubryce „Deklaracja dodatkowa” stwierdza się, że drewno pochodzi z wyraźnie wskazanego obszaru uznanego za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin Ukrainy zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, znajdującego się w odległości co najmniej 100 km do najbliższego znanego obszaru, na którym urzędowo potwierdzono występowanie określonego agrofaga, oraz że informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin Ukrainy;

b)

towarzyszy mu świadectwo fitosanitarne, w którym stwierdza się w rubryce „Deklaracja dodatkowa”, że kora i co najmniej 2,5 cm zewnętrznego drewna bielastego zostały usunięte w zakładzie dopuszczonym i nadzorowanym przez krajową organizację ochrony roślin na Ukrainie;

c)

towarzyszy mu świadectwo fitosanitarne, w którym stwierdza się w rubryce „Deklaracja dodatkowa”, że drewno zostało poddane promieniowaniu jonizującemu, tak aby w całym drewnie minimalna dawka pochłonięta wynosiła 1 kGy.

2.2.

Drewno w postaci wiórów, zrębków, trocin, ścinków, odpadów i zrzynków, uzyskane w całości lub części z Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Drewno musi spełniać oba z następujących warunków:

a)

towarzyszy mu świadectwo fitosanitarne, w którym w rubryce „Deklaracja dodatkowa” stwierdza się, że drewno pochodzi z wyraźnie wskazanego obszaru uznanego za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin na Ukrainie zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, znajdującego się w odległości co najmniej 100 km od najbliższego znanego obszaru, na którym oficjalnie potwierdzono występowanie określonego agrofaga;

b)

informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin Ukrainy.

3.

Odseparowana kora i przedmioty wykonane z kory drzew gatunków Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. i Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kora musi spełniać oba z następujących warunków:

a)

towarzyszy jej świadectwo fitosanitarne, w którym w rubryce „Deklaracja dodatkowa” stwierdza się, że przedstawiono urzędowe oświadczenie, iż kora pochodzi z wyraźnie wskazanego obszaru uznanego za wolny od Agrilus planipennis Fairmaire, ustanowionego przez krajową organizację ochrony roślin na Ukrainie zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi standardami dla środków fitosanitarnych, znajdującego się w odległości co najmniej 100 km od najbliższego znanego obszaru, na którym oficjalnie potwierdzono występowanie określonego agrofaga;

b)

informacje o tym statusie zostały z wyprzedzeniem przekazane Komisji na piśmie przez krajową organizację ochrony roślin Ukrainy.


Top