EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1227

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1227 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2019/8011

OJ L 289, 3.9.2020, p. 315–329 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1227/oj

3.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/315


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1227

z dnia 12 listopada 2019 r.

ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 27 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu ułatwienia skutecznego i zharmonizowanego składania zgłoszeń informacje dotyczące sekurytyzacji spełniających wymogi prostych, przejrzystych i standardowych kryteriów (STS), które zostały określone w art. 19–22 i 23–26 rozporządzenia (UE) 2017/2402, należy przekazywać do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w spójnym formacie i zgodnie z jednolitymi standardami.

(2)

Przekazywanie informacji w zharmonizowanym formacie umożliwia skuteczne gromadzenie danych przez ESMA, a także ułatwia inwestorom oraz właściwym organom kontrolę spójności i ocenę kompletności. W związku z tym należy określić format każdego pola, które należy wypełnić w zgłoszeniu STS, a przekazywanie wszelkich informacji do ESMA powinno odbywać się drogą elektroniczną.

(3)

Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (2).

(4)

ESMA przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej na mocy art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Szablony na potrzeby zgłoszenia STS

1.   Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1226 (3), przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

2.   Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) i w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

3.   Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) i w art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

4.   W przypadku gdy informacje, które powinny zostać przekazane na podstawie niniejszego artykułu, nie są dostępne lub nie są wymagane ze względu na zastosowanie przepisów przejściowych określonych w art. 43 rozporządzenia (UE) 2017/2402, zgłoszenie zwiera w odpowiednim polu lub polach załączników do niniejszego rozporządzenia stwierdzenie „Nie dotyczy ze względu na zastosowanie przepisów przejściowych”.

5.   Informacje, o których mowa w niniejszym artykule, przekazuje się w formie elektronicznej nadającej się do przetwarzania automatycznego.

6.   „Informacje dodatkowe”, o których mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się w polu „Pole do wypełnienia” w załącznikach I–III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2019 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.

(2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1226 z dnia 12 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 i ustanawiające regulacyjne standardy techniczne określające informacje, które mają być przekazywane zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (zob. s. 285 niniejszego Dziennika Urzędowego).


ZAŁĄCZNIK I

Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do „n” znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z normą ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 znak alfanumeryczny

„prawda” – Y

„fałsz” – N

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji nieobjętej ABCP

KOD POLA

NAZWA POLA

POLE DO WYPEŁNIENIA

FORMAT POLA

STSS0

Pierwszy punkt kontaktowy

 

{ALPHANUM-1000}

STSS1

Kod identyfikacyjny instrumentu

 

{ISIN}

STSS2

LEI jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy

 

{LEI}

STSS3

Identyfikator zgłoszenia

 

{ALPHANUM-100}

STSS4

Niepowtarzalny identyfikator

 

{ALPHANUM-100}

STSS5

Identyfikator prospektu emisyjnego

 

{ALPHANUM-100}

STSS6

Repozytorium sekurytyzacji

 

{ALPHANUM-1000}

STSS7

Nazwa sekurytyzacji

 

{ALPHANUM-100}

STSS8

Państwo prowadzenia działalności

 

{COUNTRYCODE_2}

STSS9

Klasyfikacja sekurytyzacji

 

{LIST}

STSS10

Rodzaj ekspozycji bazowej

 

{LIST}

STSS11

Data emisji

 

{DATEFORMAT}

STSS12

Data zgłoszenia

 

{DATEFORMAT}

STSS13

Upoważniona osoba trzecia

 

{ALPHANUM-100}

STSS14

Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)

 

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSS15

Właściwy organ upoważniający osobę trzecią

 

{ALPHANUM-100}

STSS16

Status STS

 

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) niebędąca unijną instytucją kredytową

 

{Y/N}

STSS18

Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów

 

{ALPHANUM-1000}

STSS19

Zadeklarowanie, że kryteria przyznawania kredytów podlegają nadzorowi

 

{ALPHANUM-1000}

STSS20

Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży

 

