EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0746

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/746 z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia dat rozpoczęcia stosowania niektórych środków w związku z pandemią COVID-19 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/3599

OJ L 176, 5.6.2020, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/746/oj

5.6.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 176/13


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/746

z dnia 4 czerwca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/947 w odniesieniu do odroczenia dat rozpoczęcia stosowania niektórych środków w związku z pandemią COVID-19

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (1), w szczególności jego art. 57,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki wprowadzone w celu powstrzymania pandemii COVID-19 poważnie utrudniają państwom członkowskim i przemysłowi lotniczemu przygotowanie się do zastosowania niedawno przyjętych rozporządzeń wykonawczych w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego.

(2)

Ograniczenia w przemieszczaniu się oraz zmiany warunków pracy i dostępności pracowników w połączeniu z dodatkowym obciążeniem pracą koniecznym do zarządzania poważnymi negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 dla wszystkich zainteresowanych stron stanowią przeszkodę w przygotowaniach do stosowania tych rozporządzeń wykonawczych.

(3)

W związku z pandemią COVID-19 nieuniknione jest opóźnienie w realizacji różnych zadań wymaganych do właściwego i terminowego wdrożenia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/947 (2) – w szczególności dotyczy to utworzenia systemów rejestracji, które byłyby cyfrowe i interoperacyjne, jak również dostosowania zezwoleń, oświadczeń i certyfikatów wydanych na podstawie prawa krajowego.

(4)

Opóźnia się proces normalizacji, a także inne powiązane działania prowadzone przez przemysł i organy normalizacyjne, np. przygotowanie metod badawczych lub testowanie elementów technicznych takich jak zdalna identyfikacja. Fakt ten z kolei będzie miał negatywny wpływ na zdolność producentów do wprowadzania do obrotu bezzałogowych systemów powietrznych spełniających nowe znormalizowane wymogi zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/945 (3).

(5)

W związku z powyższym wszystkie rodzaje bezzałogowych systemów powietrznych powinny być nadal eksploatowane na dotychczasowych warunkach przez dodatkowy okres 6 miesięcy. Należy zatem odpowiednio odroczyć daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/947 w celu umożliwienia operatorom bezzałogowych systemów powietrznych korzystania z bezzałogowych systemów powietrznych niespełniających wymogów rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 przez dodatkowy okres 6 miesięcy.

(6)

Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego potwierdziła Komisji, że odroczenie stosowania przepisów, o których mowa w motywie 3, jest możliwe bez wywierania szkodliwego wpływu na bezpieczeństwo lotnicze, ponieważ będzie ono bardzo ograniczone w czasie, ruch lotniczy prawdopodobnie będzie wzrastał powoli w związku z wychodzeniem z pandemii COVID-19 i narażenie na ryzyko będzie mniejsze, a prawo krajowe będzie nadal miało zastosowanie w tych państwach członkowskich, w których dozwolona jest eksploatacja bezzałogowych systemów powietrznych.

(7)

Celem natychmiastowego wsparcia organów krajowych i wszystkich zainteresowanych podmiotów w czasie trwania pandemii COVID-19 i aby umożliwić im zaplanowanie przygotowań do odroczonego zastosowania przedmiotowych przepisów, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 127 rozporządzenia (UE) 2018/1139,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2019/947 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 20 datę „1 lipca 2022 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2023 r.”;

2)

w art. 21 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 datę „1 lipca 2021 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2022 r.”;

b)

w ust. 2 datę „1 lipca 2021 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2022 r.”;

c)

w ust. 3 datę „1 lipca 2022 r.” zastępuje się datą „1 stycznia 2023 r.”;

3)

w art. 22 słowa „dwa lata” zastępuje się słowami „30 miesięcy”;

4)

w art. 23 wprowadza się następujące zmiany:

a)

ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 31 grudnia 2020 r.”;

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.   Art. 15 ust. 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 czerwca 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 212 z 22.8.2018, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz.U. L 152 z 11.6.2019, s. 45).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/945 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie bezzałogowych systemów powietrznych oraz operatorów bezzałogowych systemów powietrznych z państw trzecich (Dz.U. L 152 z 11.6.2019, s. 1).


Top