EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0714

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/714 z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/466 w odniesieniu do korzystania z dokumentacji elektronicznej do celów przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych oraz w odniesieniu do okresu stosowania środków tymczasowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2020/3557

OJ L 167, 29.5.2020, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/714/oj

29.5.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/714

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/466 w odniesieniu do korzystania z dokumentacji elektronicznej do celów przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych oraz w odniesieniu do okresu stosowania środków tymczasowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (1), w szczególności jego art. 141 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) 2017/625 ustanawia przepisy dotyczące między innymi przeprowadzania przez właściwe organy państw członkowskich kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych. Uprawnia ono również Komisję do przyjęcia, w drodze aktu wykonawczego, odpowiednich środków tymczasowych niezbędnych do ograniczania ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt, jeżeli posiada ona dowody na wystąpienie poważnego zakłócenia w systemie kontroli państwa członkowskiego.

(2)

Aby uwzględnić szczególne okoliczności wynikające z trwającego kryzysu związanego z chorobą koronawirusową (COVID-19), rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/466 (2) zezwala państwom członkowskim na stosowanie środków tymczasowych w odniesieniu do kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych. To rozporządzenie wykonawcze umożliwia, pod pewnymi warunkami, przeprowadzanie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych na świadectwach urzędowych i poświadczeniach urzędowych w drodze kontroli na elektronicznej kopii takich świadectw lub poświadczeń.

(3)

W celu zapewnienia niezakłóconej wymiany handlowej należy wyjaśnić, że urzędowe kontrole i inne czynności urzędowe można przeprowadzać na kopiach oryginalnych świadectw lub poświadczeń, które zostały dostarczone za pomocą określonych środków elektronicznych. Ponadto należy wyjaśnić, że obowiązek dostarczenia oryginału tych dokumentów tak szybko, jak jest to technicznie możliwe, nie ma zastosowania, jeżeli kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe są wykonywane na podstawie danych elektronicznych wygenerowanych i przedłożonych w ramach zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego (TRACES).

(4)

Niektóre państwa członkowskie poinformowały Komisję i pozostałe państwa członkowskie, że poważne zakłócenia w funkcjonowaniu ich systemów kontroli w związku z kryzysem spowodowanym epidemią COVID-19 oraz trudności z przeprowadzaniem kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych będą utrzymywać się po dniu 1 czerwca 2020 r. Aby zaradzić tym poważnym zakłóceniom i ułatwić planowanie i przeprowadzanie kontroli urzędowych oraz innych czynności urzędowych podczas kryzysu związanego z COVID-19, okres stosowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/466 należy przedłużyć do dnia 1 sierpnia 2020 r.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/466.

(6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2020/466 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 4 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 4

1.   Kontrole urzędowe i inne czynności urzędowe na świadectwach urzędowych i poświadczeniach urzędowych można w wyjątkowych przypadkach przeprowadzać w drodze kontroli urzędowej przeprowadzanej:

a)

na kopiach oryginałów takich świadectw lub poświadczeń, udostępnionych w formie elektronicznej, pod warunkiem że osoba odpowiedzialna za przedstawienie świadectwa urzędowego lub poświadczenia urzędowego prześle właściwemu organowi oświadczenie potwierdzające, że oryginał świadectwa urzędowego lub poświadczenia urzędowego zostanie złożony tak szybko, jak jest to technicznie możliwe; lub

b)

na danych elektronicznych pochodzących z takich świadectw lub poświadczeń, w przypadku gdy takie dane zostały wygenerowane i przedłożone przez właściwy organ w systemie TRACES.

2.   Podczas przeprowadzania kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, właściwy organ bierze pod uwagę ryzyko niezgodności dotyczącej danych zwierząt i towarów oraz historię podmiotów pod względem przeprowadzanych wobec nich kontroli urzędowych i ich zgodności z przepisami, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/625.”;

2)

w art. 6 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

 

„Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 1 sierpnia 2020 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 2 czerwca 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 maja 2020 r.

W imieniu Komisji

Ursula VON DER LEYEN

Przewodnicząca


(1)  Dz.U. L 95 z 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/466 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie środków tymczasowych mających na celu ograniczenie ryzyka dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz dobrostanu zwierząt podczas określonych poważnych zakłóceń w systemach kontroli państw członkowskich z powodu choroby koronawirusowej (COVID-19) (Dz.U. L 98 z 31.3.2020, s. 30).


Top