{ALPHANUM-10000}

STSS21

Brak rygorystycznych przepisom dotyczącym wycofania

 

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego

 

{ALPHANUM-1000}

STSS23

Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą

 

{ALPHANUM-1000}

STSS24

Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie

 

{ALPHANUM-10000}

STSS25

Oświadczenia i zapewnienia

 

{ALPHANUM-10000}

STSS26

Kryteria dotyczące aktywnego zarządzania portfelem

 

{ALPHANUM-10000}

STSS27

Homogeniczność aktywów

 

{ALPHANUM}

STSS28

Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi/brak resekurytyzacji

 

{ALPHANUM-1000}

STSS29

Zasadność standardu zawierania umów kredytowych

 

{ALPHANUM}

STSS30

Wiedza fachowa jednostki inicjującej/kredytodawcy

 

{ALPHANUM}

STSS31

Aktywa zagrożone niewykonaniem zobowiązania

 

{ALPHANUM}

STSS32

Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia

 

{ALPHANUM-1000}

STSS33

Spłata na rzecz posiadaczy pozycji/sprzedaż aktywów

 

{ALPHANUM}

STSS34

Zgodność z wymogami dotyczącymi zatrzymywania ryzyka

 

{LIST}

STSS35

Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka

 

{ALPHANUM-10000}

STSS36

Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSS37

Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami

 

{ALPHANUM-10000}

STSS38

Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych

 

{ALPHANUM-10000}

STSS39

Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty

 

{ALPHANUM-10000}

STSS40

Nie zatrzymuje się żadnej kwoty środków pieniężnych

 

{ALPHANUM-1000}

STSS41

Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej

 

{ALPHANUM-1000}

STSS42

Spłata nie zmienia ich uprzywilejowania

 

{ALPHANUM-1000}

STSS43

Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej

 

{ALPHANUM-1000}

STSS44

Sekurytyzacje, które obejmują niesekwencyjną kolejność płatności

 

{ALPHANUM-1000}

STSS45

Odnawialna sekurytyzacja wywołująca zdarzenia uruchamiające przedterminową spłatę w celu zakończenia okresu odnawialności na podstawie wyznaczonych czynników uruchamiających

 

{ALPHANUM-10000}

STSS46

Pogorszenie jakości kredytowej ekspozycji bazowych

 

{ALPHANUM-10000}

STSS47

Wystąpienie zdarzenia związanego z niewypłacalnością w odniesieniu do jednostki inicjującej lub jednostki obsługującej

 

{ALPHANUM-10000}

STSS48

Spadek wartości ekspozycji bazowych posiadanych przez SSPE poniżej uprzednio ustalonego progu

 

{ALPHANUM-10000}

STSS49

Niewygenerowanie wystarczającej ilości nowych ekspozycji bazowych o uprzednio ustalonej jakości kredytowej (czynnik wywołujący zakończenie okresu odnawialności)

 

{ALPHANUM-10000}

STSS50

Informacje dotyczące zobowiązań umownych jednostki obsługującej, powiernika i innych dostawców usług pomocniczych

 

{ALPHANUM-1000}

STSS51

Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia

 

{ALPHANUM-1000}

STSS52

Postanowienia dotyczące ciągłości instrumentów pochodnych kontrahenta

 

{ALPHANUM-1000}

STSS53

Postanowienia dotyczące dostawców płynności oraz ciągłości funkcjonowania banku, w którym prowadzony jest rachunek

 

{ALPHANUM-1000}

STSS54

Wiedza fachowa wymagana od jednostki obsługującej oraz wdrożone zasady, odpowiednie procedury i środki kontroli zarządzania ryzykiem.

