EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1244

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1244 z dnia 1 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 185/2013 w sprawie odliczeń od kwot połowowych przydzielonych Hiszpanii na lata 2020 i 2023

C/2020/5894

Dz.U. L 286 z 2.9.2020, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1244/oj

2.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 286/9


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1244

z dnia 1 września 2020 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 185/2013 w sprawie odliczeń od kwot połowowych przydzielonych Hiszpanii na lata 2020 i 2023

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (1), w szczególności jego art. 105 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W 2013 r. Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 185/2013 (2) przewidujące odliczenia od niektórych kwot połowowych przydzielonych Hiszpanii na 2013 r. oraz na kolejne lata z powodu przełowienia w 2009 r. kwoty połowowej dla makreli. W rozporządzeniu tym ustanowiono odliczenia od kwoty połowowej dla makreli w rejonie ICES 8c, podobszarach ICES 9 i 10 oraz wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 oraz odliczenia od kwoty sardeli w podobszarze ICES 8.

(2)

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 185/2013 odliczenia od kwoty połowowej makreli przydzielonej Hiszpanii w rejonie ICES 8c, podobszarach ICES 9 i 10 oraz wodach Unii obszaru CECAF 34.1.1 na lata 2020 i 2023 zostały ustalone odpowiednio na 5 544 tony i 1 392 tony.

(3)

Hiszpania nie dokonała połowu 3 341 ton w ramach odpowiedniej kwoty połowowej makreli w 2019 r., co doprowadziło do zmniejszenia presji połowowej na to stado w porównaniu z maksymalną ilością dozwoloną w ramach uprawnień do połowów przyznanych na ten rok. Hiszpania wystąpiła z wnioskiem, aby te kwoty, które nie zostały złowione, zostały wykorzystane w celu zmniejszenia odliczeń przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 185/2013 na lata 2020 i 2023. Należy zatem dostosować ilości do odliczeń na lata 2020 i 2023, określone w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 185/2013.

(4)

Kwoty odjęte od kwot połowowych dla makreli na lata 2020 i 2023 po zmianach nadal zapewnią nieprzekroczenie uprawnień do połowów tych gatunków zgodnie z celami wspólnej polityki rybołówstwa.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 185/2013.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 185/2013 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 1 września 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 185/2013 z dnia 5 marca 2013 r. przewidujące odliczenia od niektórych kwot połowowych przydzielonych Hiszpanii na 2013 r. oraz na kolejne lata z powodu przełowienia w 2009 r. kwoty połowowej dla makreli (Dz.U. L 62 z 6.3.2013, s. 1).


ZAŁĄCZNIK

„ZAŁĄCZNIK

Stado

Początkowa kwota na 2009 r.

Dostosowana kwota na 2009 r.

Połowy stwierdzone w 2009 r.

Różnica pomiędzy kwotą a połowami (przełowienie)

Odliczenie w 2013 r.

Odliczenie w 2014 r.

Odliczenie w 2015 r.

Odliczenie w 2016 r.

Odliczenie w 2017 r.

Odliczenie w 2018 r.

Odliczenie w 2019 r.

Odliczenie w 2020 r.

Odliczenie w 2021 r.

Odliczenie w 2022 r.

Odliczenie w 2023 r.

MAC8C 3411

29 529

25 525

90 954

-65 429

100

100

100

5 544

6 283

4 805

4 421

3 214

5 544

5 544

381

ANE08 (1)

 

 

 

 

 

 

 

3 696

4 539

2 853

3 696

3 696

3 696

3 696

180


(1)  W odniesieniu do sardeli rok oznacza sezon połowowy rozpoczynający się w danym roku.


Top