EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0750

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/750 z dnia 5 czerwca 2020 r. ustanawiające procedurę przedłużenia okresu przejściowego przewidzianego w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447 na wdrożenie systemu zarejestrowanych eksporterów w niektórych krajach korzystających z ogólnego systemu preferencji taryfowych

C/2020/3543

OJ L 178, 8.6.2020, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/750/oj

8.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 178/21


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/750

z dnia 5 czerwca 2020 r.

ustanawiające procedurę przedłużenia okresu przejściowego przewidzianego w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447 na wdrożenie systemu zarejestrowanych eksporterów w niektórych krajach korzystających z ogólnego systemu preferencji taryfowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (1), w szczególności jego art. 66 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/2447 (2) ustanowiono przepisy proceduralne, o których mowa w art. 64 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 952/2013, ułatwiające ustalanie w Unii preferencyjnego pochodzenia towarów, w tym przepisy proceduralne dotyczące pochodzenia do celów ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) Unii.

(2)

Art. 79 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 stanowi, że wszystkie kraje korzystające z GSP mają stosować system zarejestrowanych eksporterów (system REX) najpóźniej od dnia 30 czerwca 2020 r. do celów poświadczania preferencyjnego statusu pochodzenia w ramach GSP. Po tej dacie właściwe organy tych krajów nie mogą już wystawiać świadectw pochodzenia na formularzu A.

(3)

Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa COVID-19, która w dniu 11 marca 2020 r. została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za pandemię, wprowadzono szereg bezprecedensowych środków, w szczególności środków izolacji oraz ograniczeń kontaktów osobistych. Środki te mają również wpływ na personel przedsiębiorstw i administracji publicznych krajów korzystających z GSP, zaangażowanych w zarządzanie procedurami pochodzenia w ramach GSP oraz we wdrażanie i funkcjonowanie systemu REX, co miało negatywny wpływ na normalne procedury pracy, produkcję i handel.

(4)

Dostrzegając ten wpływ na partnerów handlowych, Komisja i Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa przedstawili we wspólnym komunikacie w sprawie światowej reakcji UE na COVID-19 (3) plany zdecydowanej i ukierunkowanej reakcji Unii w celu wsparcia wysiłków krajów partnerskich na rzecz rozwiązania problemu pandemii COVID-19.

(5)

Ze względu na pandemię COVID-19 niektóre kraje korzystające z GSP borykają się z poważnymi trudnościami w odniesieniu do zachowania terminu rozpoczęcia stosowania systemu REX w dniu 30 czerwca 2020 r. Kraje korzystające, w których ze względu na pandemię system REX nie mógł zostać wdrożony lub zastosowany, powinny mieć możliwość skorzystania z przedłużenia okresu przejściowego.

(6)

Biorąc pod uwagę, że takie przedłużenie stanowiłoby środek wyjątkowy stanowiący odstępstwo od maksymalnego okresu przejściowego przewidzianego w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447, kraj korzystający powinien uzupełnić powiadomienie o konieczności skorzystania z przedłużenia należytym uzasadnieniem potrzeby przedłużenia okresu przejściowego, a także planem prac zawierającym wyjaśnienie, w jaki sposób zamierza w pełni wdrożyć system REX do końca przewidywanego przedłużonego okresu przejściowego. Z tych samych powodów jakiekolwiek przedłużenie okresu przejściowego na wdrożenie systemu REX powinno być ograniczone w czasie.

(7)

Należy ustanowić mechanizm sprawozdawczy w celu zapewnienia, że kraje korzystające, w przypadku których przedłużono okres przejściowy, kontynuują przygotowania do wdrożenia systemu REX w celu dotrzymania nowego terminu.

(8)

Biorąc pod uwagę trudności, jakie niektóre kraje korzystające mają z wypełnianiem swoich obowiązków z powodu pandemii COVID-19, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(9)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1)   Na zasadzie odstępstwa od art. 79 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 kraj korzystający z ogólnego systemu preferencji, który z powodu pandemii COVID-19 ma trudności z wypełnianiem obowiązków określonych w art. 70 i 72 tego rozporządzenia wykonawczego lub z zakończeniem procesu rejestracji swoich eksporterów do dnia 30 czerwca 2020 r., może dokonać powiadomienia o potrzebie przedłużenia okresu przejściowego na wdrożenie systemu REX.

2)   Powiadomienie zgodnie z ust. 1 przekazuje się Komisji w formie pisemnej najpóźniej do dnia 15 lipca 2020 r. W powiadomieniu przedstawia się wyjaśnienie, dlaczego przedłużenie okresu przejściowego jest konieczne z powodu pandemii COVID-19. Do powiadomienia załącza się plan prac zawierający szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób kraj powiadamiający zamierza do dnia 31 grudnia 2020 r. w pełni wdrożyć system REX.

3)   Jeżeli powiadomienie dokonane zgodnie z ust. 1 jest kompletne, okres przejściowy na wdrożenie systemu REX przez dany kraj korzystający przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r.

4)   Komisja publikuje na swojej stronie internetowej wykaz krajów korzystających, w odniesieniu do których przedłużono okres przejściowy.

5)   Do dnia 31 grudnia 2020 r. właściwe organy kraju korzystającego, w przypadku którego przedłużono okres przejściowy zgodnie z ust. 1–4, kontynuują wystawianie świadectw pochodzenia na formularzu A na wniosek eksporterów, którzy w chwili składania wniosku o wystawienie świadectwa nie są jeszcze zarejestrowani.

Artykuł 2

Każdy kraj korzystający, w przypadku którego przedłużono okres przejściowy zgodnie z art. 1, przedkłada Komisji do dnia 30 września 2020 r. sprawozdanie opisujące postępy w realizacji planu prac, o którym mowa w art. 1 ust. 2, oraz przedstawiające wszelkie środki naprawcze niezbędne do dotrzymania terminu na wdrożenie systemu REX, upływającego w dniu 31 grudnia 2020 r.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 czerwca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 558).

(3)  JOIN(2020) 11 final, Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Komunikat w sprawie światowej reakcji UE na COVID-19.


Top