 

{ALPHANUM}

STSS55

Jasne i spójne definicje (problemowe pożyczki)

 

{ALPHANUM-1000}

STSS56

Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności

 

{ALPHANUM-1000}

STSS57

Terminowe rozwiązanie sporów między kategoriami inwestorów oraz obowiązki powierników

 

{ALPHANUM-1000}

STSS58

Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat

 

{ALPHANUM-1000}

STSS59

Próba ekspozycji bazowych podlegająca zewnętrznej weryfikacji

 

{ALPHANUM-1000}

STSS60

Dostęp potencjalnych inwestorów do modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań

 

{ALPHANUM-1000}

STSS61

Efektywność środowiskowa/kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów

 

{ALPHANUM-10000}

STSS62

Jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}


ZAŁĄCZNIK II

Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do „n” znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z normą ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 znak alfanumeryczny

„prawda” – Y

„fałsz” – N

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji ABCP

KOD POLA

NAZWA POLA

POLE DO WYPEŁNIENIA

FORMAT POLA

STSAT0

Pierwszy punkt kontaktowy

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT1

Kod identyfikacyjny instrumentu

 

{ISIN}

STSAT2

LEI jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy

 

{LEI}

STSAT3

Identyfikator zgłoszenia

 

{ALPHANUM-100}

STSAT4

Niepowtarzalny identyfikator

 

{ALPHANUM-100}

STSAT5

Identyfikator prospektu emisyjnego

 

{ALPHANUM-100}

STSAT6

Repozytorium sekurytyzacji

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT7

Nazwa sekurytyzacji

 

{ALPHANUM-100}

STSAT8

Miejsce prowadzenia działalności

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT9

Rodzaj sekurytyzacji

 

{LIST}

STSAT10

Rodzaj ekspozycji bazowej

 

{LIST}

STSAT11

Data emisji

 

{DATEFORMAT}

STSAT12

Data zgłoszenia

 

{DATEFORMAT}

STSAT13

Upoważniona osoba trzecia

 

{ALPHANUM-100}

STSAT14

Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)

 

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAT15

Właściwy organ upoważniający osobę trzecią

 

{ALPHANUM-100}

STSAT16

Status STS

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) niebędąca unijną instytucją kredytową

 

{Y/N}

STSAT18

Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT19

Zadeklarowanie, że kryteria przyznawania kredytów podlegają nadzorowi

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT20

Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT21

Brak rygorystycznych przepisom dotyczącym wycofania

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT23

Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT24

Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT25

Oświadczenia i zapewnienia

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT26

Kryteria dotyczące aktywnego zarządzania portfelem

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT27

Brak resekurytyzacji

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT28

Przeniesione ekspozycje bazowe bez ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

 

{ALPHANUM}

STSAT29

Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT30

Spłata na rzecz posiadaczy pozycji/sprzedaż aktywów

 

{ALPHANUM}

STSAT31

Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT32

Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT33

Instrumenty pochodne w ekspozycjach bazowych

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT34

Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT35

Jasne i spójne definicje dotyczące sposobu traktowania problemowych pożyczek

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT36

Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT37

Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT38

Homogeniczność aktywów

 

{ALPHANUM}

STSAT39

Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT40

Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT41

Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT42

Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT43

Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane/brak zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT44

Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT45

Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT46

Zasadność standardów zawierania umów kredytowych

 

{ALPHANUM}

STSAT47

Wiedza fachowa sprzedawcy

 

{ALPHANUM}

STSAT48

Odnawialna transakcja ABCP/czynnik pogorszenia jakości kredytowej

 

{ALPHANUM}

STSAT49

Obowiązki uczestników procesu sekurytyzacji

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT50

Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT51

Postanowienia dotyczące ciągłości instrumentów pochodnych kontrahenta oraz ciągłości funkcjonowania banku, w którym prowadzony jest rachunek

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT52

Stabilność jednostki sponsorującej

 

