EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1092

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1092 z dnia 24 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1263/2011 w odniesieniu do zezwolenia na stosowanie Lactococcus lactis (NCIMB 30160) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/4949

OJ L 241, 27.7.2020, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1092/oj

27.7.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 241/10


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1092

z dnia 24 lipca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1263/2011 w odniesieniu do zezwolenia na stosowanie Lactococcus lactis (NCIMB 30160) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 13 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania lub zmiany takich zezwoleń.

(2)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1263/2011 (2) zezwolono na stosowanie Lactococcus lactis NCIMB 30160 jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków zwierząt.

(3)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Komisja zwróciła się do Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) o wydanie opinii w sprawie tego, czy zezwolenie na stosowanie Lactococcus lactis (NCIMB 30160) jako dodatku paszowego nadal będzie spełniało warunki określone w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, biorąc pod uwagę zmianę warunków tego zezwolenia. Zmiana ta dotyczy postaci użytkowej dodatku i polega na włączeniu glikolu polietylenowego (PEG 4000) do wykazu krioprotektantów, które mogą być użyte do wytwarzania dodatku. Do wniosku dołączono odnośne dane na jego poparcie.

(4)

W opiniach z dnia 6 marca 2018 r. (3) i z dnia 7 października 2019 r. (4) Urząd stwierdził, że w proponowanych warunkach stosowania preparaty PEG 4000 stosowane jako substancja pomocnicza w postaci użytkowej zawierającej Lactococcus lactis (NCIMB 30160) nie zmieniają wcześniejszych wniosków, zgodnie z którymi dodatek nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko, oraz że jest skuteczny jako dodatek do kiszonki. W związku z tym nie przewiduje się żadnych problemów związanych z bezpieczeństwem w przypadku stosowania PEG 4000 jako krioprotektantu w odniesieniu do dodatku Lactococcus lactis NCIMB 30160 w stężeniu nieprzekraczającym 0,025 mg PEG 4000/kg kiszonki. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu.

(5)

Ocena zmian zaproponowanych w zezwoleniu dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1263/2011.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1263/2011 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 lipca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1263/2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie Lactobacillus buchneri (DSM 16774), Lactobacillus buchneri (DSM 12856), Lactobacillus paracasei (DSM 16245), Lactobacillus paracasei (DSM 16773), Lactobacillus plantarum (DSM 12836), Lactobacillus plantarum (DSM 12837), Lactobacillus brevis (DSM 12835), Lactobacillus rhamnosus (NCIMB 30121), Lactococcus lactis (DSM 11037), Lactococcus lactis (NCIMB 30160), Pediococcus acidilactici (DSM 16243) i Pediococcus pentosaceus (DSM 12834) jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt (Dz.U. L 322 z 6.12.2011, s. 3).

(3)  Dziennik EFSA 2018;16(3):5218.

(4)  Dziennik EFSA 2019;17(11):5890.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1263/2011 pozycja dotycząca dodatku o numerze identyfikacyjnym 1k2082 otrzymuje brzmienie:

Numer identyfikacyjny dodatku

Dodatek

Skład, wzór chemiczny, opis, metoda analityczna

Gatunek lub kategoria zwierzęcia

Maksymalny wiek

Minimalna zawartość

Maksymalna zawartość

Pozostałe przepisy

Data ważności zezwolenia

jtk dodatku/kg materiału świeżego

Kategoria: dodatki technologiczne. Grupa funkcjonalna: dodatki do kiszonki

„1k2082

Lactococcus lactis

(NCIMB 30160)

Skład dodatku

Preparat Lactococcus lactis (NCIMB 30160) zawierający co najmniej 4 × 1011 jtk/g dodatku.

Jeden z następujących krioprotektantów: kwas askorbinowy, laktoza, mannit, glutaminian monosodowy, cytrynian sodu, serwatka w proszku lub glikol polietylenowy (PEG 4000)

Charakterystyka substancji czynnej

Lactococcus lactis (NCIMB 30160)

Metoda analityczna  (1)

Oznaczenie liczby: metoda płytek lanych z użyciem agaru MSR (ISO 15214)

Identyfikacja: elektroforeza pulsacyjna w zmiennym polu elektrycznym (PFGE).

Wszystkie gatunki zwierząt

-

-

-

1.

W informacjach na temat stosowania dodatku i premiksów należy podać warunki przechowywania.

2.

Minimalna zawartość dodatku w przypadku stosowania bez łączenia z innymi mikroorganizmami stosowanymi jako dodatki do kiszonki: 1 × 108 jtk/kg materiału świeżego.

3.

W przypadku użycia jako krioprotektant glikol polietylenowy (PEG 4000) wykorzystuje się w stężeniu nieprzekraczającym 0,025 mg/kg kiszonki.

4.

Podmioty działające na rynku pasz ustanawiają procedury postępowania i środki organizacyjne dla użytkowników dodatku i premiksów, tak aby ograniczyć ewentualne zagrożenia wynikające z ich stosowania. Jeżeli takich zagrożeń nie można wyeliminować ani maksymalnie ograniczyć za pomocą tych procedur i środków, dodatek i premiksy należy stosować przy użyciu środków ochrony indywidualnej, w tym ochrony dróg oddechowych.

16.8.2030


(1)  Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.”


Top