EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0781

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/781 z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/545 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania i niektórych przepisów przejściowych w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/3748

OJ L 188, 15.6.2020, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/781/oj

15.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 188/11


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/781

z dnia 12 czerwca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/545 w odniesieniu do dat rozpoczęcia stosowania i niektórych przepisów przejściowych w wyniku przedłużenia terminu transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (1), w szczególności jej art. 21 ust. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywę (UE) 2016/797 zmieniono dyrektywą (UE) 2020/700 (2) w celu umożliwienia państwom członkowskim przedłużenia terminu wprowadzenia w życie krajowych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezbędnych do wykonania przepisów, o których mowa w art. 57 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797.

(2)

Ocena wniosków dotyczących zezwoleń dla typu pojazdu lub zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE (3), w odniesieniu do których odpowiednich zezwoleń należało udzielić przed dniem 16 czerwca 2020 r., może ulec opóźnieniu ze względu na pandemię COVID-19. Dlatego w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797 i w których dyrektywa (UE) 2016/797 ma być stosowana od dnia 16 czerwca 2020 r., krajowy organ ds. bezpieczeństwa powinien, na wniosek wnioskodawcy, kontynuować ocenę po tej dacie. Krajowy organ ds. bezpieczeństwa powinien zakończyć ocenę i udzielić zezwolenia przed dniem 30 października 2020 r.

(3)

W odniesieniu do państw członkowskich, które powiadomiły Agencję Kolejową Unii Europejskiej („Agencję”) i Komisję o swoim zamiarze przedłużenia okresu transpozycji dyrektywy (UE) 2016/797 zgodnie z jej art. 57 ust. 2a, stosowanie niektórych przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/545 (4) należy odroczyć i powinny one być stosowane od dnia 31 października 2020 r. Należy również dostosować przepisy przejściowe ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/545.

(4)

Wnioski mogły zostać opracowane przez wnioskodawców zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/545 w związku z obowiązującym terminem składania wniosków. Do celów zarówno dyrektywy 2008/57/WE, jak i dyrektywy (UE) 2016/797 pojazdy mają być zgodne z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz spełniać zasadnicze wymagania. Wnioski sporządzone zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2018/545 powinny zawierać wszystkie dowody niezbędne do dopuszczenia pojazdów do eksploatacji na podstawie dyrektywy 2008/57/WE albo wprowadzenia pojazdów do obrotu na podstawie dyrektywy (UE) 2016/797. W związku z tym wnioskodawcom należy zezwolić na składanie do krajowych organów ds. bezpieczeństwa w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797, wniosków, w których dowody wymieniono zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/545. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa powinny przyjmować te wnioski bez wymagania zmienionego wniosku.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/545.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 51 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797.

(7)

Aby zapewnić, by środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu były skuteczne, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2018/545 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17)

»odpowiednia data« oznacza dzień 16 czerwca 2019 r. dla tych państw członkowskich, które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797, że przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy. Oznacza ona dzień 16 czerwca 2020 r. dla tych państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797, że przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy, i które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797. Oznacza ona dzień 31 października 2020 r. dla tych państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797, że ponownie przedłużyły okres transpozycji tej dyrektywy.”;

2)

w art. 55 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a.   Niezależnie od przepisów ust. 1–4 w tych państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797 i w których dyrektywę (UE) 2016/797 stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r., krajowy organ ds. bezpieczeństwa, na wniosek wnioskodawcy, kontynuuje ocenę wniosków dotyczących zezwoleń dla typu pojazdu lub zezwoleń na wprowadzenie pojazdu do obrotu zgodnie z dyrektywą 2008/57/WE po dniu 16 czerwca 2020 r., pod warunkiem że udzieli zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia dla pojazdu przed dniem 30 października 2020 r.

W przypadku uznania przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa, że nie będzie on w stanie udzielić zezwolenia dla typu pojazdu lub zezwolenia dla pojazdu przed dniem 30 października 2020 r., organ ten bezzwłocznie powiadamia o tym wnioskodawcę i Agencję, a ust. 2–4 mają zastosowanie.”;

b)

dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a.   Zezwolenie dla pojazdu lub zezwolenie dla typu pojazdu, udzielone przez Agencję w okresie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 30 października 2020 r., nie obejmuje sieci w żadnym z państw członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797. Krajowe organy ds. bezpieczeństwa państw członkowskich, które dokonały takiego powiadomienia:

a)

traktują zezwolenie dla typu pojazdu udzielone przez Agencję jako równoważne z zezwoleniami dla typu pojazdu udzielonymi zgodnie z art. 26 dyrektywy 2008/57/WE i stosują przepisy art. 26 ust. 3 dyrektywy 2008/57/WE odnośnie do tego typu pojazdu;

b)

akceptują zezwolenie dla pojazdu udzielone przez Agencję jako równoważne z pierwszym zezwoleniem udzielonym zgodnie z art. 22 lub 24 dyrektywy 2008/57/WE oraz udzielają dodatkowego zezwolenia zgodnie z art. 23 lub 25 dyrektywy 2008/57/WE.”;

c)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   W przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. a) oraz w ust. 5 i 5a, krajowy organ ds. bezpieczeństwa współpracuje z Agencją i koordynuje z nią działania na rzecz oceny elementów określonych w art. 21 ust. 5 lit. a) dyrektywy (UE) 2016/797.”;

d)

dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a.   Wagony towarowe zgodne z pkt 7.1.2 załącznika do rozporządzenia TSI WAG (UE) nr 321/2013 oraz posiadające zezwolenie na wprowadzenie pojazdu do obrotu będą w okresie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 30 października 2020 r. traktowane jako pojazdy posiadające zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji do celów dyrektywy 2008/57/WE przez państwa członkowskie, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797.”;

e)

dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8.   W okresie od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 30 października 2020 r., w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797, wnioskodawcy ubiegający się o zezwolenie na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji lub zezwolenie dla typu pojazdu do celów dyrektywy 2008/57/WE mogą przedkładać krajowemu organowi ds. bezpieczeństwa dokumentację dotyczącą pojazdu lub typu pojazdu sporządzoną zgodnie z art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 1 oraz zgodną z załącznikiem I.

Wnioski o zezwolenie na dopuszczenie pojazdu do eksploatacji lub zezwolenie dla typu pojazdu zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są przyjmowane przez krajowy organ ds. bezpieczeństwa do celów dyrektywy 2008/57/WE.”;

3)

art. 56 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2019 r. w państwach członkowskich, które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r. w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2 dyrektywy (UE) 2016/797 i które nie powiadomiły Agencji i Komisji zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797.

Art. 55 ust. 5a i 7a stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r. we wszystkich państwach członkowskich.

Art. 55 ust. 8 stosuje się od dnia 16 czerwca 2020 r. w państwach członkowskich, które powiadomiły Agencję i Komisję zgodnie z art. 57 ust. 2a dyrektywy (UE) 2016/797.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się we wszystkich państwach członkowskich od dnia 31 października 2020 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 czerwca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44.

(2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/700 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca dyrektywy (UE) 2016/797 i (UE) 2016/798 w odniesieniu do przedłużenia okresu ich transpozycji (Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 27).

(3)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz.U. L 191 z 18.7.2008, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 (Dz.U. L 90 z 6.4.2018, s. 66).


Top