{ALPHANUM-1000}


ZAŁĄCZNIK III

Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS

SYMBOL

RODZAJ DANYCH

DEFINICJA

{ALPHANUM-n}

Do „n” znaków alfanumerycznych

Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{COUNTRYCODE_2}

2 znaki alfanumeryczne

Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{CURRENCYCODE_3}

3 znaki alfanumeryczne

Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

{DATEFORMAT}

Format daty zgodnie z normą ISO 8601

Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD

{Y/N}

1 znak alfanumeryczny

„prawda” – Y

„fałsz” – N

{ISIN}

12 znaków alfanumerycznych

Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166

{LEI}

20 znaków alfanumerycznych

Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442

Formularz zgłoszenia STS dotyczący programu ABCP

KOD POLA

NAZWA POLA

POLE DO WYPEŁNIENIA

FORMAT POLA

STSAP0

Pierwszy punkt kontaktowy

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP1

Kod identyfikacyjny instrumentu

 

{ISIN}

STSAP2

LEI jednostki sponsorującej

 

{LEI}

STSAP3

Identyfikator zgłoszenia

 

{ALPHANUM-100}

STSAP4

Niepowtarzalny identyfikator

 

{ALPHANUM-100}

STSAP5

Identyfikator prospektu emisyjnego

 

{ALPHANUM-100}

STSAP6

Repozytorium sekurytyzacji

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP7

Nazwa programu ABCP

 

{ALPHANUM-100}

STSAP8

Państwo prowadzenia działalności

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP9

Klasyfikacja instrumentu

 

{LIST}

STSAP10

Data emisji

 

{DATEFORMAT}

STSAP11

Data zgłoszenia

 

{DATEFORMAT}

STSAP12

Upoważniona osoba trzecia

 

{ALPHANUM-100}

STSAP13

Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)

 

{ALPHANUM-1000}

{COUNTRYCODE_2}

STSAP14

Właściwy organ upoważniający osobę trzecią

 

{ALPHANUM-100}

STSAP15

Status STS

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP16

Jednostka sponsorująca nadzorowana przez instytucję kredytową

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP17

Wsparcie jednostki sponsorującej jako dostawcy instrumentu wsparcia płynności

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP18

Wykazanie przez instytucję kredytową przed właściwym organem

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP19

Zgodność z wymogami due diligence jednostki sponsorującej

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP20

Zgodność z wymogami dotyczącymi utrzymania ryzyka (poziom transakcji/poziom programu)

 

{LIST}

STSAP21

Zgodność na poziomie programu ABCP z art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP22

Wykorzystanie płynności w przypadku nieodnowienia instrumentu wsparcia płynności

 

{ALPHANUM-10000}

STSAP23

Zgodność transakcji ABCP w ramach programu ABCP z art. 24 ust. 1–8 i ust. 12–20 rozporządzenia (UE) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP24

Maksymalnie 5 % zbiorczej kwoty ekspozycji bazowych tymczasowo niespełniającej wymogów

 

{ALPHANUM}

STSAP25

Pozostały średni ważony okres trwania nie dłuższy niż dwa lata

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP26

W pełni wspierany program ABCP (przez jednostkę sponsorującą)

 

{ALPHANUM-10000}

STSAP27

Brak resekurytyzacji i brak wsparcia jakości kredytowej ustanawiającego dodatkową warstwę transz na poziomie programu ABCP

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP28

Brak opcji kupna

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP29

Odpowiednio ograniczone i udokumentowane ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe powstające na poziomie programu ABCP

 

{ALPHANUM}

STSAP30

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (obowiązki powiernika wobec inwestorów)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP31

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (zobowiązania umowne jednostki sponsorującej)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP32

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (proces i obowiązki w przypadku jednostki obsługującej zagrożonej niewykonaniem zobowiązania)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP33

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (postanowienia dotyczące zastąpienia kontrahentów instrumentów pochodnych oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP34

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (procedury służące zapewnieniu zabezpieczenia zobowiązań finansowych)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP35

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (instrument wsparcia płynności i zapadające papiery wartościowe do spłacenia, jeżeli jednostka sponsorująca nie odnowi zobowiązania finansowego dotyczącego instrumentu wsparcia płynności przed jego wygaśnięciem)

 

{ALPHANUM-1000}

STSAP36

Wiedza fachowa jednostki obsługującej

 

{ALPHANUM}